Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

MECHATRONIKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie uzyskała z początkiem lipca 2018 r. uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku MECHATRONIKA od roku akademickiego 2018/2019

W związku z powyższym oferowana do tej pory specjalność Systemy Automatyki i Robotyki realizowana na kierunku Elektrotechnika oraz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn specjalność Eksploatacja i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych będą prowadzone  na kierunku  MECHATRONIKA.

Zatem na tym nowym kierunku  studenci będą mogli studiować następujące specjalności:

  • SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI
  • ELEKTROMECHANIKA I MECHATRONIKA SAMOCHODOWA
  • NOWOCZESNE KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE W MECHATRONICE

Dlatego też osoby, które dokonały rejestracji drogą elektroniczną i wniosły  opłatę rekrutacyjną o  przyjęcie na rok akademicki 2018/2019  na kierunek Elektrotechnika z myślą o studiowaniu specjalności Systemy Automatyki i Robotyki i analogicznie jeśli chodzi o osoby, które dokonały opłat i czynności rekrutacyjnych wybierając kierunek Mechanika i Budowa Maszyn z myślą o studiowaniu specjalności samochodowej będą mogły przenieść swoje dokumenty i opłaty na kierunek MECHATRONIKA.

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania na prestiżowym

MECHATRONIKA.

Opis kierunku

Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. To kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka i robotyka, elektronika i informatyka. Studia na kierunku Mechatronika są realizowane na pierwszym stopniu studiów zawodowych  i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera mechanika. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym dualnym  i niestacjonarnym. Trwają siedem semestrów, podczas których studenci realizują 2550 godzin zajęć dydaktycznych  oraz niestacjonarnym (zaocznym), inżynierskie, (płatne) trwające także 3,5 roku (7 semestrów), podczas których student realizuje 1530 godzin zajęć. Proces dydaktyczny umożliwia opanowanie przez absolwenta na dobrym poziomie ogólnych kompetencji zawodowych, a w szczególności umiejętności projektowania oraz konstruowania i eksploatacji inteligentnych maszyn, pojazdów. Przykładowymi przedmiotami są: Programowanie robotów przemysłowych, Programowanie sterowników PLC, Wizualizacja danych procesowych w programach typu SCADA, Systemy wizyjne w mechatronice, Technologie informacyjne, Grafika inżynierska i zapis konstrukcji, Sensoryka, Szybkie prototypowanie układów mechatronicznych. Absolwent nabywa umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera mechatronika. Kształtowane są także podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, obejmujące zdolność do analizowania i interpretowania. Rozwijane są umiejętności społeczne  i interpersonalne. Kierunek studiów Mechatronika  w  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania,  a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju.

Oferowane specjalności:

•    SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI

•    ELEKTROMECHANIKA I MECHATRONIKA SAMOCHODOWA

•    NOWOCZESNE KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE W MECHATRONICE

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym według leszczyńskiego modelu studiów dualnych tzn. od  3 semestru jeden tydzień student przebywa w Uczelni a jeden tydzień pracuje w zakładzie pracy. Studiując tym systemem student zyskuje doświadczenie zawodowe, staż pracy i ma miejsce pracy. Należy mieć na uwadze to, że studenci studiujący tym systemem realizują pełny program studiów stacjonarnych, ale mają do dyspozycji blisko dwukrotnie mniej czasu na realizacje programu niż studenci standardowych studiów stacjonarnych. Dlatego też obciążenie zajęciami dydaktycznymi w tygodniu, gdy student jest w Uczelni musi być prawie dwukrotnie wyższe.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku mechatronika uzyskuje kwalifikacje w zakresie połączenia  nowoczesnej mechaniki z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, robotyki, w sposób pozwalający na wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju. Przygotowani są do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, oraz diagnozowaniem układów mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach przemysłowych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu mechatronicznego specjalizujących się w  eksploatacji nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych, w przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, nadzorem  nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, kompetencji, umiejętności

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Mechatronika  są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu praktycznego, do którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. Zakładane efekty kształcenia dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych  oraz dalszą edukację. Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających np. w Politechnice Poznańskiej lub w innych uczelniach na terenie kraju i za granicą. W ramach programu Erasmus studenci kierunku Mechatronika  mogą realizować jeden semestr studiów na uczelniach zagranicznych z którymi  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie współpracuje.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  jest realizowana w dwóch systemach:

  • dualnie 1820 godzin,
  • konwencjonalnie 800 godzin.

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 300 godzin praktyki semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku. Ponadto student dodatkowo realizuje po 160 godzin praktyki po czwartym i po szóstym semestrze.

W systemie konwencjonalnym praktyka jest realizowana na semestrze trzecim – 150 godzin, na semestrze czwartym – 150 godzin, na semestrze piątym – 150 godzin, na semestrze szóstym 150 godzin i na semestrze siódmym – 200 godzin. Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy. 

Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Praktyk Studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego.

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku Mechatronika realizowane są lektoraty w języku angielskim. Czas trwania lektoratu wynosi trzy semestry po trzydzieści godzin realizowanych w grupach ćwiczeniowych. Proces kształcenia kończy się egzaminem. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Argumenty za kierunkiem Mechatronika?

W dzisiejszych czasach niedoboru kadry inżynierskiej wybór kierunku technicznego w tym Mechatroniki jest najlepszym wyborem. Łatwość uzyskania pracy w regionie leszczyńskim w obszarze mechatroniki jest bardzo duża, a rozwijające się zakłady pracy potrzebują coraz więcej inżynierów mechatroników.
 

Powiązane artykuły

18 urodziny PWSZ w Lesznie

W dniach 17 i 18 maja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie obchodzi swoje 18 urodziny oraz organizowany jest Dzień Patrona.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie