Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych.

W toku studiów absolwent zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii Polski przydatną w pracy archiwisty. Podczas 3-letnich studiów licencjackich absolwent zdobędzie wiedzę z obszaru organizacji oraz ustroju państwa i Kościoła w Polsce, dziejów archiwów, historii oraz funkcjonowania archiwów i bibliotek w Polsce.

Profil kształcenia absolwenta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru prawodawstwa archiwalnego świeckiego, a także kościelnego. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania archiwum państwowego oraz kościelnego, znacząco rozszerzy absolwentowi kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możliwe ścieżki kariery zawodowej. W trakcie studiów absolwent uzyska również wiedzę z zakresu rozwoju form kancelaryjnych, kancelarii współczesnej, a także z obszaru zarządzania dokumentacją. Absolwent kierunku będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania zasobu archiwalnego, w tym także gromadzenia, rozmieszczania oraz przechowywania materiałów archiwalnych.

Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności. Będzie potrafił przeprowadzić merytoryczną ocenę pracy archiwum w zakresie stosowanych normatywów prawnych, a także w zakresie oceny możliwości rozwoju podległych sobie pracowników. Po ukończeniu studiów absolwent będzie postępował zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające mu rozwiązywać problemy zawodowe, a także komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice oraz ich kierunku rozwoju.
 • Zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła i zastosowania w obszarze nauk humanistycznych.
 • Posiada podstawową wiedzę o naukach pomocniczych historii.
 • Ma podstawową wiedzę w zakresie powszechnej historii archiwów.
 • Zna najważniejszą faktografię historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła.
 • Ma podstawową wiedzę o archiwach, bibliotekach oraz instytucjach kultury w Polsce i na świecie.
 • Zna i prawidłowo identyfikuje typy i formy dokumentacji oraz sposoby ich powstawania.
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania w archiwach historycznych i kościelnych oraz współczesnych instytucjach.
 • Ma podstawową wiedzę na temat gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu archiwalnego.
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji wytworzonej dokumentacji (instrukcje kancelaryjne, instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwum).
 • Zna podstawowe metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.
 • Zna i rozumie ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu.
 • Potrafi zastosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją  w wypowiedzi ustnej.
 • Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 • Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • Potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych i innych dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy swojej, a także swojego zespołu.
 • Posiada umiejętność odczytania i interpretacji przynajmniej jednego języka źródeł archiwalnych używanego na terenie ziem polskich.
 • Potrafi porozumiewać się ze z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk humanistycznych.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informację z zakresu archiwistyki, z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (w tym także archiwalnych baz danych) oraz formułować na tej podstawie własne opinie.
 • Potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz w formie samokształcenia się.

Kompetencje społeczne

Po ukonczeniu studiów absolwent:

 • Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia.
 • Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.
 • Prawidłowo rozstrzyga i identyfikuje dylematy moralne i etyczne związane z wykonywanym zawodem archiwisty i zarządcy dokumentacją.
 • Postępuje zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych. 

Powiązane kierunki

Człowiek w cyberprzestrzeni

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na Interdyscyplinarne studia I stopnia

czytaj dalej

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska to studia interdyscyplinarne, które łączą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE w Polsce. Jest to kierunek unikatowy.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane