Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kierunek Bezpieczeństwo Zdrowotne

został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami związanymi z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, edukacją, ochroną i profilaktyką zdrowia.

studia I stopnia
3 letnie licencjackie
stacjonarne i niestacjonarne

Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego oraz rozwijanie takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne poruszane będą następujące zagadnienia:

 • zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństw;
 • zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia;
 • zmiany w strukturze chorób;
 • zmiany warunków środowiskowych, w tym związanych z klimatem;
 • nierówności społeczne i przemieszczanie się całych grup ludności;
 • rozwój nowych technologii, które rewolucjonizują sposób, w jaki promuje się zdrowie czy też zapobiega zagrożeniom zdrowotnym i leczy choroby.

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE w Poznaniu 2020/2021

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Bioterroryzm
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Gospodarowanie odpadami i OZE
 • Komunikacja i opieka nad osobą starszą
 • Psychodietetyka – trener personalny
 • Psychologia zdrowia
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie podstaw kreowania bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze indywidualnym i zbiorowym; podstawowych psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa czy też jego ekonomicznych i prawnych uwarunkowań. Zdobywają podstawy teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, a w rezultacie kształtują umiejętności prognozowania i diagnozowania stanu systemu ochrony zdrowia i poziomu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. Dzięki zajęciom zostaną wyposażeni w niezbędne umiejętności praktyczne, a więc analizowania i oceniania sytuacji społecznych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno problemów teoretycznych, jak i praktycznych pojawiających się w tym obszarze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne są przygotowani do pracy w:

 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych;
 • instytucjach państwowych i prywatnych związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym i żywieniowym;
 • organach kontrolnych przemysłu spożywczego;
 • przedsiębiorstwach turystycznych oraz w usługach branży rekreacyjno-terapeutycznej oraz promujących prozdrowotny styl życia;
 • centrach powiadamiania ratunkowego;
 • służbach ratowniczych;
 • w placówkach ochrony zdrowia;
 • poradniach dietetycznych;
 • zakładach opieki zdrowotnej;
 • urzędach jako specjalista ds. diagnozowania poziomu zdrowia populacji polskiej 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane