Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jański, podejście praktyczne!

System nauczania w [b]Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego[/b] to: wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne. Na szczególna uwagę zasługują warsztaty edukacyjne, nauka poprzez projekty, oraz unikatowy system praktyk. [b]Wszystko to wpływa na praktyczną naukę zawodu.[/b] Dzięki temu [i]absolwent Jańskiego[/i] staje się profesjonalistą potrafiącym odnaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy, jest człowiekiem stosujący w życiu prywatnym i w pracy zawodowej chrześcijański system wartości. Absolwenci naszej Uczelni posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne w wielu nowoczesnych, ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Oferta Jańskiego to studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia II stopnia (magisterskie) w siedmiu regionach Polski (Warszawa, Chełm, Elbląg, Kraków, Łomża, Opole, Zabrze) na 10 kierunkach i ponad 80 prorynkowych specjalnościach gwarantujących konkretne zawody poszukiwane na rynku pracy.


Architektura i urbanistyka - studia I stopnia inżynierskie

Praca dla Ciebie w:

- pracowniach projektowych,architektonicznych i urbanistycznych
- jednostkach administracji samorządowej i państwowej
- instytutach naukowo-badawczych
- ośrodkach badawczo-rozwojowych
- jednostkach zajmujących się doradztwem


Filozofia - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

- kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
- nauczyciel etyki i przedmiotów filozoficznych
- mediator w konfliktach społecznych
- specjalista d/s public relations
- pracownik instytucji oświatowych
- specjalista d/s promocji dziedzictwa narodowego i kultury
- animator kultury


Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia licencjackie i inżynierskie

Praca dla Ciebie:

- kierownicze i analityczne stanowiska w agencjach d/s gospodarki przestrzennej, biurach planowania regionalnego, -- gminnych, powiatowych i wojewódzkich działach d/s planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki
- projektant zagospodarowania przestrzennego
- specjaliści d/s rewitalizacji, szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami
- pośrednik w obrocie nieruchomościami
- specjalista d/s promocji rozwoju regionu
- samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianych nieruchomości


Pedagogika - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

- stanowiska pedagogiczne w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin
- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej
- wychowawca w świetlicy szkolnej
- pedagog szkolny w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
- wychowawca w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych, - umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
- nauczyciel - terapeuta w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
- nauczyciel – wychowawca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internatach, bursach)
- nauczyciel - wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
- nauczyciel - wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
- pracownik instytucji społecznych i opiekuńczych (ośrodków pomocy społecznej i pracy socjalnej, ośrodków pomocy rodzinie)


Pielęgniarstwo - studia I stopnia licencjackie, studia I stopnia licencjackie uzupełniające tzw. „pomostowe”

Praca dla Ciebie:
- stanowiska w służbie zdrowia związane z opieką pielęgniarską


Politologia - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

- kierownicze i analityczne stanowiska d/s Public Relations w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
- manager d/s marketingu i promocji organizacji i partii politycznych
- pracownik instytucji europejskich, placówek konsularnych i dyplomatycznych
- organizator życia społecznego i politycznego
- dziennikarz, pracownik mediów


Socjologia - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

- kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
- specjaliści do spraw badania zjawisk społeczno-politycznych, d/s badania rynku, itp.
- specjalista d/s analiz przy tworzeniu realizacji projektów unijnych
- pracownicy w ośrodkach poradnictwa rodzinnego
- mediator w konfliktach społecznych
- specjalista d/s public relations
- pracownik socjalny
- kurator rodzinny


Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

- międzynarodowe korporacje
- instytucje finansowe
- organy administracji państwowej, samorządowej i europejskiej
- organizacje międzynarodowe
- służby dyplomatyczne


Turystyka i rekreacja - studia I stopnia

Praca dla Ciebie:

- gospodarstwa agroturystyczne
- organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa obsługi ruchu turystycznego
- ośrodki informacji turystycznej
- biura podróży, obsługi ruchu turystycznego i rekreacji
- hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne
- działy kultury i turystki w administracji rządowej i samorządowej
- sektory usług turystycznych, związanych z poprawą zdrowia
- prowadzenie własnej firmy w zakresie odnowy biologicznej i turystyki uzdrowiskowej
- menedżer obiektu uzdrowiskowego, odnowy biologicznej
- specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki uzdrowiskowej, promocji obiektów typu wellness, spa, fitness
- specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć
- kierownicze stanowiska w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
- kierownicze stanowiska w wewnętrznych jednostekach organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
- specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznyc i turystycznych
- kierownik recepcji - recepcjonista
- kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce
- kierownik sali w gastronomii


Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie

Praca dla Ciebie:

- kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
- stanowiska analityczne w firmach konsultingowych, head hunterskich
- managerowie i specjaliści d/s zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju strategicznego, marketingu, promocji, reklamy, produktu, marki, itp.
- specjaliści d/s audytu organizacyjnego i finansowego, analitycy
- specjalista d/s projektów unijnych, pracownik instytucji europejskich
- samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego biznesu


Zarządzanie - studia II stopnia magisterskie

Praca dla Ciebie:

- studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków
- kierownicze i analityczne stanowiska różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych
- managerowie d/s zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju strategicznego, marketingu, promocji, reklamy, produktu, marki, itp.
- specjaliści d/s audytu organizacyjnego i finansowego, analitycy
- samodzielna działalność gospodarcza w zakresie, pisania wniosków i pozyskiwania grantów unijnych
- samodzielna działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego biznesu


Nie zwlekaj! Dołącz do nas!


Rekrutacja na semestr zimowy trwa do końca września, zaś na semestr letni do końca lutego.

Skorzystaj z systemu
REJESTRACJI ON-LINE http://wz.janski.edu.pl/studenci/index.html 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane