Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Uni-Terra

Wyższa Szkoła Uni-Terra

Rok założenia: 2009 | Rektor: dr Dariusz Grzybek

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach z całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni jest bardzo prosta

– spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana kultura.

To właśnie ona stanowi wspólny mianownik wykładanych przez nas przedmiotów, a także filozofii nauczania. Wszelka inność, nietypowość, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie – wzbogaca. Stajemy się przez to sami trochę inni, bardziej otwarci i empatyczni. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie, ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poszukiwanie przygód, poczucie samorealizacji, a czasami potrzeba pomocy potrzebującym.

WS Uni-Terra dysponuje atrakcyjną ofertą dla osób, które chcą powiązać swoją karierę zawodową z pedagogiką specjalną i dietetyką. Uczelnia daje możliwość rozwoju także na studiach podyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent jest specjalistą w wybranym przez siebie temacie i dysponuje praktyczną wiedzą, niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie. Położenie nacisku na nowoczesną metodykę nauczania i najlepszych praktyków w kraju daje studentom WS Uni-Terra gwarancję doskonałego przygotowa.

STUDIA I STOPNIA


Dietetyka


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
 • Trener personalny

Pedagogika


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu planowania, programowania i prowadzenia zadań wychowawczo-opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i osób dorosłych, w charakterze pedagoga i nauczyciela.

 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Psychopedagogika i terapia integracji sensorycznej
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna będzie posiadał kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Dodatkowo w zależności od wyboru modułów absolwent może uzyskać kwalifikacje z zakresu: logopedii, terapii autyzmu, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej,

 • Logopedia z terapia pedagogiczną
 • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 • Specjalne wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Wychowanie fizyczne i zdrowotne


Każdy absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne otrzyma następujące kwalifikacje zawodowe:

 • nauczyciela wychowania fizycznego,
 • instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • specjalisty (promotora) edukacji zdrowotnej.

STUDIA  PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości.

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

POZNAJ STUDIA PODYPLOMOWE


przejdź do spisu treści

Dietetyka


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.

Dietetyka kliniczna

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza dotycząca zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym.
 • Umiejętności planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.
 • Umiejętności planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet w różnych chorobach.

Praca dla Ciebie

 • Placówki służby zdrowia – szpitalne i ambulatoryjne
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Prowadzenie własnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, na promocję zdrowego żywienia
 • Zakłady żywienia, poradnie dietetyczne
 • Domy Pomocy Społecznej oraz opieki paliatywnej

Twoje kompetencje

 • Umiejętności oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia.
 • Umiejętności oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia).
 • Umiejętności udzielania porad dotyczących otyłości i nadwagi.
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Twoja wiedza i umiejętności

 • Poszerzona wiedza o istotnym wpływie odżywiania na zdolności do podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Umiejętności opracowania właściwej diety ilościowo-jakościowej w treningu sportowym, rekreacyjnym i zdrowotnym.
 • Umiejętności opracowania właściwej diety dla zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe, mającej wpływ na osiągnięcie optymalnych wyników sportowych.

Praca dla Ciebie

 • Kluby sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i odnowy biologicznej
 • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Organizacje konsumenckie
 • Instytucje naukowo-badawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności opracowania odpowiedniej diety w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Umiejętności przygotowania strategii żywieniowych przed, w czasie i po zawodach sportowych.
 • Umiejętności właściwego doboru odpowiednich odżywek dietetycznych i suplementów, stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Umiejętności oceny stanu odżywiania człowieka, sposobów i stylów żywienia.
 • Kompetencje dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia na zdrowie człowieka.
 • Umiejętności ewaluacji wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu.
Trener personalny

Twoja wiedza i umiejętności

 • Współczesna i kompletna wiedza o wpływie odżywiania na zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Umiejętności skutecznej promocji zdrowia, edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku, o różnej sprawności fizycznej i zdrowia.
 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania oraz prowadzenia treningu indywidualnego sportowego i rekreacyjnego.

Praca dla Ciebie

 • Kluby sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia i promocji zdrowia
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Instytucje naukowo-badawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności planowania i programowania treningu personalnego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa żywieniowego i treningu personalnego.

przejdź do spisu treści

Pedagogika


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu planowania, programowania i prowadzenia zadań wychowawczo-opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i osób dorosłych, w charakterze pedagoga i nauczyciela.

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów, którzy podejmą pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia edukacji i terapii dzieci i młodzieży.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych w placówkach oświatowych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
Psychopedagogika i terapia integracji sensorycznej

Celem jest wykształcenie kompetentnych psychopedagogów i terapeutów integracji sensorycznej, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego oraz umiejętności prowadzenia terapii dzieci i młodzieży na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń rozwoju.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Wysokie kwalifikacje psychopedagoga i terapeuty integracji sensorycznej.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów – nauczycieli, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia edukacji i terapii dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

przejdź do spisu treści

Pedagogika specjalna


Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna będzie posiadał kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Dodatkowo w zależności od wyboru modułów absolwent może uzyskać kwalifikacje z zakresu: logopedii, terapii autyzmu, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej,


Logopedia z terapia pedagogiczną

Twoja wiedza i umiejętności

 • Wysokie kompetencje pedagogów specjalnych, którzy będą potrafili kształtować umiejętności mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
 • Skuteczne podejmowanie działań wspierających rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (np. jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy itp.).

Praca dla Ciebie

 • Logopeda w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej
 • Prowadzenie gabinetu logopedycznego lub terapeutycznego
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Pedagog – terapeuta udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Twoje kompetencje

 • Wysokie umiejętności profesjonalnego postępowania logopedycznego oraz fachowa wiedza dotycząca m.in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii.
 • Umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.
 • Umiejętności prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.
 • Umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.
Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a także z dziećmi autystycznymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania autyzmu i prowadzenia terapii dzieci autystycznych na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.
 • Praca dla Ciebie
 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Organizacje pozarządowe organizujące terapię dla dzieci autystycznych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieci ze sprzężeniami).
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń autystycznych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Wysokie kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.
Specjalne wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej i innych zaburzeń rozwojowych u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności prowadzenia edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieci ze sprzężeniami).
 • Kompetencje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń i niepełnosprawności.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Wysokie kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki.

przejdź do spisu treści

Wychowanie fizyczne i zdrowotne


Każdy absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne otrzyma następujące kwalifikacje zawodowe:

 • nauczyciela wychowania fizycznego,
 • instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • specjalisty (promotora) edukacji zdrowotnej.

Coach / Manager rekreacji

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych jako instruktor, animator, trener personalny, coach.
 • Umiejętności zarządzania instytucjami rekreacyjnymi oraz zasobami ludzkimi.
 • Praktyczne umiejętności organizacji i prowadzenia doradztwa zdrowotnego i rekreacyjnego, skutecznego motywowania i kształtowania postaw prozdrowotnych i prorekreacyjnych wśród ludzi w różnym wieku, w charakterze coacha rekreacji.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia i prowadzenia klubu, stowarzyszenia, fundacji o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Praca dla Ciebie

 • Kluby rekreacyjne i sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Boiska „Orlik”
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Instytucje naukowo-badawcze
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowego zarządzania instytucjami rekreacyjno-sportowymi oraz zasobami ludzkimi w rekreacji i sporcie.
 • Kompetencje do realizacji zadań coacha rekreacji.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, edukacyjnym.
 • Umiejętności planowania i programowania treningu personalnego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa żywieniowego i treningu personalnego.
Coach / Manager sportu

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania i prowadzenia zajęć sportowych jako instruktor, trener, animator, coach sportowy.
 • Umiejętności zarządzania instytucjami sportowymi oraz zasobami ludzkimi w sporcie.
 • Praktyczne umiejętności organizacji i prowadzenia doradztwa zdrowotnego i sportowego, rekreacyjnego, skutecznego motywowania i kształtowania postaw prosportowych, prozdrowotnych i prorekreacyjnych wśród ludzi w różnym wieku, w charakterze coacha sportu.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia i prowadzenia klubu, stowarzyszenia, fundacji o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Praca dla Ciebie

 • Kluby rekreacyjne i sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Boiska „Orlik”
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Instytucje naukowo-badawcze
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowego zarządzania instytucjami rekreacyjno-sportowymi oraz zasobami ludzkimi w rekreacji i sporcie.
 • Kompetencje do realizacji zadań coacha sportowego.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, edukacyjnym.
 • Umiejętności planowania i programowania treningu sportowego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie sportu, rekreacji i edukacji.
Coach / Manager odnowy biologicznej

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych jako instruktor odnowy bilogicznej, coach wypoczynku i rekreacji.
 • Umiejętności zarządzania instytucjami rekreacyjnymi i medycznym oraz zasobami ludzkimi.
 • Praktyczne umiejętności organizacji i prowadzenia doradztwa zdrowotnego i rekreacyjnego, skutecznego motywowania i kształtowania postaw prozdrowotnych i prorekreacyjnych wśród ludzi w różnym wieku, w charakterze coacha odnowy biologicznej.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia i prowadzenia klubu, stowarzyszenia, fundacji o charakterze rekreacyjnym i prozdrowotnym.

Praca dla Ciebie

 • Kluby rekreacyjne i odnowy biologicznej
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Boiska „Orlik”
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Ośrodki odnowy biologicznej
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Instytucje naukowo-badawcze
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowego zarządzania instytucjami rekreacyjnymi i medycznymi oraz zasobami ludzkimi w rekreacji i sporcie.
 • Kompetencje do realizacji zadań coacha odnowy biologicznej.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, edukacyjnym.
 • Umiejętności planowania i programowania treningu odnowy biologicznej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie sportu, rekreacji, odnowy biologicznej, wypoczynku.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości.

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.


Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne a także rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.


Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).


Coaching nauczycielski

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów coachingu, zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami.


Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.


Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.


Dziennikarstwo sportowe

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów kierunku dziennikarstwo sportowe jest przygotowanie specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia.


Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.


Edukacja wczesnoszkolna

Program studiów umożliwia: merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji, nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania zintegrowanych zajęć z uwzględnieniem metod stymulowania i wspierania rozwoju oraz poznanie najnowszych strategii w edukacji.


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Celem studiów podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną jest przygotowanie specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA.


Integracja sensoryczna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.


Logopedia

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.


Menagement i coaching sportowy

Celem studiów podyplomowych na kierunku management i coaching sportowy jest przygotowanie kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.


Nauczanie Biologii

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Biologia.


Nauczanie Filozofii i Etyki

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie filozofii i etyki ze szczególnym uwzględnieniem wątków społecznych i politycznych zawartych w historycznych i współczesnych systemach filozoficznych.


Nauczanie Fizyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.


Nauczanie Historii i Wiedzy o społeczeństwie

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu Historia oraz Wiedza o społeczeństwie.


Nauczanie Informatyki

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach zajęć komputerowych oraz przedmiotu informatyka zgodnie z podstawą programową.


Nauczanie Matematyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „matematyka”.


Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.


Nauczanie Techniki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „technika”.


Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy.


Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie.


Nauczanie Wychowania do życia w rodzinie

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.


Neurologopedia

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.


Odnowa biologiczna

Celem studiów podyplomowych Odnowa biologiczna nadanie specjalizacyjnego wykształcenia zgodne z perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją.


Oligofrenopedagogika- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.


Pedagogika lecznicza i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.


Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager

Studia dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii.


Przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania języka angielskiego.


Przygotowanie pedagogiczne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.


Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.


Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania.


Resocjalizacja i socjoterapia

Absolwenci studium uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach,  zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.


Surdologopedia

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie surdologopedii.


Surdopedagogika

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.


Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami SI

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne


Terapia logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.


Trener personalny i dietetyka w sporcie

Studia podyplomowe na kierunku Trener personalny i dietetyka w sporcie przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego.


Tyflopedagogika z elementami grafiki komputerowej

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji.


Wczesna interwencja logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Studia przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.


Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


Wychowanie fizyczne i zdrowotne z elementami SI

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego i realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną oraz zapoznanie się z elementami Integracji Sensorycznej.


Wychowanie przedszkolne

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym.


Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.


Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

instruktorów sportu
instruktorów sportu osób niepełnosprawnych
kierownika wycieczek szkolnych
kierownika wypoczynku
menedżera sportu i rekreacji
menedżera turystyki i hotelarstwa
trenera personalnego
trenerski
wychowawcy wypoczynku

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane