Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Rektor: prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się (bezpośrednio lub jako udziałowcy podmiotów gospodarczych) działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie noszącą nazwę Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była także, na początku lat dwudziestych, jednym ze współorganizatorów Targu Poznańskiego, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia kształcąc w specjalnościach usługowych przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale stara się również krzewić wśród studentów idee etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, w szczególności zaś:

 • kształcenie studentów na kierunkach i poziomach kształcenia, zgodnych z decyzjami ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanymi po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • kształcenie, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy,
 • upowszechnianie postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego oraz promowanie wiedzy i regionu, w którym działa Uczelnia,
 • prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,
 • dbanie o wszechstronny rozwój studentów.
 • W swojej działalności Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług współpracuje z uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Aktualnie WSHiU ma podpisane umowy o współprace z:

 • Akademią Ekonomiczną w Poznaniu
 • Akademią Rolniczą w Poznaniu
 • Poznańską Europejską Wyższą Szkołą Biznesu
 • Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
 • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii i Turcji).
 • Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno – badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponadto Uczelnia współpracuje z :

 • organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości (w tym np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług czy Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji),
 • wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski (m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Kupcem Poznańskim S.A.),
 • instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej i aktywizację zawodową wśród bezrobotnych, w tym przede wszystkim wśród młodzieży (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości i inne),
 • mediami (m. in. Wielkopolskim Domem Mediowym, Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej),
 • placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularnonaukową i badawczą,
 • lokalnym samorządem oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.
OFERTA EDUKACYJNA

Administracja


Studia I stopnia

Charakterystyka kierunku:

 • Absolwent kierunku ADMINISTRACJA będzie przygotowany wszechstronnie i zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi do realizacji zadań z zakresu administracji szeroko pojętej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, a także w przedsiębiorstwach państwowych, samorządowych i prywatnych.
 • Absolwent  posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, co jest niezwykle istotne podczas realizacji zadań zleconych w strukturach administracji samorządu terytorialnego.
 • Absolwent posiada wszechstronną znajomość  nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzę ekonomiczną.
 • Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Nienaganna postawa etyczna i moralna wynika z doskonałej znajomości procedur i zasad postępowania  administracyjnego.
 • Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej (ministerstwach, urzędach: wojewódzkich, urzędach pracy, miejskich i gminnych, ośrodkach pomocy społecznej, kuratoriach itd.) oraz w organach nadzoru i kontroli ( inspekcja pracy, inspekcja handlowa, RIO, NIK),  a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

W procesie kształcenia duży nacisk jest kładziony na proces decyzyjny z wyszczególnieniem wszystkich etapów stosowania prawa, co powoduje, iż absolwent posiada kompetencje i umiejętności do wydawania zarówno prostych decyzji administracyjnych, jak i skomplikowanych rozstrzygnięć z zakresu działania administracji państwowej, samorządowej oraz sektora powiązanego kapitałowo ze skarbem państwa

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełnienia nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, zarówno w kolegialnym procesie podejmowania rozstrzygnięć, jak i w sytuacji samodzielnego rozstrzygania zagadnień dotyczących podległych mu pracowników.

Absolwent posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej niezbędnej w pracy urzędniczej, wymagającej szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji. Posiada zdolność aktywnego włączania się i uczestniczenia w pracy zespołowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa   i ekonomii, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Tak przygotowani absolwenci będą niezbędni dla sprawnego realizowania polityki państwa wymagającej od osoby piastującej stanowisko urzędnika w administracji państwowej czy samorządowej nienagannej postawy moralnej i społecznej, zdolności twórczej pracy oraz wysokim i ustawicznie podnoszonym poziomem zawodowym. Ponadto osoba posiadająca umiejętność stosowania prawa oraz znająca procedury postępowania daje gwarancję rzetelności, szybkości i pewności postępowania w administracji, a to z kolei powoduje, iż będą to w przyszłości warunki sine qua non pracownika administracji tak państwowej, jak i samorządowej. Szerokie kompetencje absolwentów będą przydatne we współpracy z  przedsiębiorcami, zarówno podczas realizacji wspólnych projektów (partnerstwo publiczno – prywatne), jak i w związku z innymi zadaniami wynikającymi z aktywności członków społeczeństwa polskiego na gruncie polskim, jak i międzynarodowym.


Pedagogika 


Studia I stopnia

Charakterystyka kierunku:

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych.

Pedagogika to nauka społeczna, która charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością: obejmuje swoim zakresem wszystkie formy kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz opieki nad osobami starszym czy borykającymi się z życiowymi trudnościami. Studia te przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczne, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice.

Studia mają na celu wykształcenia pedagogicznego myślenia i postrzegania świata. Z pewnością są skierowane do osób, które są gotowe pracować z ludźmi, są empatyczne, ale zarazem opanowane.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie :

 • rozumienia problemów współczesnej humanistyki, rozumienia podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacji i wychowaniem, analizy odmiennych koncepcji wychowania,
 • organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych,
 • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia,
 • określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
 • rozumienia istoty nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych.

Logistyka


Studia I stopnia 

Charakterystyka kierunku:

Logistyka to królowa współczesnej organizacji – żaden duży biznes nie rozwinąłby się bez podjęcia działań logistycznych, które usprawniają transport, produkcję i sprzedaż, a wręcz są podwaliną sieci przedsiębiorczych działań!

Wprowadzimy przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu, jak i zasad korzystnego prowadzenia firmy.

Jeszcze kilkanaście lat temu mało, kto słyszał o profesji logistyka. Natomiast dzisiaj to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na danym stanowisku?

Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować w charakterze specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty  gospodarki magazynowej, specjalisty  planowania produkcji, etc.

Absolwent  Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu posiada :

 • wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego,
 • kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna,
 • zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
 • jest przygotowany do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw,
 • jest wszechstronnie przygotowanym specjalistą.

Logistyka – Inżynierskie


Charakterystyka kierunku:

Logistyka to królowa współczesnej organizacji – żaden duży biznes nie rozwinąłby się bez podjęcia działań logistycznych, które usprawniają transport, produkcję i sprzedaż, a wręcz są podwaliną sieci przedsiębiorczych działań!

Wprowadzimy przyszłych logistyków w świat biznesu, ekonomii, transportu, jak i zasad korzystnego prowadzenia firmy.

Jeszcze kilkanaście lat temu mało, kto słyszał o profesji logistyka. Natomiast dzisiaj to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na danym stanowisku?

Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować w charakterze specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty  gospodarki magazynowej, specjalisty  planowania produkcji, etc.

Absolwent  Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu posiada :

 • wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego,
 • kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna,
 • zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
 • jest przygotowany do pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw,
 • jest wszechstronnie przygotowanym specjalistą.

Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Finanse i Rachunkowość daje przygotowanie do pracy w obszarze finansów w sektorze prywatnym i publicznym. Student otrzymuje wiedzę finansową oraz wiedzę o kluczowych technikach i metodach podejmowania decyzji finansowych. Pozyskana wiedza i umiejętności są niezbędne w przedsiębiorstwach niefinansowych na różnych stanowiskach w obszarze finansów, rachunkowości, controllingu finansowego, w firmach doradczych i konsultingowych w obszarze doradztwa finansowego. Ponadto wiedza ta może być wykorzystana przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich)
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze
 • zna i rozumie współzależności między finansami, a sferą realną gospodarki-podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • identyfikuje pojęcia i kategorie związane z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł.

Zarządzanie


Studia I stopnia i II stopnia

Charakterystyka kierunku

Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zrządzanie w Wyższe Szkole Handlu i Usług oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami – firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Kioerunek Zarządzanie to jeden z atrakcyjniejszych kierunków studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Na kierunku tym realizujemy studia Licencjackie i Magisterskie a także atrakcyjne studia podyplomowe i prestiżowe studia MBA. Studia te dają studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami, firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami. Studia te są prowadzone interdyscyplinarnie i są połączeniem wiedzy ekonomicznej, humanistycznej, społecznej i prawnej. Przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania. W trakcie studiów proponujemy naszym studentom atrakcyjne staże. Staramy się by już w trakcie studiów studenci zdobywali doświadczenie zawodowe. Dzięki takiemu podejściu większość studentów, jeszcze w trakcie studiów ma atrakcyjne propozycję pracy. Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej.


Zarządzanie – Inżynierskie 


Charakterystyka kierunku

Trzyletnie studia  (licencjackie) na kierunku Zrządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami – firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Studia na zarządzaniu są interdyscyplinarne, są połączeniem wiedzy ekonomicznej, humanistycznej, społecznej i prawnej. Przygotowują do wykonywania zadań zawodowych i pełnienia funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania.

W trakcie studiów naszym studentom proponujemy atrakcyjne staże. Staramy się by nasz absolwent już w trakcie studiów poznał możliwości jakie daje doświadczenie zawodowe z pracy w przynajmniej kilku firmach. Dzięki takiemu podejściu większość osób po ukończeniu studiów ma propozycję pracy ze strony firm z otoczenia biznesowego.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu naszych studentów i wykładowców łączą wspólne cele i wspólna pasja.

Program studiów powstał jako wynik pracy teoretyków i praktyków i dlatego nakierowany jest na:

 • dążenie do uzyskania samodzielności i samoświadomości naszych studentów,
 • pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności przywódczych, organizacyjnych, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane są podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej

Studiuj dla satysfakcji i kariery!


Turystyka i Rekreacja


Studia I stopnia i II stopnia

Charakterystyka kierunku

Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższe Szkole Handlu i Usług oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy o interdyscypinarnym charakterze w zakresie, a więc rozpiętym między wieloma dziedzinami teorii i praktyki.

Turystyka i rekreacja łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych. W Polsce turystyka staje się znaczącą dziedziną gospodarki, w ślad za czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Specyfika zawodu wymaga od absolwenta wiedzy z wielu dziedzin: humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, organizacyjno-prawnej i informatycznej. Studia z zakresu turystyki i rekreacji kształcą specjalistów posiadających umiejętności kierowania, samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu oraz biegłego posługiwania się językami obcymi. Student zdobywa szczegółową wiedzę podporządkowaną konkretnym wymaganiom związanym z określonymi zawodami.

Pod opieką wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w zarzadzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, ośrodkami wczasowymi i obiektami sportowymi można posiąść wyselekcjonowane i najistotniejsze obszary wiedzy.

Na Turystyce i rekreacji w Wyższej Szkole Handlu i Usług nie uczymy niepotrzebnych rzeczy. Każdy element wiedzy przekazywany na wykładach znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie w zajęciach warsztatowych, które bardzo często polegają na symulacji rzeczywistych procesów kształtujących branże turystyczną.

Jak budujemy zawodowe CV naszych absolwentów?

 • tylko w Wyższej Szkole handlu i Usług student jest motywowany do zdobywania dodatkowych uprawnień, takich jak przewodnik i pilot wycieczek, instruktor rekreacji ruchowej czy wychowawca kolonijny,
 • Turystyka i Rekreacja, jak żaden inny kierunek, domaga się solidnej bazy praktyk i staży. Nasza Uczelnia przoduje w organizacji wyjazdów studyjnych – nawet w najdalsze zakątki świat,
 • języki obce – program studiów zawiera zwiększoną liczbę lektoratów, uczymy języków od pierwszego do ostatniego semestru.

W ten sposób absolwent naszych studiów staje się znakomicie przygotowanym fachowcem, osobą, która wchodząc na rynek pracy, może pochwalić się świetną orientacją w branży turystycznej i biegłą znajomością dwóch języków obcych. W swoim zawodowym portfolio ma imponujące curriculum stażów, praktyk a nierzadko znakomitych doświadczeń w wakacyjnej pracy w największych ośrodkach turystycznych świata.

Kierunek dla ciekawych świata!


Bezpieczeństwo Narodowe


Studia I stopnia i II stopnia

Charakterystyka kierunku

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy w organach administracji publicznej i samorządowej a także instytucjach, służbach, strażach, formacjach odpowiedzialnych i kształtujących porządek publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne.

Są to elementy składowe systemu bezpieczeństwa narodowego państwa mające także odniesienie – poprzez członkostwo polski w UE i NATO – na stan bezpieczeństwa międzynarodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przydatny pracownikom wszystkich służb mundurowych oraz osób z bardzo wielu innych inspekcji i straży, którzy chcą pracować w tych instytucjach i którzy pragną kształtować warunki bezpiecznego funkcjonowania różnych środowisk społecznych.

Kandydaci powinni interesować się strukturą państwa, sposobami funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz najbliższym otoczeniem, w którym funkcjonuje. Studia adresowane są także do młodzieży zainteresowanej problematyką obronności państwa.

Od wielu lat współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień, która jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej, na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Istotny wkład w program kierunku przyniosła współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego, Strażą Miejską, podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony osób i mienia, biurami detektywistycznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze bezpieczeństwa.

Studia stworzone przez ekspertów dla ludzi z pasją!


Bezpieczeństwo – Inżynierskie


Charakterystyka kierunku

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy w organach administracji publicznej i samorządowej a także instytucjach, służbach, strażach, formacjach odpowiedzialnych i kształtujących porządek publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne.

Są to elementy składowe systemu bezpieczeństwa narodowego państwa mające także odniesienie – poprzez członkostwo polski w UE i NATO – na stan bezpieczeństwa międzynarodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przydatny pracownikom wszystkich służb mundurowych oraz osób z bardzo wielu innych inspekcji i straży, którzy chcą pracować w tych instytucjach i którzy pragną kształtować warunki bezpiecznego funkcjonowania różnych środowisk społecznych.

Kandydaci powinni interesować się strukturą państwa, sposobami funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz najbliższym otoczeniem, w którym funkcjonuje. Studia adresowane są także do młodzieży zainteresowanej problematyką obronności państwa.

Od wielu lat współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień, która jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej, na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Istotny wkład w program kierunku przyniosła współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego, Strażą Miejską, podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony osób i mienia, biurami detektywistycznymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze bezpieczeństwa.

Studia stworzone przez ekspertów dla ludzi z pasją!


Adres: 28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań
e-mail: rektorat@wshiu.pl
tel. +48 61 84 34 796
tel +48 51 00 56 001
tel +48 50 58 45 771


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług
  28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań
 •  
 • Telefon: +48 61 84 34 796
 • Email:
 • Strona: http://wshiu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane