Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Rok założenia: 1919 | Rektor: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

przejdź do spisu treści

 - dla ludzi z pasją!

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem. Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

UCZELNIA EUROPEJSKA

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 27 kierunków studiów. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne. Jest członkiem SEFI (Societe Euro peenne pour la Formation des Ingenieurs), EUA (European University Association), ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) oraz IAU (International Association of Universities).

NAUKA

Politechnika Poznańska stanowi ważny ośrodek badań naukowych. Z roku na rok udział środków przeznaczonych na badania jest coraz większy. Silną stroną Uczelni jest kadra pracowników naukowych. Ich osiągnięcia naukowe i publikacje stanowią ważny wkład do współczesnych nauk technicznych. Wielu młodych pracowników i doktorantów zdobywa stypendia naukowe i wyjeżdża za granicę w celu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń. Naukowcy Uczelni zdobywają najwyższe państwowe nagrody naukowe. Fundacja Nauki Polskiej, premiująca najlepszych polskich uczonych, trzykrotnie wyróżniła profesorów naszej Uczelni, tzw. polskim Noblem - w roku 2000 prof. Jana Węglarza, w roku 2005 prof. Romana Słowińskiego, a w roku 2011 prof. Elżbietę Frąckowiak.

EDUKACJA

Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Uczelnia oferuje studia na ponad 100 specjalnościach prowadzonych na 27 kierunkach studiów. Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Dlaczego PP?

WIEDZA
Czyli to co najcenniejszego może wam przekazać Wam uczelnia. Wiedza na Politechnice Poznańskiej jest towarem najwyższej jakości. Przekazuje ją w przystępny i profesjonalny sposób świetnie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna.

KARIERA
… po Politechnice jest nieunikniona :) a jeśli nie kariera to na pewno możliwość zawodowej realizacji. Inżynierowie są poszukiwani przez najlepsze firmy. Uczelnia zapewnia swoim studentom nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale także wyposaża w umiejętności mające ułatwić efektywny start na rynku pracy.

KAMPUS
Kampus WARTA, czyli miejsce gdzie koncentruje się życie studentów Politechniki Poznańskiej sprawia, że czują się oni bardzo dobrze na swojej uczelni. Mają tu wszystko co niezbędne do nauki, mieszkania, wypoczynku i kontaktu z otoczeniem. Jest to miejsce, które buduje to, co na tej uczelni niepowtarzalne, czyli…

KLIMAT
Bez tego studiowanie staje się jałowe. Politechnika Poznańska klimat dodaje gratis. Tutaj poznasz swoich przyjaciół, z którymi spędzisz niezapomniane chwile. A dzięki pracownikom uczelni zrozumiesz, że studiowanie to nie tylko ciężka praca, ale także intelektualna przygoda. Gwarantujemy życzliwość, zrozumienie i niezłą atmosferę.

ŻYCIE STUDENCKIE
Jest czas na naukę, na rozrywkę i pasję. Jesteś urodzonym organizatorem – wykorzystaj swoje zdolności organizując imprezy studenckie. Lubisz wędrówki? Polecamy Klub Górski „Halny”. Masz umysł ścisły, ale tak naprawdę chciałbyś spróbować jak to jest być dziennikarzem – wtedy zaprasza Cię politechniczne Radio Afera. Możliwości jest wiele, ale przede wszystkim stawiamy na…

SPORT
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego jest najliczniejszą organizacją studencką Politechniki. Działa tu 30 sekcji sportowych, w których regularnie ćwiczy prawie 1000 studentów, a na dodatek wielu z nich osiąga znaczące sukcesy. Do dyspozycji mają najlepsze w mieście outdorowe oświetlone boisko, halę sportową i siłownię.

STUDIA I i II STOPNIAprzejdź do spisu treści

Wydział Architektury


Wydział Architektury kształci studentów na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz.

Wydział jest jednym z 4 Wydziałów Architektury na uczelni politechnicznej w Polsce, który posiada kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną przez KOMITET EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH w 2017r.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Architektury dla kierunku architektura najwyższą  ocenę -  wyróżniającą w lutym 2018r.

Program kształcenia na obu kierunkach oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych ( m.in. e-larning), a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, sztuki projektowe oraz sztuki piękne. Większość prowadzonych na Wydziale zajęć ma charakter praktyczny (ćwiczenia, laboratoria, projekty). Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie kompetencji i umiejętności mających bezpośredni wpływ na jakość projektowanej przestrzeni. Badania  naukowe prowadzone na Wydziale, powiązane z kierunkiem studiów, stwarzają studentom możliwość udziału w seminariach, sympozjach czy konferencjach, przygotowując ich również do pracy naukowo - badawczej. Ciągle udoskonalamy nasze zaplecze dydaktyczne i bazę laboratoriów, a nasze działania zmierzają do tego, by w bliskiej perspektywie dwóch lat przenieść Wydział Architektury do nowego budynku w Kampusie Warta, będącego jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Poprzez ciągłe dostosowanie do ewoluujących oczekiwań rynku pracy, nasi absolwenci dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji  społecznych, z powodzeniem znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju ale i zagranicą.

Nasi studenci to również laureaci wielu prestiżowych konkursów architektonicznych krajowych i międzynarodowych, takich jak: Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju, „Dyplom Roku” im. Zbyszka Zawistowskiego organizowany przez SARP, konkurs na najlepszą pracę semestralną im. Władysława Czarneckiego,konkurs na doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP za projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka, konkurs „Moja Wielkopolska” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta m. Poznania organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, konkurs o „Nagrodę Miasta Poznania” za najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, konkurs „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu,  International Velux Award, Finsa Award, i wielu innych.

Wydział Architektury jest liderem w zakresie ilości beneficjentów międzynarodowego programu Erasmus, w ramach którego zapewnia możliwość studiowania na jednej z 42 renomowanych uczelni partnerskich, w jednym z 15 krajów. Co roku z programu Erasmus korzysta ok. 80-100 studentów Wydziału.

Ponadto Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Architektura - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju.

Kariera po studiach:

 • asystent architekta w biurze architektonicznym
 • asystent architekta / urbanisty w biurze planowania przestrzennego
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadany tytuł zawodowy inżyniera architekta
 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju

Kariera po studiach:

 • architekt / asystent architekta w biurze architektonicznym
 • architekt / urbanista w biurze planowania przestrzennego
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin.
Architektura wnętrz - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3 lata (6 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju.

Kariera po studiach:

 • architekt wnętrz
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.)

przejdź do spisu treści

Wydział Informatyki


Aby sprostać wymogom konkurencyjności w skali globalnej, konieczne jest kształcenie fachowców o najwyższych kwalifikacjach, którzy potrafią zrównać polską gospodarkę z gospodarką krajów wysoko rozwiniętych. Potrzebni są fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach: informatycy oraz specjaliści z zakresu automatyki i robotyki, którzy w swoich specjalnościach potrafią uzyskać przewagę konkurencyjną. Potrzebni są także specjaliści, którzy bardzo dobrze rozumieją całą firmę, jej potrzeby w zakresie informatyzacji i automatyzacji oraz otoczenie w którym ona działa i potrafią ją sprawnie dostosować do zmieniających się w tym otoczeniu warunków. Takich specjalistów kształci Wydział Informatyki.

Zapraszamy do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Informatyki. Daje on możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, gwarantującej uzyskanie bardzo atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. Gwarantujemy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz przyjazną atmosferę studiowania. Oprócz tego, naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych.

Informatyka - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • dobre oceny z nauk ścisłych

Kariera po studiach:

 • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
 • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Internet Przedmiotów   
 • Gry i technologie internetowe
 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji      
 • Mikrosystemy informatyczne
 • Systemy rozproszone
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Technologie przetwarzania danych  
 • Technologie wytwarzania oprogramowania

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • ukończone studia inżynierskie

Profile dyplomowania:

 • Zgodne z wybraną specjalnością

Kariera po studiach:

 • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe, możliwość podjęcia studiów doktoranckich w Politechnice Poznańskiej lub wybranych uczelniach zagranicznych
 • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
Bioinformatyka - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3 lata (6 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
 • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Profile dyplomowania:

 • Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii)

Kariera po studiach:

 • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
 • w laboratoriach i instytutach badawczych
 • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
 • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi

II stopień
Czas trwania: 
2 lata (4 semestry)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
 • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Profile dyplomowania:

 • Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii)

Kariera po studiach:

 • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
 • w laboratoriach i instytutach badawczych
 • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
 • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence

po angielsku

I Cycle
Mode and Type: Full-time studies of the first cycle
Duration: 3.5 years (7 semesters)

Candidate’s predispositions:

 • interest in computer science and related branches
 • skill of logical thinking and creativity
 • English language – level B2 (Common European Framework)

Career opportunities for graduates:

 • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using  intelligent information technologies , national and international research and development centres , domestic and foreign institutions of higher education
 • Career opportunities for graduates: engineering technician or scientific worker of research and development laboratory ,. data analyst, machine learning engineer, designer and  developer   of software   and  complex IT systems  , information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, ), manager of developer teams.

przejdź do spisu treści

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji


Wydział Elektroniki i Telekomunikacji (WEiT) Politechniki Poznańskiej rozpoczął działalność 1 października 2006 roku, korzystając z zasobów materialnych i doświadczenia pracowników Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji (IEiT) Politechniki Poznańskiej. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, utworzony w roku 1974, w okresie 30 lat stał się jedną z najwyżej cenionych instytucji badawczych i edukacyjnych w Polsce.

Ofertę edukacyjną WEiT charakteryzują nowoczesne metody i szeroki zakres tematyki kształcenia. Wydział zapewnia znakomite, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych na poziomie inżynierskim i magisterskim. Oferowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie dostępne formy kształcenia mają jeden cel: wyposażenie studentów w niezbędną, nowoczesną wiedzę i przygotowanie ich do sprostania coraz poważniejszym wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego. Wydział posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie telekomunikacja, prowadzi także studia doktoranckie.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP realizuje misję zgodną z misją Politechniki Poznańskiej zdefiniowaną w Uchwale Nr 114 Senatu PP z dnia 15 grudnia 2010 r. pt. Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020. Jest ona wyrażona następującymi słowami:

Misją Politechniki Poznańskiej jest „kształcenie na wszystkich kierunkach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem”.

W tym kontekście misję Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji definiuje się jako dążenie do rozwoju wiedzy poprzez realizowane badania naukowe oraz jej upowszechnianie dzięki kształceniu na wszystkich stopniach studiów wyższych i dzięki wdrażaniu wyników badań w zakresie szeroko rozumianych technik telekomunikacyjnych, informacyjnych i elektronicznych.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

 • ogólnoakademicki

Specjalności:

 • Radiokomunikacja
 • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe
 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

Predyspozycje kandydata:

 • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
 • umiejętność logicznego myślenia
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

Kariera po studiach:

 • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
 • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Radiokomunikacja
 • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe
 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

Predyspozycje kandydata:

Absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka. Powinien interesować się nowoczesnymi technologiami, posiadać umiejętność logicznego myślenia i predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach.

Kariera po studiach:

 • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo -badawczych. Absolwent jest także gotowy do kontynowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.
 • Zatrudnienie:  firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd., praca w instytucjach naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych.
Teleinformatyka - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • kształtowanie profilu przez wybór przedmiotów obieralnych
 • Predyspozycje kandydata:
 • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • zainteresowania współczesną informatyką i telekomunikacją
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność

Kariera po studiach:

 • Absolwent kierunku Teleinformatyka posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do projektowania, programowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów teleinformatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży technik telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Jest przygotowany do podjęcia planowanych studiów drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
 • Zatrudnienie:  Firmy przygotowujace oprogramowanie dla zastosowań teleinformatycznych,  telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz ogólnoinformatycznych, zajmujące się integracją sieci i usług oraz systemami multimedialnymi, operatorzy sieci teleinformatycznych, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

II stopień

Uruchomienie studiów planowane jest w marcu 2020 r.


przejdź do spisu treści

Wydział Technologii Chemicznej


Wydział Technologii Chemicznej istnieje od 1968 roku. Zatrudnia 31 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 2 członków korespondentów PAN i 14 profesorów tytularnych). Grupę tę wspiera 71 doktorów i 35 pozostałych pracowników.

Kształcenie na studiach I i II stopnia odbywa się na trzech kierunkach: Technologia Chemiczna/ Chemical Technology, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Technologie Ochrony Środowiska, Inżynieria Farmaceutyczna (w przypadku uruchomienia kierunku). Dydaktyka prowadzona jest na wysokim poziomie, a opracowane programy kształcenia są ambitne i pozwalają absolwentom na znalezienie dobrej pracy. Na studiach II stopnia, na kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest także kształcenie w języku angielskim w na specjalności Composites and Nanomaterials.

Wydział posiada prawa doktoryzowania w dziedzinie /dyscyplinie: nauki chemiczne/chemia, nauki chemiczne/technologia chemiczna, nauki techniczne/technologia chemiczna oraz prawa habilitowania w dziedzinie/dyscyplinie nauki chemiczne/technologia chemiczna.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale mają bardzo wysoki poziom merytoryczny, o czym świadczą publikacje w czasopismach o dużej randze międzynarodowej. Na dobrym poziomie utrzymuje się współpraca międzynarodowa realizowana poprzez środki uzyskiwane w odpowiednich programach badawczych.

Od 2014 roku Wydział  funkcjonuje w nowoczesnym Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej, co pozwala na koncentrację wszystkich pracowników w Kampusie Warta, umożliwiając skupienie się na realizowanych zadaniach.

Inżynieria chemiczna i procesowa

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach:

 • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
 • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
 • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
 • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
 • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
 • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
 • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Inżynieria chemiczna,
 • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach:

 • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
 • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
 • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
 • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
 • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej 
 • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
 • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej
Technologia Chemiczna / Chemical Technology - stacjonarne, niestacjonarne, po angielsku

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach:

 • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
 • praca w zakładach przemysłu chemicznego
 • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
 • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Technologia organiczna
 • Technologia polimerów
 • Elektrochemia techniczna
 • Composites and Nanomaterials

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach:

 • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
 • praca w zakładach przemysłu chemicznego
 • praca w zakładach przemysłowych o profilu niechemicznym
 • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie
Technologie ochrony środowiska

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymipredyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska

Kariera po studiach:

 • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
 • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
 • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Ekotechnologia
 • Monitoring

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kariera po studiach:

 • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
 • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska
 • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
Inżynieria Farmaceutyczna

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: 
stacjonarne

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych

Kariera po studiach:

 • praca w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • praca w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek
 • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych
 • zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności

przejdź do spisu treści

Wydział Inżynierii Zarządzania


Wydział Inżynierii Zarządzania z siedzibą w centrum Poznania na ulicy Strzeleckiej 11 kontynuuje tradycje i dobre praktyki organizacji przemysłu i zarządzania zapoczątkowane jeszcze przed II wojną światową przez takich polskich inżynierów jak Karol Adamiecki, Piotr Drzewiecki, Edwin Hauswald czy Zygmunt Rytel.

Nauczanie organizacji i zarządzania w Politechnice Poznańskiej odbywa się od lat ’50. minionego wieku (katedra Ekonomiki i Organizacji Przemysłu na Wydziale Budowy Maszyn), zaś kierunek studiów menedżerskich prowadzony jest od 40 lat.

Protoplasta obecnego Wydziału Inżynierii Zarządzania – Instytut Organizacji i Zarządzania powołany do życia w roku 1970 – funkcjonował blisko dwadzieścia lat jako jednostka międzywydziałowa Politechniki Poznańskiej, gdyż każdy absolwent opuszczał uczelnię wyposażony w wiedzę podstawową z zakresu ekonomiki przemysłu i budownictwa, organizacji pracy, ergonomii i prawa pracy. Być może to te właśnie kwalifikacje były przyczyną istnienia w Polsce tak licznej w minionym wieku populacji szefów-inżynierów (z wykształceniem technicznym).

Kierunek „Organizacja i Zarządzanie” na Wydziale Budowy Maszyn, przygotowywał pod koniec XX wieku na 9-semestralnych studiach magistrów inżynierów organizatorów przemysłu według standardów nauczania wypracowanych wówczas wspólnie z Politechnikami Warszawską, Wrocławską i Krakowską oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. W latach ’90 XX w. kierunek przemianowano – zgodnie z wytycznymi ministerstwa – na „Zarządzanie i Marketing”, a obecnie – po akcesji Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu 3-stopniowego trybu studiowania – dawne specjalności kierunku „Zarządzanie i Marketing” przekształcono w 3 kierunki studiów: Zarządzanie, Logistyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.

Powodem do dumy jest aktywność studentów w Kołach Naukowych, których tradycje sięgają w środowisku młodych menedżerów lat ’70 minionego wieku.

Targi Pracy na Politechnice Poznańskiej, Forum Młodych Logistyków organizowane od 2005 roku pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, zawody TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) organizowane corocznie – także w Poznaniu - przez organizację ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), do której przynależy koło CPI (Centrum Promocji Inżynierów), to tylko nieliczne przykłady działalności studentów kierunków Zarządzanie, Logistyka czy Inżynieria Bezpieczeństwa

Logistyka - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
 • analityk systemów logistycznych
 • projektant systemów logistycznyc

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka łańcuchów dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstwa.
Inżynieria zarządzania - stacjonarne, niestacjonarne, po angielsku

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
 • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
 • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
 • działania marketingowe i public relations
 • własna działaność gospodarcza

II stopień
Czas trwania: 
2 lata (4 semestry)

Specjalności:

 • Systemy projakościowe i ergonomia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstw

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z zarządzania lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania firmy
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych
 • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
 • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • firmy wdrożeniowe
 • działy marketingu i public relations
Inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
 • chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
 • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
 • własna działaność gospodarcza

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

przejdź do spisu treści

Wydział Elektryczny


Historię Wydziału Elektrycznego liczy się od lutego 1930 roku, w którym rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. Formalnie jednak powołano go 15 października 1929 roku, uchwałą Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, która zmieniła nazwę szkoły na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki, tworząc w niej dwa wydziały - Budowy Maszyn oraz Elektryczny.

W pierwszym okresie działalności Wydziału Elektrycznego (1930-1939) studia trwały 3,5 roku, a absolwenci uzyskiwali tytuł technologa elektryka. Pierwszy rok studiów był wspólny dla Wydziału Mechanicznego i Elektrycznego.

Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Szkoły i Wydziału. W pierwszych miesiącach okupacji w Gmachu Szkoły powstała niemiecka Ingenieur-Schule, która przestała istnieć w styczniu 1945 roku, gdy do miasta zbliżały się czołgi Armii Czerwonej.

Mimo dewastacji wyposażenia i budynku przy obecnym placu Marii Skłodowskiej-Curie 5, już 15 kwietnia 1945 roku wykładowcy podjęli proces kształcenia. W sierpniu 1945 roku dyplomy uzyskali absolwenci, którzy od kwietnia kontynuowali studia, przerwane na czas wojny. Dekret Ministerstwa Oświaty z 3 września 1945 roku polecał przeorganizowanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Szkołę Inżynierską z trzema wydziałami: Budownictwa, Elektrycznym i Mechanicznym.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z 3 września 1955 roku, z połączenia Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej powstała Politechnika Poznańska. Na Wydziale rozpoczęty został drugi nurt działalności akademickiej - działalność naukowo-badawcza i kształcenie kadr naukowych.

W 2001 roku, w związku z utworzeniem nowego Wydziału Informatyki i Zarządzania, w strukturze Wydziału Elektrycznego pozostały trzy instytuty i jedna katedra, która została przekształcona w Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 czerwca 2003 r. Międzywydziałowy Instytut Matematyki dołączył do Wydziału Elektrycznego jako kolejna jednostka organizacyjna.

Obecnie strukturę organizacyjną Wydziału Elektrycznego tworzą cztery Instytuty: Elektroenergetyki, Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Matematyki.

Automatyka i robotyka - stacjonarne, niestacjonarne, po angielsku

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:
profil ogólnoakademicki, profil praktyczny

Specjalności:

 • Automatyka
 • Robotyka

Predyspozycje kandydata:

 • Predyspozycje do nauk ścisłych
 • Zdolność precyzyjnego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespołach
 • Kreatywność
 • Umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • Zainteresowania informatyczne
 • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Potrzeba ciągłego dokształcania się

Kariera po studiach:

 • Praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
 • Praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:
profil ogólnoakademicki, profil praktyczny

Specjalności:

 • Automatyka
 • Robotyka

Predyspozycje kandydata:

 • Umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
 • Umiejętność pracy w zespołach
 • Kreatywność
 • Biegła umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • Zainteresowania informatyczne
 • Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Świadomość ciągłego dokształcania się

Kariera po studiach:

 • Samodzielna praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
 • Samodzielna praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.
Elektrotechnika - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne

Predyspozycje kandydata:

 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
 • zainteresowania informatyczne
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespołach

Kariera po studiach:

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
 • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
 • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
 • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
 • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
 • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
 • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
 • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
 • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
 • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
 • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
 • instytucjach naukowo-badawcze,
 • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne

Predyspozycje kandydata:

 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
 • zainteresowania informatyczne
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespołach

Profile dyplomowania:

 • Zgodne z wybraną specjalnością

Kariera po studiach:

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
 • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
 • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
 • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
 • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
 • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
 • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
 • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
 • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
 • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
 • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
 • instytucjach naukowo-badawcze,
 • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.
Energetyka - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Cieplna energetyka przemysłowa
 • Elektroenergetyka
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
 • Energetyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój energetyki

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność

Kariera po studiach:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsię­biorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro­ciepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Cieplna energetyka przemysłowa,
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej,
 • Elektoenergetyka,
 • Energetyka jądrowa,
 • Zrównoważony rozwój energetyki

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami,
 • predyspozycje do nauk ścisłych,
 • umiejętność pracy w zespołach,
 • kreatywność

Kariera po studiach:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsię­biorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro­ciepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.
Matematyka w technice - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów) – studia inżynierskie

Specjalności:

 • Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 • Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza z matematyki w zakresie programu kształcenia matematycznego w szkołach średnich
 • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzę w zakresie matematyki i możliwości jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
 • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

Kariera po studiach:

 • absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera
 • program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej
 • absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych

przejdź do spisu treści

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska


Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska to STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Kształcą się tutaj specjaliści w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, budowy autostrad, dróg, ulic, lotnisk, mostów, budowli podziemnych, dróg żelaznych, budownictwa energooszczędnego, klimatyzacji, wentylacji zaopatrzenia w wodę i ciepło, ochrony wód, gleby i powietrza. Wydział zapewnia możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w wymienionym wyżej zakresie. Wiedza ta z pewnością ułatwi uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zatrudnia ponad 170 nauczycieli akademickich. Prowadzi kształcenie na studiach I, II i III stopnia na dwóch kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska. Studia odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: budownictwo i inżynieria środowiska. W 2006 roku Wydział uzyskał najwyższą - pierwszą kategorię jednostek naukowych dla grupy jednostek jednorodnych G4 "Budownictwo i Architektura".

Budownictwo - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
 • Konstrukcje budowlane
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Structural Engineering (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Construction Technology Management (studia prowadzone w języku angielskim)

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunku budownictwo (I stopień studiów) i tytułu zawodowego inżyniera budownictwa
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem samodzielnych funkcji w budownictwie

Kariera po studiach:

 • projektowanie i kierowanie wykonawstwem złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • praca w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa
Inżynieria środowiska - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

Profile dyplomowania:

 • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
 • samodzielna działalność zawodowa
 • mozliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestrów)

Specjalności:

 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunku Inżynieria środowiska (lub pokrewnego) - ukończony I stopień studiów
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby lub zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza)

Kariera po studiach:

 • projektowanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
Sustainable Building Engineering / Budownictwo zrównoważone - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim 

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

Kariera po studiach:

 • absolwent studiów inżynierskich kierunku „BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych.
 • absolwenci będą posiadać umiejętności: oceny technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, oceny materiałów budowlanych,  wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy  audytów energetycznych  oraz stosowania szeroko rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju.
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia

przejdź do spisu treści

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania


Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania jest najstarszym wydziałem Politechniki Poznańskiej. Dał początek wyższemu szkolnictwu technicznemu w Wielkopolsce. Został założony w 1919 roku jako Wydział Mechaniczny - pierwszy, macierzysty wydział Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Zgodnie z oczekiwaniami rynku i w związku ze zmianami struktury kilkakrotnie zmieniał nazwę: w latach 1919-1952 funkcjonował jako Wydział Mechaniczny; następnie przekształcano go kolejno w Wydział Budowy Maszyn (1952-1967), Wydział Mechaniczno-Technologiczny (1967-1974), ponownie w Wydział Budowy Maszyn (1974-1998), a w 1998 roku w Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

Na kierunkach mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, inżynieria materiałowa oraz inżynieria biomedyczna można studiować szeroko rozumianą inżynierię mechaniczną - konstrukcję, technologię, automatyzację, diagnostykę i informatyzację, ale również zarządzanie i inżynierię produkcji - poznawać systemy produkcyjne, czy zarządzanie jakością.  Uzupełnieniem tych obszarów jest inżynieria materiałowa, w tym nanomateriały. Najnowsze kierunki studiów odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy - zasób wiedzy inżynierów mechatroników łączy kilka obszarów wiedzy i umiejętności. Inżynieria biomedyczna kształci inżynierów - specjalistów budowy i eksploatacji urządzeń medycznych i protetyki.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w trzech dyscyplinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa oraz mechanika.

Aktualnie w ramach Wydziału działają 4 instytuty z 13 zakładami oraz 1 katedra.

Inżynieria biomedyczna - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dostarczą studentom wiedzy z zakresu budowy i zastosowania urządzeń medycznych, diagnostycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Kierunek ten wymaga od studentów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji uwzględniających cechy biologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi przekazywanej wiedzy absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna posiądą umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektryczno-elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym. Studenci będą poznawać budowę szeroko pojętego sprzętu medycznego oraz nauczą się jego serwisowania.

Specjalności:

 • budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
 • protetyka.

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku Inżynieria biomedyczna powinien interesować się zastosowaniem techniki w medycynie i rehabilitacji. Złożone urządzenia, które wykorzystuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów wymagają od inżynierów predyspozycji z pogranicza wielu dziedzin nauki: biologii/medycyny/inżynierii.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle związanym z budową sprzętu medycznego, przedstawicielstwach firm dystrybuujących oraz serwisujących sprzęt medyczny w jednostkach służby zdrowia. Zdobyty tytuł inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
 • inżynieria implantów i protezowania
Inżynieria materiałowa - stacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)
stacjonarne

Profil studiów:

Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.

Specjalności:

 • materiały metalowe i tworzywa sztuczne
 • nanomateriały

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku inżynieria materiałowa powinien interesować się techniką, budową materii począwszy od skali atomowej do dużych konstrukcji a jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania materiałów, które są stosowane w technice, wyrobach powszechnego użytku i najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach: elektronicznych, maszyn, medycznych, lotniczych i innych. Kandydat powinien interesować się technikami stosowanymi do wytwarzania materiałów, np. odlewnictwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, czy wytwarzaniem nowoczesnych nanomateriałów.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal) tzn. wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza z doboru materiałów i ich obróbki. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.

Specjalności:

 • materiały metalowe i tworzywa sztuczne
 • nanomateriały

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia powinien być inżynierem znającym podstawy materiałoznawstwa i technologii materiałowych. Jego zainteresowania powinny obejmować również nowoczesne metody wytwarzania materiałów, w tym nanomateriałów.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal), firmach doradczych i audytorskich oraz instytutach naukowo-badawczych (polskich i zagranicznych). Absolwent z tytułem magistra inżyniera może rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie).

Mechanika i budowa maszyn - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Specjalności:

 • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
 • Technologia maszyn
 • Technologia przetwarzania materiałów

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien się charakteryzować zamiłowaniem do techniki. Jego zainteresowania powinny być ukierunkowane na zagadnienia konstrukcji maszyn, technologii ich wytwarzania oraz zastosowania w praktyce. Kandydat interesujący się jak działają urządzenia, jak są wytwarzane różne wyroby powszechnego użytku i te najbardziej złożone, chcący je projektować, jest idealnym kandydatem na studia.

Kariera po studiach:

Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz diagnostyki i kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

Specjalności:

 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Inżynieria mechaniczna
 • Technologia przetwarzania materiałów
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
 • Metody MES w mechanice

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien ukończyć studia I stopnia tego samego kierunku, lub pokrewnego. Powinien interesować się konstruowaniem maszyn i urządzeń, metodami ich wytwarzania oraz kontroli.

Kariera po studiach:

Szeroki zakres wiedzy, jaki daje ten najbardziej uniwersalny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej. Uzyskany tytuł zawodowy magistra inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zakładach przemysłowych Wielkopolski (H. Cegielski, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, Pratt & Whitney Kalisz, JAFO, FAMOT), w szczególności zakładach przemysłu samochodowego czy maszynowego, jednostkach naukowo-badawczych, a także umożliwia podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich)

Mechatronika- stacjonarne, niestacjonarne, po angielsku

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

Specjalności:

 • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
 • Konstrukcje mechatroniczne

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunku mechatronika powinien mieć szerokie zainteresowania z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, informatyki i elektroniki. Jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania jak działają urządzenia precyzyjne sterowane komputerowo, działające inteligentnie. Jeżeli interesujesz się robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając świat wokół nas, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształceni są magistrowie inżynierowie z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Studenci uczą sie konstruować urządzenia stosowane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, aparatury medycznej i rehabilitacyjnej.

Specjalności:

 • Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
 • Konstrukcje mechatroniczne

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia powinien być inżynierem mechanikiem, mechatronikiem lub elektronikiem. Powinien interesować się nowoczesnymi urządzeniami, ich konstrukcją i zasadą działania. Jeżeli chcesz projektować nowoczesne układy sterujące, roboty, sprzęt medyczny, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Absolwent mechatroniki jest interdyscyplinarnie wykształconym magistrem inżynierem, spełniającym wymagania stawiane mu we współczesnym świecie o dużej i wielokierunkowej wiedzy fachowej. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych w przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania w zakładach produkcyjnych, a także w jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w takich zakładach jak (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Aesculap-Chifa, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz). Absolwent z tytułem zawodowym magistra inżyniera może rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie).

Zarządzanie i inżynieria produkcji - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Specjalności:

 • Systemy produkcyjne
 • Informatyzacja produkcji

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powinien interesować się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi. Jeżeli interesujesz się jak działają przedsiębiorstwa, chcesz udoskonalać proces produkcji, jeżeli oprócz zagadnień menadżerskich interesujesz sie techniką, metodami wytwarzania wyrobów, to jest to kierunek dla Ciebie.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich. Przykładowe firmy w regionie Wielkopolski to H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań. Absolwenci przygotowani są do zarządzania personelem i procesem produkcyjnym. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Absolwent ma gruntowną wiedzę techniczno-menadżerską umożliwiającą mu zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestrów)

Profil studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji (w tym proekologicznej) są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Specjalności:

 • Informatyzacja produkcji
 • Systemy produkcyjne
 • Zarządzanie jakością

Predyspozycje kandydata:

Kandydat na studia II stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powinien ukończyć studia inżynierskie I stopnia z zakresu zarządzania produkcją lub pokrewnych kierunków. Kandydat na studia powinien interesować się nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi, informatyzacją przedsiębiorstw, systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi.

Kariera po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich, firmach zajmujących się ochroną środowiska i informatyzacją. Przykładowe firmy w regionie Wielkopolski to H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Dalkia. Absolwenci przygotowani są do zarządzania personelem i procesem produkcyjnym. Absolwenci są dobrymi kandydatami na stanowiska kadry zarządzającej. Tytuł magistra inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwent ma gruntowną wiedzę techniczno-menadżerską umożliwiającą mu zakładanie i prowadzenie własnej firmy.


przejdź do spisu treści

Wydział Inżynierii Transportu


1 października 1953 roku powołano Wydział Mechanizacji Rolnictwa z trzema katedrami: Maszyn Rolniczych, Samochodów i Ciągników oraz Eksploatacji Samochodów i Ciągników. Początkowo kształcono tylko na poziomie inżynierskim. Rok 1959 zaowocował wykształceniem pierwszych magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz specyfika prowadzonych badań naukowych przyczyniły się do utworzenia nowych specjalności kształcenia. Zaowocowało to w 1967 roku zmianą nazwy wydziału na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, który tworzyło dziesięć katedr.

W czerwcu 1969 roku wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie "budowa i eksploatacja maszyn".

Rok akademicki 1969/1970 przyniósł zmiany katedralnej struktury organizacyjnej na instytutową. Powstały: Instytut Maszyn Roboczych oraz Instytut Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych (od 1975 roku Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych).

17 maja 1980 roku Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 1990 roku wydział uzyskał zgodę na powołanie nowego kierunku studiów – transport.

Rok 1993 przyniósł zmiany organizacyjne sprowadzające się do powstania instytutów: Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedry Techniki Cieplnej.

1 listopada 2000 roku wydział przyjął nową nazwę: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (WMRiT), którą 1 października 2018 roku zmienił na: Wydział Inżynierii Transportu.

W 2003 roku z Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn wyodrębniła się samodzielna Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn a instytut zmienił nazwę na Instytut Silników Spalinowych i Transportu.

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu - stacjonarne, niestacjonarne, po angielsku

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Mechatronika przemysłowa
 • Pojazdy transportu masowego
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki spalinowe
 • Energetyka cieplna i odnawialna

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
 • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
 • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
 • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Mechatronika przemysłowa
 • Pojazdy szynowe
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki lotnicze
 • Silniki spalinowe
 • Enegetyka cieplna i odnawialna
 • Technologie gazowe

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą w technice
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
 • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
 • praca w zakładach lotniczych
 • praca na lotniskach
 • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
 • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
 • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego
Transport - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Ekologia transportu
 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Inżynieria transportu rurociągowego
 • Transport szynowy
 • Transport żywności

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
 • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
 • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
 • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
 • projektowanie systemów transportowych

II stopień
Czas trwania: 
1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Ekologia transportu
 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Inżynieria transportu rurociągowego
 • Transport lotniczy
 • Transport szynowy
 • Transport chłodniczy

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
 • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
 • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
 • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
 • projektowanie systemów transportowych
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • obsługa zaplecza lotniczego
 • infrastruktura transportu lotniczego
Lotnictwo i kosmonautyka - stacjonarne, niestacjonarne

I stopień
Czas trwania: 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Pilotaż statków powietrznych
 • Transport lotniczy
 • Silniki lotnicze i płatowce
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • zatrudnienie w transporcie lotniczym
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • infrastruktura transportu lotniczego

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria farmaceutyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria zarządzania I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie ochrony środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Centrum Kształcenia Lotniczego

Politechniki Poznańskiej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane