Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli zawodu w DSW

[b]Projekt: Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe pokolenia[/b] Do 20 listopada trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia organizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w ramach projektu: „Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe pokolenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie adresowane jest do 90 nauczycieli przedmiotów zawodowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Ze statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny od 2008 r. widoczny jest wzrost naboru uczniów do szkół zawodowych. Zmiany na rynku pracy i członkostwo Polski w UE oznaczają stopniowe otwieranie wspólnotowych rynków pracy dla Polaków. Unijna polityka edukacyjna podkreśla znaczenie szkolnictwa zawodowego, które przygotowuje wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Równocześnie zmniejsza się liczba placówek oświatowych, co oznacza zmniejszenie liczby miejsc pracy dla nauczycieli na rynku edukacyjnym Dolnego Śląska.

- Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji w oświacie, podwyższanie kompetencji i kwalifikacji w zawodzie nauczyciela zyskało na wadze – informuje Joanna Kubrakiewicz, kierownik projektu Dokształcanie nauczycieli inwestycja w przyszłe pokolenia. - Z przeprowadzonych badań dotyczących środowiska nauczycielskiego województwa dolnośląskiego w aspekcie dokształcania, wsparcia wymagają głównie obszary pracy nauczyciela związanego m.in. z organizacją i działalnością oświatową, stosowaniem nowych technologii w nauczaniu oraz pracy doradczej z uczniem (głównie w aspekcie wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej). Realizowany przez DSW projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności nauczycieli w ww. obszarach. Zwiększy ich konkurencyjności na rynku pracy i w sposób pośredni zapewni wzrost jakości kształcenia w szkołach, w których pracują nauczyciele zawodu – dodaje Kubrakiewicz.

Analizy Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. w oparciu o dane Ministerstwa Edukacji Narodowej wykazały, że spośród ok. 3,7 tyś. nauczycieli kształcenia zawodowego w woj. dolnośląskim (59% to kobiety), zaledwie 7,1% doskonaliło swoje kompetencje w okresie ostatnich 3 lat. Jednocześnie, ponad 62% nauczycieli przedmiotów zawodowych wyraziło chęć uzupełnienia posiadanej wiedzy i podwyższania kwalifikacji.

- Nasza oferta kierowana jest do 37 nauczycieli i 53 nauczycielek przedmiotów zawodowych z regionu Dolnego Śląska, którzy w okresie od grudnia 2010 r. do września 2011 r. chcą dostosować i podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – kontynuuje Kubrakiewicz.

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony, m.in. bezpłatny udział w szkoleniach proponowanych w ramach projektu, materiały szkoleniowe oraz Poradnik: ABC samokształcenia w zawodzie nauczyciela, możliwość korzystania z interaktywnego portalu z funkcją e-konsultingu, konsultacje dla wszystkim zainteresowanych za pośrednictwem infolinii z zakresu realizowanego projektu, wysokiej klasy specjalistów z zakresu objętego tematyką szkoleń, nowoczesne sale dydaktyczne stanowiące część Centrum Konferencyjnego DSW, atmosferę sprzyjającą integracji grupy szkoleniowej, wyżywienie oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela:
Biuro projektu "Dokształcanie nauczycieli - inwestycja w przyszłe pokolenia"
Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
Infolinia: 42 630 01 40
e-mail:rekrutacja.dna@dswe.pl

Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym w tym z działaniami dotyczącymi kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr systemu oświaty, które wynikają z priorytetu 9 Programu Kapitał Ludzki finansowanego przez UE. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane