Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach WST

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach WST

Rok założenia: 2003 | Rektor: prof. WST dr inż.arch. Andrzej Grzybowski

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  jest pierwszą w regionie, niepubliczną techniczno – artystyczno - medyczną uczelnią wyższą. Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych nauka prowadzona jest na kierunkach: Budownictwo (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura Wnętrz (studia licencjackie i magisterskie), Wzornictwo (studia licencjackie), Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie), Grafika (studia jednolite magisterskie), Informatyka (studia inżynierskie), Mechatronika (studia inżynierskie) oraz na Wydziale Nauk Medycznych na kierunki: Pielęgniarstwo (studia licencjackie), Kierunek Lekarski (jednolite magisterskie).

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie.

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów, magistrów, odpowiadającego współczesnym standardom oraz wymogom gospodarki lokalnej. Uczelnia nie tylko przekazuje studentom określone zasoby wiedzy, ale przede wszystkim kształtuje sprawność umysłową oraz pozwala nabyć umiejętności, które pozwolą na samodzielne rozwiązanie problemów i na swobodne oraz profesjonalne wykonanie pracy w zawodach, w których kształci uczelnia.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oferuje studentom możliwość wyboru formy kształcenia: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne) oraz pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych oraz naukowych. W trakcie kształcenia studenci odbywają praktyki zgodne z planem studiów określonego kierunku. Nauka języków obcych prowadzona jest z podkreśleniem specjalistycznej i fachowej terminologii, przygotowując studentów do pracy za granicą. Staramy się, aby nasza uczelnia była przyjazna studentom.

OFERTA EDUKACYJNA 


Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych


studia techniczne

Architektura

Studia na kierunku Architektura należą do jednych z najciekawszych ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Podczas nauki studenci zapoznają się m.in. z zasadami kształtowania przestrzeni, metodami projektowania, technikami artystycznymi, a także przepisami techniczno-budowlanymi i przebiegiem procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj architekt jest często deweloperem, menadżerem całego procesu inwestycyjnego, rzeczoznawcą budowlanym, zajmuje się inżynierią miejską, urbanistyką czy architekturą krajobrazu. We wszystkich tych dziedzinach jest miejsce dla ludzi z tytułem inżyniera architekta.

KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ POWINIEN:

 • Posiadać predyspozycje do prac manualnych i wyobraźnię przestrzenną,
 • Interesować się sprawami ludzi i otaczającym go światem oraz życiem bieżącym w jego kształcie przestrzennym,
 • Być osobą twórczą, pomysłową, oraz pewną siebie,
 • Posiadać zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a co za tym idzie – przestrzennych.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia przygotowują do twórczej pracy projektowej w charakterze: architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta, upoważniający do kontynuacji nauki na studiach II stopnia i rozpoczęcia pracy np. asystenta projektanta, zdobywając niezbędne do dalszego rozwoju doświadczenie zawodowe.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Profil absolwenta spełnia wysokie wymagania współczesnego rynku pracy, który poszukuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Współczesny architekt to nie tylko projektant budynków, ale również urbanista budujący osiedla i miasta, specjalista tworzący założenia kompozycyjne i funkcjonalne większych przestrzeni zurbanizowanych oraz opracowania planistyczne całych regionów. Absolwent studiów I stopnia doskonale odnajdzie się w każdej z tych ról dzięki wykształconym w trakcie edukacji podstawowym umiejętnościom niezbędnym w tym zawodzie architekta. Posiada zdolności manualne do wykonania i prezentowania opracowań projektowych, wyczucie w kształtowaniu form i przestrzeni oraz charakteryzuje się dokładnością i konsekwencją w działaniu i projektowaniu.

STUDIA II STOPNIA

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach. Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego oraz poszerzając wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, wzbogaca ją dodatkowymi umiejętnościami kreatywnego myślenia i tworzenia.

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnej pracy projektanta w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci mogą koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu samodzielnie projektować i kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Absolwenci mogą również starać się o możliwość kontynuacji własnego rozwoju naukowego na uczelniach wyższych lub w innych instytucjach o profilu naukowym.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Biura projektowe i pracownie architektoniczne
 • Organy administracji państwowej
 • Firmy budowlano – architektoniczne
 • Agencje i biura nieruchomości
 • Agencje designerskie
 • Rzeczoznawstwo budowlane

Budownictwo

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Studia przygotowują specjalistów do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego. W czasie nauki istotną rolę odgrywa zapoznanie się z wymogami obowiązującymi w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

SPECJALNOŚCI

 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Nieruchomości
 • Drogi i autostrady
 • Renowacja i modernizacja
 • Zarządzanie inwestycjami
 • Drogi kolejowe
 • Systemy inteligentnego budynku

KANDYDAT NA BUDOWNICTWO POWINIEN:

 • Być osobą twórczą
 • Mieć ścisły, a zarazem otwarty na nowinki technologiczne umysł
 • Posiadać predyspozycje do projektowania

STUDIA I STOPNIA

Studia zaplanowane są w taki sposób, aby wyposażyć studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynierskiej. Studenci zapoznają się z rodzajami materiałów oraz technologiami wykorzystywanymi w budownictwie. Poznają podstawowe materiały budowlane i ich wytrzymałość, instrumenty pomiarowe, zasady rysunku technicznego, wymogi prawnych projektowania dróg, mostów czy budynków.

CZAS TRWANIA

4–letnie studia inżynierskie (8 semestrów) – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera i posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie przygotowanie praktyczne z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Posiada również umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołem i firmą budowlaną. Ma wiedzę z zakresu wytwarzania i doboru oraz stosowania materiałów budowlanych, a także technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

STUDIA II STOPNIA

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej magistra inżyniera o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach wynikających z uzyskanej na studiach wiedzy i umiejętności. Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z problematyką budownictwa, organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz do pracy związanej z projektowaniem obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych.

SPECJALNOŚCI

 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Drogi i autostrady
 • Drogi kolejowe

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne przy planowaniu inwestycji budowlanych i ich realizacji, a także przy wykonywaniu remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Przygotowani są do zdobycia pełnych uprawnień w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, drogowego i mieszkaniowego, jak również do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Biura projektowe
 • Firmy budowlane
 • Laboratoria przemysłowe
 • Biura analiz i badań
 • Nadzór budowlany
 • Przemysł materiałów budowlanych
 • Jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą,

Gospodarka przestrzenna

PASJONUJE CIĘ MIASTO, JAKO CENTRUM ŻYCIA SPOŁECZNEGO?
PORUSZA CIĘ PIĘKNO KRAJOBRAZU I OTWARTYCH PRZESTRZENI?
STUDIUJ GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ NA WST!

Podążając za wyzwaniami współczesności przygotowaliśmy wyjątkowy i niepowtarzalny program studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna. Podczas zajęć poznasz:

 • sztukę projektowania dla tworzenia miejsc pięknych i użytecznych
 • techniki planowania, wykorzystującego dane o środowisku, społeczeństwie i gospodarce
 • procedury zarządzania rozwojem, w tym pozyskiwania środków na projekty
 • zasady działania infrastruktury miejskiej, komunikacji i techniki ochrony środowiska
 • metody komputerowego wspomagania projektowania i systemów informacji geograficznej
 • technologie pozyskiwania informacji, w tym profesjonalnego zastosowania dronów
 • sposoby prezentacji swoich idei i projektów oraz analizowania opinii użytkowników

Pamiętaj! Po ukończeniu Gospodarki przestrzennej na WST uzyskasz tytuł inżyniera, dający dodatkowe możliwości. Jako inżynier gospodarki przestrzennej możesz pracować:

 • w przedsiębiorstwach i korporacjach wykorzystujących zasoby przestrzeni lub działających w sieci jednostek terenowych
 • prowadząc własną firmę lub działalność gospodarczą związaną z rozwojem terenów, organizacją przestrzeni, usługami komunalnymi lub nieruchomościami
 • w instytucjach doradczych i pracowniach zajmujących się projektami inwestycyjnymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego
 • w jednostkach gospodarki komunalnej rozwijających transport publiczny lub rozbudowujących i eksploatujących infrastrukturę miejską
 • w administracji samorządowej zajmującej się planowaniem rozwoju, zagospodarowaniem przestrzennym lub budżetami obywatelskimi
 • w „trzecim sektorze” organizacji pozarządowych i tzw. „ruchów miejskich” aktywizujących mieszkańców do większej troski o ich własne środowisko życia i zamieszkania

SPECJALNOŚCI

 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Transport i Komunikacja
 • Projektowanie Krajobrazu

KANDYDAT NA GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ POWINIEN:

 • Posiadać zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów przestrzennych,
 • Odznaczać się nieszablonowa wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami technicznymi, a także sprawnym wzrokiem,
 • niezbędne w tym zawodzie jest bycie osobą twórczą, mającą nie tylko wiele pomysłów, lecz także potrafiącą innych do tych pomysłów przekonać innych,
 • Interesować się naukami przyrodniczymi, geograficznymi, technicznymi, prawno-ekonomicznymi, czy społecznymi.

STUDIA I STOPNIA

W trakcie studiów inżynierskich student zdobędzie wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką przyszłej pracy w zespołach sporządzających dokumenty strategiczne i planistyczne w skali lokalnej oraz regionalnej. Zapozna się z zasadami gospodarowania przestrzenią, zdobędzie wiedzę o dotyczącą rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Nauczy się rozwiązywać problemy związane z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Informatyka 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek przeznaczony jest dla osób zamierzających w przyszłości brać udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych. Informatyka to dobry wybór dla osób, które lubią nauki ścisłe i rozwiązywanie problemów (łamigłówek), posiadają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, są twórcze, oraz potrafią podejmować decyzje dotyczące sposobu rozwiązywania konkretnego problemu. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania inżynierom informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie studiów na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki. 

Kształcenie ogólne (niezależnie od wybieranej później specjalności) ma wyposażyć słuchacza w podstawową na rynku IT wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstruowania algorytmicznych procedur rozwiązywania danego problemu,
 • programowania w nowoczesnych językach programowania,
 • projektowania i obsługi systemów baz danych,
 • konfigurowania usług sieciowych i obsługi sieci komputerowych
 • posługiwania się współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • sprawnego posługiwania się dostępnymi źródłami informacji i korzystania z dokumentacji technicznej produktów IT

W dalszym toku studiów, słuchacz ma możliwość poszerzać swoją wiedzę w wybranym przez siebie zakresie w ramach oferowanych specjalności.

SPECJALNOŚCI

 • Zarządzanie projektami IT (absolwent to osoba zarządzająca projektami)
 • Sieciowe systemy operacyjne i systemy baz danych w środowisku chmury (absolwent to administrator systemów, usług sieciowych, serwerów, infrastruktury informatycznej)
 • Programowanie gier i multimedia (absolwent to programista gier komputerowych/ osoba umiejąca efektywnie wykorzystać możliwości obliczeniowe komputerów do tworzenia treści multimedialnych)
 • Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie (absolwent potrafi efektywnie obsługiwać systemy informatyczne stosowane w medycynie/ potrafi stworzyć, zaprogramować i wdrożyć model dla celów biomedycznych w celu przeprowadzania symulacji i eksperymentów „in silico”)
 • Aplikacje mobilne i platformy internetowe (absolwent jest w stanie tworzyć systemy i usługi oferujące treści w sieci Internet wraz z tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne)
 • Tester oprogramowania (absolwent potrafi zaprojektować i przeprowadzać testy oprogramowania)
 • Business inteligence (absolwent potrafi wykorzystać istniejące rozwiązania IT i zaadaptować je do potrzeb przeprowadzania analiz biznesowych)
 • Cyberbezpieczeństwo (absolwent potrafi dokonać analizy ryzyka występowania podatności w poszczególnych elementach infrastruktury IT oraz przedsięwziąć odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa środki) – zabezpieczyć infrastrukturę

KANDYDAT NA INFORMATYKĘ POWINIEN:

 • interesować się zagadnieniami technicznymi, w szczególności związanymi z IT/informatyką,
 • posiadać umiejętność zarówno logicznego, jak i abstrakcyjnego myślenia,
 • posiadać ścisły umysł i wyobraźnię techniczną,
 • być dociekliwym, potrafić szukać i łączyć informacje,
 • obsługiwać komputer na poziomie co najmniej dobrym.

STUDIA I STOPNIA

Osoba wybierająca informatykę, nie musi znać języków programowania. Ta wiedza jest jak najbardziej przydatna, ale nie jest niezbędna, ponieważ na studiach z informatyki uczy się jej od podstaw. W trakcie studiów student zdobędzie również wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, pozna działanie współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz podejścia stosowane w inżynierii oprogramowania, biorąc aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Słuchacz w trakcie studiów zdobędzie umiejętności programowania oraz pracy w zespołach programistycznych. Rozwinięta w czasie studiów kreatywność, nowatorskie myślenie i nowoczesne podejście do zagadnień techniki w połączeniu ze zdobytą wiedzą, jest gwarancją osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym.

CZAS TRWANIA

3.5 roku studia inżynierskie (7 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura i UrbanistykaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent posiada gruntowną znajomość głównych zagadnień informatyki i nowoczesnych technologii, tendencji rozwojowych i głównych problemów badawczych w informatyce, począwszy od specyfikacji wymagań i projektowania poprzez eksploatację, utrzymanie i konserwację istniejących systemów IT włącznie z ich adaptowaniem do stale zmieniającej się rzeczywistości (lub tworzeniem własnych, innowacyjnych rozwiązań). Jednocześnie dysponuje podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii niezbędną przy podejmowaniu decyzji w przyszłej pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY PRACY

 • konsultant IT,
 • manager IT,
 • programista (w zależności od wybranej specjalności: gier, urządzeń mobilnych, baz danych),
 • projektant, programista symulacji i eksperymentów „in silico”,
 • programista urządzeń mobilnych,
 • analityk i projektant systemów informatycznych,
 • administrator systemów informatycznych,
 • projektant i administrator systemów baz danych
 • projektant i administrator sieci komputerowych
 • analityk biznesowy,
 • tester oprogramowania,
 • specjalista informatyk.

Mechatronika

Mechatronika to nowoczesny kierunek, który łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, elektronikę, informatykę czy automatykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku. Najlepiej świadczy o tym bardzo szybko rozwijający się świat robotów. Studia pozwalają na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

SPECJALNOŚCI

 • NOWOŚĆ - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE
 • Inżynieria medyczna
 • Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
 • Systemy inteligentne
 • Mechatronika pojazdów
 • Automatyka i sterowanie
 • Mechatronika przemysłowa

KANDYDAT NA MECHATRONIKĘ POWINIEN:

 • Interesować się zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką itp.
 • Posiadać uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość i umiejętności logicznego rozumowania,

STUDIA I STOPNIA

Studenci kierunku Mechatronika uzyskują kompletną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki i robotyki. Studenci w trakcie studiów zdobywają niezbędne umiejętności projektowania i eksploatacji inteligentnych maszyn, pojazdów, sprzętów oraz specjalistycznej aparatury medycznej, diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w nowoczesnej gospodarce.

CZAS TRWANIA

3.5 roku studia inżynierskie (7 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Mechatronika potrafią połączyć nowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, robotyki, w sposób pozwalający na wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju. Przygotowani są do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą oraz diagnozowaniem układów mechatronicznych.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Zakłady przemysłu elektromaszynowego
 • Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
 • Firmy wdrożeniowe i eksploatacyjne urządzeń
 • Eksploatacja nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy z branży medycznej

studia artystyczne

Architektura Wnętrz

Architektura Wnętrz to sztuka projektowania łącząca umiejętności graficzne z wiedzą pozwalającą kompetentnie kształtować najbliższe otoczenie.Plan studiów zawiera przedmioty związane z kształtowaniem wrażliwości artystycznej studenta jak i zagadnienia techniczne. Praca architekta wnętrz polega na kompleksowym opracowaniu projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji do realizacji. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz praktyki studenckie w zakresie inwentaryzacyjnym, projektowym oraz rysunkowo – malarskim, a także seminaria dotyczące projektowania wnętrz, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych.

 • KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ POWINIEN:
 • Interesować się sztuką,
 • Posiadać zmysł artystyczny,
 • Być wrażliwym na piękno,
 • Posiadać rozwiniętą osobowość, która będzie przejawiać się w realizacjach przyszłych koncepcji projektowych.

STUDIA I STOPNIA

W trakcie studiów I stopnia student pozna podstawowe tajniki sztuki nowoczesnego designu w architekturze, zasady obowiązujące w projektowaniu wnętrz mieszkalnych oraz wnętrz użyteczności publicznej. Zapozna się również z nowościami rynku materiałów i wyposażenia wnętrz, technikami i technologiami wykorzystywanymi w rozwiązaniach koncepcyjnych oraz wdroży się w świat, w którym będzie mógł samodzielnie kreować i tworzyć.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz posiada umiejętności zawodowe, rozwiniętą wrażliwość plastyczną, wyobraźnię oraz kreatywność. Jest przygotowany do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz oraz potrafi współpracować z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę w dziedzinie projektowania wnętrz oraz doskonalić dotychczas zdobyte umiejętności. Na tym etapie student opanowuje metodologię i techniki pracy projektowej niezbędne do wykonywania zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa.

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz absolwenci są w pełni przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy projektowej w obrębie zagadnień odnoszących się do architektury wnętrz, wystaw i mebli, kształtowania kolorystyki i oświetlenia, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno – badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Pracownie architektoniczne
 • Agencje reklamowe
 • Biura projektów
 • Agencje designerskie
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy budowlano-architektoniczne

Grafika

Grafika jest to kierunek studiów skierowany do osób o nieprzeciętnej kreatywności. Na tym kierunku studenci rozwijają swoje umiejętności nie tylko w zakresie tworzenia grafiki, ale również w obsłudze profesjonalnych i ciągle rozwijających się technikach i technologiach multimedialnych. Na kierunku Grafika prowadzone są zajęcia z tradycyjnych technik druku artystycznego oraz nowoczesnych i różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w opracowaniu o najnowsze oprogramowanie.

SPECJALNOŚCI

 • NOWOŚĆ - Projektowanie wizualnych elementów gier 
 • Grafika multimedialna i animacja 3D
 • Grafika reklamowa

KANDYDAT NA GRAFIKĘ POWINIEN:

 • Posiadać uzdolnienia plastyczne, kreatywność oraz wyczucie estetyki i barw
 • Mieć ciekawe pomysły oraz chęć ich realizacji
 • Orientować się w sztuce, malarstwie, animacji filmowej, projektowaniu, a także filozofii czy marketingu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia na kierunku Grafika gwarantują wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych w połączeniu z umiejętnościami plastycznymi i bogatą wiedzą humanistyczną. Podczas zajęć studenci będą korzystać z profesjonalnego oprogramowania przeznaczonego do tworzenia grafiki różnego rodzaju i przeznaczenia tj.: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Flash, CorelDRAW, 3d Max Studio. Student tego kierunku poznaje praktyczne zastosowanie tradycyjnych metod druku: linoryt, wklęsłodruk, sitodruk oraz litografia.

CZAS TRWANIA

5 -letnie studia magisterskie (10 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu kierunku Grafika absolwent dysponuje wszechstronną wiedzą z zakresu historii sztuki oraz znaczenia sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, umiejętności plastyczne i uzyskana wiedza pozwala na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki przy wykorzystaniu zaawansowanych programów graficznych.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Agencje reklamowe
 • Studia grafiki komputerowej
 • Wydawnictwa
 • Własna działalność gospodarcza
 • Telewizja
 • Galerie sztuki
 • Instytucje wystawiennicze

Wzornictwo

Wzornictwo jest jednym z najciekawszych i najbardziej kreatywnych kierunków prowadzonych na Uczelni. Student ma możliwość zapoznać się ze sztuką projektowania ubioru oraz biżuterii. Jest to wyjątkowa dziedzina sztuki, gdyż wymaga z jednej strony bardzo dużej kreatywności i uzdolnień plastycznych, a z drugiej strony umiejętności manualnych oraz technicznych potrzebnych do obsługi profesjonalnych programów graficznych, jak też maszyn i urządzeń szwalniczych.

SPECJALNOŚCI

 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie biżuterii

KANDYDAT NA WZORNICTWO POWINIEN:

 • Być osobą twórczą i kreatywną,
 • Interesować się światowymi trendami modowymi w projektowaniu ubiorów oraz biżuterii,
 • Posiadać zdolności plastyczne, twórcze myślenie oraz poczucie estetyki.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia na kierunku Wzornictwo rozwijają pasję projektowania, umożliwiają poznanie tajników świata mody oraz zasad jego funkcjonowania. Dzięki współpracy ze znanymi na rynku polskim i światowym - projektantami mody, studenci mają możliwość zaznajomienia się z różnymi technikami pracy. Uczestnicząc w warsztatach studenci korzystają z wysokiej klasy oprogramowania graficznego oraz nowoczesnych systemów komputerowych przeznaczonych do wspomagania procesów projektowania i konstrukcji odzieży. Studia na tym kierunku uczą i rozwijają umiejętności projektowania i konstrukcji ubioru, rysunku, fotografii, technik szycia oraz projektowania i wykonywania biżuterii, jak też projektowania oraz wytwarzania obuwia i akcesoriów. Zwieńczeniem studiów jest Pokaz Mody i Gala Dyplomowa - wydarzenie i jedna z największych imprez promujących debiutujących projektantów.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia licencjackie (8 semestrów) stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci doceniani są na rynku za kreatywność, znajomość niezbędnych w pracy projektanta programów komputerowych, konstrukcji i technologii oraz posiadanie umiejętności zaprojektowania i stworzenia własnej kolekcji lub jej elementów. Jednocześnie mogą profesjonalnie zajmować się modą w charakterze stylisty, krytyka mody, managera kolekcji bądź dziennikarza modowego.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Firmy odzieżowe
 • Agencje mody
 • Teatr
 • Telewizja
 • Własna działalność gospodarcza
 • Produkcje filmowe

Wydział Nauk Medycznych


Kierunek lekarski 

Kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone będzie w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w oparciu o programy opracowane na podstawie wytycznych zawartych w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego. Kształcenie będzie obejmowało przedmioty z zakresu nauk podstawowych, których programy będą na bieżąco aktualizowane. Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

 • nauk morfologicznych,
 • naukowych podstaw medycyny,
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
 • nauk klinicznych niezabiegowych,
 • nauk klinicznych zabiegowych,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Nauczanie odbywało się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych, komputerów, programów edukacyjnych z dostępem do Internetu w tym systemu PathXL platformy e-lerningowej, uzupełniających zajęcia przy łóżku chorego, a także w ramach Centrum Symulacji Medycznych. W ramach zajęć praktycznych student nauczy się jak zastosować zdobytą wiedzę dla potrzeb diagnostyki i terapii poszczególnych chorób. Zajęcia praktyczne realizowane będą w laboratoriach klinicznych, pracowniach diagnostycznych oraz w oddziałach szpitalnych i jednostkach opieki ambulatoryjnej. W trakcie zajęć praktycznych każdy student zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania badań lekarskich określonych programem, pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego ćwiczenia asystenta. .

KANDYDAT POWINIEN:

 • być osobą odporną na stres
 • umieć sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych
 • łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne
 • posiadać predyspozycję do pracy z ludźmi
 • interesować się sprawami ludzi
 • posiadać spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Realizacja misji w zakresie kształcenia akademickiego na kierunku Lekarskim opiera się na bazie renomowanych szpitali województwa śląskiego zatrudniających samodzielnych pracowników nauki. Szpitale, z którymi zawarliśmy umowy o współpracy stanowią wyróżniające się ośrodki medyczne województwa śląskiego. Zajęcia będą obejmowały wykłady, seminaria i ćwiczenia oraz zajęcia fakultatywne dotyczące wybranych przez studenta zagadnień monograficznych. Nauczanie będzie odbywać się także w formie zajęć zintegrowanych oraz wielodyscyplinarnych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników różnych jednostek dydaktycznych, tak aby zapewnić najbardziej aktualną prezentację danego zakresu tematycznego.

CZAS TRWANIA

6 lat (12 semestrów) - ostatni rok praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia (seminaria, ćwiczenia) realizowane w klinikach i oddziałach szpitalnych lub symulowanych warunkach klinicznych z zakresu specjalności (choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, wybrana specjalność kliniczna) przez określoną liczbę tygodni.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku lekarskiego posiada teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności potrafi rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz potrafi określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, umie zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Uzyskana przez niego nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwalają na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

PERSPEKTYWY PRACY

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • instytucje badawcze
 • ośrodki badawczo – rozwojowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

PRAKTYKI

Uczelnia zapewnia studentom bezpłatne praktyki wakacyjne, po każdym roku studiów w poradniach i szpitalach z którymi ma podpisane umowy. Czas trwania praktyk 4 tygodnie.

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo to niezwykle potrzebny zawód na rynku pracy, a studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Podczas nauki student zdobędzie umiejętności profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, będzie potrafił korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Nauczy się udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej nad chorymi i niepełnosprawnymi. Umiejętności praktyczne przekazują wykwalifikowani nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym.

KANDYDAT NA PIELĘGNIARSTWO POWINIEN:

 • być osobą odporną na stres
 • umieć sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych
 • łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne

STUDIA I STOPNIA

Przygotowany program kształcenia ukierunkowany jest na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. Integralną częścią studiów będą praktyki studentów w szpitalach oraz specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej, a także zajęcia praktyczne związane z opieką nad ludźmi zdrowymi i chorymi. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w placówkach służby zdrowa i opieki społecznej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

przejdź do spisu treści

Oferta kierunków studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych "Akademia Menedżera dla twórców i artystów" jest nabycie przez menadżerów (twórców, artystów) wiedzy i umiejętności z zakresu świata VUCA (Volatility, Uncertainty , Complexity , Ambiguity - zmienność , niepewność , złożoność, niejednoznaczność). Uczestnicy będą posiadać umiejętności do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktem; zarządzania emocjami w pracy, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Uczestnik będzie posiadać kompetencje menadżerskie wynikające z oczekiwań otaczającej nas rzeczywistości w świecie VUCA.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zasadami prowadzenia działań antyterrorystycznych we współczesnych uwarunkowaniach społeczno – politycznych, zaznajamiając jednocześnie z genezą terroryzmu i szczególnie koncentrując się na procesach prowadzących do postaw ekstremalnych. Prezentacja całego spektrum zagadnień związanych z tematyką terroryzmu co ma na celu możliwość opracowywania wszelkiego rodzaju koncepcji oraz wyrobienie zdolności przewidywania przyszłych zagrożeń na podstawie dostępnych przesłanek oraz radzenia sobie z nimi.

Absolwent wyróżniać się będzie kompetencjami przywódczymi, wiedzą i umiejętnościami z zakresu działań mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi, będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w służbach rządowych, samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

Celem studiów podyplomowych "Architektura wnętrz" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz. Uczestnik nabędą wiedzę z zakresu historii kultury, sztuki, wystawiennictwa; problematyki projektowania wnętrz użyteczności publicznej, wnętrz specjalnego przeznaczenia oraz problematyki projektowania wnętrz mieszkalnych. Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu dobierania nowoczesnych materiałów podczas realizacji prac artystycznych. Uczestnik nabędzie kompetencje do rozwiązywania problemów projektowania wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wnętrz specjalnego przeznaczenia; będzie potrafił zaproponować indywidualne autorskie koncepcje projektowe w zakresie sztuk plastycznych i małych wnętrz.

Studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo wyposażaniem i wystrojem wnętrz, jak i do wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz, chcą rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego design’u oraz zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z pracą projektową.

Celem uruchomienia studiów Metodologia, organizacja i zarządzanie w badaniach klinicznych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach jest przekazanie słuchaczom aktualnej i szeroko rozumianej wiedzy z zakresu aktów prawnych oraz zasad etycznych regulujących obszar badań klinicznych. Nadrzędnym celem kształcenia na w/w studiach jest zapoznanie słuchacza z zasadami projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, w tym zbierania i analizowania danych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Studia adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, działów medycznych, firm farmaceutycznych lub firm typu CRO (Contract Research Organization) i SMO (Site Management Organization), ośrodków prowadzących badania kliniczne oraz do osób zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie badań klinicznych.

Priorytetem dla uczelni jest rozwój umiejętności praktycznych. Absolwent posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, będzie umiał sprawnie poruszać się w obszarze zagadnień dotyczących branży farmaceutycznej oraz firm prowadzących badania kliniczne na rynku krajowym oraz międzynarodowym, będzie potrafił w pełni zaplanować i zorganizować proces związany z realizacją badań klinicznych pod kątem formalno-prawnym w ujęciu najbardziej aktualnych rozwiązań w tym zakresie.

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny praca zgodnie w aktualnie obowiązującymi przepisami istandarami. Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu przepisów BHP; źródeł i zagrożeń w środowisku pracy oraz metod oceny ryzyka zawodowego. Będzie posiadał umiejętności z zakresu obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP; sporządza rejestr wypadków przy pracy oraz rejestru potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Uczestnikbędzie posiadał kompetencje do rozumienia działań udzielania pierwszej pomocy. Będzie potrafił współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów.

Uczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby które, chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze.

Dojrzały merytoryczne, innowacyjny program studiów podyplomowych „Executive BIM | projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych” jest odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania spotykane przez profesjonalistów z sektora budownictwa, inżynierii i architektury.

Zaprojektowany przez praktyków dla praktyków plan zajęć w pełni odwzorowuje środowisko projektu BIM dzięki pracy na przykładach rzeczywistych problemów projektowych - warsztaty stanowią niemal 80% całości zajęć. Dedykowane materiały szkoleniowe zostały przygotowane tak, aby przyspieszyć proces uczenia się. Networking i wsparcie doświadczonych konsultantów sprawia, że przejście od teorii do praktycznych rozwiązań jest dużo prostsze.

Studenci przechodzą pięć stopni specjalizacji. Kolejne bloki wiedzy zostały ułożone tak, aby już od samego początku nauki uczestnicy zajęć mogli przenosić nowe umiejętności do realiów własnej pracy.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, koordynacji i wdrażania nowoczesnych projektów budowlanych. Będą posiadali wiedzę na temat najnowszych trendów technologicznych i biznesowych kształtujących branżę budownictwa i architektury a także najnowszych narzędzi informatycznych składających się na środowisko pracy BIM. Posiadać będą również znajomość zasad, metod realizacji i zarządzania projektami oraz technik zwiększania efektywności pracy zespołów projektowych. Zdobytą wiedzę będą potrafili praktycznie wykorzystać przygotowując opracowania projektowe zgodnie ze standardami BIM.

Celem studiów podyplomowych "Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii podróżniczej, reportażowej oraz dokumentalnej. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu wykonywania zdjęć o tematyce podróżniczej, reportażowej i dokumentalnej, a także pozna zasady kompozycji, koloru i ekspozycji w tworzeniu zdjęć. Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu twórczego tworzenia zdjęć, pozwalającego na wykonanie zaplanowanego efektu oraz na budowaniu nieszablonowych dokumentacji i reportaży. Uczestnik nabędzie umiejętności wideofilmowania oraz montowania. W efekcie pozyska kompetencje do budowania własnego portfolio, selekcji zdjęć oraz wykonywania pracy fotografa.

Celem studiów podyplomowych "Grafika reklamowa" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat podstawowej świadomości twórczej w operowaniu formami dostępnymi dla grafika, pozwalający na wykonanie zaplanowanego efektu wrażeniowego u odbiorcy. Pozna znaczenie i różnicowanie środków graficznych w projektowaniu w kontekście ich czytelności, metodach obiektywizacji procesu projektowego poprzez zastosowanie narzędzi badań wizualnych. Uczestnik nabędzie umiejętność do pracy z materiałami drukowanymi, publikacjami internetowymi różnego rodzaju oraz tworzyć: poprawne kompozycje graficzne. Uczestnik nabędzie kompetencje do pracy w programach graficznych z Pakietu Adobe: Ilustrator, Photoshop, Indesign; a także do wykonywania pracy grafika.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią zarządcom infrastruktury jak i przewoźnikom zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości. Studia podyplomowe w tej dziedzinie mają na celu rozwinąć rynek kolejowy wszystkim zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom w krajach unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na zajęciach dotyczą przede wszystkim interoperacyjności kolei europejskich, ERTMS Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy, zarządzania jakością w transporcie jak również prawa transportowego z naciskiem na dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu Systemów Transportowych.

Studia skierowane są do pracowników branży kolejowej, szczególnie zarządców infrastruktury kolejowej jak i przewoźników kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania systemów fotowoltaicznych oraz efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Tematyka zajęć koncentruje się na integracji elementów systemu PV, także integracji z formą architektoniczną, oraz na optymalizacji inwestycji w zmiennych warunkach techniczno-ekonomicznych.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania i realizacji instalacji fotowoltaicznych - od podstawowych aspektów technologicznych, przez organizacyjne (zarządzanie projektem, ryzykiem, finansami) i prawne, do poprawnej analizy rentowności i opracowania projektu inwestycyjnego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach.

Celemstudiów podyplomowych "Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu historii architektury i urbanistyki; metod i technologii konserwacji elementów konstrukcyjnych obiektu; pozna podstawowe pojęcia teorii konserwacji. Uczestnik będzie posiadać umiejętności z przeprowadzenia waloryzacji zabytkowej przestrzeni zabudowanej oraz zaproponowania koncepcji jej rewaloryzacji. Uczestnik zdobędzie kompetencje do prowadzenia własnych badań, poszerzających wiedzę o obiektach i zespołach zabytkowych.

Celem studiów podyplomowych 'Konstrukcja i technologia ubioru' jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania i technologii odzieży z uwzględnieniem właściwości nowoczesnych materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu historii kroju i produkcji ubioru; metod i technik konstrukcyjnych. Uczestnik będzie posiadać umiejętności z zakresu konstruowania dla wybranego asortymentu ubioru; doboru materiału i dodatków krawieckich; projektowania elementów graficznych w modzie w aspekcie użytkowym - funkcjonalnym i estetyczny; używania terminologii branżowej. Zdobędzie kompetencje w zakresie komputerowego projektowania ubioru w systemach CAD/CAM.

Celem studiów podyplomowych Mechatronika dla inżynierów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych elementów automatyki, układu robotyki pozwalających na programowanie robotów. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu prawidłowej eksploatacji maszyn, rozumie konieczność prowadzenia ich regularnych przeglądów i diagnostyki, budowy, sposobu działania. Uczestnik będzie posiadać umiejętności z zakresu realizacji zadania inżynierskiego wskazać możliwość formułowania modeli obliczeniowych różnej klasy, a także modelować obiekty geometryczne urządzeń mechatronicznych przy pomocy wybranych programów komputerowych. Uczestnik zdobędzie kompetencje do programowania robotów; integrować układy automatyki oraz robotyki i systemów informatycznych

Studia podyplomowe Mechatronika dla nauczycieli przygotowane zostały zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. W związku z tym, że mechatronika jest jedną z najnowocześniejszych specjalności funkcjonujących w polskim systemie kształcenia na poziomie średniego szkolnictwa technicznego, pojawiło się duże zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Studia skierowane i przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Mechatronika. ponieważ rosnąca z roku na rok popularność tej specjalności powoduje, iż braki kadrowe są coraz bardziej odczuwalne. Taki stan rzeczy powoduje, że odpowiednio przygotowani nauczyciele są intensywnie poszukiwani na rynku pracy, co w kontekście niżu demograficznego oraz działań restrukturyzacyjnych w oświacie staje się niezwykle cenną zaletą oferowanych studiów.

Celem studiów podyplomowych Medycyna estetyczna jest nabycie praktycznej wiedzy, kluczowych kompetencji i unikalnych umiejętności z zakresu małoinwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej. Uczestnik zostanie zapoznany z zasadami przeprowadzania zabiegów medycyny estetycznej; obsługi urządzeń wspomagających; zasadami etyki zawodowej. Uczestnik nabędzie umiejętności do przestrzegania zasad etyki zawodowej uwzględniając potrzeby pacjenta; właściwego prowadzenia oraz zabezpieczania dokumentacji lekarskiej.

Priorytetem dla uczelni jest rozwój umiejętności praktycznych, dlatego słuchacze studiów podyplomowych mają szczególny nacisk na praktyczne zajęcia. Zajęcia praktyczne prowadzone są w profesjonalnych gabinetach medycyny estetycznej, salach operacyjnych w Knurowie, Tarnowskich Górach, Świętochłowicach. Zapewniamy ponad 150 pacjentów do wykonywania samodzielnie zabiegów przez słuchaczy.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w przemyśle modowym. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu: działania rynków modowych w kraju i zagranicą, nowoczesnych technik marketingowych, innowacyjnych metod reklamy i sprzedaży wyrobów odzieżowych, jak też z zasadami kreowania i zarządzania marką modową.

Słuchacze zapoznają się z metodami aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej oraz poznają techniki projektowania i konstrukcji ubiorów stosowane w procesach przygotowania produkcji wyrobów odzieżowych, w tym innowacyjne systemy CAD/CAM oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałoznawstwa odzieżowego i technologii wytwarzania ubiorów.

Studia adresowane są do aktywnych zawodowo nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozpocząć nauczanie w zawodzie „Technik przemysłu mody”, do przedsiębiorców branży modowej i odzieżowej oraz do wszystkich osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, zajmują się zawodowo projektowaniem, wytwarzaniem, promocją i sprzedażą odzieży.

Celem studiów jest utrwalenie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz przygotowanie do pracy w zawodzie rzecznika prasowego i pracownika PR jednostek o najwyższych kompetencjach. Stworzenie zawodowców całkowicie świadomych narzędzi, jakimi są ich umysł i ciało.

Absolwenci będą charakteryzować się umiejętnością właściwego mówienia, prezentacji, zachowania, co jest niezbędne w relacjach między firmowych i międzyludzkich. Będą potrafili komunikować się w sposób najprostszy i najjaśniejszy, a od przejrzystości i jakości komunikacji zależy każdy sukces. Poszerzenie wiedzy psychologicznej da im do ręki narzędzie najskuteczniejszego działania. Ćwiczenia z kamerą pozwolą przygotować się do realnych wystąpień medialnych, eliminując w dużym stopniu stres. Profesjonalna Szkoła Rzeczników Prasowych i Pracowników PR wzmocni kompetencje, uważność i pozwoli na w pełni świadome korzystanie z wiedzy i narzędzi.

Celem studiów podyplomowych „Programowanie Sterowników Przemysłowych” jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego projektowania prostych i złożonych układów automatyki. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu pisania programów w językach programowania sterowników. Uczestnik będzie posiadać umiejętność pisania programów do przemysłowych sterowników programowalnych firm: SIEMENS (S7-300, S7-1200, S7-1500), BECKHOFF, OMRON, FANUC oraz National Instruments (Compact RIO Platform). Uczestnik zdobędzie kompetencje do podjęcia pracy na stanowisku programisty sterowników przemysłowych, dając perspektywy zatrudnienia w bardzo szerokim i zróżnicowanym obszarze rynku pracy.

Sprzęt: W czasie zajęć laboratoryjnych do dyspozycji słuchaczy są sale dydaktyczno-laboratoryjne katedry Mechatroniki, w tym nowoczesne laboratoria sterowników PLC, aktuatorów pneumatycznych i hydraulicznych, serwonapędów, robotyki oraz systemów wizyjnych i pomiarowych, których wyposażenie zostało dofinansowane z projektu UE.

Oprogramowanie: Katedra Mechatroniki dysponuje między innymi pakietami: HMI / SCADA: WonderwareInTouch 2017, WinCC i Asix, PLC: TIA Portal v13, LOGO Soft Comfort v 8, BeckhoffTwinCAT 3 Systemy wizyjne i pomiarowe: LabVIEW 2015, VisionBulder 2015. Pozostałe programy: RobotStudio 6.06, Sinamics Starter, LenzeEngineer, Solidworks.

Celem studiów podyplomowych "Projektowanie 3D" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności projektowania 3D z wykorzystaniem wybranego oprogramowania komputerowego. Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu projektowania i modelowania obiektów 3D z wykorzystaniem programów Sketchup + Vray, Autocad, 3dsMax. Będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania trójwymiarowej przestrzeni; sporządzania dokumentacji technicznej (rzuty, widoki, przekroje) oraz projektowania 2D i 3D form płaskich i przestrzennych. Uczestnicy rozwiną swoje zdolności w zakresie wystawiennictwa, fotografii, animacji. Uczestnicy zdobędę kompetencji do wykonywania wizualizacji 3D oraz tworzenia prace graficznych w technologii 3D.

Celem studiów podyplomowych "Projektowanie stylizacji i ubioru" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji własnych projektów i metod projektowania. Uczestnik będzie posiadać wiedzę o historii ubioru historia ubioru XX i XXI wieku; podstaw rysunku żurnalowego i technicznego. Będzie posiadać umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania akcesoriów oraz obuwia w oparciu o klasyczne i najnowsze technologie. Pozna zasady stylizacji ubioru i sylwetki. Uczestnik zdobędzie kompetencje do pracy m.in. w charakterze stylisty i projektanta mody, dziennikarza modowego, krytyka mody, managera czy koordynatora kolekcji.

Studia przygotowują do projektowania obiektów opieki zdrowotnej w charakterze projektanta architektury oraz technologa medycznego.

Stanowią ważny element podniesienia kwalifikacji zawodowych osób związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji oraz ich zarządzaniem.

Obejmują zagadnienia w zakresie: analizy procedur medycznych, wpływu technologii medycznej na projektowanie obiektów opieki zdrowotnej, tworzenia programów inwestycji opieki zdrowotnej, realizacji projektów obiektów opieki zdrowotnej, tworzenia opracowań technologii medycznej oraz planowania strategii projektowych obiektów opieki zdrowotnej. Obszarem działalności zawodowej absolwenta po ukończeniu studiów podyplomowych mogą być wszelkie obiekty opieki zdrowotnej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych kierunków architektonicznych oraz osób związanych zawodowo z realizacją obiektów opieki zdrowotnej a także ich projektowaniem i zarządzaniem.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i przygotowanie do wykonywania dokumentacji projektowych branży architektonicznej i technologii medycznej wszelkich obiektów opieki zdrowotnej.

Studia te stanowią ważny element specjalizacji zawodowej uznanej przez Izbę Architektów oraz Ministerstwo Zdrowia.

Celem studiów podyplomowych " Projektowanie przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży" jest przekazanieuczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu visualmerchandisingu. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu działań merchandisingu, marketingu, reklamy, psychologii konsumenta. Uczestnik będzie posiadać umiejętności projektowania elementów visualmerchandisingu za pomocą programów komputerowych 2D i 3D. Uczestnik zdobędzie kompetencje w zakresie wystawiennictwa, fotografii, kompozycji oraz projektowania witryn sklepowych.

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności rysowania i malowania. Na studiach słuchacze zapoznają się w praktyce z zagadnieniami z zakresu sztuk plastycznych (rysunek, malarstwo, grafika artystyczna, kompozycja). Podczas studiów słuchacze rozwiną także zdolności w zakresie fotografii, multimediów, projektowania ilustracji. Umiejętności warsztatowe zostaną wzbogacone wiedzą z zakresu historii sztuki, psychofizjologii widzenia, prawa autorskiego.

Studia podyplomowe Rysunek i malarstwo kierowane są osób, legitymujące się dyplomem ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonatów, osób mających zarówno sporadyczny kontakt ze sztukami plastycznymi, jak i amatorów, chcących zdobyć umiejętności biegłego operowania warsztatem artystycznym.

Absolwenci będą w stanie wykonać rysunek odręczny w myśl określonych założeń, namalować obraz, zakomponować płaszczyznę, wykonać tradycyjną grafikę artystyczną, posłużyć się fotografią czy multimediami w celu uzyskania stosownego wyrazu plastycznego swej wizji.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia klasycznego witrażu: projektowania, cięcia i malowania szkła, łączenia ołowiem. Ponadto przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat szkła, jego obróbki oraz szerokich możliwości wykorzystania w otoczeniu np. w architekturze. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia z zakresu historii witrażu, technologii szkła, barwy i światła jak również warsztaty z kompozycji płaszczyzn oraz obróbki szkła (witraż klasyczny, slumping i grawerowanie).

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych artystycznych i technicznych, inżynierów budownictwa, architektów, projektantów wnętrz, artystów plastyków, absolwentów kierunków związanych ze sztuką wizualną oraz wszystkich absolwentów innych kierunków studiów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o praktyczne techniki realizacji witrażu, wykorzystania szkła artystycznego do aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz przestrzeni architektonicznych.

Celem studiów podyplomowych „Transport Spedycja Logistyka” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze Transport Spedycja Logistyka. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu identyfikowania zagadnień dotyczących zintegrowanych systemów informatycznych, usług e-commerce oraz Cloud computering w biznesie. Uczestnik będzie posiadać umiejętności z zakresu badania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce gospodarczej; rozwiązania problemów w podmiotach różnych branż, których działalność dotyczy sektora Transport, Spedycja, Logistyka.

Celem studiów podyplomowych „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” jest zdobycie wiedzy i umiejętności dostosowanych do bieżących wymogów prawnych dotyczących szeroko pojętej gospodarki przestrzennej i odniesienie się do tych regulacji z punktu widzenia ich spójności merytoryczno - prawnej i możliwości praktycznego ich zastosowania. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym znajomość instrumentów planistycznych na wszystkich poziomach, współzależnych dyscyplin naukowych związanych z gospodarką przestrzenną niezbędne we współczesnej gospodarce przestrzennej. Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie projektowania zagospodarowania przestrzeni w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, wyrażania swojego stanowiska i jego uzasadniania dotyczącej szeroko pojętej gospodarki przestrzennej. Pozna zasady właściwej oceny i weryfikacji opracowań planistycznych.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zawodzie detektywa i uzyskania niezbędnej wiedzy na licencję detektywa. W każdym funkcjonującym obecnie społeczeństwie, jak pokazuje rzeczywistość, usługi detektywistyczne okazują się niezbędne, w celu uzyskiwania wartościowych informacji. W odniesieniu do absolwentów uczelni możemy założyć, że jest to możliwość zdobycia dodatkowego atrakcyjnego zawodu. Natomiast dla osób potrzebujących tego typu usług - możliwość rozwiązania zgodnie z prawem problemów, kiedy zawodzą inne dotychczas stosowane sposoby.

Studia kierowane do osób rozważających wykonywanie zawodu detektywa oraz zainteresowanych pracą w Policji (wydziały dochodzeniowo-śledcze, wydziały techniki operacyjnej). Do udziału w studiach zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką pracy detektywa.

Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług detektywistycznych w ramach zatrudnienia w rozwiniętych już agencjach i biurach detektywistycznych a także będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności detektywistycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o usługach detektywistycznych.

Celem studiów jest przekazanie przyszłym rzeczoznawcom majątkowym profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z procedurami mającymi na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji. Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, których zamiarem jest ubieganie się o uzyskanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Adresatami mogą być pracownicy biur rzeczoznawców majątkowych, banków i innych instytucji finansowych, biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biur zarządców nieruchomości oraz przede wszystkim osoby zamierzające w przyszłości samodzielnie wykonywać te zawody.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne dotyczące szacowania nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych jak również najnowszych uregulowań prawnych, zagadnień ekonomiczno-finansowych, budownictwa i kosztorysowania.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy praz praktycznych umiejętności z zakresu organizacji pokazów mody. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: organizacji pokazów mody w kraju i zagranicą, choreografii pokazów, reżyserii pokazów, innowacyjnych technik nagłośnienia, oświetlenia i budowania scenografii, jak też z zasadami kreowania i zarządzania marką modową w ujęciu marketingowym. Słuchacze zapoznają się z zasadami współpracy z agencjami modelek, technikami i artystami, a także z zasadami planowania i logistyki organizacji pokazów mody. Zapoznają się z konstrukcją scenariuszy i planów pracy oraz z metodami aranżacji przestrzeni eventowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą posiadać kwalifikacje do pracy choreografa i reżysera pokazów mody i innych wydarzeń modowych, będą również przygotowani do pracy w branży odzieżowej, w której zmieniające się systemy zarządzania marką modową wymagają dużej wiedzy i kompetencji.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami – utrzymania obiektów, zaplecza w stanie niepogorszonym z elementami inwestowania oraz koordynowania konceptów rozwojowych związanych z modernizacją istniejącej zabudowy. Studia przygotowują do wykonywania procedur mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji.

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą. Studia przygotowują przyszłych zarządców do wykonywania zawodu, zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego szkolenia - po ustaniu regulacji państwowych. „Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu i ubiegania się o uzyskanie świadectwa kompetencji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.


przejdź do spisu treści

Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to nowa, dynamicznie rozwijająca się jednostka szkoleniowa prowadząca profesjonalne kursy oraz studia podyplomowe, zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. W ofercie centrum znajduje się szeroki wachlarz specjalistycznych szkoleń objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” i gwarantujących rozwój oraz doskonalenie w różnych dziedzinach, dzięki temu każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania Usług Rozwojowych, można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Oferta skierowana do wszystkich, zarówno młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i nabyć podstawowe umiejętności przed rozpoczęciem kształcenia na wybranym kierunku, jak i osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, przekwalifikować się i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

W ofercie Uczelni znajdują się kursy i szkolenia z zakresu:

Bezpieczeństwa
- antykorupcja dla przedsiębiorców i urzędników
- bezpieczeństwo obiektów handlowych
- oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny
- przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym – tworzenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych

Biznesu
- komunikacja interpersonalna
- profesjonalna obsługa klienta
- skuteczna sprzedaż relacyjna
- trening skuteczności

Mody
- kurs kroju i szycia 
- materiałoznawstwo odzieżowe od włókna do odzieży
- odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej
- projektowanie ubioru - „Z modą na Ty” 

Medycyny estetycznej
- liposukcja metodą wodną
- transplantacja włosów metodą Regenera Activa
- zastosowanie lasera w ginekologii
- zastosowanie nici PDO i kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej – twarz, szyja, podbródek
- zastosowanie osocza bogatopyłkowego, kwasu hialuronowego i nici PDO w ginekologii

Sztuki i projektowania
- kurs fotografii 
- kurs rysunku
- archicad – kurs podstawowy
- grafika reklamowa – kurs podstawowy
- warsztaty fotograficzne – plener Morawy
-  kurs szycia miękkiej bielizny damskiej

Urody
- High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)
- karboksyterapia
- laserowe usuwanie makijażu permanentnego i tatuażu oraz wykonanie peelingu węglowego
- mezotarapia igłowa i lipoliza iniekcyjna + mezotarapia mikroigłowa 
- mezotarapia igłowa i mikroigłowa osoczem bogatopłytkowym PRP i fibryna I-PRF
- nowoczesna aparatura w kosmetologii
- stylizacja Brwi Brow Design. Szkolenie z Biar Beauty
- stylizacja paznokci
- stylizacja rzęs
- kurs makijażu - Foundation Pro. Poziom podstawowy i średniozaawansowany

Zdrowia
- USG dla fizjoterapeutów i rehabilitantów z zakresu kończyny dolnej (staw biodrowy, staw kolanowy oraz okolice uda) – kurs podstawowy
KURS Z ZAKRESU ECHOENDOSKOPII Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA SYMBIONIX

Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Architektura

Budownictwo

Gospodarka przestrzenna

Informatyka 

Mechatronika

Architektura Wnętrz

Grafika

Wzornictwo

Wydział Nauk Medycznych

Kierunek lekarski

Pielęgniarstwo 

 


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Akademia menedżera dla twórców i artystów
Antyterroryzm
Architektura wnętrz
Badania kliniczne
bezpieczeństwo i higiena pracy
BIM EXECUTIVE - Projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych
Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna
Grafika reklamowa
Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym
Inwestycje i instalacje fotowoltaiczne - teoria i praktyka pv
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
Konstrukcja i technologia ubioru
Mechatronika dla inżynierów
Mechatronika dla nauczycieli
Medycyna estetyczna
Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym - dla nauczycieli
Profesjonalna szkoła rzeczników prasowych i pracowników pr
Programowanie sterowników przemysłowych
Projektowanie 3d
Projektowanie i stylizacja ubioru
Projektowanie obiektów opieki zdrowotnej
Projektowanie przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży
Rysunek i malarstwo
Sztuka witrażu
Transport, spedycja, logistyka
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Usługi detektywistyczne
wycena nieruchomości
Zarządzanie marketingiem w branży modowej
zarządzanie nieruchomościami

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach WST
  ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
 •  
 • Telefon: 32 20 25 034, 32 25 22 874, 32 20 46 612
 • Fax: 32 252 28 75
 • Email: wst@wst.com.pl
 • Strona: http://www.wst.com.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zapraszamy na platformę rekrutacyjną Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

czytaj dalej

Zadbaj o swoją przyszłość

Już 27 marca 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

czytaj dalej

Do 25 października studia z 20 % rabatem!

Jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji, jakie studia podyplomowe rozpocząć w bieżącym roku akademickim - sprawdź ofertę studiów w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

czytaj dalej

KURS Z ZAKRESU ECHOENDOSKOPII Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA SYMBIONIX

Zapraszamy lekarzy zainteresowanych udziałem w szkoleniu z zakresu echoendoskopii z zastosowaniem symulatora Symbionix. Szkolenie organizowane jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, przy współpracy z H-T.Centrum Medyczne.

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE : MEDYCYNA ESTETYCZNA CZY BADANIA KLINICZNE?

Nowe kierunki, nowe możliwości ! NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH WST W ZABRZU

czytaj dalej

Poradnik Maturzysty

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza do rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe na rok akademicki 2019/2020

czytaj dalej

BIM EXECUTIVE – KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI

BIM Executive to nowy trend obejmujący projektowanie, koordynację i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych.

czytaj dalej

WYJĄTKOWY DZIEŃ OTWARTY

w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

czytaj dalej

SPĘDŹ FERIE KREATYWNIE

FERIE Z MODĄ I FERIE Z RYSUNKIEM W WST W KATOWICACH

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

zaprasza na nowe kierunki, kursy i szkolenia z dofinansowaniem do 80%

czytaj dalej

Wykaz kierunków studiów podyplomowych w semestrze zimowym 2018/2019 w WST w Katowicach

Architektura Wnętrz, Konstrukcja i Technologia Ubioru, Projektowanie 3D, Grafika Reklamowa.

czytaj dalej

Rekrutacja na studia podyplomowe w WST w Katowicach

Jeszcze do 15 października trwa rekrutacja uzupełniająca kandydatów na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

czytaj dalej