Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. Maciej Pietrzak

przejdź do spisu treści

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oferuje studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe oraz kursy. Studia stacjonarne są bezpłatne. Studia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera w zakresie stosownej specjalności. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uprawniają do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Wysoki poziom nauczania i pewność dobrej inwestycji zapewniają porozumienia podpisane pomiędzy nasza Uczelnią, a uczelniami poznańskimi: Politechniką, Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Muzyczną, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza i Uniwersytetem Ekonomicznym.

Władze Uczelni

JM Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak
Prorektor ds. studiów i spraw studenckich - dr Dorota Sipińska, doc.
Prorektor ds. nauki i rozwoju – prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak
Kanclerz – dr Janusz Poła, doc. Kierunki i specjalności w PWSZ  im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 


Studia licencjackie


administracja

Specjalności:

 • Administracja Publiczna

Nikogo nie trzeba przekonywać, że praca w administracji publicznej daje satysfakcję wypływającą z działań kierowanych do ogółu społeczeństwa. Jest ona także gwarancją stabilności zatrudnienia, co w dzisiejszych czasach stanowi istotny czynnik decydujący o wyborze ścieżki zawodowej. Wybierając tę specjalność student będzie miał możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, a także z działaniami instytucji publicznych na poziomie europejskim, w czym pomocna okaże się znajomość prawa międzynarodowego oraz protokołu dyplomatycznego.

 • International Business Administration

Program specjalności przygotowany w całości  w języku obcym to innowacja edukacyjna wprowadzona w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią. Jest to elitarna, pilotażowa specjalność wymagająca bardzo dobrej znajomości języka, przede wszystkim w zakresie słownictwa. Perfekcyjna znajomość zasad gramatyki jest mniej istotna z punktu widzenia działalności w środowisku międzynarodowym, dlatego zdecydowanie większy nacisk położony jest na umiejętności komunikacji czy rozumienia i interpretacji tekstów związanych z kierunkiem studiów. Realizowane w ramach specjalności moduły pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do administrowania zarówno sektorem publicznym, jak i biznesem w wymiarze międzynarodowym.

bezpieczeństwo narodowe

specjalności

 • Bezpieczeństwo publiczne

program studiów będzie realizowany na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego, co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w policji,

 • Zarządzanie kryzysowe

absolwent będzie przygotowany do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwania ich skutków, a także odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej,

 • Bezpieczeństwo militarne

absolwent będzie posiadał gruntowna wiedzę w zakresie aktualnych problemów bezpieczeństwa militarnego, funkcjonowania i zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za jego gwarancję, a także umiejętności dowodzenia zespołami ludzkimi w tych instytucjach.

Absolwent kierunku studiów I-go stopnia bezpieczeństwo narodowe będzie miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia, realizowanych w wiodących Uczelniach uniwersyteckich w kraju oraz w Akademii Obrony Narodowej.

ekonomia

specjalności

 • Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach gospodarki finansowej małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej,

 • Ekonomika sektora publicznego

W ramach ekonomiki sektora publicznego przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu nowoczesnego zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej, czyli to wszystko, co składa się na działania współczesnego menedżera sektora publicznego,

 • Ekonomia menedżerska

Specjalność ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Ekonomia menedżerska daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego.

W ramach kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym, oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

pedagogika

specjalności

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną,
 • Pedagogika dorosłych i animacja kultury.
pielęgniarstwo

opis kierunku

Studia na tym kierunku przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki. Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych (szpital, środowisko domowe i.in.). jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych tj. w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. Większość zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie i Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

turystyka i rekreacja

specjalności

 • Hotelarstwo i gastronomia

Celem specjalności jest kształcenie profesjonalnych kadr dla szeroko pojętego przemysłu hotelarskiego. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz w innych podmiotach obsługi ruchu turystycznego, w tym także do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

 • Turystyka międzynarodowa

Aabsolwent zostanie wyposażony m.in. w znajomość: międzynarodowych stosunków gospodarczych, podstaw prawa międzynarodowego a także międzynarodowego rynku usług turystycznych. Nabędzie także kompetencje miękkie z zakresu negocjacji międzynarodowych i savoir vivre.

Kierunek Turystyka i rekreacja to studia pierwszego stopnia i trwają 3 lata (6 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Program nauczania na kierunku nawiązuje do najnowszych trendów w naukach o turystyce i rekreacji, zapewniając realizację nowoczesnego, bogatego w treści merytoryczne i odniesienia praktyczne procesu dydaktycznego.

wychowanie fizyczne

specjalności

 • Menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • NOWOŚĆ - Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych
filologia

specjalności

 • Język angielski - studia stacjonarne 
  • specjalizacja:  nauczycielska
  • specjalizacja: filolog w biznesie 
 • Język angielski - studia stacjonarne w formule dla pracujących
  • specjalizacja: język angielski w biznesie

Warunkiem podjęcia studiów jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Język hiszpański - studia stacjonarne

 • specjalizacja: kulturowo  - tłumaczeniowa
 • hispanista w obsłudze turystyczno - hotelowej

Język hiszpański - studia stacjonarne w formule dla pracujących

możliwa oferta  specjalizacji jak wyżej w zależności o liczby kandydatów


Studia inżynierskie


budownictwo

specjalności

 • budownictwo energooszczędne
 • organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

Kierunek studiów Budownictwo w PWSZ w Lesznie ma spełniać krajowe i międzynarodowe kryteria akredytacji, a europejski system transferu punktów (ECTS) ma umożliwiać kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju m. in. w ramach programu Erasmus. Studia będą się odbywać w trybie stacjonarnym, na poziomie inżynierskim, trwać będą 3,5 roku (7 semestrów).

Cechą charakterystyczną studiów na kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest system dualny kształcenia inżynierów. W systemie dualnym student od trzeciego semestru ma naprzemiennie tydzień zajęć na Uczelni i tydzień praktyki zawodowej. Studia powiązane są więc bezpośrednio z praktyką inżynierską odbywaną pod kierunkiem uczelnianego opiekuna praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych lub w firmach związanych z branżą budowlaną.

elektrotechnika

specjalności:

 • Odnawialne Źródła Energii

Celem kształcenia na specjalności jest nabycie wiedzy inżynierskiej z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów i instalacji elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 • Elektromechatronika

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, mechaniki, mechatroniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.

 • Systemy Automatyki i Robotyki

W trakcie nauki, studenci zdobywają wiedzę niezbędną przy projektowaniu, uruchamianiu i eksploatacji systemów automatyki przemysłowej, robotyki i mechatroniki, specjalistycznych urządzeń mikroprocesorowych, systemów pomiarowo-kontrolnych i diagnostycznych. Po uzyskaniu zgody MNiSW na kierunek Mechatronika specjalność będzie realizowana na kierunku Mechatronika.

 • Instalacje Elektryczne

Celem kształcenia na tej specjalności jest nabycie wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji elektrycznych, stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz usługowym, spełniającym współczesne wymagania budownictwa energooszczędnego, zasilanego energią elektryczną wytwarzaną w źródłach wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak: elektrownie fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie biomasowe i biogazowe oraz małe elektrownie wodne.

logistyka

specjalności

 • logistyka produkcji,
 • logistyka handlu i usług.

Studia na kierunku Logistyka to stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

informatyka

specjalności

 • Aplikacje Internetowe i Mobilne

Jest ukierunkowana na projektowanie i wykonywanie zaawansowanych aplikacji internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem programowania urządzeń mobilnych.

 • Grafika i Gry Komputerowe

Absolwent nabywa w trakcie studiów inżynierskich na specjalności gruntowną wiedzę w zakresie zaawansowanej grafiki komputerowej i wizualizacji oraz programowania gier komputerowych.

 • Informatyka w Zarządzaniu

Obejmuje zagadnienia związane z wdrażaniem i obsługą systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, zarządzaniem projektami o charakterze informatycznym i nie tylko oraz projektowaniem, implementacją i wdrażaniem aplikacji biznesowych.

mechanika i budowa maszyn

specjalność

 • mechatronika w diagnostyce i eksploatacji maszyn

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskuje kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie mechaniki, ze szczególnym naciskiem na problematykę wytrzymałości materiałów, techniki wytwarzania, diagnostyki maszyn i samochodów, zastosowań informatyki w praktyce projektowej i przemysłowej, a także zarządzania bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych i usługowych.

mechatronika

specjalności

 • Systemy Automatyki i Robotyki
 • Elektromechanika i Mechatronika Samochodowa
 • Nowoczesne Konstrukcje i Technologie w Mechatronice

Studia magisterskie


pedagogika

specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką,
 • Doradztwo zawodowe i personalne.

Studia II stopnia trwają cztery semestry (dwa lata). Studia stacjonarne (dzienne) prowadzone są także w trybie dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.

 

wychowanie fizyczne

specjalności

 • Aktywność fizyczna osób starszych
 • Menager turystyki i rekreacji
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Studia II stopnia trwają cztery semestry (dwa lata). Zarówno studia I jak i II stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) - bezpłatnym.

przejdź do spisu treści

Leszczyński Model Studiów Dualnych


Studia dualne realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie według tak zwanego „Leszczyńskiego modelu studiów dualnych” to bezpłatne studia stacjonarne, sześciosemestralne licencjackie lub siedmiosemestralne inżynierskie. Charakteryzuje je naprzemienny system studiowania – jeden tydzień student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni, drugi tydzień pracuje w wybranym zakładzie pracy.

Praktyka w zakładzie pracy rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów i w zależności od kierunku studiów trwa łącznie do 40 tygodni w roku. Ponadto student:

 • studiów licencjackich w swoim zakładzie pracy zobowiązany jest przepracować po drugim roku studiów jeden miesiąc w okresie przerwy wakacyjnej;
 • studiów inżynierskich w swoim zakładzie pracy zobowiązany jest przepracować po drugim i trzecim roku studiów po jednym miesiącu w okresie przerwy wakacyjnej.  
Praktyka odbywa się w ramach zatrudnienia na zasadzie umowy o prace w wymiarze 1/2 etatu.

Zadaniem praktyki jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej. Ma ona charakter obligatoryjnej praktyki zawodowej, polegającej miedzy innymi na obserwacji, różnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie oraz próbnej pracy zespołowej lub samodzielnej. Program praktyki zawodowej dostosowany jest do profilu danego zakładu pracy i jednocześnie powiązany jest z teoretycznym programem studiów dla danego kierunku.

Praktyka zawodowa – realizowana jest w nowoczesnych zakładach pracy regionu leszczyńskiego. Przedsiębiorstwa, które otrzymały akredytacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na udział we wspólnym kształceniu studentów to: 

 • Astromal sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • Auto – Leszno sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • Auto-Mróz Leszno sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • Convert Paper sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Czachorowie – Gostyń
 • DOBROWOLSKI sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie
 • Elektro – Instalator sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • en-TRUCK Piotr Niemiałkowski z siedzibą w Lesznie
 • Exwind S.C. z siedzibą w Lesznie
 • FKS Okucia Budowlane i Drzwiowe sp. z o.o. z siedzibą w Bronikowie – Śmigiel
 • Frączak sp. z o.o. Mercedes-Benz z siedzibą w m. Leszno – Strzyżewice
 • GUTKOWSKI sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • INOFORGES sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynie
 • Jamalex sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzie – Rydzyna
 • Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. z siedzibą w Jarocinie
 • Leszczyńska Fabryka Pomp sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • LOB S.A z siedzibą w Lesznie
 • Maria i Krzysztof Bartkowiak sp. j. z siedzibą w Przybyszewie
 • Media Help Łukasz Berus z siedzibą w Górze
 • Mescomp z siedzibą w Kościanie
 • Metalplast LOB S.A. z siedzibą w Lesznie
 • Netbox Polska sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Czachorowie-Gostyń,
 • Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT sp. z o.o.
 • PWSZ Leszno z siedzibą w Lesznie
 • Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG z siedzibą w Rawiczu
 • Skanska S.A. z siedzibą w Lesznie
 • Spinko sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
 • Stolarstwo Bracia Kowalscy sp. j. z siedzibą w Rawiczu
 • Super Cars sp. j Ciesiółka z siedzibą w Lesznie
 • Szpital powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu
 • ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j. z siedzibą w Lesznie
 • Uniplast z siedzibą w Lesznie
 • ViaCon Polska sp. z o. o z siedzibą w Lesznie
 • VMI Poland sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie
 • Werner Kenkel sp. z o.o. z siedzibą w Krzycku Małym
 • WIX – Filtron sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
 • Wolsztyńska Fabryka Okuć Wolmet sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie
 • ZPB Kaczmarek sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu 

Aby zostać studentem kierunków dualnych należy przejść standardowy proces rekrutacji na studia stacjonarne, a w przypadku limitu miejsc o kolejności przyjęć decyduje wyższa średnia ocen z pierwszego roku studiów.

Studia dualne stanowią dobre przygotowanie zawodowe akceptowane przez pracodawców. System ten pozwala studentom – wcześniej od swoich rówieśników – utorować własną ścieżkę kariery zawodowej. Absolwenci studiów dualnych wśród pracodawców cieszą się większym uznaniem i zainteresowaniem z uwagi na ich kompetencje i przydatność w danym środowisku pracy.

Więcej informacji uzyskają Państwo w:
Biurze Studiów Dualnych i Karier Zawodowych
(pokój 217A, bk@pwsz.edu.pl; 65-525-01-40)


Studia licencjackie


 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • pedagogika
 • pielęgniarstwo
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • filologia

Studia inżynierskie


 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • logistyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika

Studia magisterskie


 • pedagogika
 • wychowanie fizyczne

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
 •  
 • Telefon: 65 529 60 60, 65 525 01 12
 • Strona: http://www.pwsz.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

MECHATRONIKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie uzyskała z początkiem lipca 2018 r. uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku MECHATRONIKA od roku akademickiego 2018/2019

czytaj dalej

18 urodziny PWSZ w Lesznie

W dniach 17 i 18 maja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie obchodzi swoje 18 urodziny oraz organizowany jest Dzień Patrona.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie