Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Rok założenia: 1993

przejdź do spisu treści

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest uczelnią niepubliczną. Powstała na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3- 0145/TBN/89/93 z dnia 13 lipca 1993 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 29 jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-4041-359/AM/Rej.28/02) z dnia 28 marca 2002 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i Marketing. W ciągu 20 lat funkcjonowania powstały dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe: w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Uczelni Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła tam Wydział Zarządzania.

Jański, bo tak często mówią o naszej uczelni, tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, uczy, jak odnosić sukcesy, działając etycznie.

Szkoła działając w regionach Polski, prowadzi studia:

I stopnia (licencjackie) na kierunkach studiów

 • Pedagogika
 • Politologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie

I stopnia (inżynierskie) na kierunkach

 • Architektura i urbanistyka
 • Gospodarka przestrzenna

II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie

Oprócz tego uczelnia posiada stale aktualizowaną, bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego kształci w ponad 80 specjalnościach. Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepaństwowych w Polsce.

W Szkołach Bogdana Jańskiego zdobyło wiedzę blisko 40 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy.

Kierunki studiów


Zarządzanie


studia I stopnia

Zarządzanie, to zarówno analizowanie, planowanie, inicjowanie, jak i kontrolowanie wszelkiego rodzaju strategii biznesowych. Kierunek obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Zarządzanie w Jańskim obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.

Kierunek daje profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Rozwija umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategię jego rozwoju.

Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański, też z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do gospodarczej aktywności i przedsiębiorczości. Na kierunku

Zarządzanie w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalności. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, Prawda – Dobro – Skuteczność uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propagujemy prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu niezwykle cennym kapitałem ludzkim i firmami. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowość sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności.

Specjalności

 • Komunikacja marketingowa
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w Instytucji Publicznej
 • Zarządzanie w Kryzysie
 • Zarządzanie w Kulturze
 • Zarządzanie w sektorach mody
 • Zarządznie projektami

studia II stopnia

Kierunek Zarządzanie należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Główną dziedzina jest ekonomia z odwołaniem do dorobku naukowego dyscyplin: prawo, psychologia, politologia, socjologia.

W pierwszych semestrach kierunku zaplanowano zapoznanie się studentów z wiedzą i terminologią ogólną dla tej dziedziny nauki. Kolejne semestry nauki udostępniaja praktyczne środki, metody i formy stosoane w praktyce, w przedsiebiorstwach, organizacjach i w róznych instytucjach prowadzących działalność gospodarczą w wielu obszarach, z uwzględnieniem specyfiki regionu.

Zarządzanie daje profesjonalną wiedzę na temat opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Wyzwala umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategie jego rozwoju.

Po każdym kierunku I stopnia możesz podjąć naukę na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Dla studentów innych kierunków chcących kontynuowac naukę na studiach II stopnia, a nie mających wcześniej styczności z przedmiotami niezbędnymi do właściwego poprowadzenia procesu dydaktycznego przygotowaliśmy przedmiot „Podstawy nauk o zarządzaniu”. Ma on pomóc w lepszym zrozumieniu studiowanego kierunku i uwrażliwić osoby nie uczestniczące wcześniej w okreslonych typach zajęć na pewne szczególne aspekty studiowania kierunku zarządzanie.

Specjalności

 • Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
 • Zarządzanie w Kryzysie
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą


Pedagogika


studia I stopnia

Pedagogika to zarówno rozumienie rzeczywistości edukacyjnej, nauczanie, edukowanie, wychowywanie, jak i komunikowanie. Kierunek obejmuje między innymi wiedzę z zakresu historii, filozofii, socjologii, psychologii, komunikacji oraz nauki języka angielskiego na poziomie B2.

Kierunek daje profesjonalna wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wychowania i pracy opiekuńczej, nowoczesnych metod pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także rozpoznawania zakłóceń w rozwoju dzieci w różnym wieku.

Kierunek stwarza szansę na to, aby być w centrum ciągle ewoluującego systemu edukacji oraz umiejętnie dopasowywać swoje wykształcenie do potrzeb dzisiejszego pedagogicznego rynku. Rozwija umiejętność analizy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności osób w różnym wieku oraz naprowadza, jak w sposób przemyślany i odpowiedzialny dobierać metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny rozwój.

Kształcenie na kierunku pedagogika cechuje także nacisk na rozwój szeroko rozumianych kompetencji społecznych, które są niezwykle cennym atutem w pracy pedagoga. Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański,  z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do aktywności i przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji.

Na kierunku Pedagogika w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalizacji i specjalności. System edukacyjny Szkół jańskiego oparty jest na metodzie WIDZIEĆ-OCENIĆ-DZIAŁAĆ. Obserwacja i rozwijanie wyobraźni sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć i działać twórczo.

Stąd nacisk w metodzie kształcenia na obserwację, od której rozpoczyna się droga od odtwarzania do tworzenia. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, PRAWDA-DOBRO-SKUTECZNOŚĆ, propagujemy prawdę jako naczelną zasadę w kontakcie z drugim człowiekiem. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu ludźmi w procesie edukacyjnym. Uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu środowiska edukacyjnego. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowość sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności. Uczymy skutecznego działania na rzecz środowiska lokalnego oraz polaków w rodzinie narodów.

Specjalności 

 • Doradztwo Personalne i Zawodowe
 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi
 • Studia Nauczycielskie

przejdź do spisu treści
Chełm 2

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel. +48 82 563 18 00
e-mail: dziekanat@chelm.janski.edu.pl
www.chelm.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:

Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Geodezyjne urządzanie terenów
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Studia I stopnia (licencjackie)
 • Gospodarka zasobami lokalnymi
 • Szacowanie nieruchomości
Pielęgniarstwo nowość!

Socjologia
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne (studia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna i badania marketingowe (studia licencjackie)
 • Socjologia mediów, komunikacji społecznej i PR (studia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie ruchem granicznym (studia I stopnia licencjackie)

Studia podyplomowe
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Menedżer jakości
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość i controlling
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie logistyką w biznesie
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE (z elementami przygotowania projektów)
 • Zarządzanie ruchem granicznym (z lektoratem języka ukraińskiego)
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

ElblągSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 7
tel. +48 55 625 00 44, +48 55 230 40 50
e-mail: administracja@elblag.janski.edu.pl
www.elblag.janski.edu.pl


Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarka przestrzenna nowość! (studia I stopnia inżynierskie)
 • Rewitalizacja (studia I stopnia licencjackie)
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (studia I stopnia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Rachunkowość i controlling (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie logistyką nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie turystyką (studia I stopnia licencjackie)
Studia podyplomowe
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządzania w jednostkach sektora publicznego
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gospodarka przestrzenna w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Rachunkowość i controlling
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
 • Zarządzanie i administracja w procesach transgranicznych
 • Zarządzanie i administracja w procesach transgranicznych - oferta specjalna
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie oraz promocja regionów i gmin
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ruchem granicznym
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym
 • Zarządzanie turystyką
 • Zarządzanie kryzysowe

Kraków


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
30-612 Kraków, ul. Witosa 9
tel. +48 12 654 54 69, +48 12 654 48 62
e-mail: dziekanat@krakow.janski.edu.pl
www.krakow.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Pedagogika
Specjalności:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia I stopnia licencjackie)
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia licencjackie)
 • Resocjalizacja (studia I stopnia licencjackie)
Politologia
Specjalności:
 • Administracja europejska (studia I stopnia licencjackie)
 • Public Relations i dziennikarstwo (studia I stopnia licencjackie)
 • Samorządność terytorialna (studia I stopnia licencjackie)
 • Sprawy międzynarodowe (studia I stopnia licencjackie)
Socjologia
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Komunikacja społeczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia kultury i komunikowania (studia licencjackie)
 • Socjologia reklamy nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia rodziny (studia I stopnia licencjackie)
Turystyka i rekreacja nowość!
Specjalności:
 • Turystyka dziedzictwa kulturowego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Turystyka międzynarodowa nowość! (studia I stopnia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Marketing międzynarodowy nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Obsługa rynku nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Organizacja i zarządzanie w mediach (studia I stopnia licencjackie)
 • Rachunkowość w zarządzaniu (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie i obsługa ruchu turystycznego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)

Studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi


Łomża

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 70 50, +48 86 216 50 19
e-mail: dziekanat@lomza.janski.edu.pl
www.lomza.janski.edu.pl
Rektor: dr Zbigniew Piotrowski


Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarka przestrzenna nowość! (studia I stopnia inżynierskie)
 • Rewitalizacja (studia I stopnia licencjackie)
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (studia I stopnia licencjackie)
Zarządzanie
Specjalności:
 • Rachunkowość i controlling (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie logistyką nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie turystyką (studia I stopnia licencjackie)
Studia podyplomowe
 • Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Kompetentny pracownik samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje w biznesie
 • Mediacje i negocjacje w sprawach karnych i rodzinnych
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Współczesny menedżer firmy
 • Menedżer w samorządzie terytorialnym
 • Terapia pedagogiczna
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i administracja w procesach transgranicznych
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Opole


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Opole
45-044 Opole, ul. Sempołowskiej 2
tel. +48 77 441 41 00
e-mail: dziekanat@opole.janski.edu.pl
www.opole.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne, architektoniczne i urbanistyczne (studia I stopnia inżynierskie)
Socjologia
Specjalności:
 • Socjologia bezpieczeństwa publicznego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia komunikacji społecznej (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia mediów, komunikacji społecznej i PR nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia organizacji i zarządzania nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia pomocy społecznej i doradztwo zawodowe nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Socjologia rodziny (studia I stopnia licencjackie)
Stosunki międzynarodowenowość!(studia I stopnia licencjackie)

Studia podyplomowe
 • Audyt organizacyjny
 • Bezpieczeństwo informacyjne w komunikacji społecznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Dziś profesjonalny handlowiec - jutro menedżer zespołu
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ewaluacja projektów rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Gospodarka przestrzenna w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Księgowość
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Nowoczesne zarządzanie kulturą
 • Oligofrenopedagogika
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z modułem językowym
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych
 • Socjoterapia
 • Szacowanie nieruchomości
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE (z elementami pozyskiwania funduszy)
 • Zarządzanie ruchem granicznym
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności
 • Zarządzanie i administrowanie w procesach transgranicznych
Szczecin

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
70-900, ul. Dworcowa 20A
tel. +48 91 812 80 18
e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl
www.szczecin.janski.edu.pl

Kierunki studiów I stopnia

Zarządzanie
Specjalności:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing w handlu i usługach
 • zarządzanie i gospodarka nieruchomościami
 • zarządzanie mediami
Studia podyplomowe
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim


Warszawa


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zarządzania w Warszawie
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, bud. B
tel. 22/ 675 67 53; 22/ 675 66 88
dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl
www.warszawa.janski.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, bud. D
tel. 22/ 675 67 54; 22/ 675 66 88
dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl
www.warszawa.janski.edu.pl

Rektor: prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab

Kierunki studiów I i II stopnia

Architektura i urbanistyka nowość!

Filozofia
Specjalności:
 • Nauczyciel etyki oraz przedmiotów filozoficznych (studia I stopnia licencjackie)
 • Filozofia biznesu nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Filozofia kultury (studia I stopnia licencjackie)

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:

 • Geodezyjne urządzanie terenów (studia I stopnia inżynierskie)
 • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii (studia I stopnia inżynierskie)
 • Gospodarka odpadami (studia I stopnia inżynierskie)
 • Gospodarka zasobami lokalnymi (studia I stopnia licencjackie)
 • Kompozycja urbanistyczna (studia I stopnia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka nowość! (studia I stopnia inżynierskie)

Pedagogika
Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza z organizacją czasu wolnego nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Pedagogika społeczna z resocjalizacją nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (studia I stopnia licencjackie)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (studia I stopnia licencjackie)

Politologia
Specjalności:

 • Administracja europejska nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Bezpieczeństwo państwa (studia I stopnia licencjackie)
 • Marketing polityczny (studia I stopnia licencjackie)
 • Public Relations i dziennikarstwo nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Samorządność terytorialna nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Sprawy międzynarodowe (studia I stopnia licencjackie)

Socjologia
Specjalności:

 • Doradztwo zawodowe (studia licencjackie)
 • Public Relations i dziennikarstwo nowość! (studia międzykierunkowe) (studia licencjackie)
 • Socjologia empiryczna i badania marketingowe nowość! (studia licencjackie)
 • Socjologia komunikacji społecznej (studia licencjackie)
 • Socjologia mediów i Public Relations nowość! (studia licencjackie)
 • Socjologia pracy i zarządzanie personelem nowość! (studia licencjackie)
 • Socjologia rodziny (studia licencjackie)

Zarządzanie
Specjalności:

 • Ekonomia menedżerska (studia I stopnia licencjackie)
 • Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim (studia II stopnia magisterskie)
 • Komunikacja w zarządzaniu nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie marketingiem przedsiębiorstwa (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie organizacjami (studia I stopnia licencjackie, studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie oświatą nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie projektami nowość! (studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie projektami unijnymi (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie w administracji publicznej nowość! (studia II stopnia magisterskie)
 • Zarządzanie w gospodarce przestrzennej (studia II stopnia magisterskie)


Studia podyplomowe

 • Analityk finansowy w zarządzaniu firmą
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Księgowość
 • Menadżer w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Menadżer w samorządzie terytorialnym
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Współczesny menadżer firmy
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Media przyszłości
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Zabrze


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40
tel. +48 32 273 31 94
e-mail: dziekanat@zabrze.janski.edu.pl
www.zabrze.janski.edu.plKierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Gospodarowanie nieruchomościami (studia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne (studia inżynierskie)
 • Rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych (studia inżynierskie)
 • Systemy informacji geograficznej (studia inżynierskie)
Stosunki międzynarodowe (studia licencjackie)

Studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Księgowość
 • Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Rewitalizacja terenów zurbanizowanych
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wycena nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych
 • Zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie turystyką kulturową i biznesową
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniDziekanat +48 228 512 890
Rekrutacja +48 668 487 760
Ogólny +48 664 455 090

Godziny pracy dziekanatu:
Tydzień z sesją zjazdową wtorek-sobota: 8:00 – 18:00

Tydzień bez sesji zjazdowej
poniedziałek-piątek: 8:00 – 18:00


 

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane