Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Rok założenia: 2004

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie umożliwia młodzieży uzyskanie w krótkim czasie (około trzech lat), dyplomów oficerskich i zawodu umożliwiającego pracę na statkach na całym świecie. Jest przeznaczona dla osób, które ukończyły liceum lub technikum (z maturą lub bez). Przygotowuje do pracy w dziale pokładowym i maszynowym na statkach morskich, przygotowuje do egzaminu na dyplom oficera wachtowego, otwiera drogę do dalszych awansów.

Policealna Szkoła Morska działa w oparciu o kadrę dydaktyczną, infrastrukturę oraz symulatory Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszystko zgodnie z międzynarodowymi standardami International Maritime Organisation oraz konwencji STCW. Posiadamy również certyfikat ISO 9001:2015.

Absolwent Policealnej Szkoły Morskiej posiada pełne uprawnienia do ubiegania się o dyplom oficera wachtowego marynarki handlowej po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Morskiego, który pozwala na zatrudnienie na tym stanowisku na statkach morskich na całym świecie.

Rekrutacja

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie prowadzi kształcenie w zawodach Technik Nawigator Morski oraz Technik Mechanik Okrętowy.

Nauka odbywa się w oparciu o programy nauczania opracowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860 z pón.zm.) oraz na podstawie odpowiednio Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego  2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych  dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. 2014 poz. 258 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego  2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych  dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014 poz. 536 z późn.zm.).

Absolwenci Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się o odpowiednio:

  • Technik Nawigator Morski - Dyplom Oficera Wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej (Oficer Nawigator),
  • Technik Mechanik Okrętowy - Dyplom Oficera Mechanika Wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej (Oficer Mechanik).

Powyższe dyplomy wydawane przez Administrację Morską RP uznawane są na całym świecie i uprawniają do zajmowania stanowiska oficera wachtowego/oficera mechanika wachtowego na każdym statku.

W roku szkolnym 2021/2022 w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie (PSM) zaplanowano nabór na specjalności:

Technik Nawigator Morski − 32 osoby, 
Technik Mechanik Okrętowy – 32 osoby.

Nabór.... na 2021 rozpoczął się.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie kandydata do PSM jest złożenie kompletu dokumentów wraz z załącznikami.

więcej...

Zawody na uczelni:

technik mechanik okrętowy
technik nawigator morski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie