Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rok założenia: 2005 | Rektor: dr Bogusław Purski

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie jest jedyną cywilną uczelnią, kompleksowo podejmującą sprawy bezpieczeństwa, ochrony i obronności - otwartą zarówno na potrzeby edukacyjne służb mundurowych, jak i młodych ludzi - szukających swego miejsca w dorosłym i zawodowym życiu. Szkoła przygotowuje do pracy w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia została wprowadzona do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 319. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz statutu własnego.

W Uczelni funkcjonuje biblioteka dostępna dla studentów w ciągu całego roku akademickiego posiadająca katalog on-line zawierający całość zbiorów bibliotecznych.

Uczelnia wydaje własny kwartalnik naukowy Bezpieczeństwo i Ochrona.

W kwartalniku publikowane są teksty z zakresu nauk prawnych (zwłaszcza: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo administracyjne, teoria państwa i prawa), nauk wojskowych, nauk policyjnych, socjologii, politologii i psychologii.

Uczelnia podjęła współpracę dydaktyczno-naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi ze Słowacji i Ukrainy. W jej ramach przedstawiciele WSBiO uczestniczą w konferencjach organizowanych za granicą, a naukowcy z tamtych ośrodków uczestniczą w organizowanych przez WSBiO konferencjach obejmujących swą tematyką szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W lutym 2011 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne. Do tych wymagań został dostosowany program studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności: bezpieczeństwo państwa.

W WSBiO działa również system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej.

Nasze studia zostały przygotowane z myślą o Studencie i jego przyszłości. Wiemy, jak wielu z Was łączy pracę z nauką, dlatego chcemy Wam w tym pomóc! Zajęcia prowadzone są wyłącznie w soboty i niedziele, dzięki czemu w tygodniu możecie poświęcić czas na pracę, rodzinę i hobby.

ZAINWESTUJ W SWÓJ SUKCES Z WSBiO!

Ofertę kierunków stworzyliśmy w oparciu o zapotrzebowanie na rynku pracy i tego, na czym znamy się najlepiej: bezpieczeństwa, ochrony i obronności. Program kształcenia i tok nauki został opracowany we współpracy z najlepszymi ekspertami z danej branży. Prowadzimy studia o profilu praktycznym, który w innowacyjny sposób łączy zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Kształcimy m.in. przyszłych policjantów, żołnierzy i biznesmenów, a tych aktywnych zawodowo kierujemy w stronę awansu lub własnej działalności. Bezpieczeństwo to obszar, który rozwija się w imponującym tempie, dzięki czemu bardzo dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników tego sektora, my pokażemy Ci jak to wykorzystać!

Nasi absolwenci zarabiają najwięcej na rynku! Potwierdzone przez Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych 
 • DBAMY O TWÓJ BUDŻET STUDENCKI ( zniżki, promocje, czesne płatne w ratach, wysokie stypendia)
 • WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W NAUCZANIU ( robimy to najlepiej na rynku!)
 • NIEZALEŻNIE OD WIEKU, MASZ SZANSĘ OSIĄGNĄĆ Z NAMI WYMARZONY SUKCES
 • DOSKONAŁA LOKALIZACJA (dojazd metrem, tramwajem, pociągiem czy autobusem? Pod samą uczelnię! Stacja Dworzec Gdański.)
 • POMAGAMY ZNALEŹĆ PRACĘ W TRAKCIE I PO STUDIACH! (prowadzimy niezawodne biuro karier)
 • BIERZESZ UDZIAŁ W DARMOWYCH WARSZTATACH I SZKOLENIACH (kurs o wartości 2250zł na start, w prezencie dla każdego studenta)
 • PROWADZIMY BRANŻOWE, NOWATORSKIE KURSY I SZKOLENIA  (wysokie zniżki dla studentów)

OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA LICENCJACKIE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

STUDIA MAGISTERSKIE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ W LOTNICTWIE CYWILNYM

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

KURSY I SZKOLENIA

KURS OCHRONY

KURS DETEKTYWISTYCZNY

SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

CERTYFIKOWANY AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA

STRATEGIA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

SECURITY MANAGER

PODSTAWY RODO

SPECJALISTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

SZKOLENIE NA CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne  I st.


Studia niestacjonarne
Studia licencjackie
3 lata / VI semestrów

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) jest odpowiedzią na wzrost ciągle rosnącego znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Od roku akademickiego 2018/2019 uruchomiony zostanie profil praktyczny, dzięki czemu nasi studenci zdobędą branżową wiedzę i praktyczne umiejętności, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Profil praktyczny to rozwiązanie zarówno dla studentów, którzy do tej pory nie mieli styczności z branżą bezpieczeństwa, jak również dla aktywnych pracowników m.in. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć cenione w codziennej pracy umiejętności, które zaowocują awansem.

Nasza kadra, nasz atut

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze z doświadczeniem z różnych obszarów bezpieczeństwa, ochrony i obronności oraz praktycznym przedmiotom, studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Bezpieczeństwo publiczne
  Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Przykładowe przedmioty:

 • Cyberprzestrzeń jako obszar wojny hybrydowej
 • Ochrona infrastruktury krytycznej przed ofensywnymi operacjami cybernetycznymi
 • Cyberterroryzm – przestrzeń zagrożeń i metody zwalczania
 • Bezpieczeństwo teleinformacyjne państwa
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo narodowe  I st.


Studia niestacjonarne
Studia licencjackie
3 lata / VI semestrów

Kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) jest odpowiedzią na wzrost ciągle rosnącego znaczenia bezpieczeństwa oraz rosnącego w tym obszarze zapotrzebowania na rynku pracy. WSBiO jest pionierem w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i obronności. Współpracując z najlepszymi osobowościami z branży, gwarantujemy studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Studia na tym kierunku dają możliwość pracy na arenie międzynarodowej zarówno osobom niezwiązanym z branżą, jak i aktywnym pracownikom np. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i wdrożyć nowe rozwiązania w codziennej pracy.

Praktyka fundamentem

Kształcenie praktyczne na tym kierunku stanowi fundament funkcjonowania na konkretnym, specjalistycznym stanowisku w przyszłości.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie kryzysowe

Przykładowe przedmioty:

 • Polska w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Świadczenia na rzecz obronności państwa
 • Mobilizacja sił obronnych państwa
 • Planowanie i logistyka ochrony ludności
 • Obszary infrastruktury krytycznej


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo narodowe II st.


Studia niestacjonarne
Studia magisterskie
2 lata / IV semestry

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od dnia 1 października 2010 r. (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.07.2010 r.).

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów II stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzona i pogłębioną wiedzę w zakresie głównych obszarów nauk o bezpieczeństwie w stosunku do wiedzy uzyskanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia. Zdobytą wiedzę potrafi umiejętnie wykorzystywać w życiu codziennym i w pracy zawodowej z zachowaniem norm etycznych i współżycia społecznego.

Absolwent studiów II stopnia zna i potrafi odpowiednio formułować i objaśniać pojęcia z zakresu rozszerzonej terminologii kierunku studiów i specjalności. Potrafi charakteryzować i objaśniać główne kierunki rozwoju w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Potrafi rozpoznawać, definiować, prezentować i interpretować problemy i zjawiska objęte programem kształcenia. Zna i potrafi stosować podstawowe techniki i nowoczesne środki komunikacyjne. Jest kreatywny i potrafi wdrażać posiadane umiejętności oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych w różnych sytuacjach. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, dokonując ich krytycznej oceny, a także integrując potrzebne informacje z różnych dyscyplin. Przy rozwiązywaniu problemów i realizowaniu zadań potrafi pracować samodzielnie, a także współpracować i organizować pracę w większych zespołach. Potrafi przewidywać rozwój sytuacji i samodzielnie podejmować decyzje niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów. Jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Zna język obcy na poziomie B2 z zastosowaniem fachowej terminologii związanej z obszarem nauk o bezpieczeństwie. Jest wrażliwy na problemy społeczne i potrafi inicjować oraz aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu.

Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności oraz kompetencje społeczne powinny umożliwiać mu podejmowanie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, w tym również na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla. Absolwent studiów II stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.

Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Globalne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne międzynarodowe operacje wojskowe
 • Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie i europejskie
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo publiczne

Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 • Zwalczanie przestępczości
 • Prawo karne z elementami postępowania karnego
 • Bezpieczeństwo cywilne
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • System reagowania kryzysowego
Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny

Kursy na uczelni:

Podstawy RODO
Ochrony
detektywistyczny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Kurs detektywistyczny

Celem kursu jest umożliwienie zdobycia licencji detektywistycznej oraz przekazanie profesjonalnej wiedzy i wypracowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych podczas wykonywania pracy detektywa.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane