Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Absolwenci na rynku pracy

Jaka jest sytuacja zawodowa absolwentów nauk społecznych w Polsce? Jakie kompetencje są pożądane wśród pracodawców? Kto najczęściej wybiera takie kierunki studiów jak finanse, ekonomia, socjologia, pedagogika, psychologia czy prawo?

Na te pytania odpowiedzi poszukiwała magistrantka socjologii SWPS, która dowiodła, że droga zawodowa tzw. „humanistów” na początku nie różni się wiele od kariery inżynierów.

Justyna Sarnowska pisząc swoją pracę magisterską na SWPS, postanowiła sprawdzić okoliczności wyboru kierunku studiów, a następnie sytuację zawodową absolwentów nauk społecznych. Pod opieką naukową dr Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej przeanalizowała dostępne badania i raporty m.in. Diagnozę Społeczną, Bilans Kapitału Ludzkiego oraz raport Monitoringu losów zawodowych absolwentów SWPS. Okazało się, że największą grupę wśród absolwentów studiów wyższych stanowią osoby po studiach społecznych (ponad 55 proc.). Autorka przeprowadziła indywidualne wywiady z 20 respondentami w wieku 25-34 lat z dyplomem nauk społecznych.

Płeć determinuje charakter studiów

Przeprowadzone wywiady pokazały, że płeć determinuje wybór kierunku studiów. Aż 63 proc. wszystkich kobiet w wieku 25-34 lat, posiadających wyższe wykształcenie, ukończyło studia społeczne. – Mimo licznych kampanii społecznych na kierunkach ścisłych i technicznych wciąż zdecydowaną większość stanowią mężczyźni – dodaje Justyna Sarnowska.

Zainteresowania i kompetencje motywują wybór uczelni

Respondenci argumentowali wybór studiów przedłużeniem własnych zainteresowań lub, jak w przypadku absolwentów nauk prawniczych i ekonomicznych, zwracali uwagę
na użyteczność dyplomu. Osoby, które wybierały państwowe uczelnie w trybie dziennym kierowały się prestiżem oraz możliwością studiowania za darmo. Natomiast wśród studentów, którzy wybrali szkoły prywatne dwa czynniki miały największy wpływ: czesne bądź prestiż.

Kompetencje potrzebne na rynku pracy

Wbrew powszechnej opinii, absolwenci nauk społecznych nie charakteryzują się największą stopą bezrobocia ani największym wskaźnikiem bierności zawodowej.

Badanie pracodawców pokazało, że większość absolwentów SWPS pracuje w zawodach związanych z ich formalnym wykształceniem. Jakie pracodawcy mają oczekiwania wobec kandydatów po kierunkach społecznych? Wymagania pracodawców skupiają się na kompetencjach zawodowych, umiejętnościach komunikacyjnych, chęci uczenia się, posiadania określonej wiedzy, współpracy w grupie czy też odporności na stres.
– Największym zarzutem pracodawców wobec absolwentów był brak zastosowania nabytej w trakcie studiów wiedzy w miejscu pracy oraz brak pokory – mówi autorka.

Wśród wymienianych kompetencji najbardziej pożądanych na rynku pracy pracodawcy wymieniali: zdolności samoorganizacyjne, interpersonalne oraz zawodowe, wskazując jednocześnie na fakt, że są to kompetencje, których najbardziej brakuje potencjalnym kandydatom.

Badanie w ramach pracy magisterskiej pt. „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych” zostało przeprowadzone w okresie maj 2012 – sierpień 2013 na socjologii w SWPS.

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu)
i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych
i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane