Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Milion złotych na rozwój dla pedagogiki specjalnej z DSW

Kierunek pedagogika specjalna, studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, otrzyma milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na doskonalenie oferty dydaktycznej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa. Zgłoszony przez Wydział Nauk Pedagogiczny DSW program „pedagogiki specjalnej o profilu praktycznym na studiach I stopnia” zajął bardzo wysokie 6. miejsce w Polsce wśród uczelni publicznych i niepublicznych. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z dwóch uczelni z Dolnego Śląska, która została wyróżniona przez MNiSW i jedyną nagrodzoną za projekt o profilu praktycznym w regionie. Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim.

– Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na działania związane z włączaniem (inkluzją) – na badania istniejących już możliwości w tym zakresie, na przełamywanie barier i ograniczeń prowadzących do wykluczenia, na organizowanie i promowanie wszelkich form aktywności włączających, adresowanych do osób marginalizowanych, niepełnosprawnych, chorych czy wykluczonych. Będzie także wykorzystana na podniesienie jakości kształcenia, szczególnie na rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych studentów, np. organizowanie zajęć terenowych, gdzie student uczy się poprzez prowadzenie badań, a nie w ławce, czyli w placówkach resocjalizacyjnych (zakłady poprawcze, placówki specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, opiekuńczo-wychowawcze, sądy rodzinne, zakłady karne, itp.) w całej Polsce, a także współpracę z podmiotami gospodarczymi z obszaru pedagogiki specjalnej w zakresie praktyk studenckich w autentycznym środowisku pracy, prowadzenia wspólnych badań, projektów wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i realizacji projektów popularyzujących wiedzę o praktyce rehabilitacyjnej – wylicza prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW.

Kierunek pedagogika specjalna – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – odpowiadają bezpośrednio na potrzeby i specyfikę rynku pracy. - Na etapie projektowania programu kształcenia i określania jego efektów, jak i ich realizacji uczestniczyli pracodawcy i interesariusze społeczni – podkreśla dr Małgorzata Oleniacz, koordynatorka merytoryczna projektu. – Dodatkowo w ofercie edukacyjnej – zgodnie z nowym rozporządzeniem MNiSW i standardami kształcenia nauczycieli – połączyliśmy dwie specjalności: nauczycielską i terapeutyczną (edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną). To nowość, ponieważ teraz nie wystarczy być pedagogiem specjalnym, żeby móc uczyć w szkole specjalnej – dodaje.

Pedagog specjalny to spec od rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie. Dolnośląska Szkoła Wyższa prowadzi studia na tym kierunku od 17 lat. To jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, która może przyznawać dyplom magistra pedagogiki specjalnej i jedyna w regionie szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku. Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej już po raz drugi został nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy. Za pierwszym razem projekt z WNP DSW zajął pierwsze miejsce w Polsce.

Spośród 13 najlepszych programów kształcenia dla profilu praktycznego 10 prowadzonych jest na studiach pierwszego stopnia, 2 na studiach drugiego stopnia, a 1 na jednolitych studiach magisterskich. W obszarze nauk społecznych nagrodzono 6 wniosków, w obszarze nauk ścisłych – 2 wnioski, nauk przyrodniczych – 1 wniosek, nauk technicznych – 2 wnioski oraz 2 wnioski z więcej niż jednego obszaru nauk. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł. Wnioski oceniała Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Edwarda Jezierskiego.

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane