Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni


Twoje Studia - Twoja Przyszłość


Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej jest najmłodszą uczelnią wyższą w Gdyni. Powstała z inicjatywy grupy nauczycieli akademickich Trójmiasta, aby stworzyć na Wybrzeżu możliwość kształcenia studentów w naukach społecznych, w sposób niezdominowany przez markistowskie postrzeganie świata.

Jesteśmy uczelnią małą, w której studenci nie są anonimowi, a zajęcia z nimi prowadzą znakomici wykładowcy, z bogatym dorobkiem naukowym i ogromnym doświadczeniem dydaktycznym.

W uczelni panuje znakomita atmosfera do twórczego wysiłku, a edukacja uprawiana jest w duchu swoistej służby, bez której nie można nauczyć młodego człowieka ofiarności i wrażliwości na dobro wspólne oraz odpowiedzialności za własne postępowanie i właściwe wypełnianie obowiązków życiowych.

Celem naszej uczelni jest nie tylko przekazywanie studentom fascynującej wiedzy pozwalającej na lepsze rozumienie świata, ale także umiejętności praktycznych które dadzą absolwentom dobrą pozycję na trudnym dziś rynku pracy i otworzą drogę do kariery w różnych zawodach. Chcemy, aby absolwenci WSKS bez kompleksów poruszali się we współczesnym świecie i stawali do konkurencji z absolwentami renomowanych uczelni. Aby się o tym przekonać zapraszam zainteresowanych naukami społecznymi na studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

SIEDZIBA

Zajęcia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzone są w budynku przy ul. Armii Krajowej 46, usytuowanym w centrum miasta, co gwarantuje wygodną komunikację i łatwy dostęp do miejsc parkingowych. Wokół uczelni przebiegają wszystkie linie komunikacji miejskiej, zaś do przystanku SKM - Gdynia Główna - studenci mają 3 minuty spaceru. Obok uczelni funkcjonuje wiele klubów i kawiarni, w których można mile spędzić czas wolny. Blisko jest również do Skweru Kościuszki a ul. Armii Krajowej bezpośrednio łączy się z bulwarem nadmorskim.

Do zajęć dydaktycznych wykorzystywanych jest 8 sal wykładowych mogących pomieścić od 30 do 200 osób. We wszystkich salach zainstalowany jest sprzęt audiowizualny, dodatkowo funkcjonuje też pracownia multimedialna wyposażona w stanowiska komputerowe podłączone na stałe do Internetu. Część pomieszczeń jest klimatyzowana zaś w całym budynku działa bezprzewodowy Internet, dostępny dla wszystkich studentów.

STUDIOWANIE W WSKS

Koncepcja studiów w WSKS oparta jest z jednej strony na wymaganiach ustawowych, zaś z drugiej na rozbudowanym programie m.in. public relations, którego celem jest wykształcenie u studentów umiejętności animowania i koordynowania działań społecznych oraz kreowania różnych przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z tymi założeniami absolwent WSKS uzyska wykształcenie w obszarze nauk społecznych oraz niezbędny zasób wiedzy z przedmiotów specjalistycznych, umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej, w polskich i europejskich instytucjach publicznych czy gospodarczych.

STUDIA W WSKS TO NIE TYLKO NAUKA

WSKS organizuje dla swoich studentów liczne wyjazdy zagraniczne współpracuje z samorządem sponsorując imprezy i koncerty. Uczelnia zapewnia również ciekawe praktyki zawodowe w renomowanych firmach całego Trójmiasta, a doskonała kadra wykładowców dba o to, żeby każdy student miał możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowań i umiejętności. Przyjazny klimat uczelni tworzą tu przede wszystkim sami studenci, których zadowolenie jest najlepszą miarą oceny Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.

STYPENDIA

Studenci studiów dziennych i zaocznych mogą otrzymać stypendia socjalne (mieszkaniowe i na wyżywienie) oraz stypendia za wyniki w nauce czy w sporcie, a także zapomogi pozwalające przezwyciężać trudności finansowe z powodu zdarzeń losowych.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia licencjackie

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie pracowników do pracy w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa (zewnętrznego i wewnętrznego, militarnego i cywilnego), którzy potrafią podejmować działania w sytuacjach kryzysowych i kierować akcjami antykryzysowymi.

Na naszych studiach jest to możliwe poprzez ofertę atrakcyjnych specjalności prowadzonych przez praktyków, legitymujących się branżowymi kwalifikacjami i międzynarodowymi certyfikatami. Gwarantuje to absolwentom doskonałe przygotowanie do pracy w różnych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, we wszystkich sferach naszego życia prywatnego i społecznego.

Student Bezpieczeństwa narodowego nabywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń oraz budowania programów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Uczy się prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych i potrafi dbać o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy, kraju a także na poziomie międzynarodowym.

Co po studiach?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują do pracy w strukturach administracji publicznej, służbach mundurowych, służbach specjalnych oraz w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i biznesu, w tym w firmach przewozu ludzi i towarów.

W ramach kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe nasi studenci mają do wyboru specjalności:

 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzyswe
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
 • Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne

PEDAGOGIKA

Studia licencjackie

Dlaczego warto studiować Pedagogikę?

Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczno-ekonomiczna oraz realia kulturowo-cywilizacyjne współczesnego życia, powodują pogłębiające się procesy dezintegracji społecznej, co w powiązaniu z istotnymi rozbieżnościami aksjologicznymi, prowadzi do stale postępującego poczucia izolacji lub odrzucenia coraz liczniejszych grup społecznych. W tej sytuacji pojawia się pytanie: kim jest i kim może być człowiek?

Poszukując odpowiedzi na te pytania istotną rolę przypisujemy pedagogom, głównie jako przewodnikom na drodze rozwoju dzieci i młodzieży, współkreującym ich socjalizację bądź resocjalizację. Stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi jest cechą charakterystyczną naszych studiów pedagogicznych, które dodatkowo oferują kształcenie w specjalnościach szczególnie przydatnych na współczesnym rynku usług edukacyjnych.

Ponadto działalność pedagogiczna to interesująca praca z ludźmi od dzieci po seniorów, stawiająca stale nowe wyzwania i pozwalająca pełnić misję społeczną przy realizacji własnych zainteresowań i pasji. Jest „ponadczasowa”, a więc stale potrzebna, gwarantuje stabilność zatrudnienia i daje wiele możliwości osobistego rozwoju zawodowego.

Co po studiach?

Absolwenci pedagogiki znajdują zatrudnienie nie tylko w licznych placówkach oświatowych (publicznych i prywatnych), ale także w systemie opieki społecznej, stale rozwijającej się z uwagi ma starzejące się społeczeństwo oraz w instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego lub w działach HR firm. Mogą być animatorami życia społecznokulturalnego w środowisku lokalnym lub terapeutami w otwartych i zamkniętych formach profilaktyki społecznej bądź resocjalizacji.

W ramach kierunku Pedagogika nasi studenci mają do wyboru specjalności:

 • Doradca i asystent rodziny
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika pracy i polityka personalna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Wczesna edukacja z kształceniem informatycznym

ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNE

Studia magisterskie

Dlaczego warto studiować kierunek Administracyjno -Ekonomiczny?

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania i przygotowują absolwentów do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy. Od lat pracodawcy, zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i w sektorze gospodarczym sygnalizują braki prawno–administracyjnego wykształcenia absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, zaś wśród absolwentów kierunków administracyjno–prawnych, edukacji ekonomicznej i zarządzania.

Na studia II stopnia przyjmujemy absolwentów różnych kierunków I stopnia (licencjackich i inżynierskich) i w przypadku zasadniczych rozbieżności programowych, studenci zobligowani są do uzupełnienia różnic programowych w ciągu I roku studiów. Ponadto na studiach magisterskch proponujemy atrakc yjne specjalności o prof ilu praktycznym, przez co nasi absolwenci są poszukiwanymi fachowcami na współczesnym rynku pracy.

Studia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ułatwiających tzw. studiowanie na odległość.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia wydany przez Kolegium Jagiellońskie-Toruńskiej Szkoły Wyższej. Dodatkowo studia Administracyjno-Ekonomiczne proponujemy jednocześnie połączyć ze studiami podyplomowymi w zakresie

Bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, w ramach oferty 2 dyplomy w 2 lata za jedno czesne. Absolwent naszych studiów uzyska dyplom magisterski Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Studia Administracyjno-Ekonomiczne to unikalna w skali kraju propozycja przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management) jak i w instytucjach publicznych (public management).

PEDAGOGIKA

Studia magisterskie

Dlaczego warto studiować Pedagogikę?

Stale toczący się spór o edukację młodego człowieka, problematyka wyboru zawodu i drogi życiowej młodzieży oraz tematyka czasu wolnego seniorów czy opieka nad ludźmi niedołężnymi, stawia współczesnych pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi m. in. na pytanie: czy człowiek ma być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom być wiernym klasyce czy awangardzie?

Człowiek jest istotą poznającą, myślącą i formułującą różne sądy. Zatem człowiek myślący to osoba, która nie tylko doznaje wrażeń i jedynie obserwuje otaczający ją świat, potrafiąc przy tym coś wytworzyć, ale osobą poszukującą. Przewodnikiem na tej drodze jest dobrze wykształcony pedagog, który posiada wiedzę i umiejętności, także z zakresu filozofii psychologii, socjologii, nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Tak skonstruowany program studiów pedagogicznych prowadzimy w interesujących specjalnościach, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki wspierające kształcenie na odległość, gdyż tzw e-learning staje się trwałym elementem współczesnej edukacji.

Ponadto, nasze studia to także świetna propozycja dla wszystkich, którzy doceniają znaczenie tzw. umiejętności miękkich, jak np. kreatywność zdobywana na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doświadczonych pedagogów i animatorów. Wszystko to sprawia, że nasi absolwenci mogą liczyć na pewne i stabilne zatrudnienie w różnych instytucjach edukacyjnych opiekuńczych, społecznych, kulturalnych, działach personalnych i marketingowych instytucji państwowych lub firm prywatnych.

Absolwent magisterskich studiów pedagogicznych otrzymuje dyplom Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej.

W ramach studiów magisterskich z Pedagogiki nasi studenci mogą się kształcić w specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia podyplomowe

Ofertę kształcenia Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni uzupełniają dwu i trzysemestralne studia podyplomowe, prowadzone przez znakomitych wykładowców i specjalistów – praktyków.

Studia dwusemestralne:

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne
 • Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
 • Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Doradca i asystent rodziny
 • Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej
 • Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Studia trzysemestralne:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia i terapia pedagogiczna 

Sprawdź naszą pełną ofertę na www.wsks.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
  ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
 •  
 • Telefon: 58 661 88 71, 58 661 89 55
 • Strona: http://www.wsks.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

2 dyplomy w 2 lata

w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane