Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie


przejdź do spisu treści

Mazowiecka Uczelnia Medyczna (dawniej Wyższa Szkoła Mazowiecka) została utworzona w 2004 roku. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.

W Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie od 15 lat kształcimy profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie,  programy nauczania i nowatorskie metody wykorzystywane podczas zajęć z wykładowcami-praktykami odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów. Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a w trakcie studiów będą mogli korzystać z wielu przygotowanych z myślą o nich profesjonalnych rozwiązań i ułatwień.

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej, a przez to wymagającymi stosowania zabiegów z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych. Do podstawowych środków fizjoterapii należą: ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia), środki fizykalne (fizykoterapia) masaż, mobilizacje (terapia manualna) oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów fizjoterapii jest praca z pacjentem w każdym przypadku klinicznym, w którym występuje wskazanie do rehabilitacji. Ponadto absolwent będzie kompetentny do działalności także w zakresie fizjoprofilaktyki. Fizjoprofilaktyka szczególną rolę odgrywa w zapobieganiu licznym chorobom cywilizacyjnym, m.in.: nowotworom, chorobom układu sercowo- naczyniowego i oddechowego, chorobom psychicznym, a także urazom, alergiom i innym.

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach jednolitych magisterskich jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii. W trakcie toku studiów odbywają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej, specjalistycznej wiedzy dla zawodu fizjoterapeuty, a także zajęcia kliniczne oraz praktyki pozwalające na zdobycie i wypracowanie specyficznych umiejętności zawodowych dla wysokokwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii o profilu praktycznym zdobędą kompetencje w zakresie; wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych przez standardy kształcenia stosownymi przepisami ustawy. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Absolwenci nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

 • przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu,
 • obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych,
 • doboru i wykonywania testów funkcjonalnych,
 • planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce fizjoterapeutycznej,
 • współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Absolwenci będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej, a w szczególności usprawniania ruchowego osób trwale niepełnosprawnych.

Realizacja w toku studiów takich przedmiotów nauczania jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing – pozwolą na przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Absolwent będzie właściwie przygotowany od strony redakcyjnej i metodologicznej do realizacji – pod kierunkiem promotora prac naukowo-badawczych czego wyrazem będzie obowiązek złożenia i obrony pracy magisterskiej. W trakcie studiów, a w szczególności praktyk zawodowych absolwent zapozna się z możliwościami zapisania się (przystąpienia) do stowarzyszeń zawodowych i naukowych (m.in.: PTF, PTR, PTMM i innych), które są sfederowane ze swoimi odpowiednikami w Europie i na Świecie.

Studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia przygotowują absolwenta do ustawicznego kształcenia zawodowego, które uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia jednolite magisterskie 5-letnie na kierunku fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – 10% programu nauczania stanowią przedmioty do wyboru z autorskiej oferty Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie

 • Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości
 • Antropomotoryka i antropometria oraz fizjoterapia dzieci i młodzieży
 • Metody specjalne w korekcji wad postawy oraz diagnozowanie postawy ciała
 • Biomechanika wybranych dyscyplin sportowych
 • Biochemia i energetyka wysiłku fizycznego
 • Fizjoterapia w sporcie i masaż sportowy
 • Kompleksowa terapia obrzękowa
 • Dokumentacja pracy fizjoterapeuty oraz zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Terapia zajęciowa i artterapia oraz hipoterapia
 • Fizjoterapia w geriatrii i rehabilitacja chorób neurologicznych

więcej...

Fizjoterapia - studia uzupełniające magisterskie

stacjonarne i niestacjonarne
Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister
Czas trwania studiów:
na studiach stacjonarnych 4 semestry, plan studiów obejmuje 3446 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych
na studiach niestacjonarnych 4 semestry, plan studiów obejmuje 2771 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia:

 • Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne)
 • Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.
 • Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej.
 • Gabinety odnowy biologicznej.
 • Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness) .
 • Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły)
 • Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
 • Samozatrudnienie.
 • Instytucje naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

więcej...

Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Pielęgniarstwo staje się jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki oraz pielęgniarza.

Nasza uczelnia przygotuje Cię do pracy w zawodzie przyszłości o stale rosnącym zapotrzebowaniu i prestiżu społecznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności pod opieką doświadczonej kadry najlepszych specjalistów a także zdobędziesz praktyczne doświadczenie w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej.

Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii. Nasza uczelnia oferuje studentom zróżnicowane formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, praktyki i seminaria.

W toku nauki student zdobywa ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych – w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku – zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

 • pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej,
 • rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej,
 • wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia,
 • profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej,
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Nasze atuty:

Dysponujemy dostępem do pracowni umiejętności pielęgniarskich i pracowni badań fizykalnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe będą odbywać się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasi studenci zapoznają się z pracą w zawodzie.

W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworząc klimat zaufania i współpracy oraz poszanowania godności studenta.

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym, połączonym z obroną pracy licencjackiej.

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS, co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a tym samym jest przygotowany do:

 • pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej czyli w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych;
 • pracy w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach         rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej;
 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią;
 • promocji i edukacji zdrowotnej;
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,  badań naukowych.

więcej...

Położnictwo - studia licencjackie

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodem i połogiem.

Studia na kierunku Położnictwo umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

Podczas studiów szczegółowo przedstawiane są zagadnienia dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania.

Studenci kierunku Położnictwo w trakcie zajęć kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Studia pozwalają również zapoznać się z działaniami ratowniczymi, podejmowanymi w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Program nauczania opracowany dla kierunku przewiduje dużą liczbę zajęć praktycznych, odbywających się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia.

Absolwent położnictwa jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

więcej...


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


OSTEOPATIA

Osteopatia jest uznanym na świecie zawodem medycznym. W Polsce zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323010.

Osteopatia jest nauką holistyczną, zajmującą się każdym aspektem ciała człowieka. Osteopata zajmuje się leczeniem dysfunkcji i schorzeń narządu ruchu wykorzystując techniki manualne, rozluźniające oraz stymulujące tkanki miękkie, nerwy oraz stawy a także wszystkie układy. Usuwa napięcia w obrębie tkanki łącznej, poprawia krążenie i oddychanie oraz przepływ informacji w układzie nerwowym, wzmacnia siły obronne organizmu i przyspiesza proces jego regeneracji.

Osteopata stosuje diagnostykę funkcjonalną, strukturalną oraz obrazową, prowadzi terapię osteopatyczną, wykonując zabiegi terapeutyczne, które są sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6. ICD-9

Diagnostyka osteopatyczna bazuje na badaniu ruchomości tkanek jako wyznacznika ich stanu funkcjonalnego. Jakakolwiek niefizjologiczna zmiana zakresu i kierunku ruchu tkanki, a w dalszej konsekwencji zaburzenie jej prawidłowego napięcia, ukrwienia i kontroli neurologicznej, jest dla osteopatii oznaką jej dysfunkcji i wymaga leczenia. W procesie leczenia osteopatia wykorzystuje wyspecjalizowane techniki manualne w celu normalizacji ruchomości tkankowej. To, co wyróżnia osteopatię, to filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi. Innymi słowy, osteopatia nie leczy organizmu ale wspomaga jego samoleczenie.

OSTEOPATIA JEST TO METODA DIAGNOZOWANIA, LECZENIA ALE PRZEDE WSZYSTKIM FILOZOFIA OPIEKI MEDYCZNEJ. lek. med. Piotr Godek D.O.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata (sześć semestrów) i obejmują 1600 godzin dydaktycznych wraz z praktykami klinicznymi oraz 640 godzin nie kontaktowych (kształcenie własne).

Każdy semestr podzielony jest na 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) z wyjątkiem semestru VI, który obejmuje 8 zjazdów.

Nauczanie medycyny osteopatycznej odbywa się w ramach szkoły wyższej, w związku z tym każdy student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką a po ukończeniu studiów Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz Dyplom D.O. i 96 międzynarodowe punkty ECTS (European Credit Transfer System). Dokumentem potwierdzającym naukę medycyny osteopatycznej na uczelni wyższej jest indeks oraz Państwowe Świadectwo.

Praktyki kliniczne są realizowane w dowolnym ośrodku gdzie nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad praktykami sprawuje dyplomowany osteopata D.O. Mazowiecka Uczelnia Medyczna zleca praktyki kliniczne (200 godzin). Student samodzielnie lub za pomocą Mazowieckiej Uczelni Medycznej kontaktuje się z placówką w której zamierza odbyć praktyki.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Nauka odbywa się w trakcie 6 semestrów, w trybie weekendowym (soboty, niedziele).

Zajęcia dydaktyczne obejmują 1600 godzin dydaktycznych, realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

WARUNKI PRZYJĘĆ:

Na studia podyplomowe z zakresu OSTEOPATII zapraszamy lekarzy medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest zdanie egzaminu końcowego złożonego z części praktycznej oraz teoretycznej i obrony pracy dyplomowej. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem dopuszczającym do obrony pracy dyplomowej. Obrona pracy dyplomowej kończy naukę w uczelni wyższej i jest standardem we wszystkich uczelniach wyższych w Europie nauczających medycyny osteopatycznej.

więcej...

TERAPIA RĘKI

Studia są realizowane we współpracy z Centrum Wspomagania i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły.

więcej...

TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU – DYSLEKSJA, DYSKALKULIA, DYSPRAKSJA, ADHD, SLI, ZABURZENIA ZACHOWANIA

Studia są realizowane we współpracy z  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły.

więcej...

TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Studia są realizowane we współpracy z Centrum Wspomagania i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły  

więcej...

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel studiów: rozpowszechnienie najnowszych trendów i wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzenie spojrzenia na problemy społeczne zarządzania. Adresaci studiów: studia skierowane […]

więcej...

ZARZĄDZANIE PRAWEM MEDYCZNYM

Cel studiów: zaprezentowanie i przekazanie wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych  w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną […]

więcej...

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Cel studiów: podstawowym celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową […]

więcej...

KOORDYNATOR ODDZIAŁU MEDYCZNEGO

Cel studiów: podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w sekretariatach medycznych instytutów, klinik, szpitali, poradni, placówek medycznych w zakresie optymalizacji pracy i zarządzania nimi. Program […]

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie