Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rok założenia: 1950

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to Uczelnia nowoczesna, innowacyjna, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa oraz przedsiębiorców, nieustannie dostosowująca zakres i jakość kształcenia do aktualnego zapotrzebowania gospodarki i rynku pracy. Podejmuje trud podążania za nowoczesnymi technologiami i nieustannie rozwija proces informatyzacji. Dysponuje doskonale rozwiniętą siecią komputerową. Na każdym wydziale funkcjonują kioski multimedialne, studenci otrzymują legitymację elektroniczną. Kandydaci na studia i studenci mają dostęp do wszelkich istotnych informacji i załatwiania spraw dotyczących studiów i Uczelni dzięki wdrożonym systemom informatycznym.


Kierunki techniczne i ścisłe


Transport i logistyka 
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Informatyka techniczna 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Towaroznawstwo
studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia

Inżynieria materiałów medycznych
studia stacjonarne I stopnia

BEng Mechanical Engineering
studia stacjonarne

Elektrotechnika
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Mechanika i budowa maszyn
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Budownictwo
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
studia stacjonarne i niestacjonarne I  stopnia

Informatyka
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia


Kierunki nietechniczne


Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody 
studia stacjonarne I stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia stacjonarne jednolite magisterskie

Lingwistyka stosowana
studia stacjonarne I stopnia

Prawo
studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Administracja
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Ekonomia
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Fizjoterapia 
studia stacjonarne jednolite magisterskie

Pielęgniarstwo
studia stacjonarne  I i II stopnia

Wychowanie fizyczne
studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Lekarski
studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Kosmetologia
studia stacjonarne I stopnia

Architektura wnętrz
studia stacjonarne I stopnia

Grafika
studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia

Sztuka mediów i edukacja wizualna
studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia

Filologia angielska
studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia

Filologia germańska
studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia

Pedagogika
studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo
studia stacjonarne I stopnia

Praca socjalna
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Filologia polska
studia stacjonarne I stopnia

Turystyka i rekreacja
studia stacjonarne I stopnia


przejdź do spisu treści

Kierunki techniczne i ścisłe


TRANSPORT I LOGISTYKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) 

Absolwent  tego  kierunku  charakteryzuje  się  wiedzą  i  umiejętnościami  dotyczącymi:  przystosowania  środków  transportu  do  wymagań  norm  międzynarodowych a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi  w  zagadnieniach  automatyzacji  procesów  i  systemów  transportowych,  stosowania  systemów  informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w  transporcie, obsługi, diagnostyki i eksploatacji srodków transportu oraz  działalności  przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Jako absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do analizy problemów transportowych i eksploatacyjnych, analizy logistycznej oraz badań operacyjnych w zagadnieniach transportowych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
specjalności:

 • eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • organizacja i technika transportu
 • logistyka i spedycja
 • sterowanie ruchem w transporcie kolejowym

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 
specjalności;

 • systemy logistyczne
 • drogi kolejowe
 • organizacja i technika transportu
 • sterowanie ruchem w transporcie kolejowym
 • eksploatacja i utrzymanie pojazdów

Gdzie znajdziesz pracę

 • przedsiębiorstwa transportowe
 • zakłady transportu kolejowego
 • przemysł motoryzacyjny
 • bazy logistyczne i terminale kontenerowe
 • stacje diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • automatyzacja procesów w transporcie
 • infrastruktura transportu
 • systemy informatyczne w transporcie i spedycji
 • rynek usług TSL (transport, logistyka, spedycja)
 • systemy SRK (sterowanie ruchem kolejowym)
 • systemy mikroprocesorowe w automatyce kolejowej
 • organizacja ruchu kolejowego
 • inżynieria ruchu drogowego
 • eksploatacja i diagnostyka pojazdów
 • rzeczoznawstwo samochodowe
 • teoria informacji i sygnałów
TOWAROZNAWSTWO

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia)

Specjalności

 • towaroznawstwo i technologia żywności
 • zaządzanie jakością wyrobów
 • towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej i przemysłowej
 • kształtowanie wyrobów i ocena jakości produktów przemysłu lekkiego*

* dotyczy tylko studiów II stopnia zarządzanie jakością i środowiskiem

Gdzie znajdziesz pracę:

 • laboratoria kontroli jakości i certyfikacji produktów
 • urzędy celne
 • zakłady przemysłu spożywczego
 • zakłady handlu i dystrybucji produktów spożywczych
 • jednostki inspekcji handlowej
 • urzędy samorządowe

Wybrane przedmioty programu studiów:

 • matematyka
 • fizyka chemiczna
 • biochemia i mikrobiologia
 • statystyka finansowa
 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • towaroznawstwo ogólne z elementami technologii
INŻYNIERIA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

(studia stacjonarne I stopnia)

studia interdyscyplinarne

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach (metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych).

Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych.

Oprócz przedmiotów inżynierskich studenci nabywają także wiedzę z zakresu medycyny, co umożliwia dokonywanie oceny wpływu oddziaływania materiałów medycznych na organizm człowieka.

Absolwenci tego kierunku studiów będą potrafili w przyszłej pracy efektywnie dobierać i użytkować materiały medyczne, prognozować oraz podwyższać ich trwałość. Zdobędą również umiejętności wytwarzania produktów takich jak: implanty, protezy, wypełnienia stosowane w stomatologii, a także sprzęt wspomagający rehabilitację.

SPECJALNOŚCI

 • Protetyka
 • Polimery i materiały kompozytowe w medycynie

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku inżynieria materiałów medycznych, obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, posiadają wiedzę z zakresu nauki o materiałach (metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych). Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii: tworzyw syntetycznych, kompozytów i biomateriałów. Ponadto studenci zaznajamiani są z podstawami protetyki. Obok przedmiotów inżynierskich studenci nabywają także wiedzę z zakresu medycyny, co umożliwia dokonywanie oceny wpływu oddziaływania materiałów medycznych na organizm człowieka.

Absolwenci tego kierunku studiów będą potrafili w przyszłej pracy efektywnie dobierać i użytkować materiały medyczne, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów medycznych, jak również uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Pozwoli to im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty medyczne, takie jak: implanty, protezy, wypełnienia stosowane w stomatologii, a także sprzęt wspomagający rehabilitację. Będą mogli pracować w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, będą mogli również kierować pracownią techniki protetycznej.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • w firmach związanych z inżynierią materiałową
 • w pracowniach techniki protetycznej
 • przedsiębiorstwach produkujących materiały dla medycyny
 • firmach projektujących materiały dla stomatologii, protezy oraz wyroby wspomagające rehabilitację
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu obróbki metali, tworzyw sztucznych i kompozytów
 • w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych

WYBRANE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU STUDIÓW

 • Grafika inżynierska
 • Materiały inżynierskie
 • Projektowanie materiałowe 3D
 • Metody badania materiałów
 • Konstrukcja protez stałych i ruchomych
 • Histologia z elementami biozgodności
 • Systemy graficzne CAD
 • Biomateriały
 • Projektowanie wyrobów polimerowych
ELEKTROTECHNIKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek  ten  kształci  specjalistów  z zakresu elektrotechniki dla potrzeb różnych gałęzi  przemysłu  i  transportu.  Program  studiów  obejmuje  podstawową  wiedzę  z  zakresu  elektrotechniki  oraz  szeroki  zakres  przedmiotów specjalistycznych, których  treść  pozwala  na  dogłębne uzyskanie przez Absolwenta fachowej wiedzy powiązanej z doświadczeniem praktycznym z zakresu eksploatacji i budowy współczesnych systemów elektrycznych i energetycznych.

 Po ukończeniu studiów Absolwent posiada  umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych,  komputerowymi  systemami sterowania, telematyką, energochłonnością układów  napędowych,  informatyką  stosowaną, nowoczesnymi  technikami  komputerowymi, gospodarką  elektroenergetyczną  oraz  zarządzaniem w gospodarce rynkowej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

jakie specjalności?

 • elektroenergetyka przemysłowa
 • informatyka i systemy sterowania
 • mechatronika

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

jakie specjalności?

 • automatyka i informatyka
 • elektroenergetyka przemysłowa
 • mechatronika

Gdzie znajdziesz pracę?

 • przedsiębiorstwa energetyczne
 • zakłady energetyki przemysłowej
 • placówki naukowo-badawcze
 • biura projektowe
 • instytucje badawcze i konsultingowe
 • w przemyśle: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, elektronicznym

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Podstawy elektrotechniki i teorii obwodów  
 • Maszyny i aparaty elektryczne
 • Jakość i użytkowanie energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
 • Technologie energii odnawialnej
 • Projektowanie układów zasilania
 • Projektowanie druku 3D
 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne
 • Programowanie w systemach mechatronicznych
 • Budowa i eksploatacja systemów inteligentnych
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Komputerowa wizualizacja procesów
 • Sieci informatyczne
 • Analiza sygnałów i kodowanie informacji 
 • Automatyka przemysłowa
 • Systemy automatyki i robotyki
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia)

To kierunek, który umożliwia zapoznanie się z zasadami projektowania i prowadzenia technologicznych procesów chemicznych. Obejmuje technologie przeróbki surowców kopalnych oraz pozostałych surowców naturalnych, technologie syntezy związków nieorganicznych i organicznych, a w dalszym etapie wytwarzania m.in. produktów wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym: tworzyw sztucznych, kosmetyków, detergentów, leków itp.

Studia stacjonarne I stopnia

Jakie moduły kształcenia?

 • chemia medyczna
 • technologia

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • technologia chemiczna
 • zarządzanie jakością i produktami chemicznymi
 • wprowadzenie do chemii związków wielkocząsteczkowych
 • analityka techniczna i przemysłowa

Studia stacjonarne II stopnia

Jakie specjalności?

 • biotechnologia i technologia kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i chemii przemysłowej
 • chemia i technologia polimerów
 • materiałoznawstwo produktów naftowych
 • ochrona i inżynieria środowiska
 • technologia skóry
 • technologia leków
 • kosmetyki i produkty apteczne

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • podstawy biotechnologii
 • ochrona środowiska w technologii chemicznej
 • inżynieria reaktorów chemicznych
 • modelowanie procesów technologicznych
 • płyny eksploatacyjne na bazie surowców odnawialnych
 • projektowanie i wytwarzanie kosmetyków
 • materiałoznawstwo wyrobów medycznych

Gdzie znajdziesz pracę:

 • zakłady chemiczne
 • zakłady przetwórstwa ropy naftowej
 • zakłady produkcji chemii budowlanej
 • zakłady przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego
 • zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • zakłady przemysłu spożywczego
 • instytuty naukowo-badawcze
 • laboratoria przemysłowe, inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

(studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia)

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych i metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny przebiegu procesów technologicznych w zakładzie pracy w kontekście zagadnień bhp oraz przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bhp i formułowania wniosków w zakresie poprawy warunków pracy.

Jakie moduły kształcenia?

 • bezpieczeństwo chemiczne
 • bezpieczeństwo techniczne 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • służby bhp w przedsiębiorstwach
 • organy nadzoru nad warunkami pracy
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie bhp

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • techniki wytwarzania
 • ochrona prawa pracy
 • fizjologia i higiena pracy
 • ergonomia
 • czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN   

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) 

j.polski lub j.angielski

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę  i  umiejętności  konieczne do  zrozumienia  zagadnień  z  zakresu  budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów  i  maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz  projektowania  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi  obliczeniowych i technik symulacji.  Jest  przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu, eksploatacji  maszyn  i  pojazdów, prac  wspomagających  projektowanie,  doboru materiałów  inżynierskich  stosowanych  jako elementy konstrukcyjne oraz nadzoru nad ich eksploatacją.

Studia stacjonarne I stopnia

Specjalności:

 • Computer Aided Engineering (CAE) – Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Eksploatacja samochodów
 • Komputerowe systemy inżynierskie
 • Projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Studia niestacjonarne I stopnia

Specjalności:

 • Eksploatacja samochodów
 • Komputerowe systemy inżynierskie
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Systemy energetyki cieplnej
 • Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
 • jednostki zajmujące się automatyzacją procesów technologicznych
 • stacje kontroli pojazdów
 • biura projektowe
 • instytuty badawcze
BUDOWNICTWO

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Daje możliwości zdobywania wiedzy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych o ogólnoakademickim profilu kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia po 7 semestrach i zdobyciu 210 pktów ECTS uzyskuje tytuł zawodowy INŻYNIERA.

Darmowy dostęp do profesjonalnych programów komputerowych wspomagających pracę inżyniera:

 • Microsoft IMAGINE
 • Oprogramowania firmy Autodesk
 • Expert Certyfikat Energetyczny wraz z wersją z Audytem Energetycznym
 • Grapher v1.0 plus polska dokumentacja
 • CAD Rysunek EDU
 • Norma PRO EDU
 • Moduł matematyczny Nis Elements D
 • Moduł matematyczny EDF programu Nis Elements D do ręcznego tworzenia obrazu

Nasza Uczelnia umożliwia:

 • Dostęp do systemu stypendiów socjalnych i naukowych.
 • Możliwość zdobywania wiedzy i nabierania doświadczenia w różnych krajach poprzez udział w projektach międzynarodowych.
 • Pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny
 • Zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach badawczych.
 • Wykształconą, doświadczoną i pomocną kadrę dydaktyczną
SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM 

(kierunek o profilu praktycznym)

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) 

Studia inżynierskie na kierunku o profilu praktycznym Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

STANDARDOWE lub DUALNE (NOWOŚĆ)

Studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie stopnia inżyniera i uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia  (magisterskie).

Wyróżnikiem studiów o profilu praktycznym są: znaczny udział w programie studiów przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych prowadzonych przez wykładowców  posiadających doświadczenie praktyczne oraz 6-miesięczna praktyka zawodowa w renomowanych przedsiębiorstwach zajmujących się motoryzacją lub bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów umożliwiają naszym absolwentom zdobycie interesującej pracy m. in. w stacjach obsługi, naprawy i kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży nowych i używanych samochodów, w firmach ubezpieczeniowych i transportowych, w wydziałach komunikacji miast i gmin, w wydziałach ruchu drogowego Policji, w sektorze produkcji i dystrybucji paliw oraz innych produktów naftowych. Nasi absolwenci mogą zostać doradcami motoryzacyjnymi, a także rzeczoznawcami samochodowymi o wysokim poziomie kompetencji. Mogą również ubiegać się o uzyskanie certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego. Absolwenci, mając także przygotowanie z zakresu zarządzania i procesów logistycznych w eksploatacji, mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, w bazach materiałowych, w firmach kurierskich, spedycyjnych, centrach logistycznych, a także w firmach produkujących i sprzedających części i akcesoria samochodowe. Nasi absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianym obszarze motoryzacji.

Studia stacjonarne I stopnia

Studia trwają 7 semestrów i obejmują około 2400 godzin dydaktycznych oraz 6 miesięcy praktyki zawodowej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wspólnie z zajęciami na studiach dualnych i będą odbywały się 3 dni w tygodniu (poniedziałek – środa). Praktyka zawodowa realizowana będzie na 6 semestrze studiów w renomowanych firmach w Polsce lub za granicą.

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia trwają 7 semestrów i obejmują około 1400 godzin dydaktycznych oraz 6 miesięcy praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa realizowana będzie na każdym semestrze studiów w renomowanych firmach w Polsce. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej w oparciu zatrudnienia w firmach związanych z branżą motoryzacyjną.

INFORMATYKA

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Informatyka  jest  dziedziną  łączącą wiedzę  i  umiejętności  na  temat  ogółu  metod tworzenia  i  przetwarzania  oraz  przekazu informacji.  Absolwent  tego  kierunku  będzie posiadał  umiejętności  biegłego  programowania, administrowania  i  zarządzania  bazami  danych oraz systemami i sieciami komputerowymi.

 Jakie specjalności?

 • informatyka stosowana 

Gdzie znajdziesz pracę:

 • serwisy sprzętu komputerowego 
 • zespoły projektowe lub zarządzające firmą informatyczną
 • administrator systemów i sieci komputerowych
 • jako programista

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

 • programowanie niskopoziomowe
 • programowanie obiektowe
 • programowanie aplikacji mobilnych
 • sztuczna inteligencja
 • języki programowania C i C++, Java
 • algorytmy i złożoność
 • administracja sieci komputerowych

przejdź do spisu treści

Kierunki nietechniczne


Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

(studia stacjonarne I stopnia, profil praktyczny)

Program studiów złożony jest z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych. Studenci tego kierunku przygotowywani są do kreatywnego działania zarówno w indywidualnej działalności twórczej, jak i do działań w zespołach, stanowiących grupy projektowe z różnych dziedzin nauki i techniki tworzące nowe materialne produkty w otaczającym nas świecie. Studenci poznają metody projektowania odzieży i obuwia z uwzględnieniem nowoczesnych technologii wytwarzania.

Studia stacjonarne I stopnia

Jakie moduły kształcenia?

 • projektowanie ubioru,
 • projektowanie akcesoriów mody.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • rysunek ilustracyjny mody,
 • kompozycja plastyczna i struktury przestrzenne,
 • metodyka projektowania,
 • techniki krawieckie i obuwnicze,
 • realizacja odzieży, obuwia i akcesoriów,
 • projektowanie odzieży, obuwia i akcesoriów

Gdzie znajdziesz pracę:

 • projektanci obuwia i odzieży w przedsiębiorstwach,
 • zespoły projektowo-badawcze,
 • styliści mody,
 • agencje reklamowe,
 • organizacje promujące kulturę i sztukę,
 • własna działalność projektowo-usługowa.
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Gdzie znajdziesz pracę?

 • przedszkole
 • klasy I-III szkoły podstawowej

 Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • psychologiczne podstawy pracy nauczyciela
 • adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • terapia baśnią
 • metodyki poszczególnych edukacji

*kierunek planowany do uruchomienia w roku akademickim 2019/2020

LINGWISTYKA STOSOWANA

(studia stacjonarne I stopnia)

Jakie moduły?

 • tłumaczeniowy

Gdzie znajdziesz pracę?

 • w biurach tłumaczeń
 • w wydawnictwach
 • w dyplomacji
 • firmy, przedsiębiorstwa i sektor usług wwymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiego i niemieckiego obszaru językowego

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • przekład literacki
 • przekład filmowy
 • tłumaczenie A-vista
 • tłumaczenia prawnicze
PRAWO

(studia stacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym oraz niestacjonarne jednolite magisterskie)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5-letnie
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: magister

CHARAKTERYSTYKA PROFILU PRAKTYCZNEGO

Profil praktyczny obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez Studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • możliwość ubiegania się o przyjęcie na aplikacje prawnicze (sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną, referendarską, komorniczą, legislacyjną);
 • możliwość podjęcia pracy w organach sprawiedliwości (sądach), organach ścigania (prokuraturze, policji) a także do pełnienia funkcji w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej (w administracji – rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej), jak też do dalszego pogłębiania wiedzy w ramach studiów podyplomowych bądź doktoranckich.

PROGRAM STUDIÓW

Studia prawnicze są studiami jednolitymi oraz uniwersalnymi – przygotowują jednakowo do wszystkich zawodów prawniczych.

Tryb i forma zajęć spełniają standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorski program studiów zgodny jest z wymogami Unii Europejskiej. Programy studiów prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System- Europejski System Transferu Punktów) celem zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej.

Program studiów obejmuje realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się m.in. w: prokuraturze, sądach, kancelariach prawnych.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • sądy
 • prokuratura
 • kancelarie adwokackie
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie radców prawnych
 • organy ścigania m.in. policja
 • administracja rządowa m.in. ministerstwa
 • administracja samorządowa m.in. urzędy gmin, starostwo powiatowe, urzędy marszałkowskie
 • organy Unii Europejskiej

Elementem wyróżniającym profil naszych studiów jest nastawienie na praktykę, większą ilość godzin ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz warsztatowych, a także zajęcia przygotowujące do aplikacji prawniczych.

Studenci prawa nabywają doświadczenie zawodowe w ramach obowiązkowych praktyk w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych i w administracji publicznej.

Studenci mają możliwość rozwoju w kołach naukowych:

WYBRANE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU STUDIÓW

 • prawo i postępowanie karne
 • prawo i postępowanie cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo spadkowe
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo handlowe
 • prawo podatkowe
ADMINISTRACJA

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA:  studia dwustopniowe

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest przygotowanie przyszłych kompetentnych urzędników, znających zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi oraz umiejących współpracować z petentami/klientami oraz mediami.

I STOPIEŃ

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

CZAS TRWANIA: 3 lata

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: licencjata

II STOPIEŃ

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

 CZAS TRWANIA: 2 lata

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: magister

Uwaga: Korzystne warunki uzupełnienia wykształcenia na dwuletnich studiach magisterskich dla absolwentów studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich różnych kierunków studiów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • możliwość podjęcia pracy w  organach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach  międzynarodowych i organach Unii Europejskiej;
 • uzyskanie szerokich umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
EKONOMIA

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek Ekonomia kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Podczas studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczne oraz zjawiska: bezrobocia, inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego.

Jakie specjalności?

 • analityka gospodarcza
 • biznes międzynarodowy
 • ekonomia menedżerska
 • finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • gospodarka lokalna i regionalna
 • rachunkowość
 • zarządzanie, innowacje, marketing

Gdzie znajdziesz pracę:

 • banki
 • zakłady ubezpieczeń
 • fundusze inwestycyjne
 • samorządy lokalne
 • przedsiębiorstwa
 • biura rachunkowe

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • mikroekonomia
 • geografia ekonomiczna
 • ekonometria
 • prawo
 • rynki finansowe
 • rachunkowość finansowa
 • matematyka
FIZJOTERAPIA  

(studia stacjonarne jednolite magisterskie) 

Fizjoterapia  to  medyczny  kierunek  związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub  łagodzeniem  skutków  choroby  i  ich  następstw,  zapobieganiem  oraz  przywracaniem sprawności  człowieka    w  ciągu  całego  życia. Poprzez zastosowanie odpowiednich  zabiegów uzyskuje  się  zwalczanie  bólu  i  stanów  zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Gdzie znajdziesz pracę:

 • szpitale
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • domy opieki
 • hospicja
PIELĘGNIARSTWO    

(studia I i II stopnia)

Pielęgniarstwo to medyczny kierunek przygotowujący do sprawowania profesjonalnej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie w różnych okresach życia, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych,  diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Gdzie znajdziesz pracę:

 • szpitale
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • domy opieki
 • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • sanatoria

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • anatomia
 • fizjologia
 • podstawy pielęgniarstwa
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • język migowy
WYCHOWANIE FIZYCZNE   

(studia stacjonarne I stopnia)

Celem  kształcenia  studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne jest zdobycie przygotowania do pracy zawodowej w zakresie szeroko  pojętej  kultury  fizycznej.  Jako  typowy profil praktyczny kierunek stwarza możliwości do uzyskania uprawnień zawodowych nauczyciela wychowania  fizycznego  oraz  pełnych kompetencji  do  prowadzenia  gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej bądź też wykonywania zawodu instruktora sportu. Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 Gdzie znajdziesz pracę:

 • placówki oświatowe
 • centra odnowy biologicznej
 • instytucje kultury fizycznej
 • siłownie
 • kluby sportowe

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • anatomia
 • podstawy psychologii
 • biologiczne podstawy rozwoju człowieka
 • biochemia
 • fizjologia człowieka
 • edukacja zdrowotna
LEKARSKI

(studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

Kierunek lekarski to jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, przygotowujące lekarzy do umiejętności diagnozowania, leczenia i sprawowania opieki lekarskiej w lecznictwie zamkniętym i otwartym a także promocji i ochrony zdrowia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.

Gdzie znajdziesz pracę:

 • szpitale publiczne i niepubliczne
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • gabinety lekarskie
KOSMETOLOGIA

(studia stacjonarne I stopnia, profil praktyczny)

Kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających chemii kosmetycznej i dermatologii. Absolwent tego kierunku posiada niezbędne informacje z zakresu kosmetologii oraz rozszerzoną wiedzę o produktach kosmetycznych, a w szczególności o sposobie ich wytwarzania, formach preparatów, mechanizmach działania, zasadach tworzenia receptur oraz metodach oceny jakości preparatów. Studia na kierunku KOSMETOLOGIA trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii.

Jakie moduły kształcenia?

 • kosmetyki naturalne
 • nowoczesne kosmetyki wielofunkcyjne

Gdzie znajdziesz pracę:

 • gabinety kosmetyczne
 • firmy kosmetyczne
 • działy kosmetyczne aptek
 • laboratoria kosmetyczne
 • salony odnowy biologicznej

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
 • estetyka i wizaż
 • dermatologia
 • podstawy wiedzy o kosmetykach
 • receptury i technologie wytwarzania kosmetyków
 • chemia kosmetyczna
 • bezpieczeństwo stosowania kosmetyków
 • towaroznawstwo kosmetyków
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

(studia stacjonarne I stopnia)

Studia  na  tym  kierunku  w  ramach opracowanego  programu  kształcenia  zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim (związanym  z  budownictwem  i  architekturą),  jak  i  przedmioty  kształcące  w  zakresie  sztuk  plastycznych.  Celem  zasadniczym  nauczania jest  wykształcenie  absolwenta  projektanta wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności  w  dziedzinie  projektowania  wnętrz architektonicznych, świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,  zgodnie  z  systemem  wartości  opartym na  dpowiedzialności  wobec  użytkowników, środowiska  naturalnego  i  dziedzictwa  kultury. Absolwent  jest  przygotowany  do  podjęcia  studiów II stopnia. Studia I stopnia na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jakie pracownie dyplomujące?

 • architektury wnętrz
 • projektowania mebli
 • wystawiennictwa

Gdzie znajdziesz pracę:

 • pracownie architektoniczne
 • biura projektów
 • firmy budowlano-architektoniczne
 • agencje designerskie

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

 • projektowanie architektoniczne
 • podstawy projektowania mebli
 • podstawy projektowania wystaw
 • komputerowe wspomaganie projektowania
GRAFIKA

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia) 

Studenci  tego  kierunku  otrzymują  wszechstronne  wykształcenie  w  zakresie grafiki,  co  pozwoli  im  w  przyszłości  na  wykonywanie zawodów związanych ze sferą szeroko rozumianej  reklamy  oraz  informacji  wizualnej. Zakres  zdobytych  podczas  studiów  doświadczeń  i  wiedzy  z  obszaru  praktyki  artystycznej, nauk  plastycznych  i  humanistycznych  przygotuje absolwenta  kierunku  Grafika  do  tworzenia dzieł sztuki z zakresu grafiki, sięgającej również po  nowe  narzędzia i nowoczesny warsztat, wypowiadającej się językiem nowych mediów elektronicznych. Studia na kierunku GRAFIKA prowadzone są dwustopniowo i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 

Studia I stopnia

Jakie pracownie dyplomujące?

 • grafiki warsztatowej
 • grafiki cyfrowej
 • projektowania graficznego

Studia II stopnia

Jakie pracownie dyplomujące?

 • grafiki artystycznej
 • grafiki cyfrowej
 • komunikacji wizualnej

Gdzie znajdziesz pracę:

 • pracownie grafiki komputerowej
 • biura reklamy
 • wydawnictwa
 • instytucje kulturalno-oświatowe

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

 • technologia i technika fotografii analogowej
 • edytory obrazu
 • grafika warsztatowa
 • grafika projektowa
 • multimedia
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia) 

Absolwent tego kierunku jest świadomym  i  aktywnym  uczestnikiem  współczesnej  kultury,  który  łączy  pogłębioną, gólnohumanistyczną  wiedzę  z  własnym  doświadczeniem  artystycznym.  Dzięki  temu może być czynnym artystą oraz podjąć pracę  w  różnorodnych  instytucjach  upowszechniania  kultury  i  sztuki,  agencjach  reklamowych, telewizji itp., a po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich - podjąć pracę w szkole. Studia na kierunku SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynouwać naukę na studiach II stopnia trwających 4 semestry, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia stacjonarne I stopnia

Jakie pracownie dyplomujące?

 • fotografii
 • DTP - cyfrowego projektowania wydawnictw
 • intermediów
 • multimediów
 • projektowania stron internetowych

Studia stacjonarne II stopnia

Jakie pracownie dyplomujące?

 • malarskich technik kreacyjnych kultury i sztuki
 • projektów multimedialnych
 • projektów przestrzeni cyfrowej

Gdzie znajdziesz pracę:

 • instytucje upowszechniania kultury i sztuki
 • placówki oświaty
 • agencje reklamowe
 • telewizja

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

 • intermedia
 • multimedia
 • fotografia i video
 • cyfrografia
FILOLOGIA ANGIELSKA

(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia)

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.

Jakie moduły?

 • nauczycielski (obowiązkowy)
 • amerykanistyka z translatoryką
 • translatorski
FILOLOGIA GERMAŃSKA

(studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia)

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru niemieckojęzycznego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.

Jakie moduły?

 • nauczycielski (obowiązkowy)
 • translatorski
DZIENNIKARSTWO

(studia stacjonarne I stopnia)

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy w mediach i działalności około medialnej. Zajęcia odbywają się w warunkach właściwych dla przyszłej działalności zawodowej studentów, tj. w redakcjach prasowych, studiach telewizyjnych i radiowych, portalach internetowych. Zajęcia prowadzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w mediach (dziennikarze, sekretarze redakcji, wydawcy). Studia I stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO - profil praktyczny, trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Jakie moduły?

 • z językiem i kulturą angielską i hiszpańską
 • z językiem i kulturą niemiecką i rosyjską

Gdzie znajdziesz pracę:

 • redakcje informacyjne mediów masowych
 • agencje prasowe
 • firmy świadczące usługi internetowe
 • agencje reklamowe

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • gatunki dziennikarskie
 • systemy medialne na świecie
 • komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
 • dziennikarstwo internetowe i media społecznościowe
PRACA SOCJALNA

(studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia)

Student podczas kształcenia na tym kierunku zdobywa podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej. Studia I stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jakie specjalności?

 • animator społeczności lokalnej
 • organizator usług socjalnych

Gdzie znajdziesz pracę:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • centra usług socjalnych
 • ośrodki pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
 • jednostki do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • ośrodki wsparcia i pomocy specjalistycznej

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

 • wiedza o rodzinie
 • patologie społeczne
 • diagnoza środowiska
 • poradnictwo edukacyjne i rodzinne
 • mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • aktywizacja osób bezrobotnych
FILOLOGIA POLSKA

(studia stacjonarne I stopnia)

Absolwent tego kierunku uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – gimnazjach, szkołach zawodowych. Takie przygotowanie absolwenta gwarantują, obok wykładów, zajęcia konwersatoryjne nastawione na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk przedmiotowych: w szkołach, placówkach kulturalnych, mediach, wydawnictwach. Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA POLSKA trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jakie moduły?

 • nauczycielski
 • dziennikarstwo i komunikacja biznesowa
 • wiedza o kulturze

Gdzie znajdziesz pracę:

 • placówki oświatowe, w tym w szkole podstawowej, jako nauczyciel języka polskiego
 • redakcje wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej
 • radio
 • telewizja

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • historia literatury polskiej
 • literatura powszechna
 • poetyka
 • historia języka polskiego
 • retoryka i stylistyka
TURYSTYKA I REKREACJA

(studia stacjonarne I stopnia) 

Absolwent  kierunku  posiada  wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych,  społecznych,  ekonomicznych  i  technicznych, w  szczególności  technik  komputerowych,  multimedialnych,  systemów  łączności  i  globalnej  komunikacji.    Potrafi  w  pełni  korzystać  z  nowoczesnych  technik  audio  -  wizualnych. Przygotowany  jest  do  podejmowania  działalności  w  zakresie organizacji usług i  logistyki  w  turystyce  i  rekreacji. Posiada umiejętności organizowania  pracy, zarządzania oraz  podejmowania  przedsięwzięć  w  sferze turystyki, rekreacji i obsługi ruchu turystycznego jak również przygotowywania  oferty turystycznej  i  rekreacyjnej  dla  różnych  grup odbiorców  oraz  nawiązywania  kontaktów  i  komunikowania  się  w  co  najmniej  jednym języku  obcym.

Jakie specjalności?

 • zarządzanie bazą turystyczną
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • rekreacja  i turystyka aktywna

Gdzie znajdziesz pracę:

 • biura podróży
 • hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe, rekreacyjne
 • administracja publiczna
 • jednostki świadczące usługi z zakresu turystyki i rekreacji

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Informatyka w turystyce
 • Logistyka usług w turystyce
 • Agroturystyka i ekoturystyka
 • Technologie multimedialne i telematyka w rekreacji i turystyce aktywnej
 • Metodyka rekreacji i turystyki aktywnej
 • Organizacja transportu w turystyce
 • Wyposażenie techniczne obiektów turystycznych
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
 • Planowanie i organizacja  imprez turystycznych

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Poza podstawową działalnością, jaką jest kształcenie na studiach dziennych i zaocznych. Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie podyplomowym. Jest to ważna forma studiów w czasach wymagających poszerzenia nabytej już wiedzy oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zasady organizacji studiów podyplomowych:

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są systemem niestacjonarnym.
 • Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej). Wysokość opłaty za każdy semestr ustala Rektor i podaje  do wiadomości słuchaczy nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.
 • Studia zostają uruchomione w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi studia podyplomowe na następujących Wydziałach:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych:
 • Rachunkowość,
 • Finanse,
 • Bankowość,
 • Organizacja i zarządzanie.
Wydział Mechaniczny:
 • Fizyka i astronomia
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • Rekonstrukcja wypadków drogowych i likwidacja szkód powypadkowych,
 • Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym.
Wydział Informatyki i Matematyki:
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Matematyka.
Wydział Transportu i Elektrotechniki:
 • Elektronika i diagnostyka pojazdów,
 • Walidacja - systemy i laboratoria pomiarowe,
 • Bezpieczeństwo i jakość energii w elektroenergetyce,
 • Komputerowo wspomagane energooszczędne systemy przekształcania energii elektrycznej,
 • Nowe technologie w transporcie kolejowym.
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny:
 • Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Resocjalizacja i socjoterapia,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałów medycznych I stopnia Stacjonarny
kierunek lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Niestacjonarny
samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka mediów I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny
wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
 •  
 • Telefon: +48 48 361 7000
 • Strona: http://www.uniwersytetradom.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody

Program studiów złożony jest z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych.

czytaj dalej

Inżynieria materiałów medycznych

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach (metalowych, polimerowych, kompozytowych, w tym biokompozytowych). Zajęcia obejmują tematykę: doboru materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, znajdujących zastosowanie w produktach medycznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane