Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie


przejdź do spisu treści

STUDIUJ W USM!

Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek ponad 2500  studentów, słuchaczy, uczniów. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe, sale wykładowe zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych.

Uczelnia Społeczno Medyczna jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani dr Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Uczelnia jest aktywna w sferze pracy naukowo – badawczej i wydawniczej. Organizowane są w niej konferencje naukowe z zakresu nauk medycznych i społecznych oraz interdyscyplinarne. Wydawane są „Zeszyty Naukowe Uczelni Społeczno Medycznej”, a także inne publikacje naukowe,

Zajęcia w Uczelni Społeczno Medycznej prowadzone są w odpowiednio zaopatrzonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowniach, laboratoriach oraz salach dydaktycznych i wykładowych. Studenci podczas zajęć praktycznych mają dostęp do nowoczesnego sprzętu,  znajdującego się w poszczególnych pracowniach specjalistycznych. Sale dydaktyczne są wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w programie edukacyjnym Uczelni są zajęcia praktyczne oraz nauka języków obcych, dlatego studenci mogą się u nas uczyć: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego.

Studia w Uczelni Społeczno Medycznej są płatne. Studenci mogą jednak wnosić opłatę za naukę nawet w kilku dogodnych dla siebie ratach. Studenci (po spełnieniu warunków) otrzymują stypendia socjalne, naukowe, sportowe, dla studentów niepełnosprawnych. Budynki są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Kształcenie w Uczelni Społeczno Medycznej odbywa się na kierunkach:

Administracja

Studia I- go stopnia
studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)

Absolwenci studiów otrzymują dyplom licencjata administracji potwierdzający ich kwalifikacje w ramach jednej ze specjalności:

 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym
 • Samorząd terytorialny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie oświatą i placówkami kultury
 • Bezpieczeństwo informacji  
 • Studies in English Specialty: Foreign Business Administration

Dietetyka

Studia I- go stopnia
studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej z następujących specjalności:  

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna
 • Poradnictwo żywieniowe 
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka personalna i trener zdrowia
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Studia II- go stopnia 
Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów II stopnia – studia niestacjonarne (4 semestry)).

Student kończący studia uzyskuje dyplom magistra dietetyki w jednej z następujących specjalności:

 • Poradnictwo dietetyczne
 • Nutrigenetyka i nutrigenomika
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka kliniczna
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia 

Kosmetologia 

Studia I- go stopnia
studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)

Student kończący studia I stopnia uzyskuje dyplom licencjata kosmetologii w jednej z następujących specjalności:

 • Kosmetologia kliniczna
 • Kosmetologia ogólna
 • Kosmetologia estetyczna i wizaż
 • Manager produktu kosmetycznego
 • Masaż i pielęgnacja ciała
 • Podologia

Studia II-go stopnia

Student kończący studia II stopnia uzyskuje dyplom magistra kosmetologii w jednej z następujących specjalności:

 • Kosmetologia estetyczna
 • Odnowa biologiczna
 • Kosmetologia medyczna

Pedagogika

Studia I- go stopnia
studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)

Na kierunku dostępne są specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Logopedia
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Opieka nad osobami starszymi – Gerontologia

Studia II-go stopnia

Studia trwają cztery semestry. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.

Proponowane specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Logopedia
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Opieka nad osobami starszymi – Gerontologia


przejdź do spisu treści

Administracja

Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji. Źródeł administracji, pojmowanej jako zarząd państwem, należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich (Egipt, Persja), a także w innych regionach świata, w których w starożytności istniały państwa posiadające własny zarząd.

Studiowanie Administracji wymaga pewnych określonych cech osobowości. Niezbędna jest skrupulatność, pieczołowitość, rzetelność, umiejętność utrzymywania porządku oraz sumienność i pracowitość. Nie każdy kandydat ma takie cechy.

Na administacji mamy wiele przedmiotów, można przypuszczać, że będziesz zaskoczony ich ilością. Administracja to niełatwe studia. W planie zajęć na tym kierunku możesz odnaleźć przedmioty takie jak: etyka, podatki i prawo podatkowe, zamówienia publiczne, prawo pracy, statystyka z demografią, logika praktyczna, organizacja i kierownictwo, doktryny polityczno-prawne, prawo administarcyjne, prawo wykroczeń i wiele innych.

Mówi się, że trudno dziś o państwowy etat w urzędzie, jednak warto próbować do skutku. Wielu urzędników przechodzi na emeryturę, tworząc miejsca pracy dla młodych kadr. Jeżeli osoba, która może się pochwalić ukończeniem Administracji nie uzyska pracy instytucjach publicznych – nic straconego. W wielu firmach, korporacjach, przedsiębiorstwach potrzeba świetnie wyszkolonych pracowników administracji.

 Studia I- go stopnia

Administracja to popularny kierunek studiów I stopnia, które odbywają się w 6-cio semestralnym systemie kształcenia stacjonarnego lub niestacjonarnego. Przyszli studenci Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie, którzy planują rozpocząć naukę na tym kierunku mają możliwość wybrania jednego z dwóch trybów nauki:

studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)

Absolwenci studiów otrzymują dyplom licencjata administracji potwierdzający ich kwalifikacje w ramach jednej ze specjalności:

Administrowanie bezpieczeństwem publicznym

 – w ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in. znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa, tego, jaką rolę pełnią one w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, posługiwania się różnymi technikami negocjacji. Odbywają praktykę w takich jednostkach jak np. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji, Straż Graniczna, szpitale. Studenci zyskują odpowiednie przygotowanie do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce, jak również we wszelkich innych podmiotach, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo publiczne.

Samorząd terytorialny

 – jest bardzo ciekawą specjalnością studiów, adresowaną do osób, które interesują się zagadnieniami prawo-ekonomicznymi i naukami społecznymi. Poza znajomością podstawowych zagadnień, wśród cech mile widzianych u kandydatów przyda się analityczny umysł, zdolność logicznego myślenia, a także umiejętność formułowania wniosków. Nauka polega na zgłębieniu wiedzy na temat organizowania i funkcjonowania struktur państwa w Polsce. Studenci nabywają np. umiejętność analizowania, oceniania i interpretowania procesów, jakie zachodzą w małych i dużych społecznościach. Dotyczyć one mogą ekonomii i polityki. Docelowe miejsca pracy to administracja państwowa i stanowiska urzędnicze.

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

to specjalność bardzo popularna, ponieważ w każdym przedsiębiorstwie czy organizacji może przydać się wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim – niezależnie od pełnionego stanowiska. Studenci podczas wykładów, ćwiczeń czy seminariów uczą się m.in. jak dobierać pracowników, przygotowywać szkolenia, oceniać osoby zatrudnione, kształtować system wynagrodzeń. Gdzie znajdą pracę? Z pewnością mogą zostać zatrudnieni jako specjaliści ds. personalnych w działach personalnych lub agencjach personalnych, jak również jako menadżerowie średniego i wyższego szczebla.

Zarządzanie ochroną zdrowia

 – celem studiów na tej specjalności jest przekazanie studentom szeroko rozumianej wiedzy w zakresie zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Zarządzanie służbą zdrowia w XXI w. jest dużym wyzwaniem i wiąże się m.in. ze śledzeniem wszelkich zamian, jakie zachodzą w systemie ochrony zdrowia. Studia przeznaczone są dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, pracowników NFZ oraz innych instytucji, które na co dzień dysponują środkami na opiekę zdrowotną. To kierunek, który gwarantuje zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie m.in. zarządzania, ekonomii i finansów.

Zarządzanie oświatą i placówkami kultury
Bezpieczeństwo informacji 
Studies in English Specialty: Foreign Business Administration

Podczas studiów, studenci zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu administracji. Studia wyposażą ich również w szeroki zasób informacji odnośnie nauk społecznych, prawa, a także podstaw ekonomii i zarządzania. Zdobytą wiedzę będą potrafili wykorzystać w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych. Kierunek otworzy przed nimi perspektywy pracy w różnych rodzajach administracji, a także instytucjach o profilu niepublicznym, w których z pewnością przyda się również znajomość stosowania prawa.

Program studiów

W ciągu trzyletniego programu studiów przewidziano realizację pięciu zasadniczych modułów kształcenia. Trzy z nich to moduły obowiązkowe, które obligują studentów do uczestniczenia w zajęciach o charakterze ogólnym, podstawowym i kierunkowym. Pozostałe dwa moduły mają wymiar fakultatywno – specjalnościowy. Zgodnie z tym, studia obejmują realizację następujących modułów obowiązkowych:

Moduł przedmiotów ogólnych, w zakres którego wpisują się:

 • przedmioty obowiązkowe, wiodące na wszystkich kierunkach studiów, są to m. in. język angielski, ochrona własności intelektualnej, ergonomia, a także wychowanie fizyczne i znajomość zasad BHP,
 • przedmioty zaznajamiające z głównym kierunkiem kształcenia, czyli tematyką prawno administracyjną ze szczególnym naciskiem na prawo międzynarodowe, organizację ochrony środowiska oraz logikę prawniczą,
 • przedmioty, które wzbogacają wiedzę humanistyczną o filozofię i podstawy wiedzy psychologicznej.

Moduł przedmiotów podstawowych, który obejmuje:

 • przedmioty, które wyposażają przyszłego absolwenta w wiedzę z zakresu historii administracji oraz samej administracji w ogóle, podstawy rządzące mikro- i makroekonomią, prawo administracyjne oraz postępowanie administracyjne. W ramach tego modułu, studia zakładają również uczestnictwo studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji w obowiązkowym seminarium dyplomowym.
 • Moduł przedmiotów kierunkowych realizowany jest w wymiarze przygotowującym studentów do kształcenia specjalistycznego. W ramach tego modułu studia dają studiującym administrację solidne podstawy dotyczące wiedzy o administracji i prawie administracyjnym szczególnie w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego, prawa cywilnego z umowami w administracji, instytucji i źródeł prawa UE, zamówień publicznych, a także z dziedzin takich, jak legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji czy techniki negocjacji i mediacji w administracji.

Poza uczestnictwem w modułach obowiązkowych, na studiach wprowadzono obowiązek odbycia praktyk studenckich. Dotyczy to wszystkich osób studiujących administrację.


przejdź do spisu treści

Dietetyka

 Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Dietetyka zajmuje się: zasadami żywienia człowieka zdrowego; zasadami żywienia człowieka chorego; oceny stanu odżywienia; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; zapobiegania chorobom zależnym od żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; biochemicznymi podstawami żywienia; prowadzenia edukacji żywieniowej; psychologią żywienia; technologiami gastronomicznymi.

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, bromatologią, chemią żywności, biologią i mikrobiologią, psychologią.

Kierunek Dietetyka przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

STUDIA I STOPNIA

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 • studia licencjackie stacjonarne (dzienne) trzyletnie (6 semestrów), oraz
 • studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) trwające również trzy lata (6 semestrów).

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej 

z następujących specjalności:  

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna
 • Poradnictwo żywieniowe 
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka personalna i trener zdrowia
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania, zajęciom..

PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia na kierunku dietetyka oparto na pięciu zasadniczych modułach kształcenia, obejmujących trzy moduły przedmiotów obowiązkowych (ogólne, podstawowe i kierunkowe) oraz dwa moduły fakultatywne – specjalnościowe.

Moduł przedmiotów ogólnych, w wymiarze 240 godzin na studiach dziennych i 170 na zaocznych, obejmuje przedmioty wymagane i niezbędne studentowi niemal na wszystkich kierunkach studiów (m.in. język angielski, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, bhp i ergonomia).

Moduł przedmiotów podstawowych, w wymiarze 855 godzin na studiach stacjonarnych i 470 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku dietetyka, w tym także z dyscyplin pokrewnych takich jak chemia i biologia. W ramach tego modułu realizowane jest seminarium dyplomowe, obowiązujące wszystkich studentów dietetyki, niezależnie od obranej specjalności, a także przedmioty poszerzające wiedzę humanistyczna studenta, takie jak socjologia, pedagogika czy etyka.

Moduł przedmiotów kierunkowych, o łącznej liczbie godzin 735 na studiach stacjonarnych i 360 godzin na niestacjonarnych, stanowi wprowadzenie do kształcenia specjalistycznego, dając solidne podstawy z wiedzy o żywieniu, farmakologii żywienia, chorobach związanych z nieprawidłowym żywieniem, technologii produkcji potraw itp. Do tego modułu kształcenia zaliczono również praktyki studenckie, które przewidziano dla wszystkich studentów.

Specjalność fakultatywna „Poradnictwo żywieniowe”, która obejmuje 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych, przygotowuje studentów do planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Program obejmuje tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń,  żywienia kobiet w ciąży i dzieci, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dieto terapii. Absolwent tej specjalności na studiach z zakresu dietetyki będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem.

Studenci specjalności „Psychodietetyka” zrealizują 11 przedmiotów, których łączny wymiar wyniesie, podobnie jak przy poprzedniej specjalności, 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. W programie tej specjalności „zawarto kilka przedmiotów ściśle związanych z psychologią człowieka (psychologia żywienia, psychologia osobowości i motywacji, psychologiczne i medyczne aspekty zachowań zdrowotnych i odchudzania). Wiedza uzyskana w ramach specjalności pozwoli absolwentom dietetyki wykształcić umiejętność diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca). Dietetyk, który ukończy tę specjalizację  może pracować m.in. jako dietetyk w  przychodniach  i gabinetach specjalistycznych, prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych, propagator zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i dietetycznej).

STUDIA II STOPNIA

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów II stopnia – studia niestacjonarne (4 semestry)).

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom magistra dietetyki w jednej z następujących specjalności:

 • Poradnictwo dietetyczne
 • Nutrigenetyka i nutrigenomika
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka kliniczna
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM

Przyjęcia na studia magisterskie zaoczne z zakresu dietetyki w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społęczno Medycznej w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”.

Kandydat na zaoczne studia magisterskie „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Studia drugiego stopnia kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i odbywają się w formir niestacjonarnej.  W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów (średni co dwa tygodnie) (zajęcia w godzinach 08.00 – 18.15). Studia kończą się napisaniem,  złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra dietetyki. 

PROGRAM I PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Niestacjonarne studia magisterskie na kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie , w kontekście zakładanych efektów kształcenia, mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Stanowi wypadkową trzech dziedzin nauki: nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne i nauki medyczne oraz mieszczących się w nich dwóch dyscyplin naukowych: biologia medyczna i medycyna.

Podstawą dla sformułowania efektów kształcenia są charakterystyki poziomu 7. (studia drugiego stopnia) dla obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016 poz. 1594).

WYBRANE REALIZOWANE PRZEDMIOTY W MODUŁACH

Patofizjologia kliniczna, Immunologia, Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej, Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa, Diagnostyka laboratoryjna, Chemiczne aspekty żywności, Somatometria, Dietetyka specjalistyczna, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, Demografia i epidemiologia żywieniowa, Nietolerancje pokarmowe i alergologia, Nutrigenomika, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

Specjalność – Psychodietetyka – Psychospołeczne, kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania zachowań zdrowotnych, Psychologia osobowości, Psychologia zdrowia i żywienia, Terapia zaburzeń odżywiania, Terapia odwagi i otyłości, Promocja zdrowego stylu życia, edukacja i poradnictwa, Coaching i trening umiejętności interpersonalnych, Toksykologia i skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych, Pracownia dietetyki i żywienia.

Specjalność – Poradnictwo dietetyczne – Poradnictwo żywieniowe i ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania, Choroby dietozależne, Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, Dietetyka kliniczna, Żywienie dzieci i młodzieży, Żywienie osób w podeszłym wieku, Suplementy diety, Psychologiczne metody poradnictwa żywieniowego, Pracownia dietetyki i żywienia.


przejdź do spisu treści

Kosmetologia

Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry w tym dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia jest ściśle związana z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.

Podczas gdy medycyna służy leczeniu chorób, opracowywaniu sposobów ochrony zdrowia i w pewnych aspektach – urody, kosmetologia związana jest z pielęgnacją skóry, włosów i paznokci. Działania kosmetologów mają na celu zwiększenie atrakcyjności fizycznej, uzyskanie zdrowego wyglądu oraz unikanie efektów starzenia się. Choć wskazane tu różnice pomiędzy kierunkiem lekarskim a kosmetologicznym dotyczą istotnych sfer, warto też wiedzieć, że po bliższym przyjrzeniu się specyfice zajęć i programowi, studia kosmetologiczne bardzo przypominają studia medyczne!

Studia na tym kierunku zapewniają możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowni. Wszystkie zajęcia praktyczne zmierzają do tego, by adepci kosmetologii zyskali konkretne zawodowe umiejętności. Nieodzowną częścią studiów są także wykłady, ćwiczenia, lektoraty czy seminaria. Kosmetolog musi bowiem dysponować szeroką wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, farmacji, fizyki oraz chemii kosmetycznej.

Najbardziej standardową drogą rozwoju zawodowego wydaje się być zatrudnienie w salonie odnowy biologicznej, studiu urody, gabinecie medycyny estetycznej czy w innych miejscach, gdzie wykonywane są zabiegi kosmetyczne, kosmetologiczne. Warto się również, po zdobyciu praktyki, rozejrzeć za możliwością otwarcia swojego własnego gabinetu. Systematyczna i rzetelna praca, zdobywanie rynku i wypracowywanie dobrych opinii o swoich usługach to podstawa sukcesu!

Studia I-go stopnia

Współcześnie bardzo dużą rolę poświęca się atrakcyjnemu, estetycznemu i zdrowemu wyglądowi ludzkiego ciała. To on sprawia, że wzrasta nasza samoocena, a co za tym idzie, również komfort życia. Dzięki wciąż doskonalonym o zawartość dobroczynnych dla zdrowia składników kosmetykom i ultranowoczesnym technologiom dziś każdy z łatwością może korzystać ze skutecznych zabiegów, które są w stanie wybawić nas od większości mankamentów urody. Kosmetolog jest osobą, która specjalizuje sięKosmetologia w metodach pozwalających na pielęgnację skóry, włosów, paznokci, poprawę kondycji wizerunku swoich klientów oraz zniwelowanie efektów starzenia.

Nietrudno domyślić się, że kosmetologia ma wiele wspólnych elementów z dermatologią i medycyną – we wszystkich tych dziedzinach niezwykle istotny jest dobry kontakt z klientem oraz dbałość w podejmowanych działaniach. Najważniejsza jednak jest wiedza i umiejętność wykorzystania jej w celu poprawy zdrowia i urody osób chcących skorzystać z oferowanych usług. Kosmetologia to studia dla osób, które interesują się zabiegami pielęgnacyjnymi i leczniczymi, biologią oraz chemią, a także przedsiębiorczością oraz techniką. Studia te gwarantują wszechstronną wiedzę o kosmetologii stosowanej, a także zarządzeniu salonem kosmetycznym oraz spa & wellness.

Już sama Warszawa proponuje wiele placówek, w których kształci się kosmetologów – Uczelnia Społeczno Medyczna to gwarancja nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu do nauki, wysoko wykwalifikowanej kadry oraz indywidualnego traktowania studenta. Kształcenie na kierunku kosmetologia odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 • studia licencjackie stacjonarne trzyletnie (6 semestrów)
 • studia licencjackie niestacjonarne trwające również trzy lata (6 semestrów)

Studia magisterskie.

Student kończący studia I STOPNIA w WSP uzyskuje dyplom licencjata kosmetologii w jednej z następujących specjalności:

Kosmetologia kliniczna

Specjalność ta pozwala uzyskać pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług beauty oraz spa i wellness.

 • Kosmetologia ogólna
 • Kosmetologia estetyczna i wizaż
 • Manager produktu kosmetycznego
 • Masaż i pielęgnacja ciała
 • Podologia

Studia II-go stopnia

Student kończący studia II STOPNIA w WSP uzyskuje dyplom magistra kosmetologii w jednej z następujących specjalności:

 • Kosmetologia estetyczna
 • Odnowa biologiczna
 • Kosmetologia medyczna

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wszechstronną wiedzę konieczną i niezbędną do:

 • planowania i wykonywania pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających zabiegów kosmetycznych;
 • współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • odczytywania składu kosmetyku, ustalania jego zastosowania i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • organizacji i zarządzania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
 • udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 • zapewnienia pacjentowi komfortu psychicznego podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • kreatywności w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku producenta i konsumenta.

Absolwenci naszej Uczeni są przygotowani do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych
 • centrach odnowy biologicznej
 • centrach SPA
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów kosmetologicznych, absolwenci będą przygotowani do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności gospodarczej z zakresu prowadzenia salonu kosmetycznego i odnowy biologicznej. Program studiów w całości został przystosowany do oczekiwań studentów. Ukończenie kierunku pozwoli absolwentom stać się kandydatami wartymi zainteresowania pracodawców, ale także osobami przygotowanymi do poprowadzenia własnego biznesu.

Program studiów

Program studiów realizowany w WSP jest programem, który powstał na bazie wiedzy i wieloletnich doświadczeń kadry naukowo – dydaktycznej. Treści kształcenia obejmują:

przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy, Podstawy socjologii, Psychologia, Przedsiębiorczość, Marketing usług kosmetycznych, Ochrona własności intelektualnej, Metodyka pisania pracy licencjackiej, Seminarium dyplomowe, Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego

przedmioty kierunkowe

Materiałoznawstwo kosmetyczne i fryzjerskie, Fizjoterapia i masaż, Podstawy estetyki i makijażu, Chemia ogólna, Chemia naturalnych składników kosmetycznych, Chemia kosmetyczna, Kosmetykologia, Dermatologia, Technologia i receptura form kosmetycznych, Kosmetologia pielęgnacyjna (pracownia kosmetyki), Kosmetologia upiększająca

przedmioty kształcenia podstawowego

Podstawy fizjologii człowieka, Biochemia ogólna, Mikrobiologia ogólna, Immunologia z elementami alergologii, Farmakologia, Toksykologia, Podstawy anatomii człowieka, Biologia z genetyką, Zarys dziejów kosmetologii, Histologia, Medycyna ogólna z elementami patofizjologii, Dietetyka, Medycyna estetyczna, Sensoryka, Biofizyka z elementami fizykoterapii

przedmioty specjalizacyjne:
 • Kosmetologia stosowana

Podstawy SPA & Wellness – masaż orientalny, masaż higieniczno – kosmetyczny, masaż limfatyczny, Kosmetologia Anti Age, Kosmetologia aparaturowa, Ustawodawstwo w zakresie stosowania kosmetyków, Ekonomika usług, Komunikacja interpersonalna

 • Zarządzanie salonem kosmetycznym

Biznesplan, Emisja głosu, dykcja, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Selekcja i rekrutacja pracowników, Autoprezentacja, Kosmetologia aparaturowa, Zarządzanie salonem z użyciem narzędzi informatycznych

 • Spa & Wellness

Masaż leczniczo-sportowy, Masaż higieniczno-kosmetyczny, Kosmetologia aparaturowa, Masaż orientalny, Zabiegi SPA

 • Wizaż

Charakteryzacja, Makijaż do fotografii kolorowej i czarno-białej, Stylizacja oka i przedłużanie rzęs, Stylizacje okolicznościowe (wieczorowe, ślubne, itp. Podstawy makijażu permanentnego, Nowe trendy w makijażu, Stylizacje dłoni, Makijaż filmowy i TV, Makijaże i stylizacje epokowe


przejdź do spisu treści

Pedagogika

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych (w zależności od ukończonej specjalności), na różnym poziomie zaawansowania, prowadzić różnego typu zajęcia ma duże szanse na rynku pracy (np. pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny). Pedagog w zależności od ukończonej specjalności może również prowadzić praktykę terapeutyczną, zająć się resocjalizacją, doradztwem zawodowym, mediami, nowymi technologiami, zarządzaniem oświatą, pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych oraz wieloma innymi zagadnieniami.

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia w WSP praktyczny profil studiów – modułowy program nauczania – efekty kształcenia Studia trwają sześć semestrów. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.

Kształcenie na studiach pedagogicznych w Warszawie realizowane jest w jednym z dwóch trybów nauki (forma studiów):

 • trzyletnich stacjonarnych studiach licencjackich
 • trzyletnich niestacjonarnych studiach licencjackie

Niezależnie od trybu nauki studenci osiągają takie same efekty kształcenia, realizują taki sam program merytoryczny, dokonują wyboru spośród takich samych specjalności, realizują trzymiesięczne praktyki zawodowe, a studia kończą przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia pedagogiczne pierwszego stopnia mają charakter kwalifikacyjny, co wiąże się z obligatoryjnym wyborem ścieżki specjalizacyjnej wynikającej z zainteresowań studenta i jego planów zawodowych.

Na kierunku dostępne są specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Logopedia
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Opieka nad osobami starszymi – Gerontologia

Praktyczny profil studiów

Niezależnie od formy studiów kształcenie na kierunku nastawione jest na kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy pedagogicznej, w tym również wykonywaniu zawodu nauczyciela. Ponad połowa godzin zajęć dydaktycznych (750-1000 godzin w zależności od formy studiów) przewidzianych w programie studiów ma charakterze warsztatowy, ćwiczeniowy i konwersatoryjnym, a praktyki zawodowe związane ze studiowaną specjalnością trwają trzy miesiące.

Modułowy program nauczania

Program studiów pedagogicznych realizowany jest w ramach pięciu zasadniczych modułów kształcenia: ogólnym, kierunkowym, specjalnościowym, kształcenia praktycznego, przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Moduł kształcenia ogólnego obejmuje kształcenie w zakresie językowym, umiejętności i kompetencji interpersonalnych, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym przedsiębiorczości, planowania rozwoju osobistego i zawodowego), technologii informacyjnych.

Moduł kształcenia kierunkowego zawiera treści specyficzne dla szeroko rozumianej pedagogiki. Kształcenie w tym module ma charakter interdyscyplinarny, a jego wynikiem jest rzetelna wiedza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna charakteryzująca absolwenta studiów pedagogicznych.

Moduł kształcenia w zakresie wybranej specjalności oznacza realizację treści istotnych dla danej specjalności, co prowadzi do nabycia określonych kwalifikacji zawodowych.

Moduł studenckich praktyk zawodowych to możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej  w praktyce działalności konkretnej placówki edukacyjnej, ale także szansa na nabycie i doskonalenie umiejętności warsztatowych i metodycznych oraz rozwój kompetencji społecznych niezbędnych w pracy pedagoga. Praktyki zawodowe w łącznym wymiarze trzech miesięcy (240 godzin) realizowane są od drugiego semestru studiów.

Moduł przygotowujący do egzaminu dyplomowego obejmuje: seminarium dyplomowe realizowane na trzecim roku studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej z zakresu problematyki związanej ze studiowaną specjalnością, albo alternatywnie – przygotowanie i realizację dyplomowego projektu edukacyjnego związanego ze studiowaną specjalnością, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Program nauczania w zakresie pedagogiki realizowany jest w trakcie 1500 do 2000 godzin zajęć dydaktycznych (łącznie z praktyką zawodową) w zależności od wybranego trybu nauki (formy studiów).

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia II stopnia w WSP praktyczny profil studiów. Studia trwają cztery semestry. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.

Absolwenci uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Uczelni Społeczno Medycznej będą kompleksowo i interdyscyplinarnie przygotowani do projektowania i implementacji programów, narzędzi oraz strategii, które przyczynią się do zmiany powyższych wskaźników na lepsze. Przysłużą się temu między innymi praktyczne przedmioty z zakresu pozyskiwania dotacji oraz ich wykorzystywania do projektowania działań z zakresu edukacji, partycypacji społecznej i międzypokoleniowej, aktywizacji zawodowej i wolontariackiej osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.

Powyższe koreluje z wytycznymi formalnymi Unii Europejskiej, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek dbania o zwiększanie dostępu do uczenia się przez całe życie. Koncepcja life long learning zakłada bowiem zwiększenie powszechnego dostępu do edukacji i informacji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, zwiększenie środków, rangi i innowacyjności w zakresie uczenia się/nauczania. Wynika z tego także tematyka zaproponowanych przez nas specjalności, które docelowo mają wykształcić absolwenta potrafiącego projektować działania edukacyjno- aktywizujące oraz pełnić rolę doradcy personalnego czy zawodowego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika w INS WSP w Warszawie będą przygotowani kompleksowo także do szerokiej działalności profilaktycznej, która jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rosnąca przemoc i nadużywanie środków psychoaktywnych u coraz młodszych uczniów stanowi niezwykle poważny problem, dotkliwy nie tylko dla wielu rodzin, ale też nauczycieli i wychowawców oraz pedagogów szkolnych w całej Polsce

Proponowane specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Logopedia
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Opieka nad osobami starszymi – Gerontologia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia studiów na kierunku pedagogika realizowanych w Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie zdobędzie pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które będzie mógł wykorzystać w dalszej pracy nad sobą oraz w aktywności zawodowej. W zakresie wiedzy absolwenta omawianego kierunku będzie leżała między innymi pogłębiona znajomość terminologii z zakresu antropologii kulturowej, współczesnych problemów edukacji, psychologii, metodologii badań pedagogicznych, źródeł i miejsca pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauki.

Absolwent będzie się odznaczał uporządkowaną i pogłębioną wiedzą na temat rozwoju człowieka w cyklu życia i patologii, które mogą się u niego pojawiać zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, a także rodzajów struktur i więzi społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości i funkcjonowania wybranych polskich i zagranicznych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych oraz ich klientów, podopiecznych, pracowników.

W skład natomiast umiejętności, jakimi będzie dysponował absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika wejdą między innymi: pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych oraz sprawnego korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Do pożądanych umiejętności absolwenta omawianego kierunku studiów dołączą także klarowne, spójne i precyzyjne wypowiadanie się w mowie i piśmie, umiejętności autoprezentacji i argumentowania oraz umiejętności badawcze, w tym obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz dobieranie środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika w WSP w Warszawie będzie ponadto potrafił twórczo animować prace nad rozwojem zarówno własnym, jak i uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz całożyciowego uczenia się.

Do kompetencji społecznych, w jakie będzie wyposażony absolwent, zaliczamy między innymi pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, utożsamianie się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w projektowanie i realizowanie działań pedagogicznych w różnych środowiskach, co będzie wynikało z zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Towarzyszyć temu będzie wysoki poziom wrażliwości oraz poczucie odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI: ANDRAGOGIKA I DORADZTWO PERSONALNO-ZAWODOWE

Absolwent prezentowanej specjalności zdobędzie gruntowne przygotowanie psychopedagogiczne oraz specjalistyczną pogłębioną wiedzę z zakresu profesjonalnego, twórczego nauczania, animowania i wspierania osób dorosłych i starszych, zarówno w procesie edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz nieformalnej. W zakresie wiedzy teoretycznej absolwent specjalności będzie znał uwarunkowania zdrowego i patologicznego funkcjonowania osób dorosłych i starszych oraz profilaktyki chorób i zaburzeń. Ponadto zdobędzie informacje na temat profesjonalnego planowania i realizacji zadań opiekuńczo-terapeutycznych nad sprawnymi oraz niepełnosprawnymi klientami instytucji pomocowych. Absolwenci opisywanej specjalności będą potrafili diagnozować aktualne i potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób dorosłych i seniorów oraz projektować i prowadzić zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i wspierania rozwoju osobistego. Poprzez takie formy, jak treningi umiejętności społecznych, warsztaty autoprezentacji, konwersatoria oraz projekty zespołowe, studenci zakończą etap swojej edukacji z szerokim wachlarzem umiejętności organizacyjno-animacyjnych w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki czasu wolnego czy pozyskiwania środków na realizację projektów ministerialnych i komercyjnych, doradztwa personalnego i zawodowego czy placówek wspomagania rozwoju osobistego i zawodowego. Tak rozumianym umiejętnościom będzie towarzyszyło twórcze i otwarte podejście na potrzeby osób dorosłych oraz gotowość do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą mogły być wykorzystywane w poradniach, placówkach edukacyjno-szkoleniowych, instytucjach związanych z aktywizacja zawodową, instytucjach porządku publicznego i wsparcia społecznego, organizacjach pozarządowych czy ośrodkach kultury, sanatoriach i ośrodkach rekreacyjnych na takich stanowiskach, jak: specjalista ds. edukacji osób dorosłych, doradca edukacyjny, doradca zawodowy, andragog, animator kultury, instruktor zawodu, instruktor w miejskim/wiejskim ośrodku kultury, coach kariery, trener, szkoleniowiec.

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

Absolwent prezentowanej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie podejmowania i realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych, profilaktycznych oraz diagnostyczno-terapeutycznych. Wie, w jaki sposób łączyć wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z działalnością praktyczną podejmowaną w placówkach szkolnych i w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych oraz przejawiających różnorodne trudności wychowawcze.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany w zakresie diagnozowania zaburzeń i organizowania procesu socjoterapeutycznego z użyciem różnorakich form i metod pracy.
Wyposażony jest również w szereg umiejętności niezbędnych do planowania i organizowania wczesnej oraz systematycznej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym uzależnieniem lub nieprawidłowym rozwojem.
Co więcej absolwent omawianej specjalności prezentuje refleksyjną postawę wobec własnych kompetencji społecznych związanych z rozwojem zawodowym, a także tworzeniem i doskonaleniem warsztatu własnej pracy.
Dzięki uzyskanym kompetencjom, absolwent specjalności Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią uzyska kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w takich placówkach, jak powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne, schroniska dla nieletnich, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne.


Studia I stopnia

Prowadzimy stały nabór na kierunki Pedagogika, Dietetyka, Kosmetologia, Administracja. Kształcenie obejmuje naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym przez 6 semestrów (3 lata).

Studia II stopnia

Oferujemy kierunki Pedagogika, Dietetyka i Kosmetologia. Kształcenie obejmuje naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym przez 4 lub 3 semestry (2 lata lub 1,5 roku dla absolwentów studiów licencjackich tego samego kierunku).

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w WSP to strzał w dziesiątkę dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie wykonywania zawodu bez dodatkowego zaplecza wiedzy i doświadczenia na najwyższym poziomie. 

Szkolenia i kursy certyfikowane

Poza studiami I i II stopnia oraz studiami podyplomowymi prowadzimy zawodowe kursy certyfikowane. Dzięki nim zdobędziesz w relatywnie krótkim czasie potwierdzone certyfikatem uprawnienia.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Godziny pracy dziekanatu:
poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00
sobota – niedziela 8.00 – 14.00
(w weekendy „zjazdowe” )

Godziny pracy biblioteki:
CZWARTEK: 12.30 – 14.30
PIĄTEK: 11.30 – 18.30
SOBOTA: 8.00 – 16.00
tel.: +48 22 870 00 01

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIA PODYPLOMOWE W WARSZAWIE

Uczelnia Społeczno Medyczna ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane