Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

  • Eksploatacja siłowni wiatrowych
  • Diagnostyka systemów przemysłowych


Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin. Pozwala to na elastyczne dokonywanie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalającą na płynne poruszanie się w kilku dziedzinach inżynieryjnych i mogą starać się o pracę w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn.

Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz biegle poruszanie się w dynamicznie rozwijającym się sektorze morskich elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. Argumenty

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają niezbędną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto, wykazują się umiejętnościami rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych; potrafią rozwiązywać zaawansowane problemy identyfikacji stanu technicznego urządzeń, rozwiązywać problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn.

Wydział Mechaniczny PM ma, oprócz nowoczesnych sal wykładowych i skomputeryzowanych laboratoriów, także własną gondolę turbiny wiatrowej (posadowioną na 20-mertowym maszcie), w której studenci odbywają specjalistyczne szkolenia.

Do pakietu wiedzy uzyskanej podczas studiów należy także znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstawy ekonomii i zarządzania. Absolwenci potrafią także stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawnie wykorzystują techniki informatyczne w pracach inżynierskich, wspomagając się wiedzą dotyczącą transferu technologii, trendów rozwojowych w przemyśle zarówno lądowym jak i offshorowym, infrastrukturze i sprzęcie pomiarowym; posługują się zawodowym językiem angielskim.

Politechnika Morska w Szczecinie współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami sektora energii wiatrowej i centrami szkoleniowymi, organizuje także konferencje poświęcone morskiej energetyce wiatrowej,  organizuje międzynarodowy konkurs na projekt o morskich elektrowniach wiatrowych - konkurs MEWy

Pracodawcy podkreślają, że cenną zaletą absolwentów Politechniki Morskiej jest praktyka zawodowa, którą jako studenci zdobywają w branżowych firmach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkujących i obsługujących morskie elektrownie wiatrowe.Praca

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej będzie w najbliższych latach nieustannie wzrastało - artykuł o potrzebach kadrowych w MEW. 

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto, poziom wiedzy zdobytej podczas studiów, pozwala absolwentom na dalsze rozwijanie kariery zawodowej także w instytucjach naukowo-badawczych w kraju lub za granicą.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, w urzędach administracji państwowej, i samorządowej lub w biurach projektowych. 

Już dzisiaj, na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych, występuje bardzo znaczne niedosycenie tego typu specjalistami na rynku pracy, co bezpośrednio przekłada się na łatwość znalezienia pracy i wysokie zarobki już od najniższych stanowisk.

Po zdobyciu wiedzy, doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą także przystąpić do egzaminu GWO (Global Wind Organization) dające pełne światowe uprawnienia do pracy z urządzeniami i systemami morskich siłowni wiatrowych.

więcej ...

 

Powiązane kierunki

Automatyka i robotyka

to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej przyszłościowe kierunki studiów.

czytaj dalej

Żegluga śródlądowa

Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa.

czytaj dalej

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Politechniki Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie.

czytaj dalej

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane