Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Transport - I stopnia i II stopnia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu.

studia stacjonarne 
I stopnia i II stopnia
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska

studia stacjonarne I stopnia

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

Transport towarzyszy wszelkiej działalności człowieka od wielu wieków. Wraz z rozwojem życia społecznego ludzi i równolegle przebiegającym rozwojem techniki, formy i zakres działalności transportowej ulegały gwałtownym przeobrażeniom i ekspansji. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w dobie obecnych przemian, których jesteśmy naocznymi świadkami. Nowoczesne systemy produkcji bezmagazynowej, globalizacja gospodarki światowej i rynków, niespotykane dotąd na tak wielką skalę zjawisko "outsourcingu" (tj. lokowania produkcji w rejonach o niższych wskaźnikach kosztochłonności), migracje zarobkowe ludności, czy wreszcie ogromny wzrost ruchu turystycznego - oto niektóre tylko czynniki oddziaływujące na wewnętrzne i międzynarodowe systemy transportowe w Europie i na świecie, powodując lawinowy przyrost przewożonej masy towarowej oraz liczby transportowanych osób. Ma to z kolei bezpośrednie przełożenie na rozwój techniczny i organizacyjny supra- i infrastruktury transportowej, jak i samych technologii przewozowych. Biorąc pod uwagę, że z transportu korzystają wszystkie gałęzie gospodarki narodowej w sposób coraz bardziej intensywny, należy sądzić, że dalszy rozwój transportu będzie następował bardzo dynamicznie. Już o obecnej skali tego procesu świadczy ogromny wzrost zainteresowania problematyką współczesnego transportu, zarówno ze strony beneficjentów, jak i dostawców usług transportowych.

Ten dynamiczny rozwój jednej z podstawowych gałęzi gospodarki, jaką jest transport, generuje proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę, zarówno w obszarze eksploatacji i konstrukcji środków oraz infrastruktury transportu, jak i w szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami transportowymi obejmującymi również logistykę.

Przez Polskę przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe, z których III (wg numeracji UE) łączy poprzez sieć autostrad następujące duże ośrodki miejskie, w których są lub będą zlokalizowane duże centra logistyczne: Bruksela-Drezno-Wrocław-Kraków-Rzeszów-Lwów-Kijów (z odgałęzieniem Wrocław-Berlin). Wymaga to wyszkolenia wyspecjalizowanej kadry w dyscyplinie Transport. Szczególnie dotyczy to zapotrzebowania dla Regionu Podkarpackiego, który jest granicznym dla Unii Europejskiej i przez który przechodzi transport samochodowy na Ukrainę oraz kraje bałkańskie i do bliskowschodniej Azji. Wymaga to dodatkowo skoordynowanych działań służb transportowych, celnych i granicznych. Stąd też zapotrzebowanie na absolwentów tej dyscypliny, o wysokich kwalifikacjach, jest niezbędne i staje się pilną koniecznością.

Prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa badania naukowe mają ścisły związek z procesem dydaktycznym i wpływają zasadniczo na podniesienie jego jakości. Są podstawą rozwoju kadry akademickiej i zapewniają jej kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz współczesną literaturą fachową. Stąd możliwe jest prowadzenie procesu dydaktycznego na wysokim poziomie a także wprowadzanie do niego treści zawierających najnowsze osiągnięcia powiązane z kierunkami kształcenia. Realizacja prac badawczych wymaga specjalistycznej aparatury oraz nowocześnie wyposażonych laboratoriów, którymi dysponuje Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Umożliwia to zapoznanie studentów w procesie dydaktycznym z różnymi metodami badawczymi i eksperymentalnymi - bardzo ważnym elementem kształcenia. Istotne jest również uczestniczenie wyróżniających się studentów w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w KSSiT oraz w ramach działalności kół naukowych.

Wybór specjalności następuje po czwartym semestrze. Na szóstym i siódmym semestrze, realizowana jest praca dyplomowa z zakresu wybranej tematyki. Liczba godzin zajęć ogółem na studiach stacjonarnych I stopnia wynosi 2505.

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają łącznie siedem semestrów. W ramach kierunku na studiach I stopnia student ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych,
  • Logistyka transportu samochodowego,
  • Transport przemysłowy.

  • Kierunek transport – studia stacjonarne I stopnia  - Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Absolwenci specjalności "Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów oraz projektowania zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo-naprawczych pojazdów, transportu samochodowego i szynowego, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi i stosowania nowych metod w tym zakresie, prowadzenia prac badawczych w zakresie eksploatacji i trwałości pojazdów.

  • Kierunek transport – studia stacjonarne I stopnia  - Logistyka transportu samochodowego

 Absolwenci specjalności "Logistyka transportu samochodowego" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: opracowywania kompleksowych procesów technologicznych transportu, budowy i eksploatacji maszyn transportowych, inżynierii ruchu pojazdów, ochrony środowiska w transporcie, systemów logistycznych w transporcie, logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i prawa transportowego.

  • Kierunek transport – studia stacjonarne I stopnia  - Transport przemysłowy

Absolwenci specjalności "Transport przemysłowy" uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: badania i planowania potoków ruchu, organizacji i sterowania procesami transportowymi, projektowania systemów transportowych, mechanizacji transportu wewnętrznego oraz prac ładunkowych i przeładunkowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, eksploatacji systemów transportowych, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

studia stacjonarne II stopnia

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

Specjalności kierunku Transport są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku i są związane z rosnącą mobilnością, dynamicznie rozwijającą się gospodarką i wymianą towarów na skalę ogólnoświatową oraz na coraz szybsze, bezpieczniejsze i tańsze przemieszczanie osób i towarów przy użyciu różnych gałęzi transportu. Podstawowym celem tego kierunku jest wykształcenie specjalistów z dziedziny transportu przygotowanych nie tylko do pracy w zakresie organizacji i nadzoru nad realizacją procesów przemieszczenia osób i towarów (znających obowiązujące procedury celne i europejskie standardy w zakresie działalności przewozowej, jak również zagadnienia międzynarodowej polityki gospodarczej), ale także posiadających umiejętności związane z obsługą i naprawą samochodów oraz ich wyceną, opiniowaniem przebiegu wypadków drogowych, sporządzaniem opisów technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń. Absolwenci kierunku Transport uzyskają także umiejętności pozwalające na innowacyjne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością transportową w zakresie: organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem oraz zarządzania przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu. Uzyskają także podstawowe przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Do realizacji procesu dydaktycznego na tym kierunku Katedra Silników Spalinowych i Transportu wykorzystuje wiele nowoczesnych i dobrze wyposażonych sal wykładowych, ćwiczeniowych i projektowych oraz szereg specjalistycznych laboratoriów, tj. „Budowy Samochodów”, „Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej”, „Ekologii Motoryzacyjnej”, „Urządzeń Technologicznych w Transporcie”, „Bezpieczeństwa Systemów Transportowych” (z symulatorem jazdy samochodem ciężarowym), „Układów Zasilania Silników Spalinowych”, „Badań i Kontroli Pojazdów – Stacja Kontroli Pojazdów”, „Technologii i Eksploatacji Środków Transportu”, „Silników Spalinowych”, „Eksploatacji Silników Spalinowych”, „Materiałów Eksploatacyjnych Środków Transportu”, „Centrum Naukowe Monitoringu Zanieczyszczeń Motoryzacyjnych” (z kompleksowym systemem analizy spalin, komorą klimatyczną oraz hamownią podwoziową).
 

Powiązane kierunki

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

czytaj dalej

Lotnictwo i kosmonautyka - studia I i II stopnia

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych.

czytaj dalej

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane