Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


przejdź do spisu treści

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje wiodącą pozycję wśród uczelni o charakterze przyrodniczym i jednocześnie jedną z najbardziej znaczących w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych. Początki uczelni siegają 1870 roku.

Obecnie Uniwersytet kształci  prawie 8 000 studentów,  zatrudnia prawie 800  nauczycieli akademickich,  w tym ponad 135 profesorów. 

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich .

Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia

W uczelni istnieje 8 wydziałów, które oferują szeroką gamę 29 atrakcyjnych kierunków studiów. 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.


Kliknij aby zobaczyć:


  DLACZEGO MY?

 • Najlepsza uczelnia rolnicza w kraju (Ranking Perpektyw 2017, 2018)
 • Uczelnia łącząca tradycję  z nowoczesnością
 • Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju (MOST AR) i za granicą (ERASMUS+) lub odbycia studiów równolegle
 • Kierunki cieszące się zainteresowaniem studentów i pracodawców
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków z biznesu
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Płatne praktyki i staże w ramach projektów unijnych

  DLACZEGO TY?

 • Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu przyrodniczym, technicznym, społecznym?
 • Chcesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję i uznanie na rynku pracy?
 • Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania?
 • Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, warsztaty?
 • Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?

  CO ZYSKUJESZ?

 • Interesujące studia
 • Udział w projektach dedykowanych studentom
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kompetencji
 • Wyjazdy studyjne do czołowych firm krajowych i zagranicznych
 • Poznanie interesujących ludzi
 • Możliwość realizacji swoich pomysłów w kołach naukowych i organizacjach studenckich

 

W naszej ofercie znajdują się następujące kierunki 

PIERWSZY STOPIEŃ

DRUGI STOPIEŃ


przejdź do spisu treści

Architektura krajobrazu


Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania:
7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne,
8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy, z zakresu historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz w szerokim zakresie z botaniki, dendrologii i roślin ozdobnych, która jest niezbędna w procesie kreowania przestrzeni. Studenci nabierają umiejętności wykonywania rysunków odręcznych i wykorzystywania ich do studiów i analiz przestrzennych oraz przekazywania informacji o zastanym lub projektowanym krajobrazie. Studia umożliwiają także poznanie specjalistycznych programów wspomagających proces projektowania.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
 • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,  Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „architektura krajobrazu”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.


Perspektywy po studiach


 • Pracownie projektowe
 • Firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 • Urzędy miast i gmin przy opracowaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Jednostki związane z: ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych
 • Ogrody botaniczne i dendrologiczne
 • Prowadzenie własnej działalności w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem

przejdź do spisu treści

Biologia stosowana


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: Stacjonarne
Typ studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)


Opis kierunku


Studia na kierunku biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Są atrakcyjną ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA albo CHEMIA albo MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
 • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Matematycznej
 • Limit przyjęć  – 45 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Absolwenci kierunku biologia stosowana posiadają podstawową wiedzę biologiczną dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórki, organizmu jak i ekosystemu, gdyż w planie studiów są przewidziane przedmioty z ekologii zwierząt, interakcji między zwierzętami i roślinami, ochrony przyrody, wędrówek zwierząt i łączności ekosystemów.
Absolwenci znają budowę anatomiczną i mikroskopową kręgowców zdobytą podczas zajęć w dobrze wyposażonym prosektorium oraz podczas zajęć e-learningowych z zakresu histologii i embriologii zwierząt (tzw. Wirtualny mikroskop).
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, biologii gamet i zarodków zwierząt oraz zachowania bioróżnorodności różnych ekosystemów. Są przygotowani do pracy w terenie, posiadając m.in. umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.


Perspektywy po studiach


 • Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
 • Laboratoria badawcze lub diagnostyczne
 • Ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
 • Parki krajobrazowe i parki narodowe
 • Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym
 • Zakłady hodowli zwierząt i roślin
 • Instytucje administracji centralnej i lokalnej
 • Organizacje pozarządowe
 • Redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

przejdź do spisu treści

Biotechnologia


Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: Stacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Biotechnologia należy do kierunków nowoczesnych, rozwijających się i łączących w sobie elementy wielu różnych dyscyplin naukowych. Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści kształcenia w zakresie biologii eksperymentalnej oraz biotechnologii. Studenci podejmujący naukę uzyskują wszechstronną wiedzę w obszarach dotyczących biologicznych, technologicznych, ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej lub Matematycznej
 • Limit przyjęć – 90 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych.


Perspektywy po studiach


 • Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacji
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Ochrona zdrowia
 • Przemysł spożywczy
 • Hodowla i produkcja roślinna i zwierzęca
 • Instytucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii przemysłowej
 • Prowadzenie własnej działalności

przejdź do spisu treści

Dietetyka


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)


Opis kierunku


Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności do fizjologii żywienia człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny.
Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych. Praktyczny profil kształcenia dietetycznego w ramach studiów pierwszego stopnia jest unikatowym w skali kraju.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Sylwetka absolwenta


Program kształcenia na kierunku Dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację Stowarzyszenia Dietetyków. Kształcenie prowadzi się w oparciu o efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia odnoszą się do dwóch obszarów: obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw; oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia.


Perspektywy po studiach


 • Placówki ochrony zdrowia
 • Domy opieki społecznej
 • Poradnie dietetyczne
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego
 • Instytucje naukowo-badawcze

przejdź do spisu treści

Ekoenergetyka


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,


Opis kierunku


Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Nautologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej - konkursy: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” iF. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Ekoenergetyka stanowi nową ofertę studiów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii. Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki. Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.


Perspektywy po studiach


 • Projektowanie instalacji OZE
 • Zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii
 • Doradztwo ekoenergetyczne
 • Uprawa roślin energetycznych
 • Produkcja paliw z biomasy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE
 • Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska)

przejdź do spisu treści

Ekonomia


Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)


Opis kierunku


Młodzież podejmująca studia pierwszego stopnia (licencjackie) na tym kierunku zdobywa wykształcenie w dziedzinie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalną liczbę punktów otrzymują: laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej - laureaci olimpiad: Biologicznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności - laureaci konkursu: „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.


Perspektywy po studiach


 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
 • Jednostki doradcze i konsultingowe
 • Instytucje finansowe i rachunkowe
 • Prowadzenie własnego biznesu

przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)


Opis kierunku


Studenci podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy. 
Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalną liczbę punktów otrzymują: laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej
 • laureaci olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o Żywności
 • laureaci konkursu: „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 120 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.


Perspektywy po studiach


 • Przedsiębiorstwa (szczególnie działy księgowości)
 • Banki i instytucje finansowe (agencje płatnicze)
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Firmy konsultingowe
 • Doradztwo finansowe
 • Własna działalność gospodarcza

przejdź do spisu treści

Informatyka stosowana


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)  – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,


Opis kierunku


Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych  w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej - laureaci konkursów: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,konkursu„ZieloneDyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F.Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Studia na makrokierunku informatyka stosowana przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno - spożywczej i leśnej. Studenci tych studiów zdobywają dogłębną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych związanych z inżynierią rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych. W wyniku tego uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe, pozwalające im na wytwarzanie oprogramowania wspomagającego analizę, projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi w rolnictwie i jego otoczeniu.


Perspektywy po studiach


 • Administracja sieci komputerowych
 • Architektura i administracja baz danych
 • Programowanie i projektowanie witryn internetowych
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń

przejdź do spisu treści

Inżynieria i gospodarka wodna


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy I Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ochrony i inżynierii środowiska" lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej  oraz inżynierii środowiska; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją inwestycji, które służą racjonalnemu gospodarowaniu wodą, podwyższaniu i utrzymaniu produkcyjności terenów rolniczych, zaopatrzeniu w wodę bytową i zapewnieniu higienicznych warunków życia w osiedlach wiejskich, a także ochronę siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, posuchy) i związanymi z gospodarczą działalnością człowieka oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.


Perspektywy po studiach


 • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej
 • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych
 • Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia wodne
 • Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej
 • Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną

przejdź do spisu treści

Inżynieria rolnicza


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej,  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.


Perspektywy po studiach


 • Doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych
 • Inżynier serwisu technicznego
 • Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych
 • Administracja państwowa i samorządowa

przejdź do spisu treści

Inżynieria środowiska


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne,
8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.
Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych. Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej,  Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ochrony i inżynierii środowiska" lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 75 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.


Perspektywy po studiach


 • Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska)
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane
 • Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska)
 • Ośrodki badań i kontroli środowiska
 • Firmy konsultingowe

przejdź do spisu treści

Jakość i bezpieczeństwo żywności


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: Stacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności.
Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.
Studia na kierunku posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów prawa.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności - laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Żywności
 • Limit przyjęć  na studia – 45 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Atutem kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności prowadzonego na UP w Poznaniu jest kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie dydaktyczno-naukowe w zakresie nauk rolniczych (przyrodniczych), co wyróżnia uczelnię spośród innych jednostek, głównie o charakterze ekonomicznym, prowadzących kierunek. Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta oceniane są w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów; a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent posiada umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny właściwości produktów. Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.


Perspektywy po studiach


 • Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe
 • Urzędy celne

przejdź do spisu treści

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Studenci kierunku będą zdobywać interdyscyplinarną z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych, wodnego transportu śródlądowego, logistyki transportu wodnego.
W czasie studiów realizowane będą innowacyjne przedmioty - 63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych. 
Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego - DRONELAB i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.
W programie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które ułatwią Tobie podjęcie pracy, takie jak:

 • GEOMATYKA,
 • AUTOCAD,
 • ArcGIS,
 • Python,
 • HYDRUS,
 • Systemów pomiarowych,
 • a dla najlepszych - kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOS z licencją pilota!

Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana. 
Kierunek powstał w ramach projektu Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski. 


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe:  CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych lub Wiedzy Technicznej. 
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 40 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać narzędzia geotechnologiczne (min. drony, skanery) w: działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym; inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej; wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego; podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów hydrotechnicznych.


Perspektywy po studiach


 • Jednostki zajmujące się projektowaniem, utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotechnicznych związanych z transportem wodnym
 • Firmy zajmujące się logistyką transportu wodnego
 • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej, ośrodki badawcze i urzędy
 • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze w zakresie geotechnologii i budownictwa wodnego
 • Firmy konsultingowe i doradcze w dziedzinie geotechnologii, hydrotechniki, transportu wodnego
 • Ośrodki europejskie i światowe zajmujące się geotechnologiami i ich pochodnymi.

przejdź do spisu treści

Gospodarka przestrzenna


Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne,
8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,


Opis kierunku


Studia na kierunku  Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwent studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do: opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych.


Perspektywy po studiach


 • Administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego)
 • Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe
 • Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości)
 • Firmy konsultingowe i doradcze

przejdź do spisu treści

Leśnictwo


Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne,
8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Studenci podejmujący studia zdobywają wiedzę ogólną i podstawową z dziedziny m.in. botaniki leśnej, dendrologii i fitosocjologii, zoologii leśnej czy gleboznawstwa leśnego. Oprócz tego ich wykształcenie jest sprofilowane na zagadnienia kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów. W rankingu Perspektywy 2016 kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju, 5 miejsce wśród wszystkich kierunków rolniczych i leśnych.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Matematycznej lub Wiedzy Ekologicznejlaureaci - olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „leśnictwa” - laureaci konkursu: konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „leśnictwo”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne –150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 2200 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami  ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem.


Perspektywy po studiach


 • Jednostki administracji Lasów Państwowych
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Administracja Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Firmy związane z leśnictwem, w tym w zakłady usług leśnych, biura urządzania lasu
 • Placówki naukowe i badawcze
 • Po ukończeniu (dodatkowo) specjalności nauczycielskiej - w szkolnictwie

przejdź do spisu treści

Ochrona środowiska


Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: stacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Program  studiów inżynierskich, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje treści kształcenia  w zakresie nauk przyrodniczych, organizacji ochrony  przyrody i środowiska,  gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoznawania, programowania i monitorowania zagrożeń dla środowiska, nowych technologii  w ochronie środowiska, w tym biotechnologicznych, aspektów prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej.
Kierunek  o profilu ogólnoakademickim wyróżnia przede  wszystkim  możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.  Szeroki profil kształcenia, oparty o profesjonalnie prowadzone wykłady  oraz ćwiczenia (w nowocześnie wyposażonych la-boratoriach), wzbogacony jest  zajęciami terenowymi realizowanymi w uznanych przedsiębiorstwach,  wyjazdami studyjnymi,    praktyką zawodową oraz programem ERASMUS. Uzyskane wykształcenie jest elitarne. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są  do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
 • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Geograficznej, Matematycznej, Nautologicznej lub Wiedzy Ekologicznej
 • laureaci konkursu: "Zielone Dyplomy"
 • Limit przyjęć – 35 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne,  rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.


Perspektywy po studiach


 • Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska
 • Instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • Jednostki naukowo-badawcze
 • Firmy doradcze, eksperckie
 • Instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska
 • Prowadzenie własnego biznesu

przejdź do spisu treści

Ogrodnictwo


Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Specjalności kształcenia: ogrodnictwo ogólne*, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin ogrodniczych, kształtowanie terenów zieleni*   (*niestacjonarne)
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać jedną z czterech specjalności kształcenia: hodowla roślin i nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni,* ochrona roślin ogrodniczych, ogrodnictwo ogólne.*.  Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.
Ogrodnictwo jest kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Unikatowy program studiów zapewnia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nowoczesnych technologii produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, sadowniczej, uprawy grzybów i roślin leczniczych, ogrodnictwa zrównoważonego.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,  Matematycznej lub  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie "ogrodnictwa"laureaci konkursów: "Zielone Dyplomy" w specjalności „ogrodnictwo”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym.


Perspektywy po studiach


 • Szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych
 • Firmy związane z produkcja i dystrybucją nasion
 • Giełdy i centra ogrodnicze
 • Stacje doświadczalne i hodowlane
 • Marketing ogrodniczy i doradztwo
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • Firmy związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 • Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie ogrodnictwa

przejdź do spisu treści

Projektowanie mebli


Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: stacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Studenci kierunku Projektowanie mebli zdobywają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla. Uczą się metod zarządzania procesami produkcji.

Absolwenci kierunku Projektowanie mebli posiadają szeroką wiedzę w m.in. tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Akceptowane są zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku, wydane przez inne uczelnie państwowe.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: FIZYKA  Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci lub finaliści olimpiad: Matematycznej,  Informatycznej, Innowacji Technicznych, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. Zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali. Zna metody zarządzania procesami produkcji. Jest zorientowany w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa, meblarstwa potrafi przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki, konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Absolwent rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego.

Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku projektowanie mebli umożliwia absolwentowi zdobycie wiedzy związanej zarówno z historią studiowanej dziedziny, jak i jej najnowszymi osiągnięciami. Takie przedmioty jak: Historia sztuki użytkowej, Historia mebla, Filozofia, Socjologia, Etykieta i komunikacja społeczna, Polityka społeczna, pozwalają absolwentowi na swobodne i emocjonalne podejście do rozwiązywania zagadnień projektowych. Natomiast zajęcia o tematyce czysto praktycznej: Pracownie techniczne, Ergonomia, Prawo autorskie, Etyka zawodu projektanta, ułatwiają podjęcie współpracy z przemysłem i samodzielną działalność projektową. Z kolei: Pracownia projektowa, Pracownia technik komputerowych, Pracownia modelowania i makiet, Rysunek projektowy, Rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Perspektywy po studiach


 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
 • Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne

przejdź do spisu treści

Rolnictwo


Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Specjalności kształcenia: agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści kształcenia w zakresie szeroko rozumianej agronomii, hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne z zakresu rolnictwa.
Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eks-perci z firm  związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia  wzbogacany jest  zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, laureaci konkursów: "Zielone Dyplomy" i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.


Perspektywy po studiach


 • Gospodarstwa rolne
 • Koncerny fitofarmaceutyczne
 • Koncerny nawozowe
 • Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin
 • Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego
 • Doradztwo rolnicze
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z usługami, handlem i produkcją rolną
 • Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo)

przejdź do spisu treści

Technologia drewna


Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Od trzeciego roku do wyboru moduły zajęć z zakresu mechanicznej lub chemicznej technologii drewna (stacjonarne i niestacjonarne)
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne,
8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne


Opis kierunku


Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać moduły zajęć związane z mechaniczną (w tym z meblarstwem) lub chemiczną technologią drewna. Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.
Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA  Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy na studiach stacjonarnych  - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej, Wiedzy Technicznej, laureaci konkursów: Sprawny w zawodzie - Stolarz i Technik Technologii Drewna, Turniej Młodych Mistrzów Techniki.
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne (kierunek) – 110 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1750 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada wiedzę z zakresu: nauki o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi, urządzeń transportowych; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej oraz systemów projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych. Absolwent jest przygotowany do: udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; nadzoru eksploatacji maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych;


Perspektywy po studiach


 • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
 • Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw;
 • drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
 • Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
 • Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi

przejdź do spisu treści

Technologia żywności i żywienie człowieka


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)


Opis kierunku


Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy.
Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji na rynku pracy.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, laureaci olimpiad : Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie "żywienie człowieka i gospodarstwo domowe", Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Efekty kształcenia odnoszą się do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry w całej gospodarce żywnościowej. Efekty kształcenia zapisane dla kierunku spełniają efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Perspektywy po studiach


 • Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe
 • Instytucje naukowo-badawcze

przejdź do spisu treści

Weterynaria


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: stacjonarne
Typ studiów: magisterskie jednolite
Czas trwania: 11 semestrów (5,5 roku)


Opis kierunku


Kierunek obejmuje interesująca ofertę studiów dla osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Umożliwia zdobycie wiedzy z dziedziny nauk pod-stawowych na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu nauk weterynaryjnych. Program kierunku obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in. produkcji zwierzęcej, nauk klinicznych czy higieny żywności.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA I CHEMIA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie "weterynarii"
 • Limit przyjęć  – 60 osób
 • Studia stacjonarne
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych umożliwiającą wykonywanie zawodu lekarza weterynarii. Może on między innymi dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne, a także prowadzić szereg czynności z zakresu nadzoru weterynaryjnego. Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, a także do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu lekarza weterynarii.


Perspektywy po studiach


 • Przychodnie weterynaryjne
 • Inspekcja weterynaryjna
 • Własna działalność weterynaryjna
 • Laboratoria diagnostyczne
 • Produkcja i dystrybucja weterynaryjnych produktów leczniczych

przejdź do spisu treści

Zootechnika


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: inżynierskie
Specjalności kształcenia: hodowla zwierząt, ekologiczny chów zwierząt, hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,


Opis kierunku


Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacja-mi ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, ekologiczny chów zwierząt.


Program studiów


zobacz: PROGRAM STUDIÓW


Informacje rekrutacyjne


 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Młodych Producentów Rolnych, laureaci konkursu: F. Schumana "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca"
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 120 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – przeważnie piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Sylwetka absolwenta


Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.


Perspektywy po studiach


 • Jednostki prowadzące chów i hodowlę zwierząt
 • Jednostki rządowe i samorządowe związane z rolnictwem
 • Doradztwo rolnicze
 • Wytwórnie pasz
 • Jednostki nadzoru hodowlanego
 • Służby inseminacyjne
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka chemiczna i spożywcza II stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
medycyna roślin I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
projektowanie mebli I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia drewna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 •  
 • Telefon: 61 846 64 00
 • Strona: http://www.up.poznan.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem co najmniej pierwszego stopnia.

czytaj dalej

KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MEBLI

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ZAPRASZA NA STUDIA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane