Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie


Papieski Wydział Teologiczny – Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Dzieje Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sekcja Św. Jana Chrzciciela sięgają lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, tak trudnych w życiu Kościoła w Polsce. Wydarzenia tamtych lat sprawiły, że Kościół w Archidiecezji Warszawskiej stanął wobec problemu kształcenia na poziomie akademickim kandydatów do kapłaństwa, czyli alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela.

W Warszawie istniał i działał na Uniwersytecie Warszawskim powstały w 1920 roku Wydział Teologiczny, którego studentami byli alumni wspomnianego Seminarium. Sytuacja uległa całkowitej zmianie po utworzeniu przez władze państwowe w 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny w dotychczasowej formie przestał istnieć, a alumni Seminarium, dotychczasowi studenci Wydziału, pozostali studentami Akademii i mogli ukończyć rozpoczęte studia teologiczne. Władza archidiecezjalna, co jest w pełni zrozumiałe w ówczesnej sytuacji prawnej Akademii, jak i trwającego napięcia pomiędzy państwem a Kościołem, nie mogła już jednak zapewnić akademickich studiów teologicznych alumnom przychodzącym na pierwszy rok studiów seminaryjnych. W tej nowej sytuacji mogli oni zdobywać jedynie wykształcenie teologiczne na poziomie Seminarium Duchownego i tym samym nie posiadali wykształcenia wyższego, uznawanego przez władze państwowe. Podobnie studia seminaryjne nie pozwalały na zdobycie wykształcenia akademickiego uznawanego przez ówczesne prawodawstwo kościelne. Sytuacja taka trwała kilka lat i wymagała znalezienia jakiegoś rozwiązania.

Metropolitalne Seminarium Duchowne, przez tyle lat związane z Wydziałem Teologicznym posiadało odpowiednią kadrę profesorską, nadal wykładali w nim profesorowie powstałej Akademii, zatem należało wykorzystać tak duże zaplecze naukowe. Powstała zatem myśl powołania akademickiego studium teologii z prawami kościelnymi, niezależnego od powstałej i działającej Akademii Teologii Katolickiej. Zdawano sobie sprawę, iż takie studium nie uzyska praw państwowych, ale będzie uznane za akademickie przez władze kościelne. Przyjęte rozwiązanie zaczęto realizować: okazało się, że takie rozwiązanie przez długie lata pozwalało alumnom – studentom powstałego Studium zdobywać akademickie wykształcenie teologiczne, zaś Kościołowi zachować niezależność w kształceniu kandydatów do kapłaństwa.

Studia stacjonarne

Cykl I A Stacjonarny (CIAS):

Studia dla alumnów seminariów duchownych, 6-letnie dzienne studia filozoficzno-teologiczne. Uzyskane kwalifikacje – magister teologii. Specjalność – teologia ogólna. Studia łączą się z formacją duchową i duszpasterską, którą prowadzą seminaria duchowne. W oparciu o specjalną umowę i statut alumni następujących seminariów są równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego:

  • Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
  • Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie studiują również klerycy Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie oraz klerycy Ojców Kamilianów, Pasjonistów, Barnabitów, Oblatów św. Józefa. W wymienionych seminariach zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy PWTW, a ponadto każde z afiliowanych seminariów zatrudnia własnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wymienione seminaria są uczelniami kościelnymi, zachowują osobowość prawną i własny zarząd.

Studia niestacjonarne

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

Co oferujemy?

Collegium Joanneum w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

Co po studiach? 

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

  • teologia ogólna
  • katechetyka

Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.


Kierunki wykładane na uczelni:

teologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane