Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Projektowania i Wzornictwa Odzieżowego w Toruniu

Szkoła Projektowania i Wzornictwa Odzieżowego w Toruniu


ZAPRASZA OSOBY DOROSŁE (dowolny status wykształcenia)
PASJONUJĄCE SIĘ WZORNICTWEM , PROJEKTOWANIEM I SZYCIEM ODZIEŻY
DO PODJECIA NAUKI W CELU ZDOBYCIA ATRAKCYJNEGO ZAWODU
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

ZAPEWNIAMY:

 • NOWOCZESNĄ I BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ
 • KADRĘ O WYSOKICH KWALIFIKACJACH
 • KSZTAŁCENIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE w unikatowej na obszarze Północnej Polski specjalności w zakresie:
wzornictwa, projektowania, konstrukcji odzieży, komputerowego projektowania i wspomagania procesu produkcji w systemie LECTRA

Ponad 10- letnia tradycja szkoły oraz doskonałe warunki , które szkoła stwarza słuchaczom przekładają się na wysoką 100% zdawalność egzaminów zewnętrznych kończących się uzyskaniem dyplomu z tytułem zawodowym.

STUDIUM NAUCZA PONADTO W ZAWODACH:

 • TECHNIK ADMINISTACJI
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

OFERTA


Technik przemysłu mody

Kursy kwalifikacyjne w zawodzie technik przemysłu mody (ze specjalnością: komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji)

Od września 2012r zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty z dn.19 sierpnia 2011 r. nauczanie w większości zawodów w formie ustawicznej dla dorosłych odbywa się będzie w formie kursów kwalifikacyjnych. Likwiduje się tym samym możliwość kształcenia w szkołach policealnych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej kwalifikacji w danym zawodzie.

Ukończeniu kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Zdający, który zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Po pozytywnym zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz posiadaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem zawodowym

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody w formie kursów kwalifikacyjnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Komputerowego projektowania modeli odzieży w programie FDS, z opcją 3D;
 • Obsługi komputerowego systemu przygotowania produkcji Systemie Lectra- konstrukcja i modelowanie form odzieży, stopniowanie szablonów, sporządzanie układu kroju,
 • Opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • Dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego,
 • Wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • Obsługiwania maszyn urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • Organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Organizacja i forma kursów kwalifikacyjnych

Organizacja kursów kwalifikacyjnych jest zgodna z rozporządzeniem MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W zawodzie technik przemysłu mody prowadzone będą 2 kursy kwalifikacyjne dla następujących kwalifikacji:

Kurs I – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kurs II –Organizacja procesów wytwarzania wyrobów.

Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą w sposób komplementarny łącząc tradycyjną metodę nauczania z samokształceniem - nauczanie przez komputer za pomocą narzędzia edukacyjnego jakim jest Platforma Moodle w zakresie zajęć teoretycznych.

Czas trwania nauki 2 lata.

Nauczanie na kursie odbywać się będzie w formie zaocznej - zjazdy weekendowe co najmniej 2 w miesiącu.

Nasza szkoła oferuje:

 • wysoką jakość kształcenia, gwarantującą wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych
 • komfortowe warunki kształcenia (zajęcia w jednym budynku, w małych grupach, dodatkowe, bezpłatne konsultacje)
 • zdawanie egzaminów zewnętrznych w szkole, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Kursy zawodowe odzieżowe


KURS KONSTRUKCJI I STOPNIOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNIK KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE ODZIEŻOWYM

Kurs  skierowany jest do:                                                               

 • absolwentów szkół odzieżowych
 • pracowników zakładów odzieżowych

Przedmiot kursu:

Kurs przewiduje 150 godzin dydaktycznych obejmujących szkolenie w zakresie 2 modułów:

Moduł I - konstrukcja i modelowanie wyrobów odzieżowych - 80 h

Moduł II – komputerowe przygotowanie procesu produkcji w Systemie Lectra - 70 h


Zawody na uczelni:

technik przemysłu mody

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie