Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

WYDZIAŁ Wydział Prawa i Administracji
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2 lata
FORMA STUDIÓW niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie kadry wyspecjalizowanej w zakresie wykonywania przez samorząd zadań własnych z dziedziny polityki publicznej, administrowania sprawami wspólnoty samorządowej, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, podatków, realizacji inwestycji publicznych, zamówień publicznych, polityki społecznej pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań samorządu, współpracy z organizacjami sektora pozarządowego oraz zadań zleconych przez administrację rządową.

Samorząd terytorialny realizuje większość zadań Państwa. Każdy kto chce uzyskać pozwolenie na budowę, skorzystać z pomocy społecznej, zgłosić urodzenie dziecka, poprosić o interwencję straż miejską – zgłasza się do jednostek Samorządu. Wodociągi, drogi, odbiór śmieci, to także zadania Samorządu. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarka lokalowa, transport publiczny, to dalsze obowiązki gminy, powiatu lub województwa.

Wykonywanie tych zadań, wymaga specjalistycznej, dobrze wykształconej kadry, która potrafi przygotować przepisy prawa miejscowego oraz zastosować prawo ustanowione przez Parlament i Rząd w sposób prawidłowy, dla dobra społeczności lokalnej i regionalnej. Systematyczny wzrost zakresu zadań samorządu sprawia, że osób o wysokich kompetencjach, które zadania te wykonają wciąż istotnie brakuje.

Jako student Prawa w samorządzie terytorialnym:

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w sektorze publicznym,
 • poznasz podstawy działania instytucji publicznych i finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych,
 • poznasz zasady tworzenia prawa miejscowego,
 • dowiesz się, jak skutecznie wnioskować o środki z budżetu UE,
 • zyskasz kompetencje pracownicze cenione w sektorze prywatnym współpracującym z podmiotami publicznymi,
 • nauczysz się przygotowywać przetargi publiczne i nadzorować umowy o zamówienie publiczne,
 • dowiesz się, jak składać oferty w tych przetargach jako wykonawca i wykonywać umowy zawarte przez przedsiębiorców z samorządem,
 • dowiesz się, jak samorząd realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i pomocy społecznej.

Przedmioty realizowane w ramach kierunku:

 • Konstytucyjne i europejskie podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • Zasady zatrudnienia w samorządzie,
 • Etyka urzędnika samorządowego,
 • Prawo administracyjne w samorządzie,
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Prawo opieki społecznej,
 • Podstawy gospodarki finansowej samorządu i podatki lokalne,
 • Gospodarka komunalna,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • Prawo budowlane,
 • Funkcjonowanie straży miejskiej,
 • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Specjalności

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Specjalizacja jest skierowana do osób, które są zatrudnione jednostkach samorządu terytorialnego jak i organizacjach pozarządowych. Student zostanie przygotowany do uczestniczenia zarówno po stronie zmawiających jak i wykonawców w postępowaniu o zamówienia publiczne. Przygotowanie obejmie praktyczne jak i prawne aspekty pracy administracyjnej. Student po ukończeniu moduły będzie przygotowany do tego, aby zacząć pracować w jednostce zajmującej się zamówieniami publicznymi.

Omawiane zagadnienia:

 • Podstawy zamówień publicznych
 • Prawo umów w zamówieniach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie Prawa zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne -warsztaty
 • Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem
 • Prawo budowlane 
URZĘDNIK W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZADANIA I KOMPETENCJE

Moduł zaznajomi studenta z dziedzinami prawa, które są najczęściej sosowane w pracy jednostki samorządu terytorialnego. Student po ukończeniu tego moduł powinien poznać i radzić sobie z tymi zagadnieniami prawnymi, z którymi niejako na co dzień styka się urzędnik samorządowy - tak aby radzić sobie z nimi oraz w profesjonalny sposób obsługiwać petentów.

Omawiane zagadnienia:

 • Etyka urzędnika samorządowego
 • Straż miejska i inne formacje zmilitaryzowane
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami
 • Prawo opieki społecznej
 • Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
 • Informatyka w prawie administracyjnym

KARIERA PO STUDIACH

 • administracja gminna, powiatowa, wojewódzka i jednostki nadzorowane przez administrację
 • spółki komunalne
 • administracja straży miejskiej
 • organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem
 • przedsiębiorstwa prywatne realizujące zadania publiczne
 • wykonawcy zamówień publicznych
 • instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym 

Powiązane kierunki

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

czytaj dalej

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane