Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

Rok założenia: 1947

przejdź do spisu treści Przyjmuje kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów na następujące kierunki kształcenia w systemie dziennym:
 • TECHNIK DENTYSTYCZNY - 2,5 letni okres nauczania
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY - 2 letni okres nauczania
 • TECHNIK ELEKTORADIOLOG - 2 letni okres nauczania
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - 2 letni okres nauczania
 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - 1 roczny okres nauczania
Zajęcia na poszczególnych kierunkach odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Nauka obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywających się w aptekach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, z którymi szkoła zawiera umowy o kształcenie praktyczne.

Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w profesjonalny sprzęt gabinetach przedmiotowych.

Kadrę dydaktyczną szkoły tworzą wysoce wykwalifikowani specjaliści posiadający przygotowanie pedagogiczne, magistrowie farmacji, lekarze stomatolodzy i protetycy, magistrowie pedagogiki, psychologii, biologii; legitymizujący się także specjalizacjami zawodowymi. Wielu spośród nich to autorzy, konsultanci lub recenzenci programów nauczania.

Przy szkole działa Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole na konto, którego słuchacze wnoszą opłaty w wysokości ustalonej, corocznie z Samorządem Uczniowskim. Środki pozyskane tą drogą są przeznaczane na zakup urządzeń, aparatury i materiałów służących do realizacji zadań programowych i wykraczających poza programy nauczania.

Szkoła posiada bardzo dogodne położenie na głównych szlakach komunikacyjnych miasta i regionu (Dworzec Główny PKP i PKS) oraz w pobliżu głównych centrów naukowych i kulturalnych.
Szkoła nie posiada internatu, ale dla słuchaczy spoza Wrocławia istnieje możliwość zakwaterowania w internatach lub bursach innych szkół.

Władze szkoły:

mgr Iwona Orchel - Dyrektor szkoły
lek. stom. Romana Ostenda - Szargut - Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Piskozub - Kierownik szkolenia praktycznego


przejdź do spisu treści
(do dnia 1.09.2005 roku Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu)

W 1947 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność, jako Liceum Techniki Dentystycznej. W budynku, który obecnie zajmuje szkoła, w tym samym okresie  zostało otwarte liceum felczerskie. W 1952 roku zakończyło ono swoją działalność. Na bazie szkoleniowej zamkniętego liceum felczerskiego otwarto technikum farmaceutyczne (1953/54). Do 1960 roku działały technika o profilach: technika dentystyczna i technika farmaceutyczna – na podbudowie szkoły ogólnokształcącej. W tym samym okresie w innej bazie szkoleniowej powstała w 1958 roku państwowa szkoła instruktorów higieny.

W 1968 roku powstała Zbiorcza Średnia Szkoła Medyczna z siedzibą przy ul. Stawowej 24 we Wrocławiu. Placówka kształciła wówczas średnie kadry medyczne w zawodach:
 • technik dentystyczny,
 • technik farmaceutyczny,
 • instruktor higieny,
 • pracownik socjalny.
Od 1971 roku do 1.09. 2005 r. placówka działała pod nazwą Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu.

Od 1985 roku rozpoczęto w szkole kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Od 1.09.2005 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog ( dotąd kształcenie odbywało się w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu).

Ponadto od 1.09.2007 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęło się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna.


przejdź do spisu treści  rok powstania 1947Technik Dentystyczny tworzy średni personel medyczny. Zakres czynności technika dentystycznego obejmuje laboratoryjne wykonawstwo prac protetycznych i ortodontycznych.

Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcie odbywają się w systemie stacjonarnym pięciodniowym.

W programie nauczania znajdują się przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenia praktyczne w formie zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz praktyk zawodowych odbywanych w wiodących laboratoriach protetycznych.

Szkolne pracownie techniki dentystycznej i ortodoncji wyposażone są w nowoczesny, profesjonalny sprzęt, co pozwala na wprowadzenie najnowszych technologii z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji.

Słuchacze zgłębiają nowe techniki pracy, wykonując między innymi prace z kompozytu, ceramiki, czy płytek termoformowalnych. Absolwenci legitymują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, a to daje im możliwość pracy w laboratoriach protetycznych i ortodontycznych w kraju i zagranicą. Przyszli technicy dentystyczni mogą w szkole rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w trakcie koła modelarstwa i koła ortodontycznego.

Miejsce pracy technika dentystycznego to: protezownie, pracownie i laboratoria protetyczne we wszystkich formach własnościowych.

Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnego talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości, precyzji i rzetelności, podzielności uwagi i szybkiego decydowania, umiejętności pracy w zespole, dlatego kandydat winien posiadać wstępną orientację o zawodzie, a także o własnych predyspozycjach, w tym zakresie.

W szkole na kierunku technika dentystyczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 300,- zł w semestrze.

PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:
 • Przede wszystkim choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu a zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
 • brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zawodzie.
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego: sprawdzian uzdolnień kierunkowych (manualnych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 • suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na egzaminie wstępnym i na świadectwie szkoły niższego typu z przedmiotów:
                         • biologii,
                         • chemii,
                         • fizyki.


przejdź do spisu treści rok powstania 1952Technik farmaceutyczny
tworzy średni personel medyczny pracujący w aptekach wszystkich rodzajów, sklepach drogeryjnych, zielarskich, magazynach i hurtowniach leków i artykułów sanitarnych.

Nauka na kierunku trwa 4 semestry.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, pięciodniowym.

Zajęcia edukacyjne obejmują wykłady oraz ćwiczenia odbywające się w małych grupach. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, a większość z nich o charakterze zawodowym ma na celu ukształtowanie prawidłowej sylwetki absolwenta szkoły.

Przewidziane planem nauczania zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w placówkach służby zdrowia, aptekach otwartych i szpitalach, laboratoriach galenowych i analitycznych oraz hurtowniach farmaceutycznych. Są to jednocześnie miejsca pracy przyszłych absolwentów kierunku.

Kandydat na technika farmaceutycznego winien posiadać dobrą znajomość chemii, zainteresowania przyrodnicze, humanistyczne i techniczne. Cechować go powinna spostrzegawczość, dokładność i sumienność oraz umiejętność współpracy.

W szkole na kierunku technika farmaceutyczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 150,- zł w semestrze.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:
 • choroby skóry,
 • przewlekła alergia,
 • ułomności fizyczne uniemożliwiające wykonywanie zawodu np. wzrost poniżej przeciętnego,
 • wady i choroby narządu wzroku:
 • jak zaburzenia widzenia obuocznego,
 • upośledzenia adaptacji wzroku,
 • daltonizm,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne;
 • np. epilepsja,
 • niedosłuch.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK:
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
 • brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zawodzie,
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego: chemia i biologia w formie testu,
 • suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na egzaminie wstępnym i na świadectwie szkoły niższego typu z przedmiotów:
                         • biologii,
                         • chemii,
                         • informatyki
                         • oraz dodatkowo z języka łacińskiego
                           -2 punkty bez względu na ocenę na świadectwie
                         (brak tego przedmiotu na świadectwie szkolnym
                         nie dyskwalifikuje kandydata z ubiegania się o przyjęcie).przejdź do spisu treści


Technik elektroradiolog - tworzy średni personel medyczny. W czasie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu fizycznych podstaw elektroradiologii, radiodiagnostyki, rentgenografii, radioterapii.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG MOŻE PODEJMOWAĆ PRACĘ W:
 • pracowniach diagnostyki radiologicznej, a w szczególności:
• rentgenowskich
• stomatologicznych
• badań naczyniowych
• tomografii komputerowej
• densytometrii kośćca
• mammografii
 • w pracowniach EKG
 • pracowniach rezonansu magnetycznego
 • pracowniach diagnostyki oddechowej
 • pracowniach audiologii
 • pracowniach ultrasonografii
 • zakładach radioterapii
 • innych podmiotach gospodarczych wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną.
Unikalny wydział kształcący w kierunku obsługi aparatury i diagnostyki elektromedycznej - jedyny na Dolnym Śląsku. Program nauczania przewiduje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów zawodowych, ogólnomedycznych oraz praktyczną naukę zawodu. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły, przychodniach i szpitalach.

Kandydat na technika elektroradiologa winien posiadać sprawność manualną niezbędną do obsługi precyzyjnej aparatury, podzielność uwagi, odporność psychiczną, wrażliwość na cudze cierpienia i kalectwo, chęć niesienia pomocy pacjentowi w każdej sytuacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:
 • choroby krwi,
 • stan obniżonej odporności układu immunologicznego,
 • gruźlica,
 • alergia skóry na odczynniki fotograficzne.
W szkole na kierunku technika elektroradiologii słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkoły w wysokości 100 zł. w semestrze.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
 • brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zawodzie,
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego: rozmowa kwalifikacyjna - przy zgłoszeniu się większej liczby kandydatów niż ustalony limit.
przejdź do spisu treści rok powstania 1985Higienistka stomatologiczna (higienista stomatologiczny) tworzy średni personel medyczny związany z profilaktyką stomatologiczną.

W naszym kraju zawód higienistki stomatologicznej jest bardzo młodym i dynamicznie rozwijającym się. W krajach zachodnich, gdzie profilaktyka jest na bardzo wysokim poziomie, higienistka stomatologiczna pełni ważną i odpowiedzialną funkcję.

GŁÓWNE ZADANIA HIGIENISTKI to:
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej,
 • asystowanie lekarzowi przy zabiegach,
 • usuwanie złogów nazębnych,
 • lakowanie zębów,
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym.
Zawód ten umożliwia szybkie podjęcie pracy, gdyż zapotrzebowanie na higienistów stomatologicznych coraz bardziej wzrasta.

PODSTAWOWE MIEJSCA PRACY HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH to:
 • wszelkiego typu poradnie,
 • ośrodki zdrowia,
 • zakłady specjalistyczne,
 • gabinety stomatologiczne.
Swoje umiejętności słuchacze kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach szkolnych oraz w ramach praktyk zawodowych w gabinetach prywatnych i państwowych na terenie całego miasta.
Kandydatka na higienistkę stomatologiczną to: sprawna fizycznie i zręczna manualnie osoba, posiadająca uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny, komunikatywna, odznaczająca się dobrą dykcją oraz umiejętnościami narracji, a także dokładnością i cierpliwością.

W szkole na kierunku higienistka stomatologiczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 100,- zł w semestrze.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:
 • choroby zakaźne,
 • epilepsja,
 • ułomności fizyczne,
 • wady wymowy,
 • tiki.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK:
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
 • brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zawodzie,
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego: rozmowa kwalifikacyjna - przy zgłoszeniu się większej liczby kandydatów niż ustalony limit.

przejdź do spisu treści rok powstania 2007Asystentka stomatologiczna jako średni personel medyczny wchodzi w skład zespołu stomatologicznego (DENTAL TEAM).
Asystentka stomatologiczna może być zatrudniona w poradniach stomatlogicznych różnych typów pełniąc obowiązki asysty w trakcie leczenia stomatologicznego oraz wykonując działania zawiązane z funkcjonowaniem poradni.

GŁÓWNE ZADANIA ASYSTENTKI to:
współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów,
 • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy,
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów,
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym.
PODSTAWOWE MIEJSCA PRACY ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH to:
 • wszelkiego typu poradnie stomatologiczne.
Swoje umiejętności słuchaczki kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych na terenie całego miasta.
Kandydatka na asystentkę stomatologiczną to: sprawna manualnie osoba, komunikatywna, wrażliwa na cierpienie ludzi, odznaczająca się dokładnością, cierpliwością, odpowiedzialnością.

W szkole na kierunku asystentka stomatologiczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 80,- zł w semestrze.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:
 • ogólnie zły stan zdrowia,
 • niska sprawność psychofizyczna,
 • nieprawidłowe widzenie barw i głębi,
 • niepoprawny słuch,
 • zaburzenia wymowy.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK:
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
 • brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zawodzie,
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego: rozmowa kwalifikacyjna - przy zgłoszeniu się większej liczby kandydatów niż ustalony limit.


Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane