Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

TECHNOLOGIA KOSMETYKU - STUDIA MAGISTERSKIE

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.: z systemami zarządzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości.


Studia II stopnia,
Czas trwania: 2 lata
Tytuł zawodowy absolwenta: magister
Forma studiów: 
stacjonarna - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 08:00-20:15; 
niestacjonarna -zajęcia odbywają się w piątki 17:00-20:15, soboty i niedziele 08:00-20:15


Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne) i/ lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina inżynieria chemiczna).

W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż ww., istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną [prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość];
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej;
 • studencka praktyka zawodowa: 3 miesięczna.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne;

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także i europejskim rynku pracy. 

Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specjalistycznej grupy produktów, do której należą wyroby kosmetyczne. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych w przemyśle kosmetycznym. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ekonomiki proponowanych rozwiązań. 

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in. 

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych 
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych. 

Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • tworzenie receptur kosmetyków, również z uwzględnieniem kosmetyków certyfikowanych, 
 • weryfikacja kart charakterystyki, specyfikacji, etykiet sprawdzanie i akceptacja zgodności z Dyrektywą UE oraz składów produktów kosmetycznych, 
 • tworzenie dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych oraz interpretacja wyników w odniesieniu do przepisów, specyfikacji, wymagań klienta, 
 • prowadzenie dokumentacji ISO i GMP,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • rejestracja produktów w bazie, 
 • prowadzenie badań próbek masy kosmetycznej oraz komponentów, 
 • pobieranie próbek, prowadzenie wymaganych badań dla wyrobu gotowego, 
 • wykonywanie badań kosmetyków - kontrola jakości wytwarzanych kosmetyków, 
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych o charakterze ilościowym i jakościowym surowców oraz wyrobów gotowych, 
 • nadzór nad produktami aktualnie wytwarzanymi w zakresie technologii wytwarzania, optymalizacja procesów produkcyjnych, transferu technologii,  
 • zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,  
 • utrzymanie w odpowiednim stanie sprzętu kontrolnego,  
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie stanowiska (np. metody technologiczne, metody kontroli),  
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji obowiązującej dokumentacji systemowej (procedury wewnętrzne, instrukcji do sprzętów kontrolno-pomiarowych),  
 • nadzorem nad dobrymi praktykami laboratoryjnymi, 
 • udziałem w projektach prowadzonych w przedmiotowym laboratorium,   
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, opakowań,  
 • udział w projektach wdrożeniowych oraz w pracach laboratoryjnych w projektach B+R.   

Powiązane kierunki

PIELĘGNIARSTWO w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów pielęgniarstwa na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej, oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych będą konkurencyjną, pożądaną oraz w pełni samodzielną kadrą medyczną spełniającą swoją funkcję zawodową w systemie opieki zdrowotnej

czytaj dalej

Chemia ogólna - studia inżynierskie w Warszawie

Studiuj chemię praktycznie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz zdobądź kompetencje inżynierskie cenione przez pracodawców.

czytaj dalej

Chemia żywności - nowy kierunek studiów inżynierskich w WSIiZ w Warszawie

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym.

czytaj dalej

DIETETYKA studia licencjackie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane