Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PIELĘGNIARSTWO w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów pielęgniarstwa na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej, oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych będą konkurencyjną, pożądaną oraz w pełni samodzielną kadrą medyczną spełniającą swoją funkcję zawodową w systemie opieki zdrowotnej


Czas trwania: 3 lata
Forma studiów:  stacjonarna [zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:15]
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat pielęgniarstwa


Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • metody podające, tj. wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną; pogadanka, objaśnianie;
 • metody aktywizujące, tj. studium przypadków, analiza przypadków z dyskusją gry dydaktyczne, seminaria, dyskusja, debata, burze mózgów, mapy myśli, uczenie się przez odkrywanie, giełda pomysłów, praca w parach, symulacja niskiej wierności;
 • metody eksponujące, tj. ekspozycja, instruktaż, pokaz, praca z wykorzystaniem modeli i planszy anatomicznych praca z tekstem, objaśnienia, analiza materiałów źródłowych;
 • metody problemowe, tj. wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, metoda sytuacyjna, inscenizacja;
 • metody eksponujące: film dydaktyczny;
 • metody wykorzystujące techniki i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, tj. rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • metody praktyczne, tj. warsztaty, metody projektów, prezentacje, wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń, rozwiązywanie zadań, techniki badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przeżywanie;
 • metody realizowane w rzeczywistych warunkach pracy dla przyszłego zawodu, tj. zajęcia praktyczne (kliniczne): 1100h oraz praktyki zawodowe: 1200h.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy i porozumienia.

Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów I stopnia oparta jest na standardach kształcenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 21 sierpnia 2019 roku, poz. 1573).

Podstawowym celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów pielęgniarstwa na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej, oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych będą konkurencyjną, pożądaną oraz w pełni samodzielną kadrą medyczną spełniającą swoją funkcję zawodową w systemie opieki zdrowotnej.

Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo koncentruje się na idei współczesnego pielęgniarstwa realizowanego poprzez pełnienie wielu funkcji zawodowych wykorzystywanych do bezpośredniej opieki nad pacjentem, w tym realizacji zaleceń lekarskich oraz udziału w profilaktyce i różnych formach terapii. Ideą współczesnego pielęgniarstwa jest rola pielęgniarki jako aktywnego członka zespołu terapeutycznego. Interdyscyplinarne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo skierowane jest na nauczenie absolwenta wykonywania świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ratunkowych oraz edukacyjnych, zarówno w podmiotach opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak i w miejscu zdarzenia, czy też pobytu pacjenta.

W koncepcji kształcenia na kierunku sformułowano cele ogólne kształcenia:

 • Przekazanie szczegółowej oraz aktualnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólnej wiedzy medycznej;
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią zawodu pielęgniarki;
 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania funkcji zawodowych, a także sprawowania samodzielnej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym we wszystkich fazach życia, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • Nauczenie umiejętności skutecznego empatycznego porozumiewania się z pacjentem;
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za pacjenta, zespół terapeutyczny, otwartości na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, a także umiejętności pracy w grupie, a dalej wykształcenie potrzeby rozwoju osobistego oraz potrzeby uczenia się przez całe życie.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i posiada kompetencje, a także umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów. Dyplom studiów pierwszego stopnia otrzymuje absolwent, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki, a zatem posiada szczegółową wiedzę  z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Ponadto absolwent kierunku pielęgniarstwo potrafi korzystać z aktualnej wiedzy, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej. Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo wykazuje się holistycznym podejściem do pacjenta przejawiającym się w poszanowaniu i respektowaniu jego praw. Absolwent rozumie organizację i prawne podstawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a co więcej rozumie problemy i wyzwania współczesnego pielęgniarstwa w Polsce i na świecie. Ponadto absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy zawodowej  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą tj. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039):

 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
 • zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
 • zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016);
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i/lub studiów podyplomowych, a przede wszystkim potrzeby kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności pielęgniarskich. 

Powiązane kierunki

Chemia ogólna - studia inżynierskie w Warszawie

Studiuj chemię praktycznie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz zdobądź kompetencje inżynierskie cenione przez pracodawców.

czytaj dalej

Chemia żywności - nowy kierunek studiów inżynierskich w WSIiZ w Warszawie

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym.

czytaj dalej

TECHNOLOGIA KOSMETYKU - STUDIA MAGISTERSKIE

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.: z systemami zarządzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości.

czytaj dalej

DIETETYKA studia licencjackie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane