Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Rektor: dr Krzysztof Kannenberg

   Rok założenia: 2003
 


Władze uczelni:

:: Rektor dr Krzysztof Kannenberg
:: Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr Zdzisław Markuszewski
:: Dyrektor Administracyjny mgr Iwona Wegner
:: Kwestor mgr Magdalena Sieradzka

 
Samorządowa niepubliczna zawodowa Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi utworzona przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” w skład, którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego, powstała w 2003 roku. Szkoła funkcjonuje na bazie lokalowej czterech zespołów szkół: Zespołu Szkół Leśnych, Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
 
Studia obejmują zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria. Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów.

Uczelnia kształci na trzech kierunkach studiów:

  • Inżynieria środowiska:
Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo – budowlanych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.
 
  • Architektura krajobrazu:
Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań badawczych, projektowych i realizacji w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich.
 
  • Leśnictwo:
Absolwent posiada umiejętności: prowadzenia obserwacji i prawidłowego interpretowania praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym, podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie gospodarki leśnej, zapewniających maksymalną efektywność, ocenianie zgodności drzewostanów rzeczywistych z siedliskiem, oceny oddziaływania czynników szkodliwych na gleby i środowisko leśne.
 
 
 
Koszty nauki:
 
>>tabelka<< 


          
     

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni

  • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
    ul. Pocztowa 11, 89-500 Tuchola
  •  
  • Telefon: (052) 559 20 22
  • Strona: http://www.wszs.tuchola.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie