Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Rok założenia: 1959 | Rektor: prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF

przejdź do spisu treści

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna na europejskim poziomie, o 50-letniej tradycji. Oferujemy kształcenie na 25 atrakcyjnych kierunkach studiów. Możesz tu zgłębiać dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo czy informatykę, ale również administrację, ekonomię, fizjoterapię czy architekturę. Są też kierunki unikatowe takie jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze czy technologie energetyki odnawialnej. Zdobędziesz tu dyplom gwarantujący konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. 

Tę bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz wybór kursów i szkoleń. Swoje zainteresowania, ale także krąg przyjaciół studenci mogą poszerzać w licznych kołach naukowych. 

Na politechnice kształci się blisko 8 tysięcy studentów, każdego roku przyjmujemy prawie 4000 osób, a w ciągu całej, bogatej historii nasze mury opuściło prawie 50 tysięcy absolwentów.


Wydziały

    Wydziały Wydział Budownictwa i Architektury 

  Wydział Ekonomii i Zarządzania  

   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  

   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki . 

   Wydział Inżynierii Systemów Technicznych . 

   Wydział Mechaniczny . 

   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii . 


Politechnika słynie z nowoczesnych i innowacyjnych laboratoriów. Specjalistyczne urządzenia pozwalają naukowcom i studentom m.in. symulować trzęsienia ziemi, badać wysokie napięcia i infradźwięki, a nawet. podać sobie rękę z sympatycznym robotem Fanuc. Do dyspozycji studentów zawsze gotowe są też nasze roboty humanoidalne NAO. Czołowe firmy rynków polskich i zagranicznych chętnie wyposażają nasze pracownie w specjalistyczny sprzęt, który przygotuje absolwenta do pracy po zakończeniu studiów w dobrze płatnym zawodzie.


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020


Wirtualny spacer po Uczelni


przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA


PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia plastyczne, umiejętności kojarzenia zagadnień technicznych oraz w szerokim zakresie sztuk pięknych, umiejętność pracy zespołowej.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Absolwenci studiów architektonicznych znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej. 

Ukończenie studiów na kierunku architektura stwarza również perspektywy zatrudnienia w obszarze grafiki wydawniczej i reklamowej oraz wystawiennictwa. 

Studenci kierunku architektura w ramach procesu dydaktycznego mogą uczestniczyć w plenerach rysunkowych i malarskich w kraju oraz zagranicą, w warsztatach, konkursach architektonicznych oraz w działalności studenckich kół naukowych. 

Ponadto, studenci mają możliwość zrealizowania jednego semestru, a nawet roku studiów, na jednej ze 150 uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

EGZAMIN DODATKOWY

Uwaga: Na ten kierunek musisz zdać egzamin dodatkowy, który składa się z trzech zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Technika wykonania zadań: ołówek.

I etap – rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne),

II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne),

III etap – rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).

Pierwszego dnia przeprowadzone są egzaminy z rysunku z wyobraźni (I etap) oraz z rysunku z wyobraźni z elementami geometrii (II etap). Pozytywna opinia Komisji Egzaminu Dodatkowego kwalifikuje do III etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 100 z trzech zadań łącznie.

Terminy i szczegóły, dotyczące egzaminu będą publikowane na http://www.po.opole.pl/rekrutacja

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy). 

Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera architekta

Program kształcenia obejmuje: przedmioty ogólne i podstawowe oraz przedmioty kierunkowe związane z szeroko pojętą sztuką kształtowania przestrzeni otaczającej człowieka. 

Grupa przedmiotów ogólnych i podstawowych stanowi podstawę dla przedmiotów kierunkowych,  w tym bloków związanych z  projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, tworząc z nimi nierozerwalną całość.

Szczególny nacisk położono na przedmioty z pogranicza obszarów:  nauk humanistycznych i sztuki.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć o charakterze praktycznym, głównie projektowych. Ponad 50% zajęć programu kształcenia organizowanych jest w formie zajęć praktycznych. 

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia  działalności  zawodowej w charakterze   pracownika   pomocniczego  w   wykonawstwie   i   nadzorze budowlanym,  w  zakresie  projektowania  obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz projektowania  urbanistycznego.

Absolwenci studiów I stopnia są również przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć obejmuje:

 • przedmioty podstawowe, w tym matematykę i geometrię wykreślną, które mają ułatwić przyszłemu architektowi opanowanie, w zakresie niezbędnym, zagadnień budowlanych w ramach takich przedmiotów jak: budownictwo ogólne z materiałoznawstwem, fizyka budowli, mechanika budowli oraz konstrukcje budowlane;
 • przedmioty kierunkowe: projektowanie architektoniczne I-VI, projektowanie urbanistyczne I-IV, które wprowadzają studenta w arkana widzenia przestrzennego i podstawowe prawa estetyczne;
 • techniki plastyczne: stanowią wsparcie merytoryczne i praktyczne dla projektowania architektonicznego i szeregu przedmiotów kierunkowych;
 • historię architektury i urbanistyki: jako szeroko pojmowaną wiedzę o dziejach sztuki, stanowiącą swoisty zwornik wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach powyżej wspomnianych przedmiotów;
 • przedmioty i projekty specjalistyczne takie jak: rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej oraz architektura krajobrazu;
 • przedmioty humanistyczne takie jak: podstawy filozofii, psychologii i socjologii oraz historia sztuki.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy). 

Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta

Kierunkowe treści kształcenia obejmują:

 • kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego;
 • kształcenie w zakresie projektowania urbanistycznego;
 • kształcenie w zakresie ochrony zabytków;
 • kształcenie w zakresie planowania przestrzennego. 

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci posiadają umiejętność zarządzania i pracy w zespole.

Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia) oraz pracy badawczej.

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest uzyskanie tytułu zawodowego  inżyniera architekta (dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunku architektura) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium decydującym o przyjęciu na studia II stopnia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia i portfolio dorobku ze studiów I stopnia.


przejdź do spisu treści

AUTOMATYKA I ROBOTYKA


PREDYSPOZYCJE

Kreatywność techniczna, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, uzdolnienia matematyczne.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów:

 • ogólne, tj. zajęcia sportowe, języki obce oraz przedmioty humanistyczne i ekonomiczne,
 • podstawowe o charakterze teoretycznym (matematykę, fizykę, elektrotechnikę, metrologię, informatykę),
 • kierunkowe (zawodowe) o charakterze praktyczno-implementacyjnym (m.in. automatykę, robotykę, teorię i systemy sterowania, metody sztucznej inteligencji, techniki internetowe, metody przetwarzania sygnałów i obrazu, technikę mikroprocesorową oraz układy programowalne).

Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, ze względu na atrakcyjny program, pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i niezbędnych umiejętności.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności z zakresu problematyki projektowania oraz analizy systemów automatyki i robotyki, w szczególności:

 • wykorzystania aparatu matematycznego do analizy właściwości szerokiej klasy systemów automatyki i robotyki,
 • modelowania, identyfikacji oraz symulacji systemów dynamicznych,
 • projektowania i analizy systemów sterowania dyskretnego i ciągłego,
 • implementacji metod sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki,
 • programowania systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych,
 • projektowania i programowania aplikacji webowych do celów przemysłowych,
 • projektowania przemysłowych sieci komputerowych.

Absolwent posiada:

 • obszerną wiedzę z zakresu m.in. automatyki, analizy sygnałów, podstaw regulacji automatycznej,
 • praktyczną wiedzę umożliwiającą efektywne wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, służącego do opracowywania aplikacji dla różnych platform systemowych i sprzętowych,
 • pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w zakładach przemysłowych, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy.

KARIERA I ZATRUDNIENIE

Absolwent studiów I stopnia po podjęciu zatrudnienia jest przygotowany do: projektowania, implementacji, jak również eksploatacji systemów sterowania szerokiej klasy procesów oraz przemysłowych linii technologicznych, w tym systemów napędowych, pomiarowo-diagnostycznych, SCADA i wielu innych, wykorzystujących również układy programowalne i mikrokontrolery. 

Absolwent może znaleźć również zatrudnienie w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, energetycznym, budowy maszyn, samochodowym, a także z powodzeniem podjąć pracę w przemyśle spożywczym, chemicznym i wielu innych. 

Absolwent rozumie potrzebę dalszego dokształcania się oraz posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi. Dodatkowo absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w ramach II stopnia studiów kierunku automatyka i robotyka.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Specjalność:

 • Systemy sterowania w automatyce i robotyce (S, NS).

Program studiów koncentruje się na przedmiotach o charakterze specjalistycznym i kierunkowym, a główny nacisk położony jest na kształcenie związane z kierunkiem dyplomowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów wybieralnych.

Absolwent studiów II stopnia posiada dogłębną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień teoretycznych obejmujących: identyfikację liniowych i nieliniowych systemów dynamicznych, modelowanie ciągłych i dyskretnych systemów sterowania, zastosowanie zaawansowanych technik sterowania, również opartych na metodach i narzędziach sztucznej inteligencji oraz teorię oraz metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej.

Ponadto posiada obszerną wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC, projektowania, budowy i optymalizacji układów robotyki, korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w zadaniach obliczeniowych i systemach SCADA.

Absolwent posiada również umiejętności programowania złożonych systemów informatycznych za pomocą współczesnych, obiektowych języków programowania. Oprócz kluczowych obszarów związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, które kształtują umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz wpływają na efektywność realizowanych prac naukowo-badawczych. Otwarty charakter wielu prowadzonych przedmiotów sprawia, że absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

Specjalność systemy sterowania w automatyce i robotyce jest ukierunkowana na wykształcenie umiejętności:

 • zastosowania szeroko rozumianych metod komputerowych w sterowaniu i robotyce,
 • projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów,
 • projektowania komputerowych systemów sterowania, w tym także rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących przemysłowe sieci komputerowe,
 • identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów dynamicznych, syntezy algorytmów sterowania, w tym także algorytmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji oraz metody ewolucyjne,
 • weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych,
 • wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych.

KARIERA I ZATRUDNIENIE

Absolwent studiów II stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie automatyka/robotyka lub pokrewnych. Jego szeroka wiedza i nabyte praktyczne umiejętności mogą być pomocne w projektowaniu, implementacji, jak również eksploatacji złożonych systemów sterowania.

Jest specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sterowania procesami i ich wizualizacji.

Posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi oraz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy naukowo-badawczej.

Dzięki temu, absolwent może kontynuować naukę powiązaną z pracą badawczą w ramach III stopnia studiów (doktoranckich), realizowanych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


przejdź do spisu treści

BUDOWNICTWO


PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, precyzja i ścisłość myślenia, zdolności geometryczne i matematyczne, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z kierowaniem zespołem ludzi.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, chemia, informatyka, fizyka (z astronomią), język polski.

KARIERA

Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy w: 

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • jednostkach projektowych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych. 

Mają również możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem ministra w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów zarówno w trybie stacjonarnym - S (dziennym) jak i niestacjonarnym - NS (zaocznym) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, mechanika teoretyczna.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli, mechanikę gruntów i fundamentowanie, fizykę budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, technologię i organizację robót budowlanych.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z budownictwa w zakresie: 

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i komunikacyjnego,
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych,
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry zarówno w trybie stacjonarnym - S (dziennym) jak i niestacjonarnym - NS (zaocznym) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci uzyskują  tytuł zawodowy magistra inżyniera. 

Wśród treści podstawowych kształcenia znajduje się m.in. matematyka. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię sprężystości i plastyczności, dynamikę budowli, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, fundamenty specjalne, metody komputerowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. 

Specjalności:

 • budownictwo podziemne i geotechnika (S),
 • energooszczędne materiały i obiekty budowlane (S),
 • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych (S),
 • inżynieria mostowo-drogowa (S, NS),
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (S, NS),
 • budownictwo drogowe (NS).

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do pracy inżynierskiej i naukowej z budownictwa w zakresie:

 • wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i komunikacyjnego,
 • projektowania złożonych obiektów i elementów budowlanych,
 • zaawansowanych technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych,
 • zaawansowanych metod i technik komputerowych nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności studenckich kół naukowych oraz brać czynny udział w studenckich konkursach krajowych i międzynarodowych. 

Wydział jest przygotowany do prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim. Obecnie na kierunku budownictwo zajęcia w języku angielskim prowadzone są dla studentów obcokrajowców przebywających na naszej uczelni w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Spora grupa studentów kierunku budownictwo co roku realizuje jeden semestr, a nawet rok studiów na jednej ze 150 uczelni partnerskich za granicą w ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+. 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


przejdź do spisu treści

EKONOMIA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

KARIERA

To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie
Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie. 

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców. 

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje też możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego. 

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. 

Absolwenci naszych studiów z sukcesem znajdują zatrudnienie m.in.: w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach otoczenia biznesu. Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia im również ukształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • mikro i makroekonomia,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • analizę ekonomiczną,
 • integrację gospodarczą w Europie,
 • wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności:

Ekonomia i gospodarka finansowa (S, NS)

Specjalność obejmuje m.in. przedmioty: podstawy bankowości, rachunkowość menadżerską, podstawy finansów, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw

Ekonomia i przedsiębiorczość (S, NS)

Specjalność obejmuje m.in. przedmioty: marketing w teorii i praktyce, działalność gospodarczą w praktyce, techniki negocjacji i mediacji, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i gry biznesowe. 

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych. 

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • ekonomia menedżerska,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • analiza rynków finansowych i kapitałowych,
 • ekonomia międzynarodowa.

Specjalności:

 • ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: analiza finansowa, rachunkowość finansowa, podatki w przedsiębiorstwie, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; przykładowe przedmioty obieralne: finanse korporacji, planowanie i ocena projektów inwestycyjnych, kadry i płace, ryzyko w działalności gospodarczej, systemy informatyczne w finansach;
 • ekonomia menedżerska (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: psychologia w pracy menedżera, controlling w zarządzaniu; przykładowe przedmioty obieralne: wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, zarządzanie wizerunkiem i marką, marketing międzynarodowy, techniki kreatywnego myślenia, biznesplan;
 • ekonomia społeczna (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: biznesplan w podmiotach społecznych, ekonomia społeczna, polityka społeczna; przykładowe przedmioty obieralne: metody badań społecznych, projekty społeczne, marketing społeczny, przedsiębiorczość społeczna,
 • prawo w biznesie (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo zobowiązań i umów handlowych, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; przykładowe przedmioty obieralne: prawo bankowe i dewizowe, prawo mediów i reklamy, mediacje, negocjacje i arbitraż;
 • zarządzanie i ekonomia regionu (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie strategiczne, koncepcje zrównoważonego rozwoju, opracowywanie projektów rozwoju regionalnego; przykładowe przedmioty obieralne: innowacyjna gospodarka regionalna, fundusze Unii Europejskiej, przetargi i zamówienia publiczne, zarządzanie ryzykiem.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych oraz eksperckich. 

Z uwagi na nabycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii cechuje ich znaczna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. 

Posiadają również umiejętność zarządzania i pracy w zespole, a także współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych. Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej i/lub edukacyjnej.


przejdź do spisu treści

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA


PREDYSPOZYCJE

Zdolności matematyczne, precyzja i logika myślenia, dociekliwość, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, zamiłowanie do projektowania nowych urządzeń i do prac konstruktorskich.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Elektronik to poszukiwany i ceniony specjalista.

Pracę znajdzie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub wykorzystuje nowoczesne urządzenia elektroniczne – w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny, np. urządzenia automatyki, systemy „inteligentnych” budynków, w zakładach produkujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, przy projektowaniu i programowaniu urządzeń mikroprocesorowych, przy projektowaniu i naprawie sprzętu elektronicznego AGD i RTV oraz w telekomunikacji.

Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym i technicznym.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania, teoria obwodów i sygnałów. 

Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in.: elementy elektroniczne, metrologię, układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, programy narzędziowe do symulacji i projektowania układów elektronicznych, budowę i programowanie mikroprocesorów o różnych architekturach, projektowanie urządzeń elektronicznych - w tym sterowników mikroprocesorowych, budowę i programowanie układów programowalnych CPLD i FPGA, systemy radiowe i telewizyjne, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe oraz podstawy automatyki, elektronikę samochodową, programowanie sterowników PLC. 

Elektronika przemysłowa jest kierunkiem studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu. Szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń mikroprocesorowych.


przejdź do spisu treści

ELEKTROTECHNIKA


PREDYSPOZYCJE

Precyzja i logika myślenia, zdolności matematyczne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne. Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne. 

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię obwodów, teorię pola elektromagnetycznego, metrologię, maszyny i urządzenia elektryczne, elektronikę i energoelektronikę, elektroenergetykę i napęd elektryczny, technikę mikroprocesorową, automatykę i regulację automatyczną, technikę wysokich napięć, podstawy mechaniki i mechatroniki.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • zaawansowane zagadnienia teorii obwodów,
 • elektromechaniczne systemy napędowe,
 • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • metody numeryczne w technice,
 • stacje i sieci elektroenergetyczne,
 • diagnostyka układów izolacyjnych,
 • odnawialne źródła energii elektrycznej,
 • rynki energii.

Specjalność:

 • elektroenergetyka przemysłowa (S, NS).

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


przejdź do spisu treści

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość zasad działania urządzeń technicznych związanych z energetyką przemysłową, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, kreatywność techniczną, nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju, umysł ścisły, a jednocześnie otwarty na poznawanie nowości w energetyce i inżynierii środowiska.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętej energetyki, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dynamiczny rozwój kraju związany jest z globalnym wzrostem zapotrzebowanie na energię, w tym energię cieplną, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, jak i odnawialnych.

Niezależnie od opracowywanych scenariuszy rozwoju gospodarczego popyt na energię w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać, natomiast może różnić się dynamiką rozwoju. Opolszczyznę wyróżnia przy tym duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny, a w strategię rozwoju regionu dość mocno wpisany jest scenariusz rozwoju energetyki, czemu sprzyja funkcjonowanie w naszym regionie dużych przedsiębiorstw energetycznych. Należy pamiętać, że rozwój energetyki, a szczególnie energetyki cieplnej jest bardzo mocno związany z inżynierią środowiska.

Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska posiada wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przemysłem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii szczególnie energetyki cieplnej i ciepłownictwa. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku energetyka i inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) I 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, fizyka, grafika inżynierska, technologie informacyjne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, biologia środowiska z podstawami ekologii.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • gospodarka wodno-ściekową i gospodarka odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • działalność przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Specjalności:

Energetyka cieplna (S, NS)

Absolwent tej specjalności, dzięki posiadanej wiedzy jest bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej. Posiadana przez niego wiedza oraz umiejętności pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych w ciepłownictwie przemysłowym oraz komunalnym. Może pracować także w samorządach i zarządach nieruchomości, szczególnie w działach odpowiedzialnych za racjonalizację wykorzystania energii cieplnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Inżynieria środowiska (S, NS)

Absolwent specjalności inżynieria środowiska posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej w szeroko pojętej ochronie środowiska. Pozyskany zasób wiedzy inżynierskiej pozwala na skuteczne wykorzystywanie rozwiązań technicznych i technologicznych w racjonalnym korzystaniu ze środowiska naturalnego. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie, Wie, jakie należy zastosować rozwiązania inżynierskie, aby zachować środowisko przyrodnicze w stanie równowagi, nie zakłócać jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania. W przypadku dewastacji środowiska naturalnego potrafi wskazać sposoby odwrócenia jej skutków.

Absolwent specjalności inżynieria środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach i samorządach na stanowiskach, na których pożądana jest wiedza, związana ze zrównoważonym wykorzystywaniem środowiska naturalnego.


przejdź do spisu treści

FIZJOTERAPIA


PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i pracy w grupie, komunikatywność, kultura osobista, cierpliwość, konsekwentność, chęć pomocy innym.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski.

KARIERA

Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Stanowiska fizjoterapeuty są również w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia trwają 10 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 10 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra z prawem do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF). 

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Posiadają także pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby, które uzyskały tytuł magistra fizjoterapii, przygotowane są do podjęcia studiów podyplomowych, licznych kursów z zakresu specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, genetyka, farmakologia, psychoterapia, ekonomia i marketing w służbie zdrowia, języki obce. 

Wśród treści kierunkowych są m.in. takie bloki przedmiotowe jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapia i traumatologia sportowa, fizjoterapia kliniczna oraz diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w poszczególnych dziedzinach medycyny, badania wysiłkowe. 

Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na liście przedmiotów obieralnych znajdują się między innymi: dietetyka, fitness, zajęcia w wodzie, podstawy jogi, odnowa biologiczna, refleksoterapia, trening stabilizacyjny, taping medyczny, drenaż limfatyczny, taśmy mięśniowe człowieka oraz alternatywne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Na studiach stacjonarnych znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach. Studia niestacjonarne realizowane są w postaci sobotnio-niedzielnych zjazdów w oparciu o specjalistyczne pracownie i laboratoria uczelni, przy czym część zajęć klinicznych realizowana jest w placówkach służby zdrowia w formie tygodnia zjazdowego.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra fizjoterapii. 

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in.: genetyka, farmakologia, psychoterapia, ekonomia i marketing w służbie zdrowia. 

Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapię i traumatologię sportową, diagnostykę funkcjonalną i programowanie rehabilitacji w poszczególnych dziedzinach medycyny, badania wysiłkowe. Ponadto studenci mogą samodzielnie kształtować tok studiów dzięki znacznemu udziałowi przedmiotów obieralnych.


przejdź do spisu treści

INFORMATYKA


PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, dociekliwość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się – ponieważ informatyka to dziedzina stale rozwijająca się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych.

Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych - w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem bardzo atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie.

Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne i statystyka, matematyka dyskretna, elektrotechnika, geometria i grafika inżynierska, metrologia, fizyka. 

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • podstawy programowania,
 • języki i paradygmaty programowania,
 • algorytmy i struktury danych,
 • systemy operacyjne,
 • technologie sieciowe,
 • grafikę komputerową,
 • sztuczną inteligencję,
 • bazy danych,
 • inżynierię oprogramowania,
 • administrowanie złożonymi systemami informatycznymi,
 • systemy wbudowane,
 • projektowanie, realizację oraz testowanie systemów informatycznych,
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • modelowanie i analiza systemów informatycznych,
 • ekonometria, metody komputerowe w technice,
 • zaawansowane systemy baz danych,
 • programowanie współbieżne i rozproszone.

Specjalności:

 • informatyka w elektroenergetyce (S),
 • informatyka w technice i zarządzaniu (S),
 • komputerowe wspomaganie projektowania (S),
 • sieci komputerowe i systemy baz danych (S, NS),
 • informatyka stosowana (NS).

W ramach kierunku informatyka (studia stacjonarne) prowadzi się kształcenie dla dwóch grup dwujęzycznych: polsko–niemieckiej i polsko–angielskiej. Kształcenie polega na realizacji wybranych przedmiotów oraz wykonaniu pracy dyplomowej w języku obcym.

Wykłady przewidziane są również dla studentów przybywających z zagranicy w ramach programu Erasmus+.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Kierunek posiada również akredytację FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).


przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski. 

SPECJALNOŚĆ

Kultura  i  higiena  pracy  (s, ns).

PREDYSPOZYCJE

Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań w działalności człowieka, pozwalających poprawić stan bezpieczeństwa; chęć doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania.

KARIERA

Wykształcony inżynier, znający problematykę  zakresu kultury i higieny pracy, będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym kultura i higiena pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują  się środowiskiem pracy, kulturą i higieną pracy , analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Uzyskanie wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, język obcy. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, organizacja, zadania i metody pracy, organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, techniczne systemy zabezpieczeń, monitorowanie zagrożeń .bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i higieny pracy, modelowanie zagrożeń, psychologię i socjologię, niektóre przedmioty techniczne. 

SPECJALNOŚĆ

Techniczne  systemy  bezpieczeństwa  (s, ns),

PREDYSPOZYCJE

Chęć poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających poprawić stan bezpieczeństwa oraz analizować ryzyko i zagrożenia; dążenie do doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania.

KARIERA

Dobrze wykształcony inżynier, specjalista w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa oraz technicznych systemów ochrony osób i mienia będzie dobrze przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, projektowania, użytkowania i obsługiwania systemów ochrony osób i mienia, systemów monitoringu procesów technologicznych czy ochrony środowiska. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, język obcy. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, techniczne systemy zabezpieczeń, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i ochrony, psychologię i socjologię, niektóre przedmioty techniczne.


przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA


PREDYSPOZYCJE

Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz medycznych, kreatywne myślenie, praca badawcza

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, biologia, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów:

 • ogólne, tj. zajęcia sportowe, języki obce oraz przedmioty humanistyczne i ekonomiczne
 • podstawowe o charakterze teoretycznym (matematykę, fizykę, elektrotechnikę, grafikę inżynierską, technologię informacyjną)
 • kierunkowe (zawodowe) o charakterze praktyczno-implementacyjnym (m.in. podstawy robotyki, pomiary wielkości medycznych, anatomię człowieka, biomateriały, inżynierię rehabilitacyjną, techniki wytwarzania wyrobów medycznych, biomechanikę, metody wizualizacji i prezentacji danych, telemedycyne, protetykę, interfejsy mózg-komputer, aparaturę medyczną, inteligentne moduły sterowania).

Umiejętności z zakresu problematyki inżynierii biomedycznej w zastosowaniu w rehabilitacji, w szczególności:

 • tworzenia grafiki 3D na potrzeby budowy prototypów produktów stosowanych w rehabilitacji,
 • technik obrazowania medycznego oraz pomiaru wielkości medycznych,
 • projektowania konstrukcji mechanicznych oraz wykorzystania biomateriałów,
 • modelowania i symulacji układów biologicznych oraz biocybernetyki,
 • praktycznego wykorzystania technologii mózg-komputer,
 • przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych,
 • projektowania medycznych systemów doradczych oraz programowania inteligentnych modułów sterowania.

Absolwent posiada:

 • obszerną wiedzę z zakresu m.in. biofizyki, biochemii, biomateriałów, informatyki, przetwarzania i analizy sygnałów, protetyki, aparatury medycznej,
 • praktyczną wiedzę do efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, urządzeń pomiarowych stosowanych w medycynie, sprzętu komputerowego, oprogramowania inżynierskiego, projektowania oraz programowania sprzętu wspomagającego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w jednostkach medycznych oraz firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy.

KARIERA I ZATRUDNIENIE

Absolwent studiów I stopnia może znaleźć prace na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii. 

Ponadto jest przygotowany do pracy w:

 • firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,
 • jednostkach służby zdrowia odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego,
 • jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe,
 • przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej oraz w firmach audytorskich w zakresie techniki medycznej,
 • jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.

przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


PREDYSPOZYCJE

Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, nastawienie na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, umysł ścisły, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju.

KARIERA

Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności - w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

Wśród podstawowych treści kształcenia, wspólnych dla wszystkich specjalności, znajdują się m.in.: chemia środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

Kierunkowe treści kształcenia, wspólne dla wszystkich specjalności, obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • technologie proekologiczne,
 • odnawialne źródła energii,
 • monitoring środowiska,
 • technologię i organizację robót instalacyjnych.

Specjalności:

Gospodarowanie energią i odpadami (S)

Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę na temat racjonalizacji wykorzystania i zarządzania energią w przemyśle oraz gospodarce komunalnej. Połączenie tej wiedzy z umiejętnościami, pozwalającymi na sprawne zarządzenie odpadami, pozwoli na zajmowanie kluczowych stanowisk związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Ukończenie specjalności otwiera także dostęp do stanowisk pracy, związanych z zagadnieniami termicznego przetwarzania odpadów i odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym atutem absolwentów tej specjalności jest dysponowanie wykształceniem, pozwalającym o ubieganie się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,  a także w zakresie konstrukcji budowlanych.

Gospodarka wodno-ściekowa (S)

Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje służące rozwiązywaniu złożonych zadań zawodowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obejmujących zróżnicowane aspekty prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, zarządcze i normatywne.

Procesy i urządzenia ochrony środowiska (S)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie oceny przebiegu operacji mechanicznych oraz cieplno-dyfuzyjnych w aparatach i urządzeniach procesowych wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska, a także ich projektowania 

z wykorzystaniem technik komputerowych. Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki, programowania oraz bezpieczeństwa przemysłowego. 

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę w biurach i pracowniach projektowych, przemyśle chemicznym i spożywczym, przemyśle cementowym i koksownictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także w wielu innych branżach, w których niezbędna jest wiedza w zakresie inżynierii i aparatury przemysłowej wykorzystywanej w ochronie środowiska.

Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S, NS)

Dzięki ukończeniu tej, bardzo pożądanej na rynku pracy, specjalności absolwent uzyskuje dostęp do szerokiego rynku pracy szczególnie tam, gdzie ważna jest wiedza z zakresu instalacji sanitarnych. Wiedza i umiejętności, jakie pozyska podczas studiów, powoduje, że jej absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany do pełnienia wielu, bardzo ważnych funkcji w przemyśle i gospodarce komunalnej. Posiadane umiejętności są przydatne również w pracy samorządowej np. w zarządzaniu gospodarką mieszkaniową. Jest to specjalność świetnie przygotowująca do ubiegania się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w zakresie konstrukcji budowlanych.

Advanced technologies in environmental engineering (S) – specjalność w języku angielskim

ATEE graduates are able to design, maintain and operate the systems of air protection, treatment of water and wastewater, waste management as well as energy and may work in the private sector, industry and governmental administration. The profile of the graduate is suitable for working at universities in research and development institutions.

Gospodarka ściekami i odpadami (NS)

Absolwent kierunku inżynieria środowiska specjalności Gospodarka ściekami 

i odpadami jest przygotowany do planowania i projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: technologii procesów, urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, ochrony wód oraz unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów miejskich i przemysłowych, a także w zakresie systemów kontroli stanu czystości środowiska.

Procesy energetyczne (NS)

Absolwent tej specjalności będzie znakomicie przygotowany do pełnienia funkcji decyzyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w szeroko pojętych procesach energetycznych. Jego wiedza i umiejętności pozwolą na rozwiązywanie problemów technicznych np. w obszarze odnawialnych źródeł energii, procesów technologicznych czy metod termicznych przetwarzania odpadów. Ponadto uzyska bardzo dobre wykształcenie, pozwalające o ubieganie się o uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w zakresie konstrukcji budowlanych

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jaką uzyskał kierunek, gwarantują wysoką jakość kształcenia.


przejdź do spisu treści

LOGISTYKA


JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, towaroznawstwo. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne. 

Specjalności:

informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych (S, NS),

systemy inżynieryjne w logistyce (S, NS).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

SPECJALNOŚĆ

Informatyczne  systemy  wspomagania  procesów logistycznych  (S, NS). 

PREDYSPOZYCJE

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność pracy pod presją, logiczne i przewidujące myślenie, zdolność koncentracji, umiejętność planowania i zarządzania, otwartość i plastyczność umysłu.

KARIERA

Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, zarządzanie, towaroznawstwo.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne.

SPECJALNOŚĆ

Systemy  inżynieryjne  w  logistyce  (S, NS).

PREDYSPOZYCJE

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność pracy pod presją, logiczne i przewidujące myślenie, zdolność koncentracji, umiejętność planowania i zarządzania, otwartość i plastyczność umysłu. 

KARIERA

Logistyk jest osobą zajmującą się sprawnym przepływem materiałów, surowców, dóbr i usług pomiędzy poszczególnymi ogniwami (przedsiębiorstwami). W skład kompetencji logistyka wchodzi przede wszystkim planowanie zadań firmy, w taki sposób aby osiągnąć jak największy zysk przy najmniejszym nakładzie pracy. Wiąże się to przede wszystkim z odpowiednią organizacją procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z najmniejszym udziałem magazynowania surowców, towarów, półproduktów czy wyrobów gotowych. Właściwe zarządzanie procesami logistycznymi skupia się na ciągłym przepływie surowców i dostaw wraz z właściwą organizacją pracy ludzi.

Od logistyków wymaga się wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, podstaw prawa oraz transportu. Z takim zapleczem wiedzy logistycy są rozchwytywani na rynku pracy. Logistyk znajdzie pracę przede wszystkim w firmach transportowych, spedycyjnych, produkcyjnych, usługowych oraz w administracji.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, zarządzanie, towaroznawstwo.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Specjalności:

Międzynarodowe  łańcuchy  dostaw  (S, NS),

Inżynieria  transportu  w  logistyce  (S, NS).


przejdź do spisu treści

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA


PREDYSPOZYCJE

Zainteresowanie twórczą pracą inżynierską, zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami, zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwenci kierunku lotnictwoi kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego. 

Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego. Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako piloci w lotnictwie cywilnym, jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • mechanika płynów,
 • wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • nawigacja,
 • łączność,
 • paliwa i smary,
 • podstawy automatyki,
 • podstawy pilotażu,
 • napędy lotnicze i kosmiczne,
 • aerodynamika,
 • planowanie lotu,
 • budowa statków powietrznych,
 • napędy bezzałogowych statków powietrznych,
 • osprzęt i sterowanie silnika.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie. 

Specjalności:

 • pilotaż statków powietrznych (S),
 • projektowanie konstrukcji lotniczych (S).

przejdź do spisu treści

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN


PREDYSPOZYCJE

Zdolności techniczne i matematyczne, ścisły umysł, nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Co prawda niektórzy futurolodzy roztaczają przed nami ponure wizje przejęcia przez maszyny kontroli nad światem i człowiekiem, jednak póki co, maszyny są naszymi największymi, nieocenionymi pomocnikami. Wspierają przemysł, medycynę, rolnictwo i wiele innych dziedzin, bez automatyzacji których życie współczesnego społeczeństwa nie byłoby możliwe. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i jednostkach projektowych, technologicznych i naukowych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka i mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • konstrukcję i eksploatację maszyn i pojazdów,
 • grafikę inżynierską,
 • naukę o materiałach i inżynierię wytwarzania,
 • termodynamikę techniczną,
 • automatykę i robotykę,
 • metrologię i systemy pomiarowe.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Od roku akademickiego 2017/2018 oferujemy studia w języku angielskim na kierunku Mechanical Engineering - 7 semestrów w trybie stacjonarnym(S) .

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. mechanika analityczna. 

Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.

 • modelowanie wspomagające projektowanie maszyn,
 • współczesne materiały inżynierskie,
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów,
 • zintegrowane systemy wytwarzania.

Specjalności:

Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości budowy i obsługi maszyn i urządzeń technologicznych, automatyzacji procesów technologicznych, komputerowego wspomagania procesów wytwórczych, inżynierii produkcji oraz zarządzania produkcją.

Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu i badaniu maszyn, oceny trwałości konstrukcji i przebiegu procesu zniszczenia, komputerowych metod optymalizacji i zapisu konstrukcji oraz układów mechatronicznych.

Maszyny i urządzenia przemysłowe (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie oceny przebiegu operacji mechanicznych oraz cieplno-dyfuzyjnych w aparatach i urządzeniach procesowych, konstrukcji i technologii wytwarzania aparatury procesowej, projektowania instalacji i sieci z wykorzystaniem technik komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów inżynierskich.

Samochody i ciągniki (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i zasad projektowania elementów konstrukcyjnych pojazdów, oceny mechaniki i energochłonności ruchu samochodu oraz diagnostyki i homologacji pojazdów

Zaawansowane metody projektowania w energetyce (S, NS)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetyki. Posiadają również umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych oraz symulacyjnych typowych elementów aparatury energetycznej, a także projektowania i symulowania procesów i układów energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i alternatywnej, w tym odnawialnej.

Computer Aided Engineering (S) – specjalność w języku angielskim.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


przejdź do spisu treści

MECHATRONIKA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość zasad działania wszelkich urządzeń technicznych, uzdolnienia matematyczno-fizyczne, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, opartą na wielu dziedzinach, takich jak: mechanika, elektronika, sterowanie, a także umiejętność myślenia całościowego oraz umiejętność pracy zespołowej i koordynacji.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Mechatronik ma do czynienia z wysokozaawansowaną techniką. Może pracować w bardzo wielu gałęziach przemysłu:

 • elektrotechnice,
 • motoryzacji,
 • produkcji sprzętu gospodarstwa domowego,
 • lotnictwie,
 • medycynie,

wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, nauka o materiałach oraz automatyka i robotyka z teorią sterowania.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów,
 • konstrukcję maszyn wraz z grafiką inżynierską,
 • technologiczne systemy wytwarzania,
 • metrologię,
 • oraz systemy pomiarowe i systemy sterowania.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym)

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • mechanika ruchu płaskiego,
 • wybrane zagadnienia elektrotechniki.

Wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • modelowanie i symulacje w projektowaniu,
 • programowanie mikrokontrolerów,
 • sensoryka i techniki pomiarowe,
 • sieciowe systemy sterowania.

Specjalności:

Mechatronika w pojazdach i maszynach (S)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania współczesnych metod obliczeniowych (CAD/CAM, CAE). Wykształcenie w zakresie mechatroniki pozwoli na pracę nie tylko w zespołach tworzących systemy mechatroniczne, ale także w jednostkach utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności oraz wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów i teorii podejmowania decyzji pozwolą na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami mechatronicznymi.

Systemy automatyki i robotyki w mechatronice (S)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie informatycznym (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe)  i elektronicznym (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.


przejdź do spisu treści

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE


PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, kreatywność techniczna, zainteresowanie informatyką, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych,
 • w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle,
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają:

8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem 

W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak:

 • podstawy programowania,
 • architektura systemów komputerowych,
 • systemy operacyjne,
 • grafika komputerowa,
 • technika mikroprocesorowa,
 • przemysłowe bazy danych,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak:

 • materiałoznawstwo,
 • maszynoznawstwo,
 • technologia i urządzenia przemysłowe,
 • elektrotechnika i elektronika dla informatyków,
 • grafika inżynierska,
 • inżynieria jakości.

Studenci od III semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej. 

Dla studentów zamiejscowych, miasto Kędzierzyn-Koźle oferuje zakwaterowanie w pokojach studenckich.


przejdź do spisu treści

SYSTEMY BIOTECHNICZNE


PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, zdolność abstrakcyjnego myślenia, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 wybrane przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska. 

Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych;
 • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
 • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem 

W trakcie studiów realizowane są przedmioty takie jak:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak:

 • technologie informacyjne;
 • grafika inżynierska,
 • maszynoznawstwo;
 • rolnicze surowce energetyczne;
 • współczesne systemy uprawy;
 • biomechanika gleby;
 • botanika rolnicza;
 • podstawy przechowalnictwa;
 • przetwórstwo warzyw i owoców;
 • urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym;
 • mikrobiologię techniczną;
 • podstawy biotechnologii i hodowli roślin.

Studenci od IV semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej. 

Dla studentów zamiejscowych, miasto Kędzierzyn-Koźle oferuje zakwaterowanie w pokojach studenckich.


przejdź do spisu treści

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA


JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka , biologia, chemia, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Na ten kierunek wskazane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 


Specjalność: 

Jakość i  bezpieczeństwo  żywności  (S, NS),

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zagadnieniami żywienia człowieka i dietetyki, a także technologii żywności. 

KARIERA

Gałąź przemysłu zajmująca się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności stale się rozwija i stanowi ważny element gospodarki krajowej. Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych nabiera coraz większego znaczenia. Dodatkowo Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Sytuacja ta powoduję ciągłe poszukiwania specjalistów z zakresu nadzorowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością jakość i bezpieczeństwo żywności ma przyszłość i może otworzyć drzwi do Twojej przyszłej kariery zawodowej. 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie kontroli i nadzoru jakości, a także bezpieczeństwa żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, jakością, przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, żywieniem człowieka, również może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach i instytucjach urzędowych zajmujących się kontrolą i certyfikacją produktów żywnościowych. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, biochemia, ekologia i ochrona środowiska. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: chemię i mikrobiologię żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i technologię ogólną żywności, inżynierię procesową, utrwalanie i przechowalnictwo żywności, dietetykę, zarządzanie i logistykę w przedsiębiorstwie żywnościowym.


Specjalność: 

Technologia inżynierii  produkcji  żywności

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zagadnieniami żywienia człowieka i dietetyki, a także technologii żywności.

KARIERA

Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również olbrzymią bazą rekreacyjno-turystyczną i gastronomiczną, na terenie której rozwija się również agroturystyka.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie ze specjalnością  technologia inżynierii produkcji żywności ma przyszłość i może otworzyć drzwi do Twojej przyszłej kariery zawodowej. 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie  inżynierii produkcji żywności z umiejętnością zastosowania nowych metod i technologii, a także  projektowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa i kontroli jakości. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadza kalkulację ekonomiczną. Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku, również  rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością oraz żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi i zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, biochemia, ekologia i ochrona środowiska. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: chemię i mikrobiologię żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i technologię ogólną żywności, inżynierię procesową, utrwalanie i przechowalnictwo żywności, dietetykę, zarządzanie i logistykę w przedsiębiorstwie żywnościowym.


przejdź do spisu treści

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


PREDYSPOZYCJE

Jest to zawód przeznaczony dla osób patrzących przyszłościowo, które charakteryzuje: twórczy, analityczny, logiczny i ścisły umysł, otwartość na nowoczesne i przyszłościowe technologie, zdolność koncentracji, ale także abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania się do nowych wyzwań.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne, informatyka, geometria i grafika inżynierska, fizyka.

Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in.:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • układy konwersji energii,
 • systemy transmisji danych w energetyce prosumenckiej (EP)
 • systemy pomiarowe w EP,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • audyt energetyczny,
 • bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
 • automatyka zabezpieczeniowa,
 • gospodarka elektroenergetyczna,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • rynek energii, jakość energii elektrycznej,
 • niezawodność w energetyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce,
 • prawo energetyczne,
 • polityka energetyczna,
 • rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią,
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym,
 • urządzenia elektryczne,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • współpraca OZE z systemem energetycznym,
 • gospodarka skojarzona,
 • wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce,
 • internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE,
 • technologie nanomateriałowe,
 • nowoczesne materiały w technologiach OZE,
 • inżynieria wysokonapięciowa
 • oraz ochrona przepięciowa i odgromowa
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • energetyka rozproszona,
 • sterowanie w elektroenergetyce,
 • systemy energetyczne wykorzystujące OZE,
 • akty prawne i polityka w zakresie energetyki odnawialnej,
 • efektywne wykorzystanie i magazynowanie energii,
 • teleinformatyka,
 • techniki internetowe,
 • sieciowe systemy komunikacji przemysłowej w OZE,
 • akwizycja i transmisja danych w OZE,
 • budownictwo pasywne,
 • ekonomika energetyki prosumenckiej i ochrony środowiska,
 • zastosowanie sterowników PLC w systemach OZE,
 • systemy SCADA w OZE,
 • techniki programowania nisko i wysokopoziomowego,
 • systemy mikroprocesorowe,
 • oraz układy cyfrowe.

Specjalność:

eksploatacja odnawialnych źródeł energii (S).


przejdź do spisu treści

TURYSTYKA I REKREACJA


PREDYSPOZYCJE

Komunikatywność, ciekawość świata, otwartość na innych; kierunek dla osób pasjonujących się podróżami, różnymi rodzajami turystyki, aktywnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, geografia, historia, język polski.

KARIERA

Brzmi kusząco i tak też wygląda w praktyce: absolwent ,,TiR-u" raczej nie ugrzęźnie w stosach papierów, ani też nie będzie w swojej pracy ziewał, chyba, że ze zmęczenia, przy ognisku wieńczącym spływ kajakowy gdzieś na Antypodach. Kojarząca się wprost z tym kierunkiem organizacja podróży i opieka nad jej uczestnikami to jednak nie wszystko. To także edukacja zdrowotna i krajoznawcza, animacja czasu wolnego i pomoc w odnowie biologicznej i psychicznej społeczeństwa. To przygoda, za którą będą Ci płacić!

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym -S (dziennym) 6 semestrów w trybie niestacjonarnym NS (zaocznym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, m.in. przygotowanie oferty dla różnych grup, nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym języku obcym.

Specyfika studiów wymaga opanowania przez absolwenta wiedzy w kilku dziedzinach, w tym humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: etyka, historia architektury i sztuki, psychologia, prawo, ekonomia, zarządzanie.

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • podstawy turystyki i rekreacji,
 • geografię turystyczną,
 • krajoznawstwo,
 • obsługę ruchu turystycznego,
 • podstawy marketingu,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • turystykę aktywną.

Specjalności:

 • dziennikarstwo podróżnicze, absolwent specjalności dziennikarstwo podróżnicze posiada umiejętności pozwalające na przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Jest przygotowany do umiejętnego gromadzenia i upubliczniania informacji z zakresu turystyki w środkach masowego przekazu, jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki;
 • hotelarstwo i gastronomia, absolwent jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi;
 • trener zdrowego trybu życia, absolwent posiada umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia treningu zdrowotnego oraz zajęć relaksacyjnych dla osób w różnym wieku. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych w plenerze oraz w obiektach sportowo – rekreacyjnych.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych typu: nordic walking, pływanie, jazda konna, narciarstwo, żeglarstwo, survival, kajakarstwo itp.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra

Specjalności:

 • odnowa biologiczna z elementami dietetyki (S, NS), absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej m.in. w: ośrodkach SPA i odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
 • trening zdrowotny osób dorosłych i starszych, absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i realizować trening zdrowotny dla osób w różnym wieku, stosować różnorodne formy aktywności fizycznej, zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną i rekreacyjną z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowotnego uczestników oraz warunków środowiskowych;
 • turystyka kulturowa, absolwent to specjalności może występować w charakterze inwentaryzatora dziedzictwa kulturowego, przygotowywać plany imprez turystyki kulturowej w firmach turoperatorskich. Pełnić funkcję właściciela, menażera firmy turoperatorskiej specjalizującej się w niszowej turystyce kulturowej;
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji (S, NS), absolwent jest przygotowany do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi. Posiada kwalifikacje do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, a także kreatywnego poruszania się na rynku pracy.

* warunkiem uruchomienia określonej specjalności jest wybranie jej przez minimalną liczbę studentów, określoną zarządzeniem rektora. 

Dla chętnych proponowane są także studia podyplomowe przygotowujące do opieki nad osobami starszymi. 

Organizowane są także cieszące się dużą popularnością różnego typu kursy, m.in.: skoków spadochronowych, pilota szybowców; instruktora rekreacji ruchowej narciarstwa alpejskiego, fitness ćwiczenia siłowe, w piłce nożnej, koszykówce, lekkiej atletyce oraz animatora czasu wolnego, realizowanego wspólnie z Biurem Podróży ITAKA. 

W ramach Instytutu działa Koło Naukowe Globtroter oraz Viator. 

Zajęcia są prowadzone przez młodą, zaangażowaną, otwartą na studentów i chętną do współpracy kadrę. 

Student I i II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja ma możliwość zrealizowania jednego semestru lub całego roku studiów, na jednej z uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej LLP Erasmus + (wymagana znajomość języka angielskiego). 

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek w 2014 r., gwarantuje wysoką jakość kształcenia. 


przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Kierunek studiów wychowanie fizyczne należy do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna i zainteresowania sportem wyczynowym oraz otwartość na nowoczesne formy rekreacyjnej aktywności ruchowej. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie oraz formułowania myśli i wyrażania opinii.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – SN (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

Specjalność:

nauczycielsko – instruktorska (specjalność instruktorska - sport do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie; edukacja zdrowotna; żeglarstwo). 

Absolwent studiów I stopnia, kierunku wychowanie fizyczne, specjalności nauczycielsko-instruktorskiej, posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu. Ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego. 

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania trenerskich kwalifikacji zawodowych. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w domach kultury, ośrodkach sportu i placówkach oświatowych, w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwent zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

Kierunek studiów na I stopniu kształcenia posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym -S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym –SN (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra

Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Gruntowne przygotowanie teoretyczno-sprawnościowe absolwenta tego kierunku, umożliwia mu kompleksową realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie. 

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

Specjalności:

Nauczycielsko–instruktorska (specjalność instruktorska – sport do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie). 

Absolwent ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu, ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego;

Nauczycielsko–trenerska (specjalność trenerska - sport do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie; trener personalny; trener przygotowania motorycznego).

Absolwent posiada uprawnienia trenera w wybranej dyscyplinie sportu; trener posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego; uprawnienia trenera personalnego w ramach specjalności nauczycielsko-trenerskiej dają możliwość ciekawej, kreatywnej i dobrze płatnej pracy, w której wykorzystuje się wiedzę teoretyczną i praktyczną, obejmującą różnego rodzaju formy i metody treningowe, elementy dietetyki i suplementacji oraz podstawowe zagadnienia z psychologii, w celu zindywidualizowania i zmaksymalizowania efektów treningowych z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka kontuzji. 

Kierunek studiów na II stopniu kształcenia posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


przejdź do spisu treści

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE


PREDYSPOZYCJE

Kandydat na studia powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, cechować się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Projektant wzornictwa przemysłowego powinien nie tylko dbać o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwać najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach projektowych, w sektorze IT, różnego rodzaju gałęziach przemysłowych. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, prowadzenia prac naukowo-badawczych koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie poszukując najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz wykonywania projektów zwracając uwagę na stronę estetyczną przedmiotu.

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują wiedzę z zakresu historii i kultury wzornictwa do inspiracji, do generowania konkretnych rozwiązań, do harmonizowania wszystkich proponowanych elementów z użytkownikiem. Prowadzą proces projektowania z uwzględnieniem wieloaspektowości każdego problemu i właściwego operowania odpowiednimi relacjami między tymi poszczególnymi aspektami. Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują zaawansowane techniki wspomagające projektowanie. Prawidłowo wykorzystują materiały i technologie w przygotowywanych rozwiązaniach problemów wzorniczych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • modelowanie 3D,
 • rysunek odręczny,
 • podstawy projektowania form przemysłowych,
 • wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • tworzywa sztuczne i kompozyty,
 • techniki wytwarzania,
 • działania wizualne 3D - rzeźba,
 • komputerowy zapis konstrukcji,
 • projektowanie wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe i unikatowe,
 • współrzędnościowa technika pomiarowa,
 • komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej,
 • inżynieria powierzchni,
 • makietowanie i budowa modeli fizycznych,
 • fotografia i cyfrowa obróbka obrazu.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie. 

Specjalności:

Inżynieria wzornictwa przemysłowego (S)

Inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego (S)

Absolwenci specjalności inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i konstrukcji pojazdów, kształtowania i stylizacji nadwozi, ergonomii i wyposażenia wnętrza pojazdu, jak również rozmieszczenia i konstrukcji poszczególnych podzespołów w pojeździe z wykorzystaniem współczesnych metod i pakietów wspomagających projektowanie 3D. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na zatrudnienie w podmiotach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i stylizacją produktów w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w branży motoryzacyjnej. Absolwenci osiągając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne inżynierom wzornictwa motoryzacyjnego są cenionymi pracownikami na stanowiskach takich jak konstruktor CAD, inżynier produktu czy kierownik projektu szczególnie w obszarze współczesnego przemysłu motoryzacyjnego. 


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE


PREDYSPOZYCJE

Zdolności kierownicze, umiejętności interpersonalne, łatwość podejmowania decyzji, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

KARIERA

To właśnie spośród absolwentów zarządzania rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w różnych organizacjach, bez względu na ich formę własności, czy też status organizacyjno-prawny. W świetle dynamicznych zmian, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej, każda firma wymaga sprawnego i skutecznego zarządzania.

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców. 

Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją. 

Zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje uzupełniają szeroką gamą przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in.: zastosowania technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach, marketingu w handlu i usługach, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania czy ergonomii. 

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich. 

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego. 

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • podstawy zarządzania,
 • nauka o organizacji,
 • mikroekonomia,
 • prawo,
 • finanse.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • podstawy marketingu i badania marketingowe
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

Bogata oferta przedmiotów obieralnych przygotowana przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania czyni kierunek bardzo atrakcyjnym dla studentów, którzy chcą samodzielnie decydować o profilu kształcenia. 

Grupa treści obieralnych obejmuje m.in.:

 • innowacje w biznesie,
 • zarządzanie małą firmą,
 • metody i techniki zarządcze,
 • komunikację w zespole,
 • podstawy e-handlu.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • zarządzanie,
 • etyka w zarządzaniu,
 • makroekonomia.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • marketing w biznesie,
 • rachunkowość zarządczą,
 • negocjacje w biznesie.

Specjalności:

marketing menedżerski (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: współczesne koncepcje marketingu, komunikacja z klientem, kreatywna strategia marketingowa, zarządzanie marką; przykładowe przedmioty obieralne: wprowadzanie nowego produktu na rynek, marketing personalny, budowanie marki własnej, analiza rynku i informacji rynkowych, zarządzanie sprzedażą.

zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie przedsiębiorstwem a uwarunkowania rynku, rynek usług finansowych i kapitałowych, prognozowanie i symulacje; przykładowe przedmioty obieralne: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe, zarządzanie relacjami z otoczeniem;

zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, trening kierowniczy, controlling personalny; przykładowe przedmioty obieralne: jakość i ocena pracy, zarządzanie czasem i rozwojem osobistym, analiza kosztów pracy, psychologia zarządzania, marketing personalny.


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.


Specjalność:

inżynieria procesów  i  systemów  przemysłowych  (S, NS). 

PREDYSPOZYCJE

Umiejętności interpersonalne, umysł ścisły, łatwość podejmowania decyzji, zainteresowania techniczne.

KARIERA

Inżynier procesów i systemów przemysłowych to szczególnie poszukiwany na rynku pracy „inżynier przyszłości”, łączący interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie inżynierii produkcji z unikatowymi kompetencjami menedżerskimi wykorzystywanymi w technicznych obszarach. Przyszli inżynierowie przemysłowi mają ogromne możliwości rozwoju zawodowego i budowania indywidualnych ścieżek kariery. Dostępne są dla nich takie oferty pracy jak: inżynier produkcji, inżynier procesu, inżynier projektu, projektant procesów i systemów przemysłowych, inżynier ds. materiałowych, specjalista ds. lean, inżynier utrzymania ruchu, inżynier ds. systemów pomiarowych, technolog procesowy, inżynier sprzedaży, inżynier jakości, inżynier systemów wytwarzania, czy też inżynier przygotowania produkcji.

Praca inżyniera przemysłowego wymaga przede wszystkim ogromnej wiedzy technicznej, dotyczącej m.in.: modelowania 3D rozwoju produktów, prototypowania cyfrowego, inżynierii odwrotnej i współbieżnej, symulacji procesów wytwarzania, technicznego przygotowania produkcji, projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych, optymalizacji procesów wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych w systemach wytwarzania, ale również kreatywności w celu rozwiązywania problemów praktycznych. We współczesnej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się umiejętności kojarzenia zagadnień z zakresu wyspecjalizowanych technologii i procesów przemysłowych z elementami zarządzania oraz przedsiębiorczości.

Absolwenci specjalności cechują się znajomością metod i technik wpływających na poprawę produktywności procesów i systemów przemysłowych, kultury technicznej załogi oraz działań zapewniających utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, dlatego cieszyć się będą uznaniem we wszelkiego rodzaju gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branż przemysłu elektromaszynowego. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka ze statystyką, mikro- i makroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz prawo gospodarcze. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, procesy i techniki produkcyjne, zastosowania informatyki w inżynierii produkcji.


Specjalność: 

inżynieria zarządzania (S, NS). 

PREDYSPOZYCJE

Umiejętności interpersonalne, umysł ścisły, łatwość podejmowania decyzji, zainteresowania techniczne.

KARIERA

Inżynier zarządzania to wysoko wykwalifikowany specjalista potrafiący integrować wiedzę z zakresu zarządzania produkcją i usługami z dogłębnym zrozumieniem oczekiwań odbiorców oraz wymagań biznesowych wobec tworzonych współcześnie rozwiązań technicznych.

Inżynierów zarządzania cechują kompetencje kluczowe oraz umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym, obejmujące m.in.: kreatywność, innowacyjność, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi, zarządzanie kosztami oraz jakością produkcji, zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym również organizowanie i kierowanie pracami zespołów roboczych.

Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku,  zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli – inżyniera i menedżera – jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach wszystkich branż, szczególnie w obszarze zarządzania produkcją i usługami. Doskonale sprawdzą się także w zakresie zadań związanym z transferem technologii i innowacyjności, jak również działań B+R podejmowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe.

Absolwenci specjalności uzyskują ponadto wiedzę niezbędną do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy w jednostkach projektowych i doradczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach administracyjnych i samorządowych, szczególnie w zakresie innowacyjnej gospodarki i zarządzania kryzysowego. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka ze statystyką, mikro- i makroekonomia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz prawo gospodarcze. 

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistykę w przedsiębiorstwie, procesy i techniki produkcyjne, zastosowania informatyki w inżynierii produkcji.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Wśród treści kształcenia znajdą się m.in.: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, organizacja systemów produkcyjnych, systemy wspomagania decyzji, zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie wiedzą. 

Specjalności:

 • Zarządzanie innowacjami (S, NS),
 • Zarządzanie logistyką (S, NS),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (S, NS),
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami (S, NS),
 • Logistyka w energetyce (S, NS),
 • Zarządzanie projektami (S, NS).

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
elektronika przemysłowa Inżynier Stacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka i inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny
inżynieria środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
przemysłowe technologie informatyczne Inżynier Stacjonarny
systemy biotechniczne Inżynier Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
technologie energii odnawialnej Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo przemysłowe Inżynier Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 •  
 • Telefon: +48 77 449 80 00
 • Strona: http://www.po.opole.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Wzornictwo przemysłowe

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach projektowych, w sektorze IT, różnego rodzaju gałęziach przemysłowych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Pionierski maraton programowania

innowacyjne rozwiązania dla produkcji

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane