Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Rektor: dr Zbigniew PiotrowskiUczelnia Jańskiego w Łomży (dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży) istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:
 • wolne niedziele i poniedziałki
 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • drugi kierunek 50% taniej


Kierunki studiów I stopnia

Pedagogika
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Resocjalizacja
Turystyka i rekreacja
Specjalności:
 • Agroturystyka
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
Zarządzanie
Specjalności:
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie marketingiem

Studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje w biznesie
 • Mediacje i negocjacje w sprawach karnych i rodzinnych
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Menedżer w samorządzie terytorialnym
 • Terapia pedagogiczna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Rekrutacja


Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat!
Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!


Kierunki wykładane na uczelni

pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie