Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Oświata Wrocław - Studium Policealne, Kursy

Oświata Wrocław - Studium Policealne, Kursy

Rok założenia: 1992

przejdź do spisu treści

Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się instytucją edukacyjną, działającą na terenie Dolnego Śląska. Nasze referencje to zadowoleni Klienci korzystający z naszych usług szkoleniowych i turystycznych. Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych, mających na celu doskonalenie zasobów ludzkich.

Inwestowanie w szkolenie i rozwój personelu jest obecnie nieodzownym elementem strategicznych działań każdej firmy. Czas, jest w biznesie wartością nadrzędną, nie można więc sobie pozwolić na jego stratę, czy też naukę na własnych błędach. Znacznie lepsze efekty można osiągnąć korzystając z pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

Specjalizujemy się w organizowaniu profesjonalnych szkoleń dla kadry menedżerskiej i pracowników instytucji państwowych i prywatnych. Oferty nauczania zawsze staramy się dostosować do specyficznych wymagań Zleceniodawcy.

Dysponujemy doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną i dydaktyczną, która opracowuje i realizuje programy szkoleniowe odpowiadające nieustannie zmieniającym się potrzebom rynku.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.


Policealne Studium

Asystent osoby niepełnosprawnej

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacje o opłatach w sekretariacie
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej

Czujesz potrzebę pomagania ludziom niepełnosprawnym? Chciałbyś znaleźć pracę w instytucjach opiekuńczych w kraju lub za granicą? Jesteś osobą zdyscyplinowaną i nie boisz się samodzielnie podejmować ważnych decyzji? Wybierz naukę na tym kierunku.

Nauczymy Cię m.in.:

 • jak opiekować się i pracować z dzieckiem w żłobku, przedszkolu i szkole - placówkach integracyjnych
 • jak udzielać pomocy i organizować wsparcie osobie niepełnosprawnej
 • jak organizować pracę z osobą niepełnosprawną
 • jak aktywizować podopiecznego do podejmowania samodzielnych działań
 • jak wspierać osobę niepełnosprawną w trudnych życiowych sytuacjach

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacje o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze są udzielane przez sekretariat.

Przedmioty

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Fizjoterapia
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski/niemiecki w pomocy społecznej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Aktywizacja osoby niepełnosprawnej
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Praktyka zawodowa w 1 sem. - 4 tyg (160 h), w 2 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z 08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Florysta

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, pozostałe informacje w sekretariacie
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Florysta

Kochasz kwiaty? Lubisz tworzyć? Masz duszę artysty? Jeśli tak proponujemy Ci naukę na kierunku Florysta.  Ucząc się u nas masz niepowtarzalną szansę połączyć pracę zawodową z realizowaniem swoich pasji. 

Nauczymy Cię m.in.

 • rozpoznawać rośliny ozdobne
 • tworzyć kompozycje kwiatowe na różne okazje
 • pracy z materiałem roślinnym i nieroślinnym
 • teorii barw 
 • prowadzenia firmy florystycznej

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik Florysta trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacja o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze jest dostępna w sekretariacie.

Przedmioty

 • Materiałoznawstwo roślinne
 • Materiałoznawstwo nieroślinne
 • Kulturowe podstawy florystyki
 • Środki wyrazu twórczego
 • Kompozycje florystyczne
 • Przedsiębiorstwo florystyczne
 • Język angielski we florystyce
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Praktyka zawodowa w 2 sem. - 4 tyg (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

R 26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Fotograf

Forma szkolenia: kurs zawodowy
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Fotograf

Opłaty:

opłata uzależmiona od ilości słuchaczy na kursie (max 15 osób), brak wpisowego. U nas nie zaskoczą Cię żadne ukryte koszty.

Przedmioty

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy fotografii
 • Rejestracja obrazu
 • Pracownia urządzeń fotograficznych
 • Techniki fotograficzne
 • Cyfrowa obróbka obrazu

Opiekun osoby starszej

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Opiekun osoby starszej

Nasze społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Rynek pracy potrzebuje więc wyspecjalizowanych opiekunów, którzy w sposób profesjonalny zajmą się osobami starszymi. Jeśli myślisz o tym, by swoją pracę zawodową związać  właśnie z opieką, chciałbyś znaleźć pracę w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, hospicjum czy domu pomocy społecznej, wybierz naukę na tym kierunku.

Nauczymy Cię m.in. :

 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspakajać jej podstawowe potrzeby życiowe 
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie starszej
 • aktywizować osobę starszą do podejmowania samodzielnych działań
 • rozpoznawać i interpretować sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym podopiecznego i wykorzystywać zasoby indywidualne, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Opiekun Osoby Starszej trwa cztery semestry (2 lata)

Opłaty:

Informacji o wysokość czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 • Język migowy
 • Język angielski obcy w pomocy społecznej
 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z. 07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Opiekunka środowiskowa

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa jest osobą niosącą doraźną pomoc tym, którzy jej potrzebują, a zwłaszcza ludziom dotkniętym ciężką sytuacją życiową, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, uzależnionym, czy w bardzo trudnym położeniu ekonomicznym. Rolą opiekunki jest rozpoznanie potrzeb podopiecznym i zorganizowanie im niezbędnej pomocy. To zawód dla osób chcących nieść pomoc innym, a jednocześnie zorganizowanych i odpornych psychicznie.

Nauczymy Cię m.in.:

 • organizować opiekę i wsparcie społeczne osobie podopiecznej
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą
 • pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności w różnych aspektach życia
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznego

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Opiekunka Środowiskowa trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat.

Przedmioty

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnacji dziecka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język angielski/niemiecki w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Ćwiczenia rehabilitacyjne w opiece i pielęgnacji
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Praktyka zawodowa w 1 sem. - 4 tyg (160 h), w 2 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z 05 Świadczenie usług opiekuńczych

Opiekunka dziecięca

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Opiekunka dziecięca

Przedmioty

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologia informatyczna
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoria wychowania muzycznego
 • Teoria wychowania artystycznego
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę
 • Wychowanie artystyczne dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Podstawy przedsiębiorczości ((prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Praktyka zawodowa - 4 tyg (160 h)

Technik Administracji

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Technik Administracji

Jeśli chcesz pracować w jednostkach administracji rządowej, urzędach miasta, gminy czy innych placówkach samorządu terytorialnego, komórkach administracyjnych prywatnych przedsiębiorstw i zakładów usługowych wybierz naukę na tym kierunku. 

Nauczymy Cię m.in. :

 • stosować przepisy prawa i terminologię administracyjno – ekonomiczną
 • wykonywać prace związane z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji  i informacji w firmie prywatnej lub jednostce administracji państwowej 
 • prowadzić korespondencję, redagować urzędowe pisma
 • organizować spotkania służbowe, tworzyć protokoły i sprawozdania
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik Administracji trwa cztery semestry (2 lata)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Finanse publiczne
 • Zajęcia praktyczne praca biurowa
 • Zajęcia praktyczne administracja
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Praktyka zawodowa w 2 sem. - 4 tyg (160 h), w 3 sem. - 4 tyg. (160 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

A 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik BHP

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy

Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

Technik BHP to osoba potrzebna w każdym zakładzie pracy. Bada on przyczyny wypadków, ocenia zagrożenia w miejscu pracy i wnioskuje o ich usunięcie, szkoli nowych pracowników i dba o to, by w miejscu pracy pracownicy byli bezpieczni.  Jeśli chcesz podnieść kwalifikacje i zdobyć wiedzę w tym zakresie wybierz kierunek Technik BHP.

Nauczymy Cię m.in.:

 • przeprowadzać kontrolę w zakładzie pracy uwzględniając zasady i przepisy BHP
 • prowadzić doradztwo w zakresie przepisów BHP
 • oceniać ryzyko zawodowe powodowane przez różne niekorzystne czynniki 
 • ustalać przyczyny wypadków w miejscu pracy i formułować wnioski, które zapobiegną im w przyszłości
 • prowadzić dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia „Metodyka prowadzenia szkoleń BHP”  i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik BHP trwa trzy semestry (1,5 roku)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Człowiek w procesie pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zajęcia praktyczne metodyka kształcenia zawodowego
 • Zajęcia praktyczne kształcenie środowiska pracy
 • Zajęcia praktyczne zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 • Praktyka zawodowa w 2 sem. - 2 tyg (80 h), w 3 sem. - 2 tyg. (80 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

Z 13 Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik Rachunkowości

Forma szkolenia: kwalifikowany kurs zawodowy - KKZ
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Technik Rachunkowości

Od zawsze lubiłeś rachunki i obliczenia? Chciałbyś pracować w księgowości przedsiębiorstw prywatnych lub jednostek samorządu terytorialnego, banku lub jako niezależny specjalista ds. kadr i płac? Wybierz kierunek technik rachunkowości. 

Nauczymy Cię m.in.:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą
 • rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilno – prawnych
 • przeprowadzać analizę finansową i oceniać kondycję finansową placówki 
 • zastosować profesjonalne oprogramowanie księgowe
 • rozliczać daniny publiczne
 • stosować przepisy prawa finansowego
 • kontrolować obieg dokumentacji finansowej w firmie

Cykl nauki:

Nauka na Kwalifikowanym Kursie Zawodowym Technik Rachunkowości trwa 2 semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język angielski w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)

Praktyka zawodowa w 2 sem. - 2 tyg (80 h), w 3 sem. - 2 tyg. (80 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

A 36 Prowadzenie rachunkowości A 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik Usług Kosmetycznych

Rodzaj szkoły: niepubliczna
Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Technik Usług Kosmetycznych

Lubisz kosmetyki? Interesujesz się tematyką pielęgnacji  urody i profilaktyki zdrowotnej? A może marzysz o pracy w ośrodku SPA lub własnym gabinecie kosmetycznym? Jeśli tak, na tym kierunku zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności.

Nauczymy Cię m.in.:

 • profesjonalnego wizażu,
 • jak funkcjonuje ludzka skóra i jakie są jej najczęstsze defekty
 • jak wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy i ciała
 • jak profesjonalnie pielęgnować dłonie i stopy
 • jak pracować z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem i aparaturą
 • jak zalecać klientom pielęgnację domową

Gwarantujemy Ci również możliwość odbycia praktyk zawodowych i ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Technik Usług Kosmetycznych trwa cztery semestry (2 lata)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Język angielski w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 • Praktyka zawodowa w 2 sem. - 2 tyg (80 h), w 4 sem. - 2 tyg. (80 h)

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

A 61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy A 62 W ykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp

Technik Weterynarii

Forma szkolenia: kwalifikowany kurs zawodowy - KKZ
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: brak wpisowego, informacji o opłatach udziela sekretariat
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Technik Weterynarii

Twoja pasją od zawsze są zwierzęta i swoją pracę zawodową widzisz w opiece nad nimi? Chcesz współpracować z lekarzem weterynarii i wykonywać samodzielnie wiele zabiegów pielęgnacyjnych, a także udzielać pierwszej pomocy zwierzętom? Wybierz naukę na kierunku technik weterynarii.

Nauczymy Cię m.in. :

 • wykonywać zabiegi sanitarno – weterynaryjne 
 • asystować przy zabiegach chirurgicznych i sekcjach
 • pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach
 • przeprowadzać szczepienia i odrobaczania
 • udzielać pomocy zwierzętom w nagłych wypadkach 
 • zapobiegać  chorobom zwierząt i oceniać stan higieniczny i zagrożenia zdrowia zwierząt

Dajemy Ci również możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i pomagamy w znalezieniu praktyk zawodowych.

Cykl nauki:

Nauka na Kwalifikowanym Kursie Zawodowym Technik weterynarii trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

Informacji o wysokości czesnego obowiązującego w danym semestrze udziela sekretariat. 

Przedmioty

 • Działalność gospodarcza w weterynarii
 • Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacyjnym nie mieli tego przedmiotu)
 • Język obcy w weterynarii
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Administracja weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 • Zabiegi weterynaryjne
 • Analityka weterynaryjna
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny

Nazwy kwalifikacji zdawanych w OKE

R 09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R 10 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych R 11 Wykonywanie zadań pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

Terapia zajęciowa

Forma szkolenia: kurs zawodowy
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: 250 zł/ miesiąc, brak wpisowego
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Terapeuta zajęciowy

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Terapia Zajęciowa trwa dwa semestry (1 rok), 360 godzin.

Opłaty:

250 zł/ miesiąc, brak wpisowego. U nas nie zaskoczą Cię żadne ukryte koszty. 

Przedmioty

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Elementy pierwszej pomocy
 • Terapia zajęciowa
 • Organizacja terapii zajęciowej
 • Dokumentowanie terapii zajęciowej
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności edukacyjnej
 • Pracownia artystyczna
 • Animacja teatralna i taneczna
 • Elementy wychowania fizycznego
 • Elementy psychologii twórczości i arteterapii

Wizaż

Forma szkolenia: kurs zawodowy
Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (soboty i niedziele - co drugi tydzień)
Wpisowe, Opłaty: 250 zł/ miesiąc, brak wpisowego
Rekrutacja: wrzesień, luty
Zawód: Wizażysta

Cykl nauki:

Nauka na kierunku Wizaż trwa dwa semestry (1 rok)

Opłaty:

250 zł/ miesiąc, brak wpisowego. U nas nie zaskoczą Cię żadne ukryte koszty. 

Przedmioty

 • Kosmetologia z elementami dermatologii
 • Higiena
 • Teoria wizażu
 • Analiza kolorystyczna
 • Style i techniki w makijażu
 • Historia makijażu i ubioru
 • Stylizacja ubioru i fryzur
 • Charakteryzacja
 • Pracownia wizażu
 • Podstawy fotografii
 • Pielęgnacja i stylizacja paznokci
 • Psychologia i obsługa klienta
 • Działalność gospodarcza i marketing


przejdź do spisu treści

Kursy Oświata Wrocław


Centrum Doskonalenia Kadr Oświata realizuje kursy i szkolenia zawodowe, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowego zawodu oraz uzyskanie uprawnień.

Posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Aby w optymalny sposób przekazać Państwu wiedzę, rozwinąć umiejętności a także podnieść i utrwalić rezultaty szkolenia, wykorzystujemy obok tradycyjnych metod nowoczesne technologie.

Oferujemy programy obejmujące najnowsze trendy i rozwiązania w danej dziedzinie. Proponowane tematy są tak przygotowywane, aby po ukończeniu jednego stopnia szkolenia była możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i dobrze przygotowane pracownie zawodowe.

Nasi wykładowcy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wieloletnią praktyką oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Nasza firma w ramach różnego rodzaju projektów realizowała również szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.     

Informacja bezpośrednia dla kursów w turystyce: 71/ 791 30 92, 601 641 523
Informacja bezpośrednia dla pozostałych kursów zawodowych: 71/ 313 42 54


Kursy zawodowe


NAUKA ZAWODU
BHP ORAZ PIERWSZA POMOC
KOSMETYKA, URODA
KURSY W TURYSTYCE
KURSY MEDIALNE

Jednoroczne Kursy - KKZJednoroczne KursyKursy na uczelni:

technik rachunkowości
kosmetyka twarzy
Fotograf

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
florysta
fotograf
opiekun osoby starszej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
organizator obsługi turystycznej
technik administracji
technik bhp
technik rachunkowości
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii
terapeuta zajęciowy
Wizaż

Główny adres uczelni


godziny otwarcia:
pn, pt 8.30 - 17.00;
wt, śr, czw 9.30 - 17.00

telefon: 502 741 016
Centrum Doskonalenia Kadr
telefon: 502 741 016
Studium Policealne
telefon: 502 741 016
Turystyka
telefon: 71 791 30 92
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Oławie
telefon: 71 313 42 54
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
telefon: 502 741 016

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane