Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rok założenia: 1946

Poznański Uniwersytet Artystyczny
jest największą uczelnią artystyczną w Polsce. Uczy się w nim obecnie ponad 1400 studentów: w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych i podyplomowych) oraz na studiach doktoranckich.

Uczelnia współpracuje z licznymi szkołami artystycznymi 
na całym świecie, a zajęcia prowadzone są również w języku angielskim.

UAP posiada osiem wydziałów, na których można się kształcić na trzynastu kierunkach i w osiemnastu specjalnościach.

Wydziały i kierunki
Grafika i Komunikacja Wizualna

specjalności:
 • Projektowanie Graficzne
 • Grafika Warsztatowa

Uznani artyści, stanowiący kadrę Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej, oraz pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, gwarantują kandydatom niczym nieskrępowany rozwój w zakresie grafiki warsztatowej i projektowej. Rozwój współczesnych środków przekazu znajduje swój wyraz choćby w nowo powstałych pracowniach: pracowni grafiki cyfrowej, pracowni interfejsu graficznego, pracowni infografiki czy pracowni grafiki dynamicznej. Równocześnie, studenci mają możliwość poznania tradycyjnych technik graficznych i obszarów komunikacji wizualnej.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • typografii
 • projektowania wydawnictw
 • interfejsu graficznego
 • systemów identyfikacji wizualnej
 • infografiki
 • grafiki multimedialnej
 • reklamy
 • grafiki warsztatowej

BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • typografa
 • projektanta identyfikacji wizualnych
 • projektanta stron www i aplikacji
 • projektanta książek, magazynów i różnego rodzaju wydawnictw
 • ilustratora
 • plakacisty
 • art directora
 • artysty grafika


Architektura Wnętrz i Scenografia

specjalności:
 • Architektura Wnętrz
 • Scenografia
Absolwenci Wydziału zostają projektantami wnętrz mieszkalnych, przestrzeni miejskich (m.in. placów, ulic, ciągów pieszych) czy obiektów użyteczności publicznej, takich jak hotele czy biura. Zajmują się również projektowaniem wystaw (muzealnych, galeryjnych, a także komercyjnych, np. targowych). W obszarze scenografii kształceni są projektanci ubioru, kostiumów teatralnych oraz twórcy scenografii teatralnej, mając na uwadze różnorodne odmiany teatru, w tym parady czy widowiska uliczne. Na Wydziale istnieje możliwość kształcenia interdyscyplinarnego.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • projektowania architektury wnętrz
 • wystawiennictwa
 • scenografii
 • ubioru
 • kostiumu teatralnego
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • architekta wnętrz
 • projektanta wystawiennictwa
 • targowego i muzealnego
 • projektanta scenografii
 • projektanta ubioru
 • projektanta kostiumu teatralnego


Architektura i Wzornictwo


specjalności:
 • Architektura
 • Design Krajobrazu
 • Wzornictwo
 • Projektowanie Mebla
Największy wydział projektowy wśród uczelni artystycznych w Polsce i jedyny, na którym funkcjonuje kierunek inżynierski na studiach I oraz II stopnia. W obszarze Sztuk Projektowych prowadzi również studia doktoranckie. Dzięki aktywnej zawodowo kadrze dydaktycznej studenci otrzymują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne wsparcie w rozwiązywaniu problemów projektowych. Oferta Wydziału umożliwia zrozumienie zależności w licznych dziedzinach nauczania, od projektowania obiektów, przez architekturę po założenia krajobrazowe.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • projektowania architektury i urbanistyki
 • architektury krajobrazu
 • projektowania mebla
 • projektowania wzornictwa i form przemysłowych
 • projektowania i teorii w dziedzinie eksperymentalnych poszukiwań w zakresie designu
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • architekta i urbanisty
 • projektanta i architekta krajobrazu
 • projektanta mebli
 • projektanta wzornictwa i form przemysłowych
 • projektanta / badacza w zakresie designu / organizatora projektów badawczych i kuratorskich ze statusem akademickim


Komunikacja Multimedialna

specjalności:
 • Fotografia
 • Intermedia
Wydział Komunikacji Multimedialnej jest najstarszą jednostką w Polsce kształcącą w dziedzinie nowych mediów. Zakres jego nauczania obejmuje bardzo zróżnicowane formy wypowiedzi artystycznej w obszarze sztuki współczesnej. Efekty pracy studentów i pedagogów są systematycznie prezentowane na wystawach, festiwalach i sympozjach w kraju oraz za granicą. Na szczególną uwagę zasługuje fakt powołania nowej specjalności w zakresie Intermediów – filmu eksperymentalnego. Katedra Fotografii z kolei organizuje m.in. coroczne międzynarodowe przeglądy dyplomów.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • fotografii
 • szeroko rozumianych nowych mediów
 • filmu eksperymentalnego
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • profesjonalnego fotografa
 • fotoedytora
 • artysty fotografa
 • art-directora
 • realizatora wideo
 • artysty medialnego
 • operatora filmowego i tv
 • reżysera filmów eksperymentalnych
 • edytora krótkich form filmowych


Malarstwo i Rysunek

specjalności:
 • Malarstwo
Pracownie prowadzone są przez doświadczoną kadrę uznanych artystów, których wspomaga dynamiczny i aktywny twórczo zespół młodych naukowców. Studenci otrzymują wsparcie w poszukiwaniach artystycznych w ramach regularnych zajęć oraz plenerów, a także pomoc w organizowaniu pierwszych prezentacji. Mają swobodę wyboru pracowni, a także możliwość realizacji programu indywidualnego. Wydział Malarstwa realizuje liczne projekty badawcze, wystawy, spotkania autorskie; uczestniczy w wymianie artystycznej między uczelniami w Polsce i za granicą.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • malarstwa sztalugowego
 • rysunku
 • malarstwa w architekturze
 • tkaniny artystycznej
 • dokumentacji i ochrony konserwatorskiej sztuki nowoczesnej
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • artysty malarza
 • artysty malarstwa ściennego
 • artysty tkaniny artystycznej
 • dokumentalisty, konserwatora i restauratora sztuki nowoczesnej
 • nauczyciela (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, po uzupełnieniu wiedzy z zakresu pedagogiki sztuki)


Edukacja Artystyczna

specjalności:
 • Edukacja artystyczna w zakresie
 • sztuk plastycznych
Wydział oferuje alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków prowadzonych na Uczelni. Studenci kształcą się w wybranych przez siebie pracowniach artystycznych, a jednocześnie nabywają kwalifikacje i uprawnienia do realizowania samodzielnej pracy edukacyjnej, prowadzenia galerii, uprawiania krytyki sztuki, pracy w instytucjach i ośrodkach zajmujących się propagowaniem i popularyzowaniem sztuki współczesnej. Absolwent jest osobą wykształconą artystycznie, a także posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • sztuk plastycznych
 • krytyki i promocji sztuki
 • pedagogiki sztuki
 • kuratorstwa
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • animatora kultury
 • nauczyciela plastyki
 • krytyka sztuki
 • kuratora i promotora sztuki
 • artysty plastyka


Rzeźba i Działania Przestrzenne

specjalności:
 • Rzeźba
Na Wydziale równy nacisk kładziony jest na studiowanie rzeźby w jej klasycznym ujęciu – m.in. pracę w gipsie, metalu, drewnie, kamieniu, ceramice czy żywicy – jak i w ujęciu współczesnych działań przestrzennych, z uwzględnieniem poznawania nowych technologii (m.in. cyfrowych, np. hologram) i wykorzystywania również tych wartości, które dotychczas przypisywane były innym dziedzinom sztuki, takim jak malarstwo, teatr, film lub fotografia. Student na każdym etapie realizowania programu studiów ma możliwość wyboru spośród kilku pracowni rzeźby.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • rzeźby klasycznej
 • małych form rzeźbiarskich
 • obiektu artystycznego w otoczeniu
 • współczesnych działań przestrzennych, performance, tkaniny artystycznej, hologramu
 • technik i technologii pracy w ceramice, kamieniu, drewnie, żywicach syntetycznych, odlewnictwie i obróbce metalu oraz specjalistycznych technikach modelarskich
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • rzeźbiarza
 • pracownika dydaktycznego w obszarach artystycznych – rzeźbiarskich
 • w przemyśle – jako osoba odpowiedzialna za kształtowanie formy produktu
 • w architekturze i urbanistyce – jako osoba współkształtująca przestrzeń i wprowadzająca weń obiekty przestrzenne landmarks
 • w odlewnictwie i obróbce metalu oraz specjalistycznych technik modelarskich


Animacja


specjalności:
 • Animacja

Wydział Animacji powstał w 2014 roku na bazie funkcjonującej 34 lata Katedry Animacji. Jego kadrę stanowią twórcy o wysokiej pozycji w świecie sztuki. Studenci Wydziału poznają klasyczne typy animacji (2D i 3D), związane z rysunkiem i malarstwem, jak i inne rodzaje twórczości, w których animacja odgrywa zasadniczą rolę. Proces kształcenia umożliwia swobodne poruszanie się w takich obszarach, jak produkcje telewizyjne, filmy (animowane, fabularne, dokumentalne itp.), projekty internetowe, gry komputerowe, wizualizacje z zakresu designu, nauki czy przemysłu.

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE:
 • filmu
 • animacji
 • techniki filmowej i telewizyjnej
 • grafiki multimedialnej
 • reklamy
BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ W ZAWODZIE:
 • reżysera filmów animowanych
 • scenografa filmów animowanych
 • animatora 2D i 3D
 • projektanta utworów audiowizualnych


Kierunek studiów 2015/2016

malarstwo 

Wydział Malarstwa i Rysunku
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

rzeźba

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

grafika

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
specjalność: grafika warsztatowa
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

specjalność: projektowanie graficzne
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry
studia niestacjonarne (zaoczne):
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

architektura wnętrz

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry
studia niestacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

scenografia

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

wzornictwo

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

projektowanie mebla

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

design krajobrazu

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

architektura

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 8 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Edukacji Artystycznej
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry
studia niestacjonarne:
- studia podyplomowe w zakresie plastyki 3 semestry

fotografia

Wydział Komunikacji Multimedialnej
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry
studia niestacjonarne (zaoczne):
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

intermedia 

Wydział Komunikacji Multimedialnej
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

animacja 

Wydział Animacji
studia stacjonarne:
- pierwszego stopnia 6 semestrów
- drugiego stopnia 4 semestry

Zapraszamy 

Wydziały na uczelni:

animacji
architektury i wzornictwa
architektury wnętrz i scenografii
edukacji artystycznej
grafiki i komunikacji wizualnej
komunikacji multimedialnej
malarstwa
rzeźby i działań przestrzennych

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
 •  
 • Telefon: 61 855 25 21
 • Fax: 61 852 80 91
 • Strona: http://uap.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane