Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowości w ofercie kształcenia UZZM

Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre propozycje jakie w zbliżającym się roku akademickim przygotowała Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie dla kandydatów na studia.

W roku akademickim 2014/2015 lubińska Uczelnia od połowy maja będzie prowadziła rekrutację letnią na studia I i II stopnia. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa cały rok i prowadzona jest także w semestrze zimowym.

Zostań LICENCJATEM

Studia licencjackie w tym roku to niewątpliwie bardzo różnorodna i bogata oferta specjalności do wyboru. Na kierunku Pedagogika będzie można wybierać pomiędzy takimi studiami, jak: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Resocjalizacja i Socjoterapia, Edukacja Techniczna i Informatyczna (nowość) czy też Asystent Osoby Niepełnosprawnej (nowość). Z kolei na kierunku Zarządzanie kandydat na studia ma do wyboru takie nowości, jak: Marketing, Logistykę Menedżerską oraz Zarządzanie w Handlu. Lubińska Uczelnia nie pominęła w ofercie także swoich dotychczasowych już sprawdzonych specjalności: Zarządzanie Kadrami oraz Rachunkowość i Zarządzanie Finansami.

Zostań INŻYNIEREM

Osoby o zacięciu technicznym i interesujące się górnictwem i geologią lub zarządzaniem i inżynierią produkcji, będą miały w czym wybierać. Otóż UZZM proponuje dwa kierunku inżynierskie, w tym sześć specjalności do wyboru. Nowością w tym roku na kierunku Górnictwo i Geologia jest specjalność Eksploatacja Złóż Rud Miedzi. Można także zgłaszać się na specjalności cieszące się od wielu lat popularnością, tj.: Maszyny i Urządzenia Górnicze oraz Techniki Eksploatacji Złóż. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji daje kandydatom możliwość wyboru pomiędzy Inżynierią Bezpieczeństwem Pracy oraz Inżynierią Procesami Produkcji. Nowością jest Zarządzanie Systemami Jakości.

Warto podkreślić, że w trakcie studiów I stopnia większość zajęć prowadzonych jest w małych grupach w formach treningowych, projektowych lub warsztatowych, które dają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Zostań MAGISTREM

Dla osób po ukończeniu studiów I stopnia lubińska Uczelnia proponuje menedżerskie studia magisterskie (II stopnia), na kierunku Zarządzanie. Są to unikatowe studia w skali Polski, bowiem ukierunkowane na profil praktyczny. Po pierwszym semestrze nauki studenci będą mogli wybrać jedną z poniższych specjalności lub też kontynuować naukę bez wyboru specjalności: zarządzanie w przemyśle, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji, zarządzanie jakością i środowiskiem oraz specjalność ogólnomenedżerska.

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności menedżerskie i przydatną wiedzę. Realizacja programu kształcenia to autorski program ściśle skonsultowany z Pracodawcami Regionu. Studenci mają okazję konfrontowania zdobytej wiedzy z realiami firm, m.in. w ramach praktyk zawodowych.

Kształć się na studiach PODYPLOMOWYCH

Absolwentom studiów wyższych (przynajmniej I stopnia), chcącym cały czas się dokształcać, UZZM w szczególności zachęca do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych renomowanych uczelni oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków. Kameralne grupy zajęciowe pozytywnie wpływają na efektywność nauczania i możliwość wprowadzania aktywnych form dydaktycznych, wymianę myśli i opinii między słuchaczami i wykładowcami. Możecie wybierać pomiędzy kierunkami pedagogicznymi, technicznymi (m.in. BHP) i społecznymi.

Rekrutacja rozpocznie się w 12 maja i potrwa do połowy września lub do wyczerpania limitu miejsc. Brak egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń.

-------------------------------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Jej kadrę dydaktyczną tworzą zarówno wykładowcy z największych ośrodków akademickich, jak i wysokiej klasy specjaliści – praktycy.

Kandydaci na studia mają do wyboru kierunki licencjackie i inżynierskie: Zarządzanie, Pedagogika, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. W ramach w/w kierunków Uczelnia kształci na kilkunastu specjalnościach, które na bieżąco są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane