Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpłatne warsztaty przedmaturalne z Wiedzy o Społeczeństwie

[b]Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu[/b] po raz kolejny organizuje [b]BEZPŁATNE[/b] warsztaty przedmaturalne z [b]WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE[/b], na które zaprasza wszystkich chętnych maturzystów. Warsztaty zawierają tematykę związaną z najtrudniejszymi zagadnieniami realizowanymi na przedmiocie wiedza o społeczeństwie w szkole średniej. Uzupełnione będą stosownymi prezentacjami multimedialnymi a także ćwiczeniami z tekstem źródłowym.

Plan zajęć przedstawia się następująco:

Gałęzie i dzie­dziny prawa. Geneza i rozwój demokracji. Fundamentalne zasady demokracji. Systemy partyjne we spółczesnym świecie.

1. Geneza, historia oraz pojęcie państwa i władzy państwowej. Formy państwa i modele ustrojowe. Funkcje współczesnego państwa.
2. Wybrane modele ustrojowe współczesnych państw demokra­tycznych - sys­tem prezydencki a system mieszany (półprezydencki); system parlamentarny (parlamentarno-gabinetowy a sys­tem parlamentarno-komitetowy).
3. Konstytucja jako nadrzędny akt ustrojowy. Hierarchia aktów prawnych w Polsce.
4. Struktura orga­nów władzy RP - władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Proces legislacyjny w Polsce.
5. Historia, organizacja i funkcje parla­mentu w dziejach Rzeczypospo­litej.
6. Geneza, organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Instytucje Unii Europejskiej.
7. Kierunki polskiej polityki zagranicznej. Współczesne doktryny polityczne. Najważniejsze organizacje międzynarodowe na świecie. Problemy glo­balne współczes­nego świata. System bezpie­czeństwa między­narodowego.

Zajęcia rozpoczynają się 17 lutego 2011 r., o godzinie 17.00. Będą się odbywać w czwartki - przez osiem kolejnych tygodni.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Sielska, tel. 16 676 05 48 w. 28,

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: kursy@pwsw.pl www.pwsw.pl/aktualnosci/id1879,Warsztaty-przedmaturalne-z-WIEDZY-O-SPOLECZENSTWIE.html 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane