Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych


przejdź do spisu treści

ZDROWIE W TWOICH RĘKACH
ODKRYJ SWOJĄ DROGĘ W WARSZAWSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
WARSAW MEDICAL ACADEMY

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych – Warsaw Medical Academy – od 2004 roku kształci kadry medyczne. Dołącz do grona absolwentów, którzy dzięki WAM odnieśli sukces w dziedzinie medycyny!

Uczelnia została utworzona w 2004 roku i od początku swojego istnienia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie, programy nauczania, kadra dydaktyczna – składająca się głównie z praktyków oraz nowatorskie metody nauczania odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów.

Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Zachęcamy do rozwijania z nami ambicji zawodowych i skorzystania z oferty edukacyjnej Warszawskiej Akademii Medycznej.


KIERUNKI STUDIÓW 2024/2025


STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE

PODYPLOMOWE


OPIS KIERUNKÓW


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE FIZJOTERAPIA

OKRES NAUCZANIA:
5 LAT
TRYB NAUCZANIA:
- niestacjonarny
- stacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 3200 zł za semestr
5 rat × 700 zł za semestr

Studia na kierunku fizjoterapia to idealna opcja dla osób zainteresowanych pracą z pacjentami i pomaganiem im w powrocie do zdrowia. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu fizjologii, anatomii, rehabilitacji oraz innych dziedzin związanych z medycyną.

Zapraszamy na kierunek fizjoterapia na Warszawskiej Akademii Medycznej! Nasza uczelnia od 19 lat kształci studentów na kierunkach medycznych i zapewnia im doskonałe warunki nauki oraz praktyczne doświadczenia.

W trakcie kształcenia na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Nasi wykwalifikowani nauczyciele posiadają bogate doświadczenie zawodowe, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość kształcenia. Współpracujemy z najlepszymi klinikami i szpitalami, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń.

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii.

Studia uprawniają do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.


Do podstawowych środków fizjoterapii należą:


 • ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia),
 • środki fizykalne (fizykoterapia) masaż,
 • mobilizacje (terapia manualna),
 • zaopatrzenie ortopedyczne.

Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów fizjoterapii jest praca z pacjentem w każdym przypadku klinicznym, w którym występuje wskazanie do rehabilitacji. Ponadto absolwent będzie również kompetentny do działalności w zakresie fizjoprofilaktyki. Fizjoprofilaktyka szczególną rolę odgrywa w zapobieganiu licznym chorobom cywilizacyjnym, m.in.: nowotworom, chorobom układu sercowo- naczyniowego i oddechowego, chorobom psychicznym, a także urazom, alergiom i innym.

Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.


Kompetencje absolwentów


Absolwenci studiów zdobędą specjalistyczną wiedzę dla zawodu fizjoterapeuty. Zakres wiedzy pozwoli na stosowanie czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych. W takcie toku studiów odbywają się zajęcia teoretyczne a także zajęcia kliniczne oraz praktyki które pozwalają na zdobycie i wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w cięższych przypadkach – kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonej niepełnosprawności;
 • dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii;
 • zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku;
 • nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • współpracy w zespołach i ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi;
 • współrozwiązywania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją nadrzędnych celów rehabilitacji medycznej i kompleksowej;
 • inspirowania i wspierania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki;
 • wypracowania u chorego nawyku;
 • systematycznej rehabilitacji;
 • dostosowania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • przeprowadzenia i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak, by mogły stosownie do swych potencjalnych możliwości brać czynny udział w życiu społecznym;
 • wykorzystywania postępu w zakresie techniki i nauki w sposób zgodny z bezpieczeństwem i poszanowaniem godności człowieka;podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Wykazywać znajomość zagadnień etycznych i medyczno – prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Realizacja w toku studiów takich przedmiotów nauczania jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing – pozwolą na przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Absolwent będzie właściwie przygotowany od strony redakcyjnej i metodologicznej do realizacji – pod kierunkiem promotora prac naukowo-badawczych czego wyrazem będzie obowiązek złożenia i obrony pracy magisterskiej. W trakcie studiów, a w szczególności praktyk zawodowych absolwent zapozna się z możliwościami zapisania się (przystąpienia) do stowarzyszeń zawodowych i naukowych (m.in.: PTF, PTR, PTMM i innych), które są sfederowane ze swoimi odpowiednikami w Europie i na Świecie. 


Dodatkowe przedmioty


Studia jednolite magisterskie 5-letnie na kierunku fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – 10% programu nauczania stanowią przedmioty do wyboru z autorskiej oferty Warszawskiej Akademii Medycznej

 • Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości
 • Antropomotoryka i antropometria oraz fizjoterapia dzieci i młodzieży
 • Metody specjalne w korekcji wad postawy oraz diagnozowanie postawy ciała
 • Biomechanika wybranych dyscyplin sportowych
 • Biochemia i energetyka wysiłku fizycznego
 • Fizjoterapia w sporcie i masaż sportowy
 • Kompleksowa terapia obrzękowa
 • Dokumentacja pracy fizjoterapeuty oraz zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Terapia zajęciowa i artterapia oraz hipoterapia
 • Fizjoterapia w geriatrii i rehabilitacja chorób neurologicznych

więcej...

PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

OKRES NAUCZANIA:
2 LATA
TRYB NAUCZANIA:
niestacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2800 zł za semestr
5 rat × 620 zł za semestr

Studia II stopnia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Warszawskiej Akademii Medycznej umożliwiają rozszerzenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów licencjackich.  Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) odbywają się w trybie zaocznym.

Studia pielęgniarskie – magisterskie na naszej uczelni zakładają przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy.

Studia na kierunku pielęgniarstwo to idealna opcja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie w pracy z pacjentami. U nas zyskasz solidne podstawy wiedzy medycznej oraz praktyczne umiejętności, dzięki stażom w najlepszych klinikach i szpitalach.

Współpracujemy z wiodącymi podmiotami medycznymi, co pozwala na zdobycie praktycznych doświadczeń podczas studiów. Nasi wykwalifikowani nauczyciele posiadają bogate doświadczenie zawodowe, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość kształcenia.


Kompetencje absolwentów


Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby zdrowotne społeczeństw jak i zawody niezbędne do ich realizacji w systemie opieki zdrowotnej polskich obywateli.

Studia II stopnia pielęgniarskie przygotują absolwentów do:

 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej,
 • podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.

Kwalifikacje zawodowe


 Po ukończeniu dwuletnich studiów magisterskich student będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich. Do jego głównych umiejętności należeć będzie opieka specjalistyczna nad pacjentami przewlekle chorymi oraz organizowanie i zarządzanie placówkami ochrony zdrowia.

Ponadto absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta,
 • rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie posiadać umiejętności z zakresu organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie profesjonalnie dokonywał oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych. Absolwent z należytą wiedzą i umiejętnościami będzie podejmował działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentował proces pielęgnowania i wykorzystywał informacje do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.


Nasze atuty


Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.

W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania i współpracy oraz poszanowania godności studenta.

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.


Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:


Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany
do pracy w:

 • prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
 • przychodniach lekarskich
 • szpitalach specjalistycznych
 • domach opieki społecznej
 • domach spokojnej starości
 • domach dziecka
 • placówkach opiekuńczych
 • jednostkach oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola i szkoły
 • laboratoriach naukowych, związanych bezpośrednio z medycyną, przemysłem farmaceutycznym i kosmetologicznym
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

więcej...

STUDIA LICENCJACKIE PIELĘGNIARSTWO

OKRES NAUCZANIA:
3 LATA
TRYB NAUCZANIA:
stacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2700 zł za semestr
5 rat × 600 zł za semestr

Pielęgniarstwo staje się jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki oraz pielęgniarza.

Nasza uczelnia przygotuje Cię do pracy w zawodzie przyszłości o stale rosnącym zapotrzebowaniu i prestiżu społecznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności pod opieką doświadczonej kadry najlepszych specjalistów, a także zdobędziesz praktyczne doświadczenie w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej.

Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii. Nasza uczelnia oferuje studentom zróżnicowane formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, praktyki i seminaria. Studia przystosowane są dla osób pracujących, większość zajęć prowadzona jest w systemie weekendowym.


Kompetencje absolwentów


W toku nauki student zdobywa ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych – w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku – zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.


Kwalifikacje zawodowe


Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

 • pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej,
 • rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej,
 • wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia,
 • profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej,
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Nasze atuty


Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.

W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania i współpracy oraz poszanowania godności studenta.

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym, połączonym z obroną pracy licencjackiej.

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.


Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:


Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany do:

 • pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej czyli w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych;
 • pracy w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej;
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

więcej...

STUDIA PSYCHOLOGIA

OKRES NAUCZANIA:
5 LAT
TRYB NAUCZANIA:
- stacjonarny
- niestacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2 900 zł za semestr
5 rat × 620 zł za semestr

Studia na kierunku psychologia to idealny wybór dla osób zainteresowanych badaniem ludzkiego zachowania, myślenia i emocji. Nasza kadra naukowa to doświadczeni eksperci w dziedzinie psychologii, którzy zapewnią Ci wiedzę z zakresu psychologii społecznej, psychologii klinicznej oraz psychologii rozwojowej.

Warszawska Akademia Medyczna kształci studentów na kierunkach medycznych od 19 lat, a studia na kierunku psychologia to nie tylko nauka, ale też doskonałe przygotowanie do przyszłej kariery. Po ukończeniu studiów będziesz posiadać solidną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na znalezienie wymarzonej pracy w zawodzie psychologa.

Umiejętność rozumienia innych, sprawne komunikowanie się, łagodzenie konfliktów, znajomość metod mediacji — studia psychologiczne pogłębiają u słuchaczy uczelni wiedzę dotyczącą ludzkich zachowań i potrzeb. Absolwenci studiów psychologicznych są cenionymi pracownikami w wielu branżach, mogą też z powodzeniem wybrać drogę samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


Kompetencje absolwentów psychologii


Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu psychologii to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki i zachowań człowieka. Wykłady oraz ćwiczenia nie tylko opierają się na badaniach i opisie praktyk największych twórców współczesnej psychologii, ale także uczą krytycznego i twórczego myślenia, nazywania zjawisk psychologicznych, planowania i niesienia pomocy osobom w kryzysie. Po skończeniu studiów psychologicznych można poszerzać swoją wiedzę i wybrać specjalizację, która daje satysfakcję z pracy, ale także zapewnia godne wynagrodzenie. 

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii w Warszawskiej Akademii Medycznej kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii. Absolwenci mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Nowoczesny i atrakcyjny program edukacyjny WAM dopasowany jest do potrzeb współczesnego społeczeństwa i zgodny ze światową wiedzą na temat ludzkiej psychiki. Uwzględnia także potrzeby rynku pracy. 


Dla kogo są studia na kierunku psychologia


Studia psychologiczne pozwalają zrozumieć zachowania człowieka, ale także umożliwiają nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uczą łatwiejszego rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów, posługiwania się technikami z zakresu psychologicznej diagnozy, prowadzenia badań naukowych. 

Przygotowując program magisterskich studiów psychologicznych, wzięliśmy pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy. Naukowcy i psychologowie praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym przekazują wiedzę aktualną i niezbędną do podjęcia pracy psychologa w wielu branżach. Studenci zdobywają także zawodowe informacje praktyczne, nawiązują wartościowe kontakty i uczą się funkcjonowania w różnorodnych środowiskach, firmach, organizacjach czy instytucjach. 


Studia na kierunku psychologia pozwalają nabyć umiejętności:


 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia oddziaływań psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi
 • posługiwania się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych
 • prowadzenia poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii

Atuty kierunku psychologia


 • Program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy.
 • Kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym.
 • Starannie zaplanowany system praktyk zawodowych stwarzający okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz otwierający perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Po studiach na kierunku psychologia znajdziesz pracę w:


 • ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, instytucjach profilaktyki społecznej
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze
 • agencjach reklamowych, zespołach promujących kampanie wizerunkowe
 • działach PR, HR
 • firmach konsultingowych (działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą)
 • organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • prowadząc własną działalność związaną z udzie– laniem wsparcia psychologicznego lub pomocą psychologiczną

Absolwent psychologii w Warszawskiej Akademii Medycznej może pracować w ośrodkach uzależnień, interwencji kryzysowej, w hospicjach, centrach pomocy rodzinie. Może nieść pomoc dzieciom i dorosłym w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Znajdzie zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, a także instytucjach profilaktyki społecznej i placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Na osoby po studiach psychologicznych czeka także branża biznesowa, między innymi placówki doradcze, agencje reklamowe i marketingowe zajmujące się kampaniami wizerunkowymi oraz działy PR i HR. Dyplomowany psycholog może otrzymać etat w firmach konsultingowych, organizacjach rządowych i pozarządowych lub założyć własną działalność i udzielać wsparcia psychologicznego. 

więcej...

STUDIA OPTOMETRIA

OKRES NAUCZANIA:
3 LATA
TRYB NAUCZANIA:
- stacjonarny
- niestacjonarny

WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 3 300 zł za semestr
5 rat × 700 zł za semestr

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia.

Studia na kierunku Optometria umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania i właściwego postępowania w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Studia na kierunku optometria na Warszawskiej Akademii Medycznej zapewnią Ci bogate wykształcenie w zakresie diagnozowania i leczenia chorób oka. Nasza kadra naukowa to doświadczeni specjaliści w dziedzinie optometrii, którzy przekażą Ci wiedzę w zakresie anatomii oka, fizjologii wzroku, chorób oczu, kontaktologii i okularnictwa.

Warszawska Akademia Medyczna kształci studentów na kierunkach medycznych od 19 lat, a studia na kierunku optometria to doskonały wybór dla osób zainteresowanych pracą w opiece zdrowotnej związanej z oczami. Po ukończeniu studiów będziesz mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy jako optometrysta, a także możliwości podjęcia dalszej specjalizacji.

Absolwent studiów na kierunku optometria posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pozwalającą na dobór właściwej korekcji okularowej, diagnozę narządu wzroku w zakresie patalogii oraz przygotowania do zabiegów.


Kompetencje absolwentów


Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.


Główne zadania zawodowe optometrysty obejmują:


 • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
 • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
 • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
 • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
 • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
 • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
 • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

Perspektywy zawodowe


Ukończenie kierunku Optometria daje ogromny potencjał w kontekście perspektywy pracy zawodowej. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów pomocnych w profesjonalnym diagnozowaniu wady wzroku, doborze odpowiednich soczewek kontaktowych, oprawek i szkieł korygujących zaburzenia widzenia, liczba ofert pracy dla Optometrystów, wykształconych na poziomie akademickim będzie stale wzrastać.

więcej...

STUDIA LICENCJACKIE POŁOŻNICTWO

OKRES NAUCZANIA:
3 LATA
TRYB NAUCZANIA:
stacjonarny

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodem i połogiem.

Studia na kierunku Położnictwo umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

Podczas studiów szczegółowo przedstawiane są zagadnienia dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania.


Kompetencje absolwentów


Studenci kierunku Położnictwo w trakcie zajęć kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Studia pozwalają również zapoznać się z działaniami ratowniczymi, podejmowanymi w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.


Program nauczania


Program nauczania opracowany dla kierunku przewiduje dużą liczbę zajęć praktycznych, odbywających się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia.


Kwalifikacje zawodowe


Absolwent położnictwa jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

więcej...


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


OSTEOPATIA

Okres nauczania: 4 lata
Tryb nauczania: niestacjonarny
Dyplom D.O. (Diploma in Osteopathy)


Jak uczymy?


Na naszych zajęciach szczególny nacisk kładziemy zarówno na zagadnienia medyczne (w tym: diagnostyka różnicowa, patologia, semiologia) jak praktyczne zastosowanie osteopatii przy użyciu technik klasycznych, strukturalnych i funkcjonalnych. 4-letnie studia tworzą więc solidne fundamenty pod dalszy rozwój terapeutów. Nasze zjazdy podzieliliśmy na praktyczne i teoretyczne. Zajęcia teoretyczne są nagrywane i zapisywane, dzięki czemu nasi studenci mają do nich dostęp do końca trwania nauki.


Nasza kadra


Kadrę tworzą wybitni praktycy z całej Europy. Dzięki temu tematyka zajęć jest wzbogacona o najnowsze doniesienia ze świata nauki i ciekawe studia przypadków. Jest to w naszej formie edukacji tak ważne, ponieważ większość naszych studentów to praktykujący fizjoterapeuci, którzy w codziennej pracy nie mogą pozwolić sobie na stosowanie przestarzałych technik i nieaktualnej wiedzy.


Dołącz do nas


Jeśli bliska jest Ci nasza filozofia i chcesz dołączyć do grona terapeutów, którzy potrafią całościowo podejść do dolegliwości pacjenta, zapisz się na studia podyplomowe z zakresu osteopatii. Zapoznaj się ze szczegółowym programem, a jeśli masz wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować.


Organizacja i tryb studiów 


Warsaw Osteopathic Medicine Akademy prowadzi 4-letnie studia podyplomowe w formie niestacjonarnej. Każdy rok studiów zamyka się w 9 zjazdach oraz 1 sesji egzaminacyjnej. Podczas każdego zjazdu realizujemy 13 bloków zajęć po 110 minut (23,8 godzin akademickich). Dzięki temu terapeuci (fizjoterapeuci i absolwenci medycyny) zyskują szeroką i szczegółową wiedzę na temat diagnostyki i terapii manualnej oraz zdobywają umiejętność pracy na ludzkich tkankach i organach.

Czekamy na ambitnych studentów fizjoterapii (po ukończonym 3 roku studiów), absolwentów fizjoterapii oraz kierunku lekarskiego.

więcej...

TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Studia przygotowują do samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej oraz prowadzenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej.


DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?


Studia przeznaczone sa dla absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi (pedagogów, pedagogów specjalnych) oraz psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów, absolwentów studiów magisterskich z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, pielęgniarstwa. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w pracy z młodszymi dziećmi.

Uwaga! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).  Zgodnie z nim, brak wykształcenia pedagogicznego uniemożliwia Państwu wykonywanie tej pracy w szkołach i przedszkolach.


JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?


Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwenci otrzymują certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych  Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

W związku z licznymi pytaniami na temat różnych sposobów (studia podyplomowe/kursy) uzyskania pełnych kwalifikacji do tego zawodu chcielibyśmy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do wykonywania tego zawodu w szkole lub przedszkolu (§18, §19 i inne).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


PROGRAM RAMOWY


Ramowy program obejmuje: wybrane zagadnienia z psychologii rozwoju, psychologię kliniczną dziecka, wprowadzenie do neuropsychologii, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - warsztat, wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, funkcjonowanie OUN ze szczególnym uwzględnieniem centrów SI, bazowe systemy sensoryczne i ich wpływ na funcjonowanie człowieka, kliniczna obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń - testy SI, terapia: Johansena, Neuroflow, Tomatisa, Vojty, neurorozwojowe metody, ortoptyka, terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - bloki wykładów i ćwiczeń (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja, zespół Downa, zaburzenia rozwoju mowy, upośledzenie umysłowe, kruchość chromosomu X, mózgowe porażenie dziecięce), terapia ręki, SI, wprowadzenie do fizjoterapii praktycznej.

Studenci uczą się diagnozy i terapii w małych grupach z udziałem psychologa i fizjoterapeuty.

więcej...

TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI
(DYSLEKSJA, DYSKALKULIA, DYSGRAFIA, SPEKTRUM AUTYZMU, ADHD)

Program studiów zawiera m.in. zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej, diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii (wykłady i ćwiczenia warsztatowe) indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania m.in. wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, mnemotechniczny trening ortograficzny.


DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?


Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.


JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?


Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia diagnozy oraz terapii pedagogicznej uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Kwalifikacje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Medycznych MUM oraz certyfikatem terapeuty  pedagogicznego CWRO/MUM.

W związku z licznymi pytaniami na temat różnych sposobów (studia podyplomowe/kursy) uzyskania kwalifikacji do tego zawodu chcielibyśmy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


PROGRAM RAMOWY


W programie m.in.:

 • prezentacja kompleksowego programu diagnozy i terapii uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania - wykłady i warsztaty: terapia indywidualna i grupowa, wprowadzenie do poznawczo-behawioralnej terapii ADHD;
 • system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w/g programu prof. zw. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Przyczyny trudności, możliwości korygowania i wspierania rozwoju;
 • kompleksowa terapia młodzieży dyslektycznej (techniki zapamiętywania, elementy treningu twórczego myślenia, mnemotechniczny trening ortograficzny, psychoedukacja ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, treningi relaksacyjne);
 • trening słuchowy Johansena, Neuroflow;
 • specyficzne zaburzenia rozwoju językowego w tym SLI;
 • terapia ręki.

Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SWPS, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.


ORGANIZACJA STUDIÓW


Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych) + 100h praktyk specjalistycznych (realizowanych we własnym zakresie) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.30).

Niezbędnym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z obowiązujących przedmiotów oraz złożenie dyplomowej pracy monograficznej z zakresu terapii pedagogicznej.

więcej...

TERAPIA RĘKI

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści – praktycy , fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci NDT-Bobath, terapeuci korekcyjno-kompensacyjni, terapeuci pedagogiczni, psychologowie, pedagodzy. Wszyscy z dużym klinicznym doświadczeniem.


DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?


Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych, edukacyjno-rozwojowych z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi (psychologów, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, terapeutów SI).


JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?


Absolwenci studiów  otrzymują akademickie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie oraz Certyfikat Terapeuty Ręki uprawniający do prowadzenia terapii ręki z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii w ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dyspraksją, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SI) oraz z dysgrafią.


PROGRAM RAMOWY


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW „TERAPIA RĘKI” (autyzm, MpDz., dyspraksja, dysgrafia)

 BLOK 1.
Wykłady i ćwiczenia akademickie

 • Wprowadzenie do teorii SI. 
 • Budowa, rozwój, funkcjonowanie , zaburzenia systemu przedsionkowego.
 • Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w aspekcie dojrzewania układu nerwowego. Zmienność reakcji odruchowych w trakcie rozwoju.
 • Mózgowe porażenie dziecięce.

BLOK 2.

 • Fizjoterapia i terapia SI
 • Anatomia ręki.
 • Struktury OUN a procesy przetwarzania sensorycznego.
 • Rozwój sprawności ręki ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.
 • Wprowadzenie do fizjoterapii.
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( spektrum autyzmu , mózgowe porażenie dziecięce, dyspraksja, obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe, wady postawy, dysgrafia.

BLOK 3.

 • Grafomotoryka
 • Prawidłowy rozwój dziecka.
 • Rozwój motoryki dużej ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.
 • Motoryka mała – prawidłowości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chwytu i kciuka w aspekcie przetwarzania sensorycznego SI.
 • Wpływ procesów SI na sprawność grafomotoryczną dziecka.
 • Grafomotoryka – terapia dziecka w wieku przedszkolnym – przygotowanie do pisania.
 • Budowanie planu terapii, planowanie zajęć na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, opinii SI oraz opinii fizjoterapeuty.
 • Prezentacja pomocy terapeutycznych – ćwiczenia warsztatowe.

BLOK4.

Dysgrafia- diagnoza i terapia
1.Terapia korekcyjno-kompensacyjna dziecka z trudnościami w uczeniu.
2. Dysgrafia a procesy SI.

 • Metodyka zajęć terapii ręki dla uczniów z dysgrafią.
 • Procedury diagnozy dysgrafii.
 • Program ćwiczeń uwzględniających wielomodalne procesy planowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki dla zdrowia.
 • (ćwiczenia)  blok 1. oraz 2.

3. Ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu.

Blok 5.
Seminarium dyplomowe

więcej...


przejdź do spisu treści

Warszawska Akademia Medyczna (dawniej Mazowiecka Uczelnia Medyczna)została utworzona w 2004 roku. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.

Warszawska Akademia Medyczna w Warszawie od 17 lat kształcimy profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i nowatorskie metody wykorzystywane podczas zajęć z wykładowcami-praktykami odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów. Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a w trakcie studiów będą mogli korzystać z wielu przygotowanych z myślą o nich profesjonalnych rozwiązań i ułatwień.


KIERUNKI STUDIÓW 2023/2024


MAGISTERSKIE

LICENCJACKIE

PODYPLOMOWE


OPIS KIERUNKÓW


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE FIZJOTERAPIA

OKRES NAUCZANIA:
5 LAT
TRYB NAUCZANIA:
- niestacjonarny
- stacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2900 zł za semestr
5 rat × 650 zł za semestr

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Absolwenci studiów zdobędą specjalistyczną wiedzę dla zawodu fizjoterapeuty. Zakres wiedzy pozwoli na stosowanie czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych. W takcie toku studiów odbywają się zajęcia teoretyczne a także zajęcia kliniczne oraz praktyki pozwalające na zdobycie i wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wysokokwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii.

Studia uprawniają do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W trakcie kształcenia na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej.

Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.


Do podstawowych środków fizjoterapii należą:


 • ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia),
 • środki fizykalne (fizykoterapia) masaż,
 • mobilizacje (terapia manualna)
 • zaopatrzenie ortopedyczne.

Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów fizjoterapii jest praca z pacjentem w każdym przypadku klinicznym, w którym występuje wskazanie do rehabilitacji. Ponadto absolwent będzie również kompetentny do działalności w zakresie fizjoprofilaktyki. Fizjoprofilaktyka szczególną rolę odgrywa w zapobieganiu licznym chorobom cywilizacyjnym, m.in.: nowotworom, chorobom układu sercowo- naczyniowego i oddechowego, chorobom psychicznym, a także urazom, alergiom i innym.

Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.


Kompetencje absolwentów


Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym zdobędą kompetencje w zakresie; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych przez standardy kształcenia stosownymi przepisami ustawy. Uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w cięższych przypadkach – kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonej niepełnosprawności;
 • dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii;
 • zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku;
 • nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • współpracy w zespołach i ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi;
 • współrozwiązywania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją nadrzędnych celów rehabilitacji medycznej i kompleksowej;
 • inspirowania i wspierania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki;
 • wypracowania u chorego nawyku
 • systematycznej rehabilitacji;
 • dostosowania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • przeprowadzenia i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej;
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak, by mogły stosownie do swych potencjalnych możliwości brać czynny udział w życiu społecznym;
 • wykorzystywania postępu w zakresie techniki i nauki w sposób zgodny z bezpieczeństwem i poszanowaniem godności człowieka;podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Wykazywać znajomość zagadnień etycznych i medyczno – prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Realizacja w toku studiów takich przedmiotów nauczania jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing – pozwolą na przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Absolwent będzie właściwie przygotowany od strony redakcyjnej i metodologicznej do realizacji – pod kierunkiem promotora prac naukowo-badawczych czego wyrazem będzie obowiązek złożenia i obrony pracy magisterskiej. W trakcie studiów, a w szczególności praktyk zawodowych absolwent zapozna się z możliwościami zapisania się (przystąpienia) do stowarzyszeń zawodowych i naukowych (m.in.: PTF, PTR, PTMM i innych), które są sfederowane ze swoimi odpowiednikami w Europie i na Świecie.


Dodatkowe przedmioty


Studia jednolite magisterskie 5-letnie na kierunku fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – 10% programu nauczania stanowią przedmioty do wyboru z autorskiej oferty WAM

 •  Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości
 • Antropomotoryka i antropometria oraz fizjoterapia dzieci i młodzieży
 • Metody specjalne w korekcji wad postawy oraz diagnozowanie postawy ciała
 • Biomechanika wybranych dyscyplin sportowych
 • Biochemia i energetyka wysiłku fizycznego
 • Fizjoterapia w sporcie i masaż sportowy
 • Kompleksowa terapia obrzękowa
 • Dokumentacja pracy fizjoterapeuty oraz zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Terapia zajęciowa i artterapia oraz hipoterapia
 • Fizjoterapia w geriatrii i rehabilitacja chorób neurologicznych

więcej...

PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

OKRES NAUCZANIA:
2 LATA
TRYB NAUCZANIA:
niestacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2400 zł za semestr
5 rat × 530 zł za semestr

Studia II stopnia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w WAM umożliwiają rozszerzenie komepetencji zadowowych absolwentów studiów licencjackich.  Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) odbywają się w trybie zaocznym.

Studia pielęgniarskie – magisterskie na naszej uczelni zakładają przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy.


Kompetencje absolwentów


Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby zdrowotne społeczeństw jak i zawody niezbędne do ich realizacji w systemie opieki zdrowotnej polskich obywateli.


Studia II stopnia pielęgniarskie przygotują absolwentów do:


 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej,
 • podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.

Kwalifikacje zawodowe


 Po ukończeniu dwuletnich studiów magisterskich student będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich. Do jego głównych umiejętności należeć będzie opieka specjalistyczna nad pacjentami przewlekle chorymi oraz organizowanie i zarządzanie placówkami ochrony zdrowia.

Ponadto absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta,
 • rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie posiadać umiejętności z zakresu organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie profesjonalnie dokonywał oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych. Absolwent z należytą wiedzą i umiejętnościami będzie podejmował działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentował proces pielęgnowania i wykorzystywał informacje do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.


Nasze atuty


Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.

W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania i współpracy oraz poszanowania godności studenta.

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany do pracy w:

 • prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
 • przychodniach lekarskich
 • szpitalach specjalistycznych
 • domach opieki społecznej
 • domach spokojnej starości
 • domach dziecka
 • placówkach opiekuńczych
 • jednostkach oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola i szkoły
 • laboratoriach naukowych, związanych bezpośrednio z medycyną, przemysłem farmaceutycznym i kosmetologicznym
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

więcej...

STUDIA LICENCJACKIE PIELĘGNIARSTWO

OKRES NAUCZANIA:
3 LATA
TRYB NAUCZANIA:
stacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2200 zł za semestr
5 rat × 490 zł za semestr

Pielęgniarstwo staje się jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki oraz pielęgniarza.

Nasza uczelnia przygotuje Cię do pracy w zawodzie przyszłości o stale rosnącym zapotrzebowaniu i prestiżu społecznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności pod opieką doświadczonej kadry najlepszych specjalistów a także zdobędziesz praktyczne doświadczenie w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej.

Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii. Nasza uczelnia oferuje studentom zróżnicowane formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, praktyki i seminaria. Studia przystosowane są dla osób pracujących, większość zajęć prowadzona jest w systemie weekendowym.


Kompetencje absolwentów


W toku nauki student zdobywa ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych – w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku – zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.


Kwalifikacje zawodowe


Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

 • pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej,
 • rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej,
 • wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia,
 • profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej,
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Nasze atuty


Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.

W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania i współpracy oraz poszanowania godności studenta.

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym, połączonym z obroną pracy licencjackiej.

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.


Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:


Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany do:

 • pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej czyli w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych;
 • pracy w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach         rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej;
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

STUDIA PSYCHOLOGIA

OKRES NAUCZANIA:
5 LAT
TRYB NAUCZANIA:
- stacjonarny
- niestacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2 900 zł za semestr
5 rat × 620 zł za semestr

Umiejętność rozumienia innych, sprawne komunikowanie się, łagodzenie konfliktów, znajomość metod mediacji — studia psychologiczne pogłębiają u słuchaczy uczelni wiedzę dotyczącą ludzkich zachowań i potrzeb. Absolwenci studiów psychologicznych są cenionymi pracownikami w wielu branżach, mogą też z powodzeniem wybrać drogę samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 


Kompetencje absolwentów psychologii


Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu psychologii to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki i zachowań człowieka. Wykłady oraz ćwiczenia nie tylko opierają się na badaniach i opisie praktyk największych twórców współczesnej psychologii, ale także uczą krytycznego i twórczego myślenia, nazywania zjawisk psychologicznych, planowania i niesienia pomocy osobom w kryzysie. Po skończeniu studiów psychologicznych można poszerzać swoją wiedzę i wybrać specjalizację, która daje satysfakcję z pracy, ale także zapewnia godne wynagrodzenie. 

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii. Absolwenci mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Nowoczesny i atrakcyjny program edukacyjny WAM w Warszawie dopasowany jest do potrzeb współczesnego społeczeństwa i zgodny ze światową wiedzą na temat ludzkiej psychiki. Uwzględnia także potrzeby rynku pracy. 


Dla kogo są studia na kierunku psychologia


Studia psychologiczne pozwalają zrozumieć zachowania człowieka, ale także umożliwiają nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uczą łatwiejszego rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów, posługiwania się technikami z zakresu psychologicznej diagnozy, prowadzenia badań naukowych. 

Przygotowując program magisterskich studiów psychologicznych, wzięliśmy pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy. Naukowcy i psychologowie praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym przekazują wiedzę aktualną i niezbędną do podjęcia pracy psychologa w wielu branżach. Studenci zdobywają także zawodowe informacje praktyczne, nawiązują wartościowe kontakty i uczą się funkcjonowania w różnorodnych środowiskach, firmach, organizacjach czy instytucjach. 


Studia na kierunku psychologia pozwalają nabyć umiejętności:


 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia oddziaływań psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi
 • posługiwania się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych
 • prowadzenia poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii

Atuty kierunku psychologia


 • Program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy.
 • Kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym.
 • Starannie zaplanowany system praktyk zawodo– wych stwarzający okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz otwierający perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Po studiach na kierunku psychologia znajdziesz pracę w:


 • ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, instytucjach profilaktyki społecznej
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze
 • agencjach reklamowych, zespołach promujących kampanie wizerunkowe
 • działach PR, HR
 • firmach konsultingowych (działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą)
 • organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • prowadząc własną działalność związaną z udzie– laniem wsparcia psychologicznego lub pomocą psychologiczną

Absolwent psychologii po Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie może pracować w ośrodkach uzależnień, interwencji kryzysowej, w hospicjach, centrach pomocy rodzinie. Może nieść pomoc dzieciom i dorosłym w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Znajdzie zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, a także instytucjach profilaktyki społecznej i placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Na osoby po studiach psychologicznych czeka także branża biznesowa, między innymi placówki doradcze, agencje reklamowe i marketingowe zajmujące się kampaniami wizerunkowymi oraz działy PR i HR. Dyplomowany psycholog może otrzymać etat w firmach konsultingowych, organizacjach rządowych i pozarządowych lub założyć własną działalność i udzielać wsparcia psychologicznego. 

więcej...

STUDIA OPTOMETRIA

OKRES NAUCZANIA:
3 LATA
TRYB NAUCZANIA:
- stacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 3 300 zł za semestr
5 rat × 700 zł za semestr

Studia na kierunku Optometia umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania i właściwego postępowania w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Absolwent studiów na kierunku optometria posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pozwalającą na dobór właściwej korekcji okularowej, diagnozę narządu wzroku w zakresie patalogii oraz przygotowania do zabiegów.

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia.


Kompetencje absolwentów


Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.


Główne zadania zawodowe optometrysty obejmują:


 • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
 • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
 • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
 • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
 • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
 • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
 • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

Perpektywy zawodowe


Ukończenie kierunku Optometria daje ogromny potencjał w kontekście perspektywy pracy zawodowej. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów pomocnych w profesjonalnym diagnozowaniu wady wzroku, doborze odpowiednich soczewek kontaktowych, oprawek i szkieł korygujących zaburzenia widzenia, liczba ofert pracy dla Optometrystów, wykształconych na poziomie akademickim będzie stale wzrastać.

więcej...

STUDIA LICENCJACKIE POŁOŻNICTWO

OKRES NAUCZANIA:
3 LATA
TRYB NAUCZANIA:
stacjonarny
WYSOKOŚĆ CZESNEGO:
1 × 2500 zł za semestr
5 rat × 550 zł za semestr

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodem i połogiem.

Studia na kierunku Położnictwo umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

Podczas studiów szczegółowo przedstawiane są zagadnienia dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania.


Kompetencje absolwentów


Studenci kierunku Położnictwo w trakcie zajęć kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Studia pozwalają również zapoznać się z działaniami ratowniczymi, podejmowanymi w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.


Program nauczania


Program nauczania opracowany dla kierunku przewiduje dużą liczbę zajęć praktycznych, odbywających się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia.


Kwalifikacje zawodowe


Absolwent położnictwa jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
optometria Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
położnictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

osteopatia
teoria integracji sensorycznej
terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju
terapia ręki

Główny adres uczelni


Dział rekrutacji

pok. 101 (1 piętro)
Poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00
Sobota  –  nieczynne
tel. 22 243 73 37  wew. 1
e-mail: rekrutacja@wam.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Medycyna osteopatyczna

Jedyny w Polsce program międzynarodowych studiów podyplomowych medycyny osteopatycznej prowadzony w Warszawskiej Akademii Medycznej(WAM)

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Fizjoterapia w sporcie – NOWY KIERUNEK

Roczne, podyplomowe studia przeznaczone są dla trenerów, absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz specjalistów odnowy biologicznej, którzy na co dzień pracują lub będą pracować z osobami aktywnymi ruchowo.

czytaj dalej

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane