Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU

AH zaprasza na studia podyplomowe: doradztwo edukacyjno-zawodowe, logopedia, terapia pedagogiczna i arteterapia, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, opiekun osoby starszej, przygotowanie pedagogiczne

 


DLA KANDYDATÓW Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

doradztwo edukacyjno-zawodowe - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego
 • metodyka pracy doradcy zawodowego
 • planowanie kariery
 • podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • podstawy prawne poradnictwa zawodowego
 • rynek pracy-informacja edukacyjna i zawodowa
 • trening osobisty
 • zawodoznawstwo

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 • nauczyciel doradztwa zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach kształcenia ustawicznego
logopedia - 4 semestry (dla absolwentów studiów II stopnia kierunku pedagogika, polonistyka, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, z przygotowaniem pedagogicznym)

Wybrane przedmioty:

 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • elementy neuropsychologii
 • fonologia i fonetyka
 • klasyfikacja zaburzeń mowy
 • logorytmika, drama i inne metody
 • metodyka pracy logopedycznej
 • podstawy surdologopedii
 • zaburzenia komunikacji w autyzmie 

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 • logopeda w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach ochrony zdrowia
terapia pedagogiczna i arteterapia - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

 • arteterapia
 • diagnoza i terapia dyskalkulii
 • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • diagnoza i terapia uczniów z ADHD
 • drama
 • metodyka terapii pedagogicznej
 • psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i pozostałych placówkach oświatowych
wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

 • integracyjne kształcenie i wychowanie
 • kształcenie dojrzłości szkolnej
 • metodyka edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej
 • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • metodyka wspomagania rozwoju ucznia
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • współpraca nauczyciela ze środowiskiem

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej

DLA KANDYDATÓW BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

opiekun osoby starszej - 2 semestry

Wybrane przedmioty:

 • aktywizacja społeczna
 • biomedyczne podstawy starzenia się
 • etyka pracy opiekuna osoby starszej
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • podstawy prawne wspierania rodziny
 • prawa człowieka i ich ochrona
 • współpraca opiekuna z rodziną

Perspektywy zawodowe:

 • opiekun osoby starszej w kraju lub za granicą
przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

Wybrane przedmioty:

 • diagnoza pedagogiczna
 • dydaktyka ogólna
 • etyka zawodowa
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika specjalna
 • psychologia rozwojowa
 • podstawy prawa oświatowego
 • teoria wychowania

Perspektywy zawodowe:

absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie