Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie. Nabór trwa do 1 marca 2019

Program studiów

Celem 3 semestralnych studiów magisterskich jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program studiów obejmuje 3 semestry zajęć dydaktycznych. Moduł przedmiotów obieralnych zawiera 9 przedmiotów z czego obieranych jest 4. Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Student przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy na rynku pracy oraz dalszego rozwoju naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze informatyki i geodezji oraz systemów informacji przestrzennej. Rozwijanie umiejętności i kompetencji, wiedzy i umiejętności, pozwalają osiągnąć nadrzędne cele programu, jakimi są: wskazanie drogi naukowej z wykorzystaniem narzędzi geoinformatyki, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności analitycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności zarządzania informacją przestrzenną oraz programowania i projektowania elementów infrastruktury informacji przestrzennej.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku geoinformatyka stopnia drugiego posiada wymaganą, poszerzoną wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geoinformatyki, geodezji i kartografii oraz informatyki. W szczególności absolwent posiada poszerzoną wiedzę do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie w środowisku informatycznym. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu geodezji i pozycjonowania, programowania, tworzenia modeli i wizualizacji 3D, wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku systemów informacji przestrzennej, a także z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych, skaningu laserowego oraz nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Dodatkowo studenci kierunku geoinformatyka mają możliwość zdobycia poszerzonej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, kartografii multimedialnej, geoinformatycznych rozwiązań sieciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelowania informacji o budynkach (w tym modelowania 3D/CAD).

Absolwenci kierunku geoinformatyka znajdą zatrudnienie w branży geodezyjnej, w szczególności w firmach wdrażających nowoczesne technologie pomiarowe. Zatrudnienie w firmach informatycznych znajdą absolwenci specjalizujący się w wykorzystaniu narzędzi programistycznych do geolokalizacji i tworzenia analiz przestrzennych. Absolwenci będą również przygotowani do założenia własnej firmy i rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych i pomiarowych. Absolwent jest przygotowany do korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą także kontynuować swój rozwój naukowy na studiach III st., uczelniach i ośrodkach badawczo-rozwojowych w Polsce i za granicą.

Prognozy dla kierunku

W ostatnich kilkunastu latach rozwój technologii informatycznych w geodezji i kartografii stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu geoinformatyki i zapewnił miejsca pracy dla naszych absolwentów. Ta tendencja jeszcze wzrasta w wyniku konieczności tworzenia i obsługi bardzo dużych zbiorów danych geoprzestrzennych. Prognozy zatrudnienia po kierunku są bardzo pozytywne.
 

Powiązane kierunki

Żegluga śródlądowa

Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić studia na kierunku żegluga śródlądowa

czytaj dalej

Oceanotechnika

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane