Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Fascynujące studia, dobra praca

Psychologia to ciekawy kierunek studiów, dający możliwość poznania natury człowieka. Stwarza też duże możliwości na rynku pracy. Przekonują o tym pracownicy Zakładu Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pod kierownictwem profesor Ireny Pufal – Struzik.

Od 1 października 2016 roku, po uzyskaniu zgody ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, ruszą studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Dlaczego psychologia i dlaczego UJK?

Od wielu lat można obserwować duże zainteresowanie psychologią jako kierunkiem studiów. Bardzo znany polski psycholog Wiesław Łukaszewski napisał, że wartość studiów psychologicznych jest wyznaczona przez olbrzymią dysproporcję między dużą liczbą chętnych i małą liczbą miejsc, jakie proponują uczelnie. Tak duże zapotrzebowanie na studia psychologiczne stara się uwzględniać wiele uczelni, ale nie wszystkie oferują studia zgodne z ustawą o zawodzie psychologa z 1 marca 2001 roku. W tej ustawie czytamy, że aby nabyć uprawnienia psychologa, trzeba najpierw uzyskać tytuł magistra psychologii, co jest równoznaczne z ukończeniem psychologicznych pięcioletnich studiów, o ściśle określonych programach edukacyjnych, i obronieniem pracy magisterskiej. Oferowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunek psychologia spełnia te kryteria, albowiem będą to jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim z obszarami kształcenia społecznym, humanistycznym i medycznym. Są to jedyne w tym regionie studia tego typu na uniwersytecie dysponującym nowoczesną bazą naukową, dydaktyczną oraz specjalistyczną infrastrukturą akademicką.

Jakie specjalności są oferowane i jakie są kryteria przyjęć?

W toku kształcenia każdy student będzie dokonywał wyboru jednej z trzech specjalności: psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka, psychologia kliniczna, psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka. Przewiduje się przyjęcie 90 osób na studia stacjonarne i 50 osób na studia niestacjonarne. Kryterium przyjęć jest konkurs świadectw. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów zdawanych na maturze: języka polskiego oraz biologii lub historii lub matematyki.

Jakie zajęcia są w ofercie studiów?

Studia obejmują zajęcia teoretyczne dotyczące psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz szeroki repertuar zajęć warsztatowych (np. treningi dotyczące: kontroli emocji, kontroli stresu, trening interpersonalny, warsztaty mediacji i negocjacji, warsztat zachowania asertywnego, warsztat kształtowania własnej osobowości, warsztat umiejętności psychologicznych, trening umiejętności wychowawczych). Ponadto, studenci kierunku będą mieli dużą liczbę godzin praktyk w instytucjach: klinicznych, edukacyjnych, przedsiębiorstwach zawodowych w zależności od wybranej specjalności.

Jak absolwent psychologii poradzi sobie na rynku pracy?

Uzyskane umiejętności dają okazję do uzyskania dobrej pracy w różnych instytucjach. Ich lista jest bardzo długa. Wśród nich są: specjalne placówki wychowawczo-edukacyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra interwencji kryzysowej, szpitale, policja, więziennictwo, sądownictwo, firmy szkoleniowe i konsultingowe, media, urzędy pracy, kuratoria oświaty, ośrodki pomocy rodzinie, jednostki urzędów zajmujące się sprawami obywatelskimi i cudzoziemców, ośrodki badania opinii publicznej.

Chcesz zdobyć więcej informacji na temat studiów.

Zapraszamy na Dzień Otwarty, 3 czerwca 2016 (godz. 10-13) – Instytut Pedagogiki i Psychologii, Kielce, ul. Krakowska 11 i na www.ujk.edu.pl/rekrutacja

************************

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Obecnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiuje 13 tysięcy osób, zatrudnionych jest 1 400 pracowników, w tym 860 nauczycieli akademickich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 11 dyscyplinach naukowych, a w czterech do habilitacji. Oferta kształcenia obejmuje 44 kierunki studiów. Od 2015 roku uniwersytet poszerzył swoją ofertę o prawo i medycynę. W nowym roku akademickim, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, planuje uruchomienie kolejnych nowości: psychologii, kryminologii stosowanej i e-edytorstwa z elementami medioznawstwa. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane