Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

Rok założenia: 1991 | Rektor: dr Waldemar Dębski - prof. PWSBiA

przejdź do spisu treści

Misją Warszawskiej Uczelni Medycznej jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej w zawodach: pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, dietetycy, kosmetolodzy, informatycy wyspecjalizowani w procesach informatycznych ochrony zdrowia, specjaliści administracji ochrony zdrowia. Profil uczelni jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce.  Naszym priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy.

Założona w 1991 roku Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (dawniej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji - PWSBiA) jest pierwszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce.

Uczelnia pełni swoją misją, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku informatyka i studia licencjackie na kierunku Administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W procesie dydaktycznym WUMed nacisk położony jest nie tylko na teorię w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych ale także dopełnienie treści wszystkich wykładanych przedmiotów, praktyką zawodową. Uczelnia współpracuje z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia, w których studenci odbywają praktyki zawodowe. Portfel instytucji współpracujących jest systematycznie rozszerzany.


Warszawska Uczelnia Medyczna gotowa do rekrutacji na nowy rok akademicki. 
Najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce nie rezygnuje z planów dynamicznego rozwoju.

Kształcimy specjalistów zawodów medycznych. Tu praktyka jest niezbędna. Zapewniam, że pomimo niełatwej sytuacji epidemiologicznej zajęcia praktyczne wciąż są, i będą realizowane, oczywiście w wymaganym rygorze sanitarnym. Nie zwalniamy tempa prac nad rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla przyszłych medyków. W bliskich planach jest uruchomienie kolejnych kierunków medycznych: położnictwa i ratownictwa medycznego.- mówi dr Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej. 

Uruchomiona zostanie także nowa specjalność na kierunku Administracja – Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia, podczas której szczególny nacisk położony zostanie na sprawne i efektywne zarządzanie kryzysowe.

Nasze pracownie wciąż są unowocześniane. Zależy nam, aby studenci mogli w jednym miejscu, na terenie kampusu zdobyć umiejętności praktyczne, które potem wykorzystają w pracy medyka. Studenci przygotowywani są również do pracy w warunkach ekstremalnych np. masowego zagrożenia epidemiologicznego. To niezbędne, szczególnie w przypadku studentów kierunku Pielęgniarstwo.- informuje rektor WUMed.

W zeszłym roku uruchomiliśmy kierunek – Fizjoterapia. Zainteresowanie kierunkiem potwierdziło słuszność naszej decyzji. Jesteśmy przekonani, że jest to profesja medyczna przyszłości. Zapewnia nie tylko pewne zatrudnienie ale i dużą dawkę satysfakcji w pracy z pacjentem. Praktyki zawodu, uczą w WUMed doświadczeni specjaliści. Stale wzmacniamy zasoby kadrowe uczelni. Zatrudniamy wykładowców legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym oraz praktycznym. Zamierzamy intensywniej włączać ekspertów zewnętrznych, w szczególności z obszaru nauk o zdrowiu i nauk technicznych powiązanych interdyscyplinarnie z systemem ochrony zdrowia.  - uzupełnia dr Dębski.

Warszawska Uczelnia Medyczna stale rozwija współpracę z renomowanymi jednostkami ochrony zdrowia na terenie Warszawy i okolic. W bieżącym roku akademickim zaplanowano również rozszerzenie kooperatywy z  dostawcami interdyscyplinarnych usług medycznych jak systemy e - zdrowia, systemy IT, systemy administrowania zdrowiem, etc. 

Jesteśmy gotowi do rekrutacji na nowy rok akademicki. Już od maja zapraszamy chętnych do zapisywania się na prowadzone przez nas studia na kierunkach: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka, Informatyka i Administracja. Szczegółowe informacje będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej.- informuje rektor Dębski.

OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA I I II STOPNIA

DIETETYKA

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Dietetyka zapewnia pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań cywilizacyjnych. Program realizowany na tym kierunku realizuje misję kształcenia studentów w oparciu o wiedzę i najnowsze badania w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Nasza Uczelnia, jako członek wspierajacy nawiązała współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia".

więcej...

ELEKTRORADIOLOGIA

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Elektroradiologia to studia wyjątkowe. Jest to kierunek, który znajdziesz tylko na kilku uczelniach wyższych w Polsce.

Są to studia, które uczą wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektromiografia, elektrokardiografia, elektroencefalografia i inne).

Naszym celem jest wykształcenie kadry medycznej dla potrzeb szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na kierunku elektroradiologia jest zdobycie wiedzy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej to wysokospecjalistyczna infrastruktura: pracownie komputerowe, pracownia umiejętności wyposażona w aparat MRI, TK, RTG, USG, EKG, biopsja fuzyjna (TRUS) i spirometrię oraz baza kliniczna: pracownie diagnostyki RTG, obrazowej i elektromedycznej w podmiotach medycznych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych Warszawy, np. Szpital Czerniakowski, Szpital Praski, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersyteckiem Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

Wybór poziomu studiów licencjackich i magisterskich na Warszawskiej Uczelni Medycznej pozwala na uzyskanie kształcenia wysokiej klasy specjalistów – praktyków elektroradiologów. Tylko uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i magistra na kierunku studiów elektroradiologia daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu.

więcej...

FIZJOTERAPIA

magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Fizjoterapia to jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin opieki zdrowotnej.

To ważna i coraz bardziej doceniana część nauk medycznych.

Celem studiów w Warszawskiej Uczelni Medycznej, na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanych specjalistów tej dziedziny.

Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii, „Fizjoterapia to świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych”.

Wszystkie działania fizjoterapeutyczne mają zapewnić pełen dobrostan pacjenta. Fizjoterapia to wachlarz metod leczenia środkami naturalnymi.

Aby poprawić jakość życia pacjentów terapeuci wykorzystują: metody manualne np. masaż, ruch, fizykoterapię w tym elektroterapię, laseroterapię i inne. Ważną metodą fizjoterapii jest również hydroterapia czyli popularne wodolecznictwo.

Priorytetem Fizjoterapii jest poprawa jakości życia człowieka, jego sprawności i dobrej kondycji psychomotorycznej. Fizjoterapia wspomaga także zwalczanie bólu, zapobiega nawrotom niedyspozycji ze strony narządów ruchu.

CELE KSZTAŁCENIA

 • Wykształcenie specjalistów Fizjoterapii przygotowanych do samodzielnej pracy z pacjentami, w tym z osobami niepełnosprawnymi,
 • Wyposażenie absolwentów w umiejętności wykorzystania czynników naturalnych w profilaktyce chorób, ich leczeniu, zapobieganiu ich nawrotom,
 • Przygotowanie przyszłych fizjoterapeutów do samodzielnego wykonywania badań z obszaru diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji,
 • Profesjonalne przygotowanie do wykonywania wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności do formowania, utrzymania i poprawy sprawności osób w każdym przedziale wiekowym z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i wskazań medycznych,
 • wykształcenie umiejętności zarządzania zespołem terapeutów, placówka terapeutyczną.

CZAS TRWANIA I FORMA STUDIÓW

 • jednolite studia magisterskie,
 • studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • studia trwają 5 lat (10 semestrów).

więcej...

KOSMETOLOGIA 

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Kosmetologia zajmuje się utrzymywaniem oraz przywracaniem urody twarzy i ciała.

Jest w ostatnich latach niezwykle prężnie rozwijającym się działem nauki, korzystającym z dorobku nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu, takich jak: biologia, genetyka, biofizyka, biochemia czy też anatomia, fizjologia i farmakologia.

Efektem myśli naukowej jest dynamiczny rozwój produkcji kosmetyków, mający zarówno w Europie, jak i w Polsce stale tendencję rosnącą. Część z produktów kosmetycznych, oprócz działania stricte kosmetycznego wykazuje również działanie lecznicze lub wspomagające leczenie, stąd duża rola w programie kształcenia wybranych nauk o zdrowiu.

więcej...

PIELĘGNIARSTWO 

licencjackie stacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. Misja służenia chorym i cierpiącym, to więcej niż powołanie.

Współczesne pielęgniarstwo to aktywne uczestniczenie w procesie dochodzenia do zdrowia, poprawy kondycji i dobrostanu człowieka zarówno zdrowego jak i chorego, nauczanie o prawidłowej pielęgnacji człowieka od urodzenia do śmierci.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie pielęgnacji osób zdrowych, chorych i obłożnie chorych, profesjonalnego asystowania w diagnozowaniu i leczeniu, wdrażania i doradztwa profilaktyki zdrowotnej.

Studiowanie pielęgniarstwa to także rozwijanie w sobie tak pozytywnych cech jak cierpliwość, empatia, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Studia pielęgniarskie w Warszawskiej Uczelni Medycznej, to nie tylko teoria w sali wykładowej. To także gwarancja odbycia  praktyk w renomowanych w szpitalach, szpitalach klinicznych i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

więcej...

POŁOŻNICTWO

licencjackie stacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Zawód położnej jest zawodem samodzielnym z bogatą historią i tradycjami zawodowymi, wymagającymi ciągłego i ustawicznego kształcenia. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą, noworodkiem, niemowlęciem do 42 dnia życia oraz rodziną.

Położnictwo jest najdawniejszą dziedziną uprawiania medycyny. Zawód położnej ma już tysiące lat – jego początki sięgają czasów starożytnych i jest on zarówno sztuką, jak i nauką.Od zarania dziejów położna uczestniczyła w cudzie narodzin, którego nie da się porównać do niczego innego.

Położna to zawód szczególnego zaufania społecznego, zawód  gdzie obok wiedzy, umiejętności  i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie.

To zawód w wykonywaniu, którego dotyka się tajemnicy życia, i który niesie w swoim powołaniu pomoc w najważniejszej chwili – momencie narodzin i rozwoju nowego życia. Położna „stoi na straży” zdrowia zarówno kobiety jak i jej dziecka – to bardzo odpowiedzialne zadanie, zwłaszcza, że ten zawód wiąże się często z koniecznością samodzielnego podejmowania decyzji, wspieranych aktami prawnymi.

więcej...

RATOWNICTWO MEDYCZNE

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne to ścieżka zawodowego rozwoju dla osób chcących ratować ludzkie życie i zdrowe w chwili wypadków i zachorowań, a także przygotowanie do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu ratowniczego.

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny zgodnie z obowiązującą Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych. Obecnie to   zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. Studia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne  odbywają się w systemie weekendowym (sobota, niedziela).

więcej...

INSTYTUT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w WUMed. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą. Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Nasza Oferta:

 • Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
 • Kursy i szkolenia dla ratowników medycznych.
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne dla fizjoterapeutów

więcej...

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Suplementy diety, nutrikosmetyki i kosmetyki ekologiczne
 • Szkolenie dla samorządowców
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako narzędzie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • ​Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
 • ​Kurs dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych
 • ​Kurs dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
 • ​Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • ​Bezpieczeństwo przemysłowe

więcej...

KURSY JĘZYKOWE

Świadczeniem usług językowych zajmujemy się od 19 lat. W tym czasie stworzyliśmy stabilny i kompetentny zespół lektorów, legitymujących się nie tylko dyplomami filologów, ale również doświadczeniem metodycznym, uprawnieniami egzaminatorów, a także specjalizacjami w określonych dziedzinach. Uczymy języków obcych na kursach dostosowanych do oczekiwań i profilu zawodowego uczestników.

PROPONUJEMY SZEROKĄ GAMĘ USŁUG JĘZYKOWYCH, DO KTÓRYCH NALEŻĄ:

 • audyt potrzeb firmy w zakresie kompetencji językowych;
 • organizacja szkoleń językowych w firmach i instytucjach na terenie Warszawy;
 • kursy w naszej siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 9;
 • wyjazdowe kursy w kraju i za granicą (również w ramach wyjazdów integracyjnych)
 • tłumaczenia pisemne (przysięgłe i zwykłe).

PROWADZIMY NAUKĘ NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego,
 • włoskiego,
 • rosyjskiego,
 • japońskiego, 
 • chińskiego.

więcej...

KURSY INFORMATYCZNE

 • KURS HTML5 CSS JAVASCRIPT

więcej...


przejdź do spisu treści

Opłaty 
* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienie legitymacji studenckiej.
** - opłata za semest nauki.
*** - opłata miesięczna.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem WUMed

 1. Wybierz kierunek i tryb studiów
  Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
 2. Wypełnij ankietę zgłoszeniową
  Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
 3. Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
  Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
 4. Odbierz indeks
  Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego

ELEKTRORADIOLOGIA

LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

DIETETYKA

LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

FIZJOTERAPIA

MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

INFORMATYKA

INŻYNIERSKIE STACJONARNE
INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE

KOSMETOLOGIA

LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO

LICENCJACKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

POŁOŻNICTWO

LICENCJACKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Zapisy na studia - Biuro Rekrutacji

Budynek A, I piętro, pok. Ap-110

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
T: 22 559 21 05,
T: 22 559 21 06,
T: 22 559 22 39.
E: rekrutacja@wumed.edu.pl

Studia podyplomowe:
T: 22 559 22 39
E: podyplomowe@wumed.edu.pl

Godziny pracy biura:

poniedziałki - czwartki: 9:00 - 15:00
soboty zjazdowe (sprawdź w kalendarium): 8:00 - 13:00
niedziele zajdowe (sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00

Dziekanat

Budynek A, I piętro, pok. Ap-110

T: 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 72
E: akossowska@wumed.edu.pl
E: beatapalewska@wumed.edu.pl
E: ibogacka@wumed.edu.pl

Dziekanat czynny:
poniedziałki - czwartki: 9:00 - 15:00
soboty zjazdowe (sprawdź w kalendarium): 8:00 - 13:00
niedziele zajdowe (sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00

Referat Spraw Studenckich

Budynek A, I piętro, pok. ABL-12

T: 22 559 22 35
E: dozimek@wumed.edu.pl

Godziny pracy Referatu Spraw Studenckich:
poniedziałki - czwartki: 9:00 - 16:00
I sobota zjazdowa w miesiącu studiów niestacjonarnych (sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Pielęgniarstwo i położnictwo nadal najbardziej popularne

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 trwa. Wśród kierunków medycznych najchętniej wybierane są pielęgniarstwo i położnictwo.

czytaj dalej

Warszawska Uczelnia Medyczna rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2024/25!

Zapisy on-line ruszają już 8 kwietnia! Kandydaci na studia mogą wybrać: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, dietetykę lub kosmetologię.

czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z władzami Warszawskiej Uczelni Medycznej

Pierwszego dnia rekrutacji na rok akademicki 2024/25 zapytaliśmy o najnowsze zmiany w uczelni i plany jej rozwoju.

czytaj dalej

Krok milowy w dydaktyce

Centrum Symulacji Medycznej WUMed otwarte!

czytaj dalej

Przyszłość w Twoich rękach - dosłownie!

Fizjoterapia wciąż jednym z najpopularniejszych kierunków studiów.

czytaj dalej

W tej pracy nie można się bać !

- rozmowa z dr. Krzysztofem Totą, ratownikiem medycznym, wykładowcą i zastępcę dyrektora Instytutu Nauk Medycznych, ds. Ratownictwa Medycznego w Warszawskiej Uczelni Medycznej.

czytaj dalej

W naukach o zdrowiu liczy się profesjonalizm!

Kosmetologia kojarzy się przede wszystkim z poprawianiem urody, a Dietetyka ze sposobem na odchudzanie. To mit a co najmniej ogromne uproszczenie.

czytaj dalej

Pielęgniarstwo wśród najbardziej obleganych kierunków studiów medycznych

W uczelniach wyższych trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/24. Kandydaci na studia wciąż chętnie wybierają kierunki medyczne w tym najczęściej pielęgniarstwo.

czytaj dalej

Najpiękniejszy zawód świata nie dla wszystkich. Kto powinien wybrać Położnictwo.

– rozmowa z mgr Małgorzatą Kujko – Wiśniewską, położną, wykładowczynią Warszawskiej Uczelni Medycznej.

czytaj dalej

Warszawska Uczelnia Medyczna 4 maja rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2023/24

Kandydaci na studia mogą wybrać: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, dietetykę lub kosmetologię.

czytaj dalej

Studia z Przyszłością 2023 - to tytuł przyznany Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

za kierunek studiów podyplomowych TELEPIELĘGNIARSTWO I TELEPOŁOŻNICTWO W PRAKTYCE ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

czytaj dalej

Studia z przyszłością

Warszawska Uczelnia Medyczna kończy rekrutację na rok akademicki 2022/23. Jeszcze tylko do 30 września potrwają zapisy na najbardziej oblegane kierunki medyczne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane