Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

Rok założenia: 2001 | Rektor: dr Paweł Maciaszczyk

przejdź do spisu treści

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu powstała 1 czerwca 2001 roku. Uczelnia stwarza dogodne warunki do uzyskania wyższego wykształcenia, a tym samym ułatwia skuteczniejsze poszukiwanie własnego miejsca na wymagającym rynku pracy.

 W Uczelni są zatrudnieni profesorowie z renomowanych ośrodków akademickich. Młoda kadra dydaktyczna Uczelni doskonali swoje umiejętności uzyskując coraz to wyższe stopnie naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Uczelnia w Tarnobrzegu organizuje również własne cykliczne konferencje, w których udział biorą wybitni znawcy dyskutowanej na nich problematyki. Materiały pokonferencyjne, a także prace naukowe pracowników Uczelni, są publikowane przez Wydawnictwo Uczelniane. W szerszym zakresie są podejmowane badania dotyczące subregionu tarnobrzeskiego w aspekcie społecznym, kulturowym i ekonomicznym.

Realizacja planów studiów zgodna ze standardami kształcenia jest uzupełniana praktykami zawodowymi, które służą studentom w poznaniu specyfiki przyszłej pracy zawodowej. Biuro Karier poprzez doradztwo, udzielanie informacji pomaga studentom w wyborze drogi zawodowej.

Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną, w tym budynek dydaktyczny przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu.

Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim z zakresu pedagogiki, pomocy społecznej, psychologii, zarządzania, rachunkowości, ekonomii, marketingu, socjologii, filozofii, prawa, matematyki. W zbiorach tych znajdują się również specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. Biblioteka funkcjonuje na bazie systemu bibliotecznego. Studenci mają możliwość korzystania z katalogu bibliotecznego oraz składania zamówień poprzez Internet.

Studenci naszej Uczelni mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Istotnym przejawem aktywności studenckiej jest działalność Kół naukowych, Samorządu Studenckiego oraz Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w interesujących wydarzeniach naukowych i kulturalnych.

KIERUNKI STUDIÓW


Ekonomia menedżerska
studia I

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska są realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

...więcej


Ekonomia menedżerska 
studia II

Czas trwania studiów wynosi 2 lata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

...więcej


Pielęgniarstwo 
studia I 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

...więcej


Pielęgniarstwo 
studia II

Cykl kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia obejmuje 2 lata, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ich ukończeniu Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra.

...więcej


Finanse i rachunkowość 
studia I stopnia

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość są realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

...więcej


Bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia I stopnia

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

...więcej


Pedagogika
studia I stopnia


Studia na kierunku Pedagogika są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

...więcej


przejdź do spisu treści

Ekonomia menedżerska studia I stopniaStudia na kierunku Ekonomia menedżerska będą realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kształcenia ogólnego

Socjologia organizacji, Psychologia, Etyka biznesu, Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Prawo patentowe, BHP, Język obcy, Technologie informacyjne

Przedmioty kształcenia podstawowego

Matematyka, Podstawy prawa, Mikroekonomia, Podstawy organizacja i zarządzania, Rachunkowość, Zarządzanie, Statystyka opisowa, Podstawy makroekonomii, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Przedsiębiorczość, Polityka społeczna i gospodarcza, Finanse

Przedmioty kierunkowe

Analiza i planowanie strategiczne, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Podstawy ekonomii menedżerskiej, Podstawy marketingu i badań rynkowych, Techniki twórczego myślenia, Analiza ekonomiczna, Analiza rynku i konkurencji, Otoczenie prawne z elementami prawa gospodarczego, Public relations, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, Logistyka, Zarządzanie projektami, Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw, Strategie przedsiębiorcze, E-biznes, Wykorzystanie komputerów w biznesie, Negocjacje, Komunikacja interpersonalna, Gry decyzyjne, Techniki menedżerskie, Biznes plan, Plan marketingowy, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Ekonomika małej firmy, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów, Jakość w biznesie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ubezpieczenia, Controling, Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, Przedsiębiorczość w turystyce, Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Marketing międzynarodowy, Procesy innowacyjne, Nowoczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Ekonomia menedżerska odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

 • biurach rachunkowych
 • urzędach skarbowych
 • kancelariach podatkowych
 • zakładach i firmach ubezpieczeniowych
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • starostwach powiatowych
 • Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • domach kultury
 • centrach opieki nad dzieckiem
 • Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji
 • przedsiębiorstwach zorganizowanych wg różnych form prawno-organizacyjnych,
 • a zajmujących się działalnością usługową, produkcyjno – usługową, handlową

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska może pracować m.in. jako doradca finansowy, księgowy, doradca bankowy, pracownik urzędu skarbowego, ZUS, NFZ, doradca podatkowy, analityk finansowy, agent ubezpieczeniowy, audytor finansowy, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Ukończenie tego kierunku daje możliwość uzyskania pracy w różnego rodzaju podmiotach (przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje finansowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe). Uzyskane kompetencje pozwolą także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Ekonomia menedżerska

w zakresie wiedzy będzie znał:

 • podstawy ekonomii oraz zarządzania
 • zasady funkcjonowania gospodarki na poziomie makro – i mikroekonomicznym
 • mechanizmy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych
 • system finansowy państwa, gospodarki i przedsiębiorstw
 • metody i narzędzia analizy zjawisk gospodarczych
 • zasady i narzędzia z rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
 • standardowe metody matematyczne, statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
 • zasady zastosowania standardowych metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • trafnie identyfikować i formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej
 • tworzyć i wykorzystywać analizy ekonomiczne
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty i menadżera
 • tworzyć organizacje różnych typów (bądź wybranych jej obszarów) i kierować nimi
 • zarządzać metodą projektową
 • efektywnie wykorzystywać zasoby organizacji, tworzyć i wdrażać strategie rozwoju organizacji

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

 • wykazywać się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów oraz proponowania nowych wdrożeń
 • dążyć do samorozwoju i odpowiedzialnie podejmować decyzje
 • komunikatywny, umiejący pracować w grupie, w tym do podejmować różne role
 • zorientowany na klienta
 • mieć świadomość prawnych i etycznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia będzie gwarantowała kadra mająca adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.


Ekonomia menedżerska studia II stopnia


 

Ekonomicznych. Czas trwania studiów wynosi 2 lata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy, Wychowanie fizyczne, Prawo patentowe, BHP

Przedmioty kształcenia podstawowego

Ekonomia II, Organizacja i zarządzanie, Historia myśli ekonomicznej, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Wnioskowanie statystyczne, Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne

Przedmioty kierunkowe

Analiza ekonomiczno-finansowa, Zarządzanie finansami firmy, Podstawy ekonomii menedżerskiej II, Analityka rynku, Rynek usług, Zarządzanie procesami biznesowymi, Ekonomika inwestycji, Zarządzanie projektami, Negocjacje i public relations, Etyka gospodarcza, Seminarium dyplomowe.

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Coaching, Zarządzanie personelem, Zarządzanie produktem, Merchandising, Zarządzanie jakością, Nowoczesne metody zarządzania, Finansowanie przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami osobistymi, Polityka ekonomiczna, Rozwój lokalny i regionalny, e-Marketing, e-Biznes, Programy komputerowe w rachunkowości, Controlling i inne wybieralne w ramach przedmiotów do wyboru (np. Prawo podatkowe, Konsumencka ocena jakości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy Business Intelligence, Zarządzanie w sektorze publicznym, Leasing i franchising, Audyt wewnętrzny, Psychologia organizacji i inne)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Ekonomia menedżerska odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

 • Przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności (produkcyjne, usługowe, handlowe)
 • Instytucjach sektora publicznego rządowego i samorządowego (urzędy skarbowe, ZUS, urzędy gminne, jednostki samorządu terytorialnego i inne)
 • Podmiotach sektora finansowego (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie podatkowe i inne)
 • Organizacjach sektora non-profit (stowarzyszenia, fundacje i inne)
 • Innych podmiotach, w których mają miejsce procesy zarządcze i ekonomiczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie studiów magisterskich zdecydowanie zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny, interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwent przygotowany jest także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a osoby zainteresowane rozwojem naukowym mogą podjąć studia doktoranckie.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Ekonomia menedżerska (studia magisterskie)

w zakresie wiedzy będzie:

 • posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
 • znał uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej
 • miał rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie uczestniczącym w życiu gospodarczym i społecznym
 • w sposób pogłębiony znał metody i narzędzia wykorzystywane w analizie i opisie funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz instrumenty prognozowania przyszłych scenariuszy i zjawisk rynkowych
 • znał i rozumiał regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych dotyczących poszczególnych podmiotów gospodarki
 • miał pogłębioną wiedzę o prawidłowościach rządzących funkcjonowaniem rynku oraz uwarunkowaniach rozwoju podmiotów gospodarczych
 • miał pogłębioną wiedzę w zakresie zasad zarządzania przedsiębiorstwem, funkcjonowania instytucji
 • i rynków finansowych oraz inwestowania
 • znał zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności
 • znał metody matematyczne, statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
 • znał zasady i narzędzia uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie umiejętności będzie:

 • potrafił prawidłowo interpretować i wyjaśniać zdarzenia gospodarcze zachodzące w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i pozagospodarczych
 • potrafił szczegółowo opisywać i analizować skutki zmian gospodarczych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych formułując przy tym własne opinie i zalecenia
 • potrafił samodzielnie proponować rozwiązania problemów zarządczych w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać racjonalne rozwiązania wyprowadzone w wyniku sporządzonej analizy
 • posiadał pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych i zarządczych występujących w podmiotach gospodarczych
 • posiadał pogłębioną umiejętność interpretowania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz stosowania norm prawnych, zawodowych i etycznych w rozwiązywaniu wybranych problemów występujących w życiu gospodarczym.
 • posiadał pogłębioną umiejętność prowadzenia i dokumentowania prac badawczych w obszarze nauk ekonomicznych i pokrewnych
 • potrafił dobierać i wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia właściwe dla ekonomii do prognozowania i modelowania złożonych procesów gospodarczych dotyczących zjawisk z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

 • potrafił współdziałać w zespole przyjmując różne role
 • umiał identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz obowiązki związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty i menedżera, w warunkach społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • posiadał zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów, jak również posiadał świadomość skutków podejmowanych przez siebie decyzji
 • wykazywał się postawą przedsiębiorczą, jako pracownik, menedżer lub osoba pracująca na własny rachunek
 • będzie miał świadomość znaczenia wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów oraz prawa dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych i jej zmienności

przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo I stopień


Studia na kierunku Pielęgniarstwo są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

Chcesz pomagać innym? 
Myślisz o studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Zapraszamy do studiowania na kierunku: Pielęgniarstwo

Zawód pielęgniarki to długa historia i bogata tradycja,  dostosowująca się do wymagań współczesnego świata. Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnobrzegu to zajęcia z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz praktyki w renomowanych placówkach medycznych. Po studiach na kierunku Pielęgniarstwo czeka na Ciebie praca w zawodzie zaufania publicznego (wg Barometru zawodów zawód pielęgniarki to zawód deficytowy).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

Efektem ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest wiedza (wybrane efekty kształcenia) w zakresie:

 • terminologii z przedmiotów medycznych oraz pielęgniarstwa,
 • procedur wykonywania czynności w opiece pielęgniarskiej,
 • funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego,
 • sposobów działania człowieka w świecie społeczno – kulturowym,
 • regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza  oraz podstaw organizacji systemu ochrony zdrowia.

Efektem ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo są specjalistyczne umiejętności, szczególnie w zakresie:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej,
 • organizowania pracy własnej.

Efektem ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo są kompetencje i gotowość do ich doskonalenia, zwłaszcza w zakresie:

 • skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem,
 • świadomość istnienia czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • przekonanie o konieczności uczenia się przez całe życie.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy zawodu, lekarze i pielęgniarki z długoletnim stażem oraz pracownicy instytucji działających na rzecz zdrowia.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty z grupy nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

Przedmioty z grupy nauk społecznych: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia, etyka zawodu pielęgniarki, język angielski.

Przedmioty z grupy nauk w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Przedmioty z grupy nauk w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Pielęgniarstwo odbywają zajęcia praktyczne i praktyki: na oddziałach: internistycznym, położnictwa, ginekologii, pediatrii, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii oraz opieki paliatywnej w następujących szpitalach:

 • Powiatowy Szpital Specjalistyczny SPZZOZ w Stalowej Woli
 • Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 • Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
 • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Pielęgniarstwo II stopień


Cykl kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia obejmuje 2 lata, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ich ukończeniu Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra.

PROGRAM STUDIÓW

Wybrane przedmioty z zakresu nauk społecznych (standardy kształcenia): teorie pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii.

Wybrane przedmioty z zakresu opieki specjalistycznej (standardy kształcenia): nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym psychicznie i jego rodziną.

Wybrane przedmioty z zakresu nauk społecznych: elementy statystyki medycznej, język migowy/alternatywne formy komunikowania się, wybrane zagadnienia seksualności człowieka/edukacja seksualna, gerontologia społeczna, problemy przemocy wobec osób starszych, trening umiejętności, społecznych, coaching w pielęgniarstwie, negocjacje w systemie opieki zdrowotnej, sposoby rozwiązywania konfliktów, zagadnienia prawne w pielęgniarstwie, bioetyka w pielęgniarstwie.

Wybrane przedmioty w zakresie opieki specjalistycznej: psychiatria środowiskowa, problematyka uzależnień w praktyce klinicznej, wybrane zagadnienia z neurochirurgii, epidemiologia i symptomatyka udarów, choroby jamy ustnej u pacjentów z chorobami przewlekłymi, opieka nad dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo kardiologiczne z elementami kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, pielęgniarstwo epidemiologiczne, farmakoterapia i ordynowanie leków w praktyce pielęgniarskiej, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, udział pielęgniarki w farmakoterapii osób starszych, pielęgniarstwo onkologiczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zawód pielęgniarki/ pielęgniarza wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy zgodnej z osiągnięciami  nauki oraz rozwijania nowych umiejętności praktycznych, zgodnych ze sztuką opieki pielęgniarskiej. Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste, dostarczają wiedzę specjalistyczną, rozwijają w zakresie samokształcenia, poszerzają perspektywę zawodową i stwarzają nowe możliwości zawodowe i finansowe1.  Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie farmakoterapii i ordynowania leków w praktyce pielęgniarskiej.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który m.in.:

 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 • w zakresie umiejętności potrafi: rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych; określa standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta; prowadzi badania naukowe w zakresie medycznym i pielęgniarskim; organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej, opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu; opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej, dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się;

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zakres kształcenia praktycznego obejmuje następujące przedmioty: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Dydaktyka medyczna, Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek,  Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą.

Studiuj bezpłatnie razem z nami !!!


przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


 

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość są realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty podstawowe

Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka, Prawo, Ekonometria, Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy rachunkowości, Finanse, Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Psychologia, Socjologia organizacji, Etyka gospodarcza, Filozofia

Przedmioty kierunkowe

Matematyka finansowa, Ekonomia matematyczna, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza ekonomiczna, Rachunkowość zarządcza, Finanse publiczne, Bankowość, Rynki finansowe, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Rachunkowość finansowa II, Rachunek kosztów, Organizacja prac księgowych, Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość sektora publicznego, Rachunkowość bankowa, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Controling strategiczny i operacyjny, Finanse instytucji bankowych i ubezpieczeniowych, Rynki i inwestycje finansowe, Programy finansowo-księgowe specjalistyczne, Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy, Ubezpieczenia gospodarcze, Biznes plan, Plan marketingowy, Marketing w przedsiębiorstwie, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, Doradztwo podatkowe, Analiza finansowa, Optymalizacja podatkowa, Pośrednictwo finansowe i usługi finansowe, Rewizja ksiąg rachunkowych

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

 • bankach
 • biurach rachunkowych
 • urzędach skarbowych
 • zakładach i firmach ubezpieczeniowych
 • urzędach miast i gmin (wydziałach finansowych)
 • fundacjach i stowarzyszeniach (komórkach finansowych)
 • przedsiębiorstwach zorganizowanych wg różnych form prawno-organizacyjnych, a zajmujących się różnymi rodzajami działalności (komórkach finansowych)

Uczelnia wprowadziła nowoczesne podejście do kształcenia umiejętności praktycznych pożądane na współczesnym rynku pracy w sektorze finansowym i biurach rachunkowych. Stosuje na zajęciach nowoczesne, aktywizujące metody dydaktyczne wdrażane m.in. w symulatorach firm, promuje prace projektowe i zajęcia warsztatowe ukierunkowane na samodzielne i zespołowe opracowywanie biznesplanów, zarządzania finansami, analizy finansowe, które są wykorzystywane do optymalizowania decyzji gospodarczych i ekonomicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach jako: księgowi, analitycy finansowi, asystenci doradców inwestycyjnych oraz menedżerowie. Absolwenci dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom mogą również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Finanse i rachunkowość

w zakresie wiedzy będzie znał:

 • zasady funkcjonowania systemu finansowego
 • podstawy ekonomii
 • zasady prowadzenia rachunkowości
 • nowoczesne usługi finansowe
 • system podatkowy, zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
 • zasady funkcjonowania komercyjnych i publicznych instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, urząd skarbowy, NFZ, zakłady ubezpieczeń społecznych)
 • prawne i formalne podstawy funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • używać metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • analizować podstawowe zjawiska gospodarcze
 • stosować prawo w zakresie finansów i rachunkowości
 • przygotować dokumentację księgowo-finansową do celów ewidencyjno-decyzyjnych w organizacji
 • realizować analizę ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych
 • identyfikować czynniki ryzyka i stosować modele zarządzania ryzykiem
 • obliczać obciążenia fiskalne i optymalizować podatki

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

potrafił rozwijać swe umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości

 • pracował w grupie wspólnie rozwiązując problemy z zakresu finansów i rachunkowości
 • identyfikował i rozstrzygał dylematy oraz obowiązki związane z wykonywaniem zawodu finansisty i księgowego
 • myślał i działał w sposób przedsiębiorczy, jako pracownik, kierownik lub osoba pracująca na własny rachunek
 • miał świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych i jej zmienności

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne


Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kierunkowe:

System bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Stany nadzwyczajne w państwie, Zwalczanie terroryzmu, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Instytucje ochrony prawnej, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Prawo administracyjne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Nowe ruchy społeczne, Metodologia badań nad bezpieczeństwem, Patologie społeczne, Polityka społeczna, Etyka społeczna, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność – służba policyjna

Kryminologia i kryminalistyka, Ochrona osób, mienia i obszarów, Zwalczanie przestępczości, Prawo o ruchu drogowym, Organizacja i funkcjonowanie policji, Czynności policji na miejscu zdarzenia, Polityka migracyjna i azylowa, Przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej, Postępowanie karne w sprawach o wykroczenia, Etyka zawodowa funkcjonariuszy

Specjalność – zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i obrona cywilna, Katastrofy naturalne, Katastrofy techniczne, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Zagrożenia biologiczne, Psychologia tłumu, System pomocy społecznej, Analiza decyzyjna, Etyka zawodowa

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbywają praktyki w:

 • jednostkach policji
 • jednostkach Państwowej Straży Pożarnej
 • jednostkach zarządzania kryzysowego
 • służbach ochrony osób i mienia
 • innych podmiotach realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają absolwentowi na ubieganie się o pracę, w zależności od wybranej specjalności, w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz zarządzaniem kryzysowym (zespoły, centra, komórki zarządzania kryzysowego funkcjonujące w urzędach gmin, urzędach miast, starostwach powiatowych)
 • instytucjach działających w obszarze bezpieczeństwa socjalnego i ekologicznego, ochrony praw człowieka czy zapobiegania przestępczości
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, urzędach celnych, zakładach karnych, aresztach śledczych, policji, firmach ochrony i mienia, agencjach bezpieczeństwa wewnętrznego, wojsku, służbach ochrony kolei, agencjach detektywistycznych, inspektoratach transportu drogowego

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

w zakresie wiedzy będzie znał m.in.:

 • podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie
 • struktury i instytucje życia społecznego (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, lokalne, krajowe, międzynarodowe) warunkujące bezpieczeństwo wewnętrzne
 • metody, techniki i narzędzia pozyskiwania oraz analizowania danych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego
 • unormowania prawno-administracyjne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
 • zasady ochrony własności, osób, mienia, obiektów i obszarów

w zakresie umiejętności będzie potrafił m.in.:

 • stosować metody i narzędzia do badania i przewidywania procesów zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu
 • prawidłowo posługiwać się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa
 • planować i organizować działania służące bezpieczeństwu jednostki i grup
 • stosować wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej do rozwiązywania problemów praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego
 • uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności służące zapewnieniu bezpieczeństwa

w zakresie kompetencji społecznych będzie m.in.:

 • współdziałał w grupach i instytucjach w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, przyjmując w nich różne role
 • prawidłowo identyfikował i rozstrzygał dylematy związane z wykonywaniem zawodu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • uczestniczył w przygotowywaniu projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
 • świadomie dbał o kondycję i sprawność fizyczną

KADRA DYDAKTYCZNA

Specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, trenerzy, instruktorzy oraz praktycy reprezentują renomowane ośrodki i uczelnie akademickie – KUL w Lublinie, AWF w Katowicach, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, PWSZ w Zamościu, PWSZ w Nowym Sączu, WSET w Jarosławiu, Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.


przejdź do spisu treści

Pedagogika


Studia na kierunku Pedagogika są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

„Pedagogika” to nauka o człowieku, relacjach pomiędzy ludźmi, sztuce bycia z innymi, praktyce wychowywania, pomagania, pomocy w trudnych sytuacjach. To umiejętności, które pozwalają towarzyszyć innym w podróży do dorosłości, w codziennych trudach, zmianie służącej rozwojowi. To także wiedza o sobie samym – szansa na lepsze poznanie swoich mocnych stron i pracę nad własnymi słabościami. Pedagogika to początek dla pracy terapeutycznej, opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej w instytucjach publicznych i niepublicznych, stowarzyszeniach, fundacjach, a także możliwość własnej działalności gospodarczej.

PROGRAM STUDIÓW

„Pedagogika” to kierunek studiów o praktycznym profilu kształcenia. Nowoczesny, odpowiadający współczesnym wyzwaniom w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji program studiów stanowią w większości zajęcia praktyczne oraz 600 godzinna praktyka zawodowa. Autorski program został opracowany wspólnie z pracodawcami – przedstawicielami instytucji działających w obszarze opiekuńczej praktyki kierowanej do rodzin, dzieci  i młodzieży, osób dorosłych i w późnej dorosłości. Pedagogika profil praktyczny to także zdobywanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności niezbędnego dla podejmowania pracy w różnych form opieki zastępczej, placówkach działających na rzecz osób wykluczanych i marginalizowanych, wymagających wsparcia oraz przejawiających zaburzenia w zachowaniu.

OPIS STUDIÓW

studia I stopnia (licencjackie)
studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Profil kształcenia studia o profilu praktycznym

Specjalności

 • pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
 • resocjalizacja

Liczba godzin do realizacji: 2055, w tym 600 godzin praktyki zawodowej

Liczba pkt ECTS 180
Liczba semestrów 6

Program studiów pozwala studentowi osiągnąć: 

 • 18 efektów w zakresie wiedzy, 
 • 27 efektów z zakresie umiejętności
 • 15 efektów kompetencyjnych

Moduły zajęć ogólnych
A Moduł podstawowy 
B Moduł pedagogiczno-psychologiczny

Moduły zajęć do wyboru (specjalności}

C Moduł metodyczno-specjalnościowy: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
C Moduł metodyczno-specjalnościowy: resocjalizacja

Wyboru modułu studenci dokonują na drugim roku studiów.

42 przedmioty kształcenia

Wybrane przedmioty modułu A

do wyboru: edukacja dla bezpieczeństwa/ wybrane aspekty edukacji zdrowotnej/elementy antropologii społecznej i kulturowej, trening kompetencji emocjonalno-społecznych/warsztat coachingu i relacji interpersonalnych/warsztat - działania skoncentrowane na rozwiązaniach, zajęcia fakultatywne; warsztat neurodydaktyki/ warsztat - przygotowanie studentów do samokształcenia/metodyka pracy umysłowej; warsztat przedsiębiorczości/warsztat kreatywności zawodowej/ warsztat planowania kariery zawodowej

Wybrane przedmioty modułu B

historia wychowania i opieki społecznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, pedagogika ogólna i porównawcza z elementami wielokulturowości, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, podstawy psychopatologii, pedagogika opiekuńcza, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, patologia i profilaktyka społeczna, metodologia nauk pedagogicznych

Wybrane przedmioty modułu C – pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną

polityka społeczna RP, prawne podstawy działalności opiekuńczej, pedagogiczna i psychologiczna diagnoza dziecka, pedagogika i diagnoza rodziny, metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, metodyka pracy z osobą w kryzysie, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i działalności socjoterapeutycznej, warsztat kształcenia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, metodyka organizacji czasu wolnego, metodyka pracy socjalnej, metodyka pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, warsztat arteterapii, seminarium dyplomowe, praktyka

Wybrane przedmioty modułu C – resocjalizacja

prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wiktymologia, pedagogika penitencjarna i środki probacji, diagnostyka resocjalizacyjna, metodyka oddziaływań profilaktycznych, metodyka pracy socjalnej i pomocy postpenitencjarnej, metodyka oddziaływań psycho i socjoterapeutycznych, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej i zajęć socjoterapeutycznych, warsztat resocjalizacji przez twórczość, warsztat umiejętności wychowawczych, seminarium dyplomowe, praktyka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja, przygotowują do pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi charakteryzującymi się zaburzonym zachowaniem, naruszającymi normy społeczne i prawne, niedostosowanymi społecznie. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala na opis i wyjaśnianie procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą oraz formułowanie zaleceń i wdrażanie projektów służących zmianie zachowania człowieka.

Student w ramach kierunku Pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną przygotowywany jest do działalności pedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi oraz z rodziną przeżywającą trudności. Działalność opiekuńcza obejmuje pracę z osobami z deficytami wychowawczymi, przejawiającymi zachowania ryzykowne, zagrożonymi różnego rodzaju uzależnieniami, a także z podopiecznymi którzy, częściowo lub trwale, wymagają pedagogicznego wsparcia.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Pedagogika będzie m.in.:

 • posługiwał się terminologią stosowaną w pedagogice oraz w naukach pokrewnych,
 • znał i posługiwał się metodami i technikami pracy z osobami wymagającymi wsparcia i oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • zaznajomiony ze specyfiką funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych,
 • przygotowany do interpretacji zachowań wychowanków i zjawisk społecznych oraz ich interpretacji,
 • stosował właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania,
 • dokonywał analizy własnych działań,
 • świadomy odpowiedzialności w przyszłej pracy zawodowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra mająca dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy (pracownicy instytucji wychowawczych, pomocowych, resocjalizacyjnych), którzy posiadają bogatą wiedzę i duże doświadczenie zawodowe.


przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Organizacja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Zamówienia publiczne

Zarządzanie jakością

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w turystyce

Zarządzanie zasobami ludzkimi

NOWOŚĆ

Wychowanie do życia w rodzinie

Przygotowanie pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - II semestralne

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera - II semestralne

Doradztwo zawodowe

Resocjalizacja i socjoterapia

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej

Animacja społeczno-kulturow

Asystentura rodziny

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo publiczne

Biblioterapia

Diagnoza dziecka i jego rodziny

Logopedia

Mediacje i negocjacje

Nauczyciel domowy

Praca z osobami starszymi

Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Praca z rodziną z problemem przemocy

Psychoonkologia

System bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej

Terapia pedagogiczna

Terapia zajęciowa

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie przyszłością


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny
ekonomia menedżerska Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie