Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Rok założenia: 1994 | Rektor: dr Jerzy Paweł Nowacki

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to jedna z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce – wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. PJATK powstała w 1994 roku na mocy porozumienia rządów Polski i Japonii. Szczególny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy, standardów kształcenia w Unii Europejskiej, postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. 

PJATK stawia przede wszystkim na praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, posiadają bowiem wiedzę dotyczącą nowoczesnych zastosowań informatyki w wielu dziedzinach życia. Uczelnia szczyci się pięcioma tysiącami absolwentów. 

PJATK wyróżnia wybitna kadra – Uczelnia zatrudnia najlepszych specjalistów, naukowców i dydaktyków, teoretyków i praktyków zarówno z Polski, jak i z całego świata. 

PJATK aktywnie działa na arenie międzynarodowej, współpracując z uczelniami w Europie (m.in. w ramach programu Erasmus) oraz na całym świecie (USA, Japonia, Australia). Dzięki temu studenci PJWSTK mogą część studiów odbyć na renomowanych uczelniach zagranicznych. Uczelnia prowadzi także zajęcia w języku angielskim.

Do dyspozycji studentów wszystkich kierunków są nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze na rynku oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp. Do dyspozycji studentów jest także profesjonalne studio fotograficzne, pracownie malarskie, pracownia grafiki warsztatowej, itp.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego. PJATK jest jedynym w Polsce oficjalnym centrum egzaminacyjnym umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego. Istnieje także możliwość wyboru innego języka obcego na wyższych semestrach. Informacje dotyczące nauki języków obcych można znaleźć na stronie Studium Języków Obcych.

Cały kampus pokryty jest bezprzewodową siecią Wi-Fi umożliwiającą korzystanie z Internetu przy pomocy urządzeń mobilnych. Dodatkowo uczelnia jest członkiem konfederacji Eduroam, dzięki czemu studenci mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu na wielu uczelniach na świecie.

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach:

 • stacjonarnym (dziennym) - trzy i pół roku (studia w języku polskim lub angielskim)
 • niestacjonarnym (zaocznym) - cztery lata (studia w języku polskim)
 • internetowym - cztery lata (studia w języku polskim lub angielskim)

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka.

W ramach nauczania bazowego zapoznaje się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa. 

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Ruby, Ruby on Rails, C#, SQL.

Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin:

 • Bazy danych;
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych;
 • Programowanie systemowe i sieciowe;
 • Systemy równoległe i rozproszone;
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych;
 • Sieci urządzeń mobilnych.
 • Multimedia;
 • Multimedia – animacja 3D;
 • Multimedia – programowanie gier;
 • Inteligentne metody inżynierii wiedzy;
 • Programowanie aplikacji biznesowych;

Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Studia II stopnia

Wydział Informatyki PJATK oferuje naukę na studiach II stopnia - uzupełniających magisterskich, zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK,  jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni.  Studia realizowane są w języku polskim (stacjonarne, niestacjonarne: zaoczne i internetowe) oraz w języku angielskim (stacjonarne).

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). Jest równiez systematycznie dostosowywany do bieżących trendów, technologii i wymagań rynkowych. W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Dzięki takim rozwiązaniom studenci mają wpływ na swój rozkład zajęć. Wszystkie zajęcia zakończone zdanym egzaminem i zaliczeniem dają studentowi punkty kredytowe (ECTS). Zajęcia fakultatywne studenci mogą wybierać wyłącznie w ramach swojej specjalizacji. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku informatyka w następujących trybach:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym - zaocznym
 • internetowym - zaocznym przez Internet 

Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Studia I stopnia

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. W 2010 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK, jako trzecia uczelnia w Polsce - obok ASP w Warszawie i Krakowie - został członkiem CUMULUS - międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze uczelnie artystyczne z całego świata. W 2017 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi SNM PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

Kształcenie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika odbywa się na następujących poziomach:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne w języku polskim (dzienne) - 6 semestrów;
 • stacjonarne w języku angielskim (dzienne) - 6 semestrów;
 • niestacjonarnym w języku polskim (zaocznym) - 6 semestrów.

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):

 • stacjonarne w języku polskim (dzienne) - 4 semestry;
 • stacjonarne w języku angielskim (dzienne) - 4 semestry;
 • niestacjonarnym w języku polskim (zaocznym) - 5 semestrów.

Warsztaty i kursy przygotowujące do uzyskania stopnia doktora sztuk pięknych

 • Kusy wspierające kandydatów do uzyskania stopnia doktora sztuk pięknych

Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i podstawy edukacji artystycznej. Przedmioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin, jak: podstawy algorytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworzenie grafiki i animacji komputerowej, modelowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają praktyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.

W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwienie studenta na plastykę. Na ten aspekt położono szczególny nacisk, ponieważ obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej, jak i w grach komputerowych.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

 • edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;
 • grafiki - program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;
 • informatyki - studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami, administrowanie systemami informatycznymi zarządzania, tworzenie przyjaznych użytkownikowi funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.

Osiągnięcia studentów SNM w latach 2016-2018

Program studiów:

Studia II stopnia

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku GRAFIKA otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, grafika internetowa, techniki prezentacji multimedialnych, techniki druku cyfrowego, tworzenie animacji komputerowej (2D i 3D), modelowanie trójwymiarowe, muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych, efekty specjalne. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach informatycznych.

W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Program nauczania oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat mechanizmów percepcji wzrokowej występujących zarówno w procesie tworzenia obrazów (wszelkich działań artystycznych w zakresie komunikacji wizualnej: rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, cyfrowa reprodukcja poligraficzna, techniki multimedialne – film, video, animacje, dźwięk), jak i ich odbioru przez obserwatora, oraz na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat kształtu, głębi, barwy, dźwięku i ruchu, jako tworzywa do tworzenia obrazów – języka komunikacji wizualnej.

Studia drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Sztuka Nowych Mediów są prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Studia z Architektury Wnętrz na PJATK to połączenie sztuki plastycznej i architektonicznej z wiedzą o nowoczesnych mediach cyfrowych, multimediach i sztuce wizualnej.

Dzięki kadrze wybitnych pedagogów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poznasz zasady projektowania zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła przy wykorzystaniu prostych technik. W trakcie zajęć w pracowniach projektowania przykładamy dużą uwagę do praktycznego rozwiązywania i realizacji projektów.

Studiuj w trybie dziennym lub zaocznym na jednej z dwóch specjalizacji: projektowaniu wnętrz lub projektowaniu wystawiennictwa.

Nasi studenci poza nauką języka angielskiego mają możliwość wyboru dodatkowych zajęć z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego, dzięki czemu po studiach mogą z powodzeniem działać i pracować w zespołach architektonicznych czy studiach designu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dzięki studiom na Architekturze Wnętrz możesz:

 • wykonywać zawód projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, 
 • projektować elementy przestrzeni architektonicznej oraz użyteczności publicznej
 • aranżować powierzchnie targowe i wystawowe, 
 • projektować meble i elementy wystroju wnętrz.

Szczegółowe informacje o kierunku

Jak dostać się na studia?

Zobacz galerię z pracami naszych studentów

Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku i prowadzi studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie Informacją.

Studia prowadzone są w dwóch trybach:

 • siedmiosemestralne studia w trybie stacjonarnym (dziennym)
 • ośmiosemestralne studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • Zarządzanie projektami
 • Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 • Analiza biznesowa
 • E-commerce
 • Wdrożenia systemów IT

Podczas nauki studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji „twardych”, jak i „miękkich”).

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Służą temu zwłaszcza przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Absolwentów wyróżnia to, że oprócz wspomnianej kompleksowej wiedzy z dziedziny informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie. Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy teleinformatycznej i najnowszych produktów software’owych, jakimi dysponuje Uczelnia, np. zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz systemu SAP CRM służącego do zarządzania relacjami z klientami. Podczas zajęć nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne (np. zadania z rachunkowości rozwiązywane są przy zastosowaniu systemu Symfonia) oraz rozwiązywanie tzw. case studies. W trakcie ćwiczeń i realizacji prac projektowych studenci nabywają nie tylko kompetencje profesjonalne, ale także umiejętność myślenia systemowego, co jest przydatne w rozwiązywaniu problemów. Zdobywają także umiejętności pracy zespołowej, ważne dla efektywności działania i rozwoju innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Zarządzania Informacją absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, w tym studiów II stopnia na Wydziale Informatyki PJATK (w szczególności na specjalizacjach dotyczących stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu).

Absolwenci Wydziału zatrudniani są w przedsiębiorstwach jako menedżerowie (w szczególności menedżerowie projektów, inżynierowie procesu/produktu) oraz jako specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Są oni bardzo dobrze przygotowani zarówno do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji – wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają.

Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów.

Poza kierunkami informatycznymi i artystycznymi PJATK prowadzi też studia na kierunku kulturoznawstwo. Studia realizowane są na Wydziale Kultury Japonii. Ich przedmiotem jest kultura Japonii, uzupełniona o podstawową znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu. Studenci poznają też zarys wiedzy kulturoznawczej oraz praktyczne umiejętności zarządzania kulturą. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują stopień licencjata z dziedziny kulturoznawstwa.

Kandydaci mają do wyboru dwa tryby studiów:

 • sześciosemestralne studia stacjonarne
 • sześciosemestralne studia niestacjonarne

Studia mają charakter ogólnohumanistyczny (kulturoznawczy). Szczególny nacisk położony jest jednak na kulturę Japonii. Zawarty w programie intensywny kurs języka japońskiego umożliwi jego praktyczne opanowanie w stopniu średniozaawansowanym. Oprócz przedmiotów ogólnych, wchodzących w skład wykształcenia każdego kulturoznawcy (filozofia, historia kultury, jej socjologia i antropologia, teorie kultury czy zarządzanie kulturą), w programie studiów znajdują się przedmioty dające pogłębioną znajomość kultury Japonii - nie tylko tej klasycznej, ale również współczesnej. Program uwzględnia wciąż rosnące zainteresowanie nowoczesnym obliczem Japonii i kładzie nacisk na prezentowanie najnowszych zjawisk w życiu kulturalno-społecznym, w tym aktualnych trendów w kulturze masowej i popularnej (film, komiks, nowoczesne media). Japońska nowoczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy bogatej kultury tradycyjnej (klasyczny teatr, literatura, sztuki piękne i estetyka). Równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności jest unikatową cechą studiów w PJATK.

Studia licencjackie realizowane na Wydziale Kultury Japonii PJATK zorientowane są na wykształcenie absolwentów o kompetencjach ogólnokulturoznawczych, posiadających jednak dobre specjalistyczne (japonistyczne) przygotowanie językowe oraz teoretyczną i praktyczną znajomość form tej kultury.

Niezależnie od japonistycznej specyfiki studiów, absolwenci mogą pracować w wielu zawodach związanych z kulturą. To dlatego w programie znajdują się przedmioty praktyczno-zawodowe, związane np. z marketingiem czy administrowaniem kulturą. Licencjaci będą też przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na innych kierunkach (humanistycznych, społecznych).

Studia I stopnia


 • studia licencjackie - stacjonarne
 • studia licencjackie - niestacjonarne
 • studia licencjackie - stacjonarne polskojęzyczne
 • studia licencjackie - stacjonarne anglojęzyczne
 • studia licencjackie - niestacjonarne
 • studia inżynierskie - stacjonarne polskojęzyczne
 • studia inżynierskie - stacjonarne anglojęzyczne
 • studia inżynierskie - niestacjonarne
 • studia inżynierskie - niestacjonarne przez internet polskojęzyczne
 • studia inżynierskie - niestacjonarne przez internet anglojęzyczne
 • studia licencjackie - stacjonarne
 • studia licencjackie - niestacjonarne
 • studia inżynierskie stacjonarne
 • studia inżynierskie niestacjonarne

Studia II stopnia


 • studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne (polsko i anglojęzyczne) i niestacjonarne
 • studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne (polsko i anglojęzyczne), niestacjonarne i niestacjonarne przez internet
 • studia magisterskie uzupełniające - niestacjonarne

Studia III stopnia


 • studia doktoranckie
 • studia doktoranckie

Studia podyplomowe i kursy


 


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka społeczna II stopnia Niestacjonarny
informatyka w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

Wprowadzenie do systemów informacyjnych
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki
Relacyjne bazy danych
Multimedia
języka japońskiego
Grafika komputerowa
z zakresu studiów inżynierskich

Języki na uczelni:

japoński

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zarobki absolwentów PJATK - raport ministerstwa

Absolwenci informatyki, grafiki i architektury wnętrz z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych są najlepiej opłacanymi pracownikami

czytaj dalej

Drzwi Otwarte ON-LINE w PJATK 29.06

Myślisz o studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ale chcesz sprawdzić, jak wyglądają od środka?

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów na studiana Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunkach: grafika oraz architektura wnętrz. Uczelnia prowadzi też kursy przygotowawcze do matury rozszerzonej z matematyki oraz informatyki.

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Zaprasza na dzień otwarty on-line - 8 września

czytaj dalej

NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW PJATK

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych należą do najlepiej zarabiających młodych specjalistów w Warszawie.

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną w rankingu „Perspektyw” 2019

czytaj dalej

MBA dla branży IT

to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft.

czytaj dalej

KURSY INTERNETOWE

w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

czytaj dalej

Noc Muzeów w PJATK 2019

Sakura, yukaty, furoshiki, kumihimo, onigiri. 18 maja Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych odkryje przed nocnymi markami, co znaczą te japońskie pojęcia.

czytaj dalej

AnimaTricks – Szkoła Animacji 3D

Rekrutacja trwa!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie