Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie WSAP

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie WSAP


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 25. lat Ukończyło ją ponad 7000 studentów. Są wśród nich osoby z różnych środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I stopnia i studia II stopnia) oraz na kierunku prawo (studia 5-letnie magisterskie). W naszej ofercie znajdują się także studia podyplomowe i szkolenia. Prowadzimy akademik i bistro, zapewniając pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, prawnicy i wybitni praktycy administracji. Program nauczania obejmuje praktyki zawodowe z możliwością realizacji w kraju lub za granicą.

Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz prawników, radców prawnych wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.

Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, a także profesjonalnych prawników.

Z naszymi partnerami organizujemy seminaria, praktyki zawodowe i wymianę studentów. Osiągnięciu wysokiej efektywności nauczania służą metody dydaktyczne aktywizujące słuchaczy i budujące atmosferę partnerskich, twórczych stosunków w społeczności akademickiej.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska zaangażowanego w sprawy regionu, inspirującego budowę społeczeństwa obywatelskiego, służącego idei integracji europejskiej, tworzącego wzorce postaw otwartych, odpowiedzialnych, etycznych.


Dlaczego WSAP


Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Można również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności przydadzą się również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych specjalności. Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Nasze studia prowadzone są w sposób praktyczny. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, uznani specjaliści w swoich dziedzinach i praktycy. Zapewniamy przejrzysty regulamin studiowania, oraz miłą i fachową obsługę administracyjną. Aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje dot. spraw studenckich.Organizujemy i pośredniczymy w praktykach studenckich w kraju i za granicą.

Kończąc studia licencjackie lub magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni. Proponujemy kilkanaście kierunków studiów podyplomowych w tym m.in.: zamówienia publiczne, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, administracja publiczna, administracja ochrony środowiska, inspektor ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace.


Studia I stopnia


Kierunek - administracja
Tryb studiów: niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.
Liczba punktów ECTS: 180.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Kontakt tel.: 796 308 468
Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Studia licencjackie, kierunek administracja 

Specjalności:

I administracja publiczna:

 1. informacja publiczna i ochrona danych osobowych;
 2. prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa;
 3. prawo organizacji międzynarodowych;
 4. proces inwestycyjno-budowlany;
 5. zatrudnienie cywilnoprawne i administracyjnoprawne;
 6. współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego;
 7. wprowadzenie do gospodarki komunalnej;
 8. europejski samorząd terytorialny.

II administracja wymiaru sprawiedliwości:

 1. system wymiaru sprawiedliwości RP;
 2. funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury;
 3. funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa;
 4. status prawny pracowników sądów i prokuratury;
 5. procedura karna;
 6. procedura cywilna;
 7. korespondencja sądowa;
 8. korespondencja prokuratorska.

III rachunkowość i skarbowość podatkowa:

 1. wprowadzenie do podatków;
 2. ogólne prawo podatkowe;
 3. szczegółowe prawo podatkowe;
 4. systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej;
 5. prawo karne-skarbowe; rachunkowość informatyczna;
 6. rachunkowość finansowa; rachunkowość zarządcza;
 7. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 8. analiza ekonomiczna;
 9. zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
 10. sprawozdawczość i rewizja finansowa.

IV prawno-biznesowa:

 1. prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego;
 3. prawo podatkowe w działalności gospodarczej;
 4. finansowanie przedsięwzięć biznesowych;
 5. praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu;
 6. umowy w obrocie gospodarczym;
 7. negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym;
 8. arbitraż gospodarczy.

Organizacja studiów

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele. Harmonogram zjazdów podawany jest do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.


Studia II stopnia


Kierunek - administracja
Tryb studiów: niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Liczba punktów ECTS: 120.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Kontakt tel.: 796 308 468
Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Studia magisterskie, kierunek administracja

Specjalności:

I administracja samorządowa:

 1. prawo samorządowe;
 2. gospodarka komunalna;
 3. system podatków i opłat lokalnych;
 4. samorządowe prawo pracy;
 5. postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. postępowanie podatkowe i kontrola celno-skarbowa;
 7. zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska.

II prawno-biznesowa:

 1. prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego;
 3. prawo podatkowe w działalności gospodarczej;
 4. praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu
 5. umowy w obrocie gospodarczym;
 6. negocjacje i mediacje obrocie gospodarczym;
 7. arbitraż gospodarczy.

III administracja bezpieczeństwa publicznego:

 1. administracja wymiaru sprawiedliwości;
 2. administracja zarządzania kryzysowego;
 3. wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie;
 4. organizacja i zarządzanie sprawami bezpieczeństwa publicznego;
 5. podstawy prawa i postępowania karnego;
 6. zasady ścigania przestępstw;
 7. kryminologia.

Organizacja studiów

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele. Harmonogram zjazdów podawany jest do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.


Magisterskie 5-letnie


Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego. Prawo otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Kierunek - prawo
Tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.
Liczba punktów ECTS: 300.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).
Kontakt tel.: 796 308 468
Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Studia jednolite magisterskie, kierunek prawo

Moduły specjalizacyjne:

Moduł A:

 1. prawo wyznaniowe;
 2. zawody prawnicze w RP i UE;
 3. współczesne ustroje państw;
 4. ochrona praw człowieka;
 5. ustrój organów ochrony państwowej.

Moduł B:

 1. prawo ochrony konsumenta;
 2. prawo ubezpieczeń;
 3. prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
 4. arbitraż i mediacja;
 5. prawo obrotu nieruchomościami.

Moduł C:

 1. prawo organizacji międzynarodowych;
 2. międzynarodowe prawo pracy;
 3. europejskie prawo administracyjne;
 4. europejskie postępowanie cywilne;
 5. prawo dyplomatyczne i konsularne.

Organizacja studiów

Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele.


Studia podyplomowe


Studia podyplomowe w Szczecinie – rekrutacja trwa!

Ukończyłeś studia I stopnia albo studia magisterskie? Zastanawiasz się co dalej? Wybierz studia podyplomowe we WSAP. Już za rok będziesz miał kolejny dyplom. Będziesz bardziej atrakcyjnym pracownikiem dla pracodawców. Twoje kompetencje wzrosną. Masz szansę na awans i wyższe zarobki. Bądź bardziej konkurencyjny.

A może ukończyłeś studia kilka, kilkanaście lat temu? Inwestuj w siebie dalej! Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych i szkoleń, z pewnością znajdziesz coś interesującego i przydatnego. Rozwijaj swoje kompetencje z profesjonalistami. Studia podyplomowe to propozycja dla osób, które chcą się doskonalić, poszerzać swoje horyzonty. Rynek pracy jest dynamiczny, należy podążać za trendami, podnosić swoje kwalifikacje.

W naszej ofercie jest kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Dzięki temu nasi słuchacze mogą ściśle ukierunkować swoją specjalizację.

Kierunki studiów podyplomowych

 • ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA, ed. 4.
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ed. 20.
 • ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
 • ADMINISTROWANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI
 • ARANŻACJA WNĘTRZ
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, ed. 9.
 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, ed. 2.
 • HR MANAGER
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM PODSTAWOWY, ed. 11.
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY, ed. 1.
 • KADRY I PŁACE, ed. 8.
 • KREOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
 • LEGISLACJA ADMINISTRACYJNO – SAMORZĄDOWA
 • MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA
 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI OCHRONY ZDROWIA, ed. 4.
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, ed. 22.
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • PRAWO PRACY
 • PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA
 • STUDIA PODYPLOMOWE DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ed. 17.
 • ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane