Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Wróbel

Oferujemy kształcenie na prawie 50 kierunkach studiów z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Kształcimy przede wszystkim inżynierów.

Proponujemy oprócz studiów I i II stopnia również studia podyplomowe oraz doktoranckie. Nasze programy kształcenia są dostosowywane do potrzeb rynku pracy. Przy ich tworzeniu uczestniczą podmioty gospodarcze. Jakość studiów współtworzy doskonała kadra naukowo-dydaktyczna oraz dobrze wyposażona baza dydaktyczna i sportowo-rekreacyjna. W ostatnich latach uczelnia dużo inwestowała w nowe laboratoria i infrastrukturę techniczną.

1 miejsce wśród polskich szkół wyższych, które zgłosiły najwięcej wynalazków (117 zgłoszeń) do Urzędu Patentowego RP w roku 2016

Polskie i zagraniczne firmy chętnie zatrudniają naszych absolwentów. ZUT w Szczecinie znajduje się na siódmej pozycji pod względem miesięcznych wynagrodzeń absolwentów państwowych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku.

15 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni w kraju pod względem wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów II stopnia (mediana 4870 zł brutto) 
– dane firmy Sedlak & Sedlak za 2016 rok

Kierunki i formy studiów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie prowadzi rekrutację na:

S1 studia stacjonarne I stopnia
N1 studia niestacjonarne I stopnia (odpłatne)
S2 studia stacjonarne II stopnia
N2 studia niestacjonarne II stopnia (odpłatne

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt jest jednostką o ponad 60-letniej tradycji. Od lat kształci inżynierów i magistrów nauk przyrodniczych. Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału tworzy 51 nauczycieli akademickich. Strukturę wydziału stanowi 10 samodzielnych jednostek organizacyjnych. Rozwijany potencjał badawczy oraz zaangażowanie nauczycieli akademickich zapewniają wysoki standardy kształcenia na trzech kierunkach studiów: biotechnologia, kynologia oraz zootechnika. Zaplecze dydaktyczne wydziału stanowi nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna zlokalizowana w gruntownie wyremontowanych obiektach. Na bazę naukowo-badawczą składają się laboratoria wyposażone w nowoczesne urządzenia m.in. do badań z zakresu biologii molekularnej (proteomicznych, transkryptomicznych, genomicznych, mikrobiologicznych, hodowli komórkowych in-vitro), diagnostyki laboratoryjnej oraz badań podstawowych. Do celów dydaktycznych i naukowych wykorzystywane są zwierzętarnie, w których utrzymywane są zwierzęta laboratoryjne, inwentarskie oraz rodziny pszczele. Współpraca z otoczeniem gospodarczym i jednostkami naukowymi zapewnia odbywanie praktyk zawodowych i zajęć terenowych w wiodących ośrodkach, przyczyniając się tym samym do doskonalenia procesu kształcenia. Liczne umowy partnerskie z renomowanymi uczelniami zagranicznymi umożliwiają uczestnictwo w wymianie studenckiej w ramach programu ERASMUS. 

Biotechnologia S1 S2 N1 N2


Studia na kierunku biotechnologia umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu biochemii, mikrobiologii, biotransformacji, metod bioimmobilizacji oraz biologii molekularnej. Ponadto w toku studiów student pozyska wiedzę z zakresu prowadzenia kultur komórkowych, inżynierii genetycznej czy enzymologii. Nabycie tej wiedzy da podstawy do przeprowadzania wybranych procesów biotechnologicznych i otrzymywania określonych bioproduktów. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych związanych z przemysłem biotechnologicznym, spożywczym, paszowym, farmaceutycznym i kosmetycznym, a także w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych oraz w biopreparatyce i ochronie środowiska.

S1, N1

 • biotechnologia

S2, N2

 • biotechnologia w produkcji roślinnej
 • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
 • bioinżynieria produkcji żywności
 • biotechnology in animal production and environmental protection

Kynologia S1 N1  


Studia na kierunku kynologia to przede wszystkim praktyka! W toku studiów studenci odbędą zajęcia praktyczne między innymi w kennelach krajowych i zagranicznych; w Oddziałach Związku Kynologicznego w Polsce, wezmą udział w wystawach psów rasowych w charakterze sekretarzy i gospodarzy ringów; zapoznają się ze sposobami produkcji karm. Praktyki obejmują również gabinety weterynaryjne i rehabilitacyjne, salony groomerskie, a także ośrodki szkolenia psów. Studenci poznają metody hodowlane i regulacje prawne stosowane w hodowli psów rasowych. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu żywienia, rozrodu oraz higieny psów. Biorąc udział w certyfikowanych warsztatach kynologicznych, zgłębiają dodatkową specjalistyczną wiedzę pod okiem uznanych specjalistów. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie: jako specjalista kynolog w służbach mundurowych, w ośrodkach szkolenia psów sportowych, w organizacjach i związkach kynologicznych, w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności psów, jako zoopsycholog lub behawiorysta, konsultant lub przedstawiciel handlowy, a także może założyć działalność gospodarczą.


Zootechnika S1 S2 N1 N2


Studia na kierunku zootechnika umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie biologii rozrodu, metod doskonalenia, warunków utrzymywania, pielęgnacji oraz kierunków użytkowania zwierząt hodowlanych. Student kierunku zootechnika zdobędzie również wiedzę z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym; służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie.

S1, N1

 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • hodowla koni i jeździectwo
 • pielęgniarstwo zwierząt

S2, N2

 • hodowla zwierząt gospodarskich
 • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
 • gospodarowanie populacjami zwierząt wolno żyjących

Wydział Budownictwa i Architektury

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Budownictwa i Architektury obchodzi obecnie jubileusz 70-lecia i jest jednym z trzech najstarszych wydziałów i największym z 10 wydziałów uczelni. W swojej 70-letniej historii mury wydziału opuściło tysiące absolwentów z tytułami inżynierów, magistrów inżynierów i architektów odnoszących sukcesy i pełniących dziś odpowiedzialne funkcje w kraju i na świecie w branży budowlanej, w tym w budownictwie lądowym i wodnym, nadzorze inwestorskim, branży instalacyjnej, inżynierii sanitarnej, budownictwie energooszczędnym, hydrotechnice, architekturze, wzornictwie i urbanistyce. Na Wydziale prężnie działa 15 studenckich kół naukowych zrzeszających liczne grono studentów wszystkich specjalności. WBiA oferuje z wielkim sukcesem studentom polskim i zagranicznym zdobycie międzynarodowego doświadczenia akademickiego w ramach programu Erasmus. 

Architektura i urbanistyka S1 S2 N1 N2


W procesie wznoszenia budynków pierwszym etapem jest ich zaprojektowanie. Wiedza, umiejętności i kompetencje nabywane na studiach architektonicznych pozwolą Ci, w oparciu o szereg przesłanek, projektować nowoczesne, piękne i funkcjonalne obiekty, dobrze wkomponowane w otoczenie.

Architekci dbają o realizację zamierzeń i ambicji inwestorów, koordynują branże budowlane i nadzorują wykonawców. Na rynku pracy architekci funkcjonują jako wolny zawód, są zatrudniani w różnej wielkości biurach projektów, w administracji państwowej i samorządowej. Obecnie architekci wykonują często także plany miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.


Budownictwo S1 S2 N1 N2


Na studiach zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Poznasz technologię i organizację budownictwa, zasady kierowania zespołami i firmą budowlaną oraz technologię wytwarzania i zasady doboru materiałów budowlanych. Zapoznasz się z nowoczesnymi technikami komputerowymi i technologiami stosowanymi obecnie w praktyce inżynierskiej. Karierę zawodową będziesz mógł rozwijać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzoru budowlanego, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

S1

 • konstrukcje budowlane inżynierskie
 • technologia i organizacja budownictwa
 • budownictwo wodne
 • drogi, ulice i lotniska
 • organizacja i zarządzanie w budownictwie – inżynier europejski

S2

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • technologia i organizacja budownictwa
 • drogi, ulice i lotniska
 • budownictwo energooszczędne
 • budownictwo hydrotechniczne

N1

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • technologia i organizacja budownictwa
 • budownictwo wodne
 • drogi, ulice i lotniska

N2

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • technologia i organizacja budownictwa
 • budownictwo hydrotechniczne
 • drogi, ulice i lotniska

Budownictwo – inżynier europejski S1


 • organizacja i zarządzanie w budownictwie (specjalność prowadzona we współpracy z uczelniami z Holandii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Finlandii, Węgier, Czech i Szkocji)

Inżynieria środowiska S1 S2 N1 


W trakcie studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa typowej infrastruktury miejskiej. Pozyskasz wiedzę związaną z sieciami, instalacjami i urządzeniami wodnokanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi, ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczymi. Zakres studiów obejmuje także technologię oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi oraz konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła. Będziesz przygotowany do pracy w biurze projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, eksploatacyjnych lub handlowych prowadzących działalność w zakresie inżynierii sanitarnej, w zakładach komunalnych i laboratoriach.

S1, S2, sieci, instalacje komunalne i przemysłowe z kierunkami dyplomowania:

 • ogrzewnictwo i wentylacja
 • wodociągi i kanalizacja
 • alternatywne źródła energii w budownictwie

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S1


Przygotowanie budynków wzniesionych przez wymienionych specjalistów, a zwłaszcza ich wnętrz, do użytkowania oraz zagospodarowanie terenu inwestycji po jej ukończeniu wymaga od projektantów innej wrażliwości, znajomości zupełnie innych środków wyrazu, innych materiałów i technik. Obserwacja przebiegu inwestycji i potrzeb rynku pracy poskutkowała otwarciem na naszym Wydziale nowego, innowacyjnego kierunku, który ma kształcić specjalistów z tytułem inżynierskim, których wiedza, umiejętności i kompetencje wpasują się i wypełnią zauważoną lukę.


Wzornictwo S1 S2


Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że każdy przedmiot, który bierzemy do ręki, został starannie zaprojektowany, by dobrze spełniał swe zadania, by był poręczny i estetyczny. Studiując wzornictwo, nauczysz się projektować produkty użytkowe i ich opakowania. Staniesz się twórczy i kreatywny, posiądziesz wrażliwość estetyczną, poznasz metody projektowania (także specjalistyczne oprogramowanie) oraz techniki produkcji wielu, bardzo różniących się od siebie, wyrobów, np. mebli, artykułów gospodarstwa domowego, mody, druków i wydawnictw, kompleksowej identyfikacji graficznej imprez i przedsięwzięć, stron internetowych i aplikacji na smartfony oraz wielu, wielu innych. Specjaliści od wzornictwa – designerzy – są zatrudniani w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż lub pracują na własną rękę (wolny zawód).

Wydział Ekonomiczny

Dlaczego warto u nas studiować?

Absolwenci naszego Wydziału z łatwością znajdują zatrudnienie w licznych firmach w kraju i za granicą, są cenionymi specjalistami z zakresu ekonomii i zarządzania. Dbamy o rozwój studentów, stale doskonalimy bazę dydaktyczną Wydziału, utrzymujemy kierunki i specjalizacje korespondujące z aktualnymi wymogami rynku, poszerzamy oferty przedmiotów w językach obcych, organizujemy wydarzenia kulturalne i sportowe. Stwarzamy studentom możliwość rozwoju zainteresowań naukowych i pozanaukowych. W ramach Wydziału działa wiele różnorodnych kół naukowych. Dajemy możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez nowoczesne kierunki studiów, współpracę z biznesem oraz współpracę międzynarodową. Zapewniamy możliwość odbycia części studiów na polskich i europejskich uczelniach partnerskich, np. w krajach takich jak Hiszpania, Niemcy, Grecja, Cypr, Węgry, Czechy, Francja i innych. Wydział Ekonomiczny ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi oraz stowarzyszeniami branżowymi. Studenci odbywają praktyki w wielu ciekawych miejscach, gdzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i planować dalszą karierę. 

Ekonomia S1 S2 N1 N2


Studiując Ekonomię na Wydziale Ekonomicznym ZUT, nauczysz się sprawnie podejmować decyzje ekonomiczne i rozwiązywać problemy gospodarcze. Zostaniesz wyposażony w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i funkcjonowania organizacji przy użyciu nowoczesnych technologii. W przyszłości możesz znaleźć zatrudnienie w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i doradczych, przedsiębiorstwach obrotu nieruchomościami, w biurach rachunkowo-podatkowych, instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, a także organizacjach non-profit. Ponadto studia na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

S1, N1 (od IV semestru):

 • analityka gospodarcza
 • ekonomia i zarządzanie potencjałem ludzkim
 • rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
 • ekonomika turystyki
 • handel zagraniczny
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

S2, N2

 • gospodarka nieruchomościami
  gospodarka turystyczna
  gospodarowanie kapitałem ludzkim
  konsulting gospodarczy
  logistyka w biznesie
  rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczychwycena nieruchomości

Zarządzanie S1 N1 


Studiując Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym ZUT, nauczysz się, jak sprawnie i skutecznie osiągnąć zamierzone cele, podejmując działania skierowane na posiadane zasoby organizacji. Współczesne organizacje, szczególnie ze względu na dużą konkurencję i rosnące wymagania rynku, potrzebują wysoko kwalifikowanych menedżerów stosujących nowoczesne technologie. Takie kwalifikacje możesz uzyskać studiując na Wydziale Ekonomicznym ZUT. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach finansowych i doradczych, w biurach konsultingowych i ubezpieczeniowych, w szkolnictwie, handlu i przemyśle rolno-spożywczym. Ponadto zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

S1, N1 (od IV semestru):

 • gospodarka regionalna i samorządowa
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • rachunkowość zarządcza
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami

Turystyka i rekreacja S1 S2 


Studiując kierunek turystyka i rekreacja możesz uzyskać niezbędne kwalifikacje do pracy w różnych organizacjach turystycznych, hotelach, biurach podróży, a także jednostkach samorządowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Nauczysz się skutecznie eksponować walory turystyczne i wypoczynkowe, wykorzystując nowoczesne technologie komunikacyjne. Ponadto studia na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wydział Elektryczny

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział to prawdziwy inkubator specjalistów w dziedzinach powiązanych z bardzo szeroko rozumianą elektrycznością. Już od ponad 70 lat pozwala odnaleźć się na rynku pracy absolwentom takich kierunków jak fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka oraz teleinformatyka. Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym i przemysłowym oferuje swoim studentom możliwość wykorzystywania najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz bogaty program atrakcyjnych staży i praktyk studenckich. Studenci, w trakcie zajęć dydaktycznych w specjalizowanych laboratoriach, przygotowują się do zewnętrznych egzaminów, które umożliwiają uzyskanie prestiżowych certyfikatów takich firm jak Siemens, Bernecker & Rainer, National Instruments czy Wonderware. Stanowi to niewątpliwie dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.

Automatyka i robotyka S1 S2 N1 N2


To kierunek studiów cieszący się niesłabnącą popularnością od chwili jego utworzenia. Już od kilkunastu lat ukończenie tego kierunku umożliwia podjęcie pracy związanej z projektowaniem układów automatyki i stanowisk robotycznych, programowaniem urządzeń automatyki i robotów przemysłowych, a także mikroprocesorowych układów wbudowanych. Umożliwia uzyskanie licznych certyfikatów m.in. Akademii Siemens, B&R, czy CLAD, firmy National Instruments. Absolwenci tego kierunku to cenieni i poszukiwani na rynku pracownicy, dobrze wykwalifikowani specjaliści pracujący w firmach nie tylko z branży automatyki i robotyki, ale również zajmujący się projektowaniem i implementowaniem rozwiązań wykorzystujących wszelkiego rodzaju układy programowalne.

S2

 • systemy sterowania procesami przemysłowymi
 • sterowanie w układach robotycznych

Elektrotechnika S1 S2 N1 N2


To kierunek studiów, który łączy w sobie teorię i praktykę z dziedziny elektryczności i magnetyzmu. W związku z masowym zastosowaniem elektroniki w układach sterowania dużymi mocami elektrycznymi jest ściśle powiązany z innymi kierunkami studiów – automatyką i robotyką, elektroniką i telekomunikacją, a także informatyką.

Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, odnawialne źródła energii, komputerowe wspomaganie projektowania sieci i instalacji elektrycznych, nadzór, diagnostyka, zabezpieczenia, automatyzacja i regulacja nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, układów energoelektronicznych, maszyn i napędów elektrycznych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w: elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, biurach konstrukcyjnych i projektowych związanych z inżynierią elektryczną i dziedzinami pokrewnymi.

 • S2, N2
 • systemy elektroenergetyczne
 • urządzenia i instalacje elektryczne

Teleinformatyka S1 S2


To unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który stanowi połączenie informatyki i telekomunikacji. Studenci tego kierunku uczą się technik programowania aplikacji mobilnych, internetowych oraz systemów wbudowanych, a także zdobywają wiedzę z zakresu budowy i administracji sieci komputerowych i teleinformatycznych, kryptografii oraz bezpieczeństwa sieciowego. Program studiów na kierunku teleinformatyka jest stale aktualizowany we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, takimi jak: brightONE, Tieto, GlobalLogic itp. Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako projektanci, twórcy oprogramowania i administratorzy sieci teleinformatycznych, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Znajdują również zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny oraz w sferze usług teleinformatycznych. Badania rynkowe dowodzą, że osoby zatrudnione w branżach ICT oraz IT należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych!

S2

 • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
 • systemy transmisyjne

Wydział Informatyki

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Informatyki to wydział o nowoczesnej strategii, zorientowany na dynamiczną współpracę naukowo-badawczą z wiodącymi firmami wysokich technologii, głównie Szczecina, ale również z Europy. To prawie 1500 studentów dwóch bardzo obiecujących kierunków studiów — informatyki oraz inżynierii cyfryzacji. Zaangażowana w dydaktykę i naukę kadra zapewnia Wydziałowi najwyższe uprawnienia akademickie — do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie informatyki. Nasi studenci wygrywają wiele konkursów lokalnych międzynarodowych, są często wyróżniani oraz zdobywają stypendia. Zapewniamy odpowiednie zaplecze dydaktycznobadawcze oraz dostęp do własnych danych i aplikacji poprzez zdalny pulpit z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Wydział Informatyki to właściwe miejsce do rozwijania swoich pasji i kształtowania przyszłości.

Informatyka S1 S2 N1 N2


Informatyka to studia trudne, ale gwarantujące pracę. To kierunek, który oferuje dostęp do bardzo zróżnicowanych obszarów technologicznych od aplikacji mobilnych, systemów wbudowanych, poprzez inżynierię, oprogramowania, grafikę komputerową, modelowanie i symulacje komputerowe, sztuczną inteligencję, aż po zarządzanie projektami informatycznymi. Nauczymy Cię opisywać świat przy pomocy algorytmów i wybranych języków programowania. Od Ciebie oczekujemy zaangażowania i chęci nauki.

S1, N1

 • systemy komputerowe i oprogramowanie

S2, N2

 • grafika komputerowa i systemy multimedialne
 • inteligentne aplikacje komputerowe
 • internet w zarządzaniu
 • inżynieria oprogramowania
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
 • systemy komputerowe i technologie mobilne

Inżynieria cyfryzacji S1


Inżynieria cyfryzacji to unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który powstał w wyniku dwuletnich konsultacji potrzeb rynkowych z informatycznymi firmami Szczecina. Jeżeli głównym celem informatyki jest wytwarzanie oprogramowania, to głównym celem inżynierii cyfryzacji jest wdrażanie tego oprogramowania w biznesie i administracji. Kwalifikacje absolwentów kierunku inżynieria cyfryzacji umożliwiają podjęcie pracy zawodowej jako integrator systemów informatycznych, projektant produktów i usług informatycznych oraz analityk systemowy. Pięć Bloków Przedmiotów Specjalnościowych gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie.

S1, N1

 • zastosowania informatyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział posiada nowoczesne laboratoria badawcze i infrastrukturę dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowodydaktyczną; ma ugruntowaną wysoką pozycję wśród wydziałów mechanicznych uczelni krajowych. O poziomie wydziału świadczy wysoka kategoria naukowa A. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje II miejsce w rankingu wydziałów mechanicznych i im pokrewnych. Proces kształcenia ściśle koreluje z potrzebami otoczenia przemysłowego. Na wydziale prężnie działają studenckie koła naukowe zrzeszające liczne grono studentów. Wydział oferuje studentom polskim i zagranicznym zdobycie międzynarodowego doświadczenia akademickiego w ramach programu Erasmus. Absolwenci wydziału zasilają kadry inżynierskie i menedżerskie zakładów przemysłowych w regionie zachodniopomorskim, w kraju i na świecie. Często zajmują wysokie stanowiska oraz odnoszą sukcesy w prywatnej działalności gospodarczej. 

Energetyka S1 S2 N2


Studia zapewniają nabycie specjalistycznej wiedzy o systemach, siłowniach i urządzeniach nowoczesnej energetyki. Wybierając jedną z czterech dostępnych specjalizacji tego kierunku, studenci poszerzają zdobytą wiedzę i nabywają cenione umiejętności projektowania, modelowania i symulowania procesów energetycznych.

S2, N2

 • efektywność energetyczna
 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka odnawialnych źródeł energii
 • agroenergetyka

Mechanika i budowa maszyn S1 S2 N1 N2


Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności wymagane od dobrze przygotowanego do pracy inżyniera. Dobrze wyposażone laboratoria, posiadane obrabiarki, roboty i inne urządzenia oraz dobrze wyszkolona kadra, pomogą Ci sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.

S2, N2

 • urządzenia mechatroniczne
 • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn

Mechatronika S1

Absolwenci mechatroniki są cenionymi pracownikami i poszukiwanymi specjalistami wdrażającymi nowoczesne rozwiązania techniczne w przemyśle. Postęp automatyzacji produkcji przemysłowej oraz reindustrializacyjna polityka państwa powodują, że zapotrzebowanie na Absolwentów mechatroniki będzie coraz to większe.

 • układy mechatroniczne

Inżynieria materiałowa S1 S2 N1 N2


Studia umożliwiają poznanie nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych, nowatorskich kompozytów i biomateriałów, zdobycie umiejętności badania ich struktur i własności, a także opracowania i doskonalenia materiałów nadając im specyficzne cechy użytkowe.

S2, N2

 • konstrukcje lekkie
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • spawalnictwo i techniki łączenia
 • technologia materiałów metalicznych

Inżynieria materiałowa w j. ang. S1


 • light-weight structures
 • processing of polymer materials

Transport S1 S2 N1 N2


Studia pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych oraz procesów ich eksploatacji. Znajomość zagadnień transportu samochodowego, nabyta podczas studiów sprawi, że nauczysz się racjonalnie wykorzystywać nowoczesny sprzęt i metodykę badań pojazdów.

S1, N1

 • organizacja transportu
 • inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • inżynieria środowiska w transporcie
 • diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych

S2, N2

 • logistyka, organizacja i technologia transportu
 • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

Zarządzanie i inżynieria produkcji S1 S2 N1 N2


Studia przygotowują kompleksowo wykształconych specjalistów zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstw. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami planowania produkcji, zarządzania jakością, jak i logistyki i zakupów.

S1, N1

 • inżynieria jakości i zarządzanie

S2

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • inżynieria jakości
 • zarządzanie energią i środowiskiem
 • zarządzanie produkcją konstrukcji spawanych

N2

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • inżynieria jakości
 • zarządzanie energią i środowiskiem.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT jest najstarszym wydziałem byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Dziś w strukturze Wydziału jest 11 katedr i 2 zakłady. Terenową bazę badawczą stanowią: Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi oraz Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku. Wydział kształci studentów na 7 kierunkach i 11 specjalnościach. Na Wydziale studia doktoranckie realizowane są w 4 dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, ogrodnictwo, ochrona i kształtowanie środowiska. Wyjątkowo aktywnie rozwija się studencki ruch naukowy. W prace badawcze zaangażowani są studenci zrzeszeni w 12 kołach naukowych. W nowym roku akademickim 2017/2018, na zapotrzebowanie rynku pracy, utworzony został nowy kierunek studiów inżynierskich: uprawa winorośli i winiarstwo. 

Architektura krajobrazu S1 S2 N2


Nauczysz się wykonywania prac inwentaryzacyjnych i kształtowania obiektów architektury krajobrazu, oceny szaty roślinnej takich obiektów; wykonywania projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu; kierowania i dozoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu. Nauczysz się współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.


Gospodarka przestrzenna S1 S2 N1 N2


Będziesz posiadać interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną, techniczną i społeczną dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Będziesz posiadać umiejętność kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami rozwoju zrównoważonego i ładu przestrzennego.

S2, N2

 • geoinformatyka
 • obszary wrażliwe

Ochrona środowiska S1 S2 N1 N2


Na kierunku zdobędziesz wiedzę ogólnoprzyrodniczą oraz umiejętności przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Poznasz procesy zachodzące w środowisku, a także zagadnienia dotyczące nowych technologii stosowanych w ochronie środowiska oraz zakres oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.

S2, N2

 • ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Odnawialne źródła energii S1 S2 N1 N2


Będziesz przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Posiądziesz szeroką wiedzę techniczną, przyrodniczą, ekonomiczną i społeczną umożliwiającą rozwiązywanie problemów dotyczących energii odnawialnej z uwzględnieniem wielu aspektów. Będziesz posiadał także umiejętności pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania procesami pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnej.

S2, N2

 • systemy wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
 • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

Ogrodnictwo S1 S2 N1 N2


Zdobędziesz umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym. Będziesz dysponował wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

S2

 • zrównoważona produkcja roślinna – studia międzynarodowe

S2, N2

 • produkcja owoców, warzyw i ziół
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Rolnictwo S1 S2 N1 N2


Będziesz specjalistą rolnikiem dysponującym poszerzoną wiedzą biologiczno-chemiczną, technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej, a także ze znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem produkcyjnym i agroturystycznym.

S2, N2

 • doradztwo w agroturyzmie
 • doradztwo rolnicze

Uprawa winorośli i winiarstwo S1 N1


Posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Poznasz podstawy prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej, metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego. Będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, do samodzielnego prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa to 65 lat tradycji akademickiej, w którą wpisuje się wysoka wiedza, praktyka i znani na całym świecie absolwenci pracujący w branży. Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią nowoczesne sale seminaryjne, specjalistyczne laboratoria dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, na którym oprócz badań naukowych prowadzone są zajęcia ze studentami. Jeden z najważniejszych celów, jakie stawia sobie Wydział, to zajęcia praktyczne, które studenci mogą odbywać we współpracy z naszymi partnerami gospodarczymi, i wiele zajęć terenowych. Dzięki przyjętej strategii i planom nauczania absolwent naszego Wydziału po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnej pracy i posiada wiele cennych kontaktów ułatwiających znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Mikrobiologia stosowana S1 S2


To kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy. Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do szeroko rozumianej działalności w dziedzinie mikrobiologii.


Rybactwo S1 S2 N1 N2


Zabiegi mające na celu utrzymanie jakości wód i ochronę zasobów wodnych to przyszłość naszej planety, a rozwój akwakultury to alternatywa otrzymywania zdrowej żywności bez szkody dla środowiska. Nauczymy Cię nowoczesnych, opartych na najnowszych zdobyczach genetyki, technologii hodowli ryb użytkowych i ozdobnych, biotechnologii stosowanej w środowisku wodnym i zarządzania gospodarką rybną. Poznasz najnowsze technologie ochrony i monitoringu środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt, fascynujące tajemnice biologii morza i ekoturystyki. Nauczymy Cię najnowszych technik eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek. Nasz dyplom umożliwi Ci uzyskanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego. Ten kierunek to szansa dla prawdziwych pasjonatów wodnego świata, a wspaniała akademicka atmosfera, któr możesz utrzymywać nawet podczas wakacji na obozach naukowych Koła Ichtiologów i Akwarystów, Koła Badań Podwodnych czy Akademickiego Klubu Wędkarskiego, to niezapomniana przygoda. Przyjdź do nas, zostań ekspertem i rób to, co lubisz, przez resztę życia!

S1, N1 (do wyboru po II roku)

 • biotechnologia rybacka i akwakultura
 • eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

S2, N2

 • akwakultura
 • eksploatacja biologicznych zasobów wód
 • ochrona środowiska wodnego

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności S1


Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności jest to kierunek interdyscyplinarny, który swoim zakresem obejmuje nauki rolnicze, przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne oraz medyczne. Podczas studiów dowiesz się wiele na temat najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, związanych ze znajomością różnych technologii przetwórstwa surowców spożywczych, analizy zagrożeń i ryzyka w żywności, jak i ich wpływu na zdrowie publiczne.


Technologia żywności i żywienie człowieka S1 S2 N1 N2


Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Studiując u nas, poznasz najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów. Dysponujemy najnowszym zapleczem sprzętowym i laboratoryjnym, który wykorzystujemy w dydaktyce. Jeżeli interesuje Cię, jak unikać podstawowych błędów żywieniowych, i chcesz w przyszłości świadomie decydować, jak zdrowo żyć, to nie zwlekaj, tylko przyjdź do nas i zostań ekspertem w dziedzinie żywienia. Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek z przyszłością!

S1 (do wyboru po I roku)

 • technologia i żywienie
 • żywienie człowieka i dietetyka
 • technologia żywności pochodzenia wodnego

N1

 • technologia i żywienie
 • technologia żywności pochodzenia wodnego

S2, N2

 • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • technologia i biotechnologia żywności
 • technologia rybna
 • żywienie człowieka

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział kształci studentów na 5 atrakcyjnych i elitarnych kierunkach, których absolwenci są cenieni na rynku pracy. Bazę dydaktyczną wydziału stanowią sale seminaryjne, laboratoria komputerowe i laboratoria dydaktyczne: laboratorium badań właściwości palnych materiałów, laboratorium wibroakustyki i akustyki, laboratorium chłodnictwa i klimatyzacji, symulator siłowni okrętowych, laboratorium projektowania konstrukcji okrętów, laboratorium komputerowych metod mechaniki konstrukcji, laboratorium techniki głębinowej i ruchome laboratorium monitorowania prac podwodnych, pracownia urządzeń termoelektrycznych, laboratorium aeroi hydrodynamiczne na wodzie, Laboratorium Inżynierii Transportu CAD, Centrum Dydaktyczno Badawcze Żeglugi Śródlądowej oraz Laboratorium Spawania Konstrukcji Wielkowymiarowych. Wydział posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

Budowa jachtów S1


Studia na kierunku budowa jachtów to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Studiując budowę jachtów, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych), tzn. projektowania jachtów żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorii jachtów i żeglowania, projektowania żagli i takielunku, projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz, projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych, metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

S1

 • projektowanie i budowa jachtów
 • materiały konstrukcyjne w budowie jachtów

Inżynieria bezpieczeństwa S1

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem zespołów ludzkich, obiektów technicznych oraz środowiska, w których te systemy są eksploatowane. W trakcie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa uzyskasz wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznawania i oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka oraz planowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

S1

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
 • bezpieczeństwo systemów transportowych

Chłodnictwo i klimatyzacja S1


Chłodnictwo i klimatyzacja jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in. chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodówchłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła.


Oceanotechnika S1 S2


Studia na kierunku oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore. Studiując kierunek oceanotechnika, uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd.), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

S1

 • projektowanie i budowa okrętów
 • budowa i eksploatacja siłowni okrętowych
 • budowa obiektów offshore i konstrukcji wielkowymiarowych

S2

 • projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
 • projektowanie systemów energetycznych

Transport S1 S2


Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji. Studiując kierunek transport, uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bezpieczeństwo transportu.

S1

 • zintegrowany transport wodny i lądowy
 • inżynieria ruchu w transporcie
 • transport chłodniczy paliw
 • transport portowy i przemysłowy

S2

 • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
 • transport paliw
 • transport żywności

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dlaczego warto u nas studiować?

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej na wszystkich kierunkach przygotowują do konkretnych zawodów. Dają bogatą, wszechstronną wiedzę, dzięki czemu absolwent łatwo znajdzie zatrudnienie tak w dużym koncernie, jak i w małej firmie, może także rozpocząć samodzielną działalność. TECHNOLOGIA CHEMICZNA pozwala na przekształcenie procesów chemicznych – reakcji, prowadzonych w skali laboratoryjnej, na procesy przemysłowe w wielkiej skali. INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA pozwala na dobór odpowiedniej aparatury do tych procesów. CHEMIA wykorzystywana jest w analizie i badaniu właściwości otrzymanych produktów, a dzięki NANOTECHNOLOGII poznajemy strukturę wewnętrzną materiałów. Jest to możliwe dzięki dobrej znajomości zjawisk fizycznych, przemian chemicznych i procesów biotechnologicznych.

Chemia S1 S2


Zgłębisz wiedzę na temat natury i właściwości substancji oraz zachodzących między nimi przemian. Dowiesz się, jakie czynniki mają wpływ na ich kierunek i szybkość. Poznasz możliwości praktycznego zastosowania materiałów w wielu gałęziach przemysłu.

S1, S2

 • chemia bioorganiczna
 • chemia ogólna i analityka chemiczna

Inżynieria chemiczna i procesowa S1 S2 N1 N2


Poznasz aparaturę stosowaną w procesach produkcyjnych substancji chemicznych. Dowiesz się, jak konstruować reaktory, mieszalniki, dobierać odpowiednio urządzenia. Nauczysz się projektować instalacje do oczyszczania gazów i ścieków w celu ochrony środowiska. Będziesz potrafił sterować procesami chemicznymi dzięki zastosowaniu systemów informatycznych.

S2, N2

 • informatyka procesowa
 • inżynieria bioprocesowa
 • inżynieria procesowa
 • inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
 • inżynieria procesów ekoenergetyki
 • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • procesy i urządzenia w ochronie środowiska
 • inżynieria procesów wytwarzania olefin (specjalność prowadzona we współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz PDH Polska S.A.)

Nanotechnologia S1 S2


Nauczysz się, jak otrzymywać i gdzie stosować struktury, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach. Poznasz właściwości nanocząstek, sposoby ich wytwarzania oraz zastosowania w elektronice, elektrotechnice, technologiach materiałowych, medycynie.

S1

 • nanomateriały funkcjonalne
 • polimerowe bio- i nanomateriały

S2

 • nano-biomateriały
 • nanonauki i nanotechnologie

Technologia chemiczna S1 S2


Dowiesz się, jak wytwarzane są gazy techniczne, kwasy, soda, nawozy sztuczne. Poznasz procesy uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów. Nauczysz się, jak produkowane są barwniki, kosmetyki, leki, środki ochrony roślin. Poznasz tworzywa sztuczne, które otaczają Cię w życiu codziennym, farby, kleje, tekstylia, kompozyty.

S1

 • technologia nieorganiczna
 • technologia organiczna
 • technologia polimerów

S2

 • biotechnologia przemysłowa
 • technologia wody i inżynierii środowiska
 • technologia nieorganiczna
 • technologia podstawowej syntezy organicznej
 • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
 • technologia leków i pestycydów
 • biopolimery i biomateriały
 • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
 • inorganic chemical technology
 • technologie jądrowe

Wydziały na uczelni:

Kierunki i formy studiów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie prowadzi rekrutację na:

S1 studia stacjonarne I stopnia
N1 studia niestacjonarne I stopnia (odpłatne)
S2 studia stacjonarne II stopnia
N2 studia niestacjonarne II stopnia (odpłatne)


Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Biotechnologia S1 S2 N1 N2
Kynologia S1 N1  
Zootechnika S1 S2 N1 N2


Wydział Budownictwa i Architektury

Architektura i urbanistyka S1 S2 N1 N2
Budownictwo S1 S2 N1 N2
Budownictwo – inżynier europejski S1
Inżynieria środowiska S1 S2 N1 
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S1
Wzornictwo S1 S2


Wydział Ekonomiczny

Ekonomia S1 S2 N1 N2
Zarządzanie S1 N1 
Turystyka i rekreacja S1 S2 


Wydział Elektryczny

Automatyka i robotyka S1 S2 N1 N2
Elektrotechnika S1 S2 N1 N2
Teleinformatyka S1 S2


Wydział Informatyki

Informatyka S1 S2 N1 N2
Inżynieria cyfryzacji S1


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Energetyka S1 S2 N2
Mechanika i budowa maszyn S1 S2 N1 N2
Inżynieria materiałowa S1 S2 N1 N2
Transport S1 S2 N1 N2
Zarządzanie i inżynieria produkcji S1 S2 N1 N2


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Architektura krajobrazu S1 S2 N2
Gospodarka przestrzenna S1 S2 N1 N2
Ochrona środowiska S1 S2 N1 N2
Odnawialne źródła energii S1 S2 N1 N2
Ogrodnictwo S1 S2 N1 N2
Rolnictwo S1 S2 N1 N2
Uprawa winorośli i winiarstwo S1 N1


Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Mikrobiologia stosowana S1 S2
Rybactwo S1 S2 N1 N2
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności S1
Technologia żywności i żywienie człowieka S1 S2 N1 N2


Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Budowa jachtów S1
Chłodnictwo i klimatyzacja S1
Oceanotechnika S1 S2
Transport S1 S2Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Chemia S1 S2
Inżynieria chemiczna i procesowa S1 S2 N1 N2
Nanotechnologia S1 S2
Technologia chemiczna S1 S2Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budowa jachtów I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria cyfryzacji I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kynologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
oceanotechnika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rybactwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności  I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
 •  
 • Telefon: 91 449 41 11
 • Strona: http://www.zut.edu.pl

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

www.biot.zut.edu.pl

ul. Doktora Judyma 2-26,  71-466 Szczecin, tel.: 091 449 67 00

Wydział Budownictwa i Architektury

www.wbia.zut.edu.pl

kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, tel.: 091 449 47 16, fax: 091 449 42 25
kierunki: architektura i urbanistyka, wzornictwo, tel.: 091 449 56 73, fax: 091 449 55 23

Wydział Ekonomiczny

www.ekonomia.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47, 72-210 Szczecin, tel.: 091 449 69 00

Wydział Elektryczny

www.we.zut.edu.pl

ul. Sikorskiego 37, 70-374 Szczecin, tel.: 091 449 41 50, fax: 091 434 09 26

Wydział Informatyki

www.wi.zut.edu.pl

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, tel.: 091 449 56 70, fax: 091 487 08 42

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

www.wimim.zut.edu.pl

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel.: 091 449 45 51  , fax: 091 449 43 46

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

www.agro.zut.edu.pl

ul. Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, tel.: 091 449 62 00

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

www.wnozir.zut.edu.pl

ul. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, tel.: 091 449 66 00

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

www.wtmit.zut.edu.pl

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, tel.: 091 433 27 49

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

www.wtiich.zut.edu.pl

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: 091 449 49 64

Instytut Fizyki

www.if.zut.edu.pl

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel.: 091 449 41 81

Studium Matematyki

www.sm.zut.edu.pl

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel.: 091 449 48 26

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

www.spnjo.zut.edu.pl

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, tel.: 091 449 47 24

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

www.swfis.zut.edu.pl

ul. Tenisowa 33, 71- 066 Szczecin tel. 091 449 52 51, fax: 091 449 52 55

obiekt ul. Judyma 4, 71- 466 Szczecin tel.: 091 449 61 46

Adres do korespondencji: Al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin

Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych

ul. Janickiego 33, 71-270 Szczecin, tel.: 091 486 40 37

Biblioteka Główna

www.bg.zut.edu.pl

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, tel.: 091 449 49 90

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kynologia

studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

czytaj dalej

Budowa jachtów

to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych.

czytaj dalej

Uprawa winorośli i winiarstwo

jedyny taki kierunek inżynierski w Polsce na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane