Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lotnicza Akademia Wojskowa LAW

Lotnicza Akademia Wojskowa LAW

Rok założenia: 1925

przejdź do spisu treści

Dęblińska "Szkoła Orląt" jest Uczelnią kształcącą kandydatów na żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP oraz studentów cywilnych w trudnej, ale i satysfakcjonującej dziedzinie - lotnictwie. Wyróżniamy się  bogatą historią, z której czerpiemy dumę i pewność, że wysiłek nasz i naszych poprzedników służy dobru Ojczyzny.

Pamiętamy o przeszłości, ale jednocześnie jesteśmy nowocześni, śmiało patrzymy  w przyszłość. Rozwijamy i udoskonalamy swój potencjał do aktualnych i przyszłych wymagań. Posiadamy certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego, bogatą bazę dydaktyczną, w tym nowoczesne statki powietrzne i symulatory. Niełatwo znaleźć uczelnię o podobnych możliwościach, nie tylko na terenie Polski, ale również w Europie. Kształcimy pilotów z innych krajów co jest dodatkowym potwierdzeniem naszych zdolności i wysokiej pozycji wśród szkół lotniczych.  

Podstawowym zadaniem  Akademii jest kształcenie żołnierzy patriotów, oddanych ojczyźnie, inteligentnych, odważnych, zdyscyplinowanych i odpowiedzialnych, posiadających wysoki poziom wyszkolenia i sprawności fizycznej. Jestem pewien, że nasi absolwenci będą godnie służyli polskiemu lotnictwu i wniosą znaczący wkład w jego rozwój. 

Jako Uczelnia posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną, nie tylko dla studentów wojskowych, ale także dla studentów cywilnych na różnych kierunkach kształcenia. Nauka w Lotniczej Akademii Wojskowej wymaga trudu i poświęcenia, jednakże daje równocześnie ponad przeciętną radość i zadowolenie. Lotnictwo jest bardzo wymagające, czasem bezwzględne, ale jednocześnie romantyczne i dające w zamian olbrzymią satysfakcję zarówno na ziemi jak i w powietrzu.

"Szkoła Orląt" to miejsce, które spełni Państwa oczekiwania i pozwoli realizować marzenia pośród  ludzi wywodzących się zarówno ze środowiska wojskowego jak i cywilnego, których łączą wspólne zainteresowania i najpiękniejsza pasja – lotnictwo. 

Serdecznie zapraszam do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.  


Dlaczego LAW?


Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia, bardzo dobre warunki studiowania, w tym:

Własne zaplecze szkoleniowe:

 • Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego 
 • Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego
 • Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
 • Ośrodek Szkolenia Obsług BSP
 • Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego
 • Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP
 • Studium Językó Obcych

Bardzo dobre zaplecze socjalne:

 • Akademiki
 • Stołówka studencka
 • Klub Uczelniany
 • Nowoczesne obiekty sportowe

Kierunki studiów wojskowych


Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • pilot samolotu bojowego naddźwiękowego
 • pilot samolotu transportowego wielosilnikowego
 • pilot śmigłowca
 • pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • nawigator naprowadzania
 • nawigator statku powietrznego
 • wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa
 • identyfikacja bojowa
 • ruch lotniczy

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • przeciwlotnicze zestawy rakietowa – (C2 - Command, Control)


STUDIA CYWILNE


DLACZEGO LAW?

 • bezpłatne certyfikaty, licencje lotnicze
 • program Erasmus+
 • rozwijanie własnych zainteresowań: sekcje sportowe i koła naukowe
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna
 • nowoczesne symulatory szkoleniowe
 • rozbudowana infrastruktura sportowa: basen, siłownia, obiekty sportowe
 • Klub Uczelniany i bogata oferta działalności kulturalnej
 • praktyki i zajęcia praktyczne u pracodawców
 • własne zaplecze szkoleniowe:
  - Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego
  - Ośrodek Szkolenia Obsług Bezzałogowych Statków Powietrznych
  - Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego
  - Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego


Kierunki studiów cywilnych


Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • pilotaż statków powietrznych
 • awionika
 • inżynieria lotnicza
 • bezzałogowe statki powietrzne

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

 • eksploatacja statków powietrznych

przedmioty maturalne:
język angielski matura rozszerzona 1% = 1,5 pkt
matura podstawowa 1% = 1 pkt

jeden przedmiot do wyboru: matematyka/fizyka
matura rozszerzona 1% = 1,5 pkt
matura podstawowa 1% = 1 pkt

Studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalnościach:

 • logistyka lotnictwa
 • logistyka wojskowa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku
 • transport powietrzny
 • sprzęt wojskowy

przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

jeden przedmiot do wyboru: matematyka/informatyka/ fizyka/chemia/WOS/geografia
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • zarządzanie ruchem lotniczym
 • globalne systemy nawigacji satelitarnej GNSS
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

 • zarządzanie ruchem lotniczym

przedmioty maturalne:
język angielski matura rozszerzona 1% = 1,5 pkt
matura podstawowa 1% = 1 pkt

jeden przedmiot do wyboru: matematyka/fizyka/ geografia
matura rozszerzona 1% = 1,5 pkt matura podstawowa 1% = 1 pkt

Studia I stopnia (licencjackie) w specjalnościach:

 • ochrona portu lotniczego
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażerów – personel pokładowy (stewardzi i stewardessy)
 • cyberbezpieczeństwo w lotnictwie
 • bezzałogowe statki powietrzne w nowoczesnych zawodach gospodarki
 • lider-przywódca w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • transport powietrzny
 • transport lotniskowy
 • transport wojskowy

przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

jeden przedmiot do wyboru: matematyka/informatyka/fizyka/chemia/WOS/geografia
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt


przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe


Kandydatom na żołnierzy zawodowych (studentom wojskowym), kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

W ramach studiów wojskowych Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach jednolitych magisterskich tylko w trybie stacjonarnym.

Studia wojskowe są rozszerzone w stosunku do studiów cywilnych o przedmioty wojskowe zgodnie ze standardem kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Zajęcia realizowane w module wojskowym obejmują zagadnienia z taktyki ogólnej i lotniczej, historii sztuki wojennej, dowodzenia, topografii, uzbrojenia, prawa wojskowego czy bezpieczeństwa cybernetycznego. Proces dydaktyczny realizowany w ramach modułu wojskowego ma na celu m.in. przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i podstaw nauk wojskowych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny.

Specjalności

Pilotaż statku powietrznego

Absolwenci są pilotami samolotów odrzutowych, samolotów transportowych oraz śmigłowców. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętność w zakresie umożliwiającym bezpieczną i poprawną eksploatację statku powietrznego, uzbrojenia, systemów pokładowych i naziemnych oraz sprzętu technicznego. Absolwent wykazuje się znajomością: budowy, przeznaczenia i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych, danych taktyczno-technicznych, uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz sposobów wykorzystania i użytkowania eksploatowanego statku powietrznego, sprzętu i uzbrojenia. Absolwent – pilot powinien wykazać znajomość przepisów łączności i umiejętność prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych, w tym również w języku angielskim. Powinien posiadać wysoką sprawność fizyczną oraz odporność psychiczną, pozwalającą na niezakłóconą realizację zadań w warunkach stresu i wzmożonego ryzyka.

Bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP)

Absolwent jest operatorem bezzałogowych statków powietrznych. Zna przepisy regulujące użytkowanie BSP oraz zasady eksploatacji. Podczas studiów na tej specjalności studenci skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i budową bezzałogowych statków powietrznych, włączając w to zarówno aspekty mechaniki i budowy BSP, jak również systemów sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego. Absolwent wykazuje się znajomością: budowy, przeznaczenia i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych, danych taktyczno-technicznych, uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz sposobów wykorzystania i użytkowania eksploatowanego statku powietrznego, sprzętu i uzbrojenia.

rekrutacja...


przejdź do spisu treści

Nawigacja - studia wojskowe


Studia na kierunku Nawigacja dedykowane dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  realizowane są w Instytucie Nawigacji. Studia wojskowe prowadzone są jako studia jednolite magisterskie i trwają 10 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera w następujących specjalnościach wojskowych: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego. Kierunek realizowany jest w ramach profilu praktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest przyporządkowany do dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.

Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji statków powietrznych w roli nawigatora pokładowego.

Część zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych jest jako szkolenie symulatorowe w ośrodkach Uczelni wyposażonych w nowoczesne symulatory lotu, kontroli ruchu lotniczego i naprowadzania samolotów bojowych. Ponadto znaczna część praktyk jest realizowana w jednostkach wojskowych na stanowiskach operacyjnych kontrolerów ruchu lotniczego, nawigatorów naprowadzania, nawigatorów statków powietrznych.

Proces dydaktyczny realizowany w ramach szkolenia  wojskowego ma na celu m.in. przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i podstaw nauk wojskowych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera

w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny. Rezultatem osiągnięcia założonych celów kształcenia z przedmiotów modułu wojskowego będzie posiadanie przez absolwentów umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji funkcji dowodzenia pododdziałem, w tym przywództwa, wychowania i szkolenia oraz gospodarowania mieniem wojskowym i zasobami ludzkimi, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz służby w zwartym zespole wojskowym.

Studia na kierunku Nawigacja przygotowują absolwentów do pracy:

 • na stanowiskach dowodzenia podległych Centrum Operacji Powietrznych – nawigatorzy naprowadzania;
 • na stanowiskach operacyjnych Lotniskowych Organów Służb Ruchu Lotniczego – kontrolerzy ruchu lotniczego;
 • na stanowiskach pokładowych nawigatorów wojskowych statków powietrznych – nawigatorzy statków powietrznych.

Specjalności:

Nawigator naprowadzania

Absolwent studiów w specjalności nawigator naprowadzania posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji, budowy i funkcjonowania systemów dowodzenia oraz wiedzy z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa, przepisów ruchu lotniczego, przepisów lotniczych, łączności lotniczej, możliwości bojowych samolotów i sprzętu radiolokacyjnego oraz armii innych państw.

Szkolenie praktyczne prowadzi Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania (OSNN). Podchorążowie rozpoczynają specjalistyczne szkolenie symulatorowe w LAW. Następnie kontynuują szkolenie na stanowiskach dowodzenia w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego i jednostkach bezpośrednio podległych. Przyszli nawigatorzy naprowadzania w trakcie szkolenia praktycznego zdobywają umiejętności naprowadzania statków powietrznych w oparciu o wskazania radaru oraz innych elementów zobrazowania elektronicznego. Przekazują obraz sytuacji powietrznej pilotom, tym samym zwiększając ich świadomość sytuacyjną w działaniach taktycznych. Rozwijają umiejętności dotyczące zasad koordynacji i współpracy z załogami statków powietrznych oraz organami służb ruchu lotniczego.

Ruch lotniczy (kontroler ruchu lotniczego)

Absolwent studiów w specjalności wojskowej ruch lotniczy (kontroler ruchu lotniczego) posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu ruchu lotniczego, kontroli ruchu lotniczego oraz umiejętności wykorzystania systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych.

Szkolenie praktyczne prowadzi Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (OSPSRL). Szkolenie praktyczne odbywa się na symulatorze kontroli ruchu lotniczego w Lotniczej Akademii Wojskowej. Następnie podchorążowie oddelegowani są na czas praktyk do jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP, gdzie zapoznają się ze specyfiką pracy portu lotniczego i w obecności instruktorów kierują ruchem lotniczym. Po zakończeniu procesu szkolenia, podchorążowie uzyskują wszelkie niezbędne licencje i uprawnienia.

Nawigator statku powietrznego

Absolwent studiów w specjalności nawigator statku powietrznego posiada szeroką wiedzę w zakresie nawigacji, przepisów lotniczych i umiejętność umożliwiającą bezpieczną i poprawną eksploatację statku powietrznego, systemów pokładowych jako nawigator. Ponadto wykazuje się znajomością przepisów łączności i umiejętnością prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach powietrznych, w tym w języku angielskim.

Praktyki specjalistyczne dla nawigatorów statku powietrznego realizowane są w Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego oraz w jednostkach lotniczych.

Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa

Absolwent studiów w specjalności wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa posiada szeroką wiedzę w zakresie podstaw nawigacji, budowy i funkcjonowania systemów dowodzenia oraz wiedzy z obszaru metodyki naprowadzania, taktyki lotnictwa, przepisów ruchu lotniczego, przepisów lotniczych, łączności lotniczej, możliwości bojowych samolotów i sprzętu radiolokacyjnego oraz armii innych państw.

Szkolenie praktyczne prowadzi Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP).  Następnie szkolenie realizowane jest w Wojskach Specjalnych oraz w Centralnej Grupie TZKOP w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu.  Po zakończeniu nauki, absolwent wejdzie w skład Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego, mając możliwość pracy w środowisku międzynarodowym oraz rozwoju zawodowego na kursach doskonalących w kraju i za granicą.

Identyfikacja bojowa

Absolwent studiów w specjalności identyfikacja bojowa posiada szeroką wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemów dowodzenia oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak: metodyka naprowadzania, taktyka lotnictwa, przepisy ruchu lotniczego, łączność lotnicza, możliwości taktyczno-techniczne statków powietrznych i sprzętu radiolokacyjnego.

Szkolenie praktyczne prowadzi Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania (OSNN). Szkolenie odbywa się na stanowiskach dowodzenia w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego i jednostkach bezpośrednio podległych, realizowane są również w COP-DKP i jednostkach podległych, na stanowiskach oficerów identyfikacji. Na podstawie informacji radiolokacyjnej tworzącej obraz sytuacji powietrznej oraz informacji pochodzących z innych dostępnych źródeł, oficerowie identyfikacji bojowej odpowiadają za elementy monitorowania ruchu obiektów w przestrzeni powietrznej, ich śledzenie, identyfikację oraz klasyfikację.

rekrutacja...


przejdź do spisu treści

Logistyka - studia wojskowe


Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów.

Logistyka to kierunek studiów łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego.

Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla podchorążych – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy, jako oficerowie, w korpusie osobowym logistyki. Wykształcenie specjalistyczne jest ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwiających realizację zadań w zakresie zabezpieczenie logistycznego Sił Zbrojnych w kraju, zabezpieczenia logistycznego komponentów wydzielanych do działania poza jego granicami, a także udzielaniu wsparcia i wzmocnienia, ze strony państwa-gospodarza, siłom sojuszniczym przebywających na terytorium Polski. Studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych.

Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i organizacji działań oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych.

Logistyka to kierunek studiów o profilu praktycznym przyporządkowany, poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk technicznych. Logistyka, jako kierunek studiów wojskowych, prowadzony jest jako jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Specjalność

Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna

Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna zakłada przekazanie absolwentom wiedzy z zakresu zagadnień logistyki Sił Zbrojnych oraz obsługi statków powietrznych  w portach lotniczych i zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych (ze szczególnym uwzględnieniem struktur Sił Powietrznych) opartej na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:

 • Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania portów lotniczych, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
 • Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
 • Znajomość nowoczesnych dziedzin naukowych i dyscyplin praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i prywatnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
 • Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum 3.2.3.2. wg STANAG 6001, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki wojskowej i zabezpieczenia działań lotnictwa.

rekrutacja...


przejdź do spisu treści

Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe


Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego (IBP) – to kierunek studiów przeznaczony dla podchorążych, którzy zamierzają uzyskać niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia pracy w jednostkach wojsk obrony przeciwlotniczej i na stanowiskach dowodzenia funkcjonujących w Systemie Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskie stanowiskach zaszeregowanych do stopnia etatowego ppor i por.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwo powietrznego prowadzone w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym naciskiem na umiejętności oceny aktualnych i przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego oraz efektywnego im przeciwdziałania przy użyciu specjalistycznych urządzeń rozpoznania przestrzeni powietrznej i kosmicznej, systemów przeciwlotniczych oraz zaawansowanych technicznie urządzeń wspomagających procesy informacyjno-decyzyjnej w obronie powietrznej.

Studia na kierunku IBP pozwalają kandydatom uzyskać gruntowną wiedzę techniczną, którą jest niezbędna dla przyszłego inżyniera – dowódcy oraz poszerzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa powietrznego i obrony powietrznej jako podstawowych determinantów bezpieczeństwa państwa. Poza tym w trakcie studiów na kierunku IBP student poznaje metody i sposobów ochrony wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia powietrznego w stanie pokoju, kryzysu i wojny.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa powietrznego pozwalają również na zdobycie umiejętności krytycznego, a jednocześnie twórczego podejścia do kwestii bezpieczeństwa powietrznego, właściwej interpretacji przepisów i doktryn i instrukcji wojskowych, formułowania konstruktywnych ocen, sądów i opinii przydatnych w planowaniu i organizowaniu obrony powietrznej.

Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego to kierunek studiów o profilu praktycznym przyporządkowany, poprzez efekty uczenia się, do obszaru nauk społecznych i do dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. IBP, jako kierunek studiów wojskowych, prowadzony jest w formie stacjonarnych i jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego” tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Program studiów jest realizowany w ramach 10 semestrów nauczania, w których realizowane są także elementy kształcenia specjalistycznego. W ramach zajęć praktycznych kandydat realizuje również praktyki specjalistyczne i dowódcze w jednostkach wojskowych oraz w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Specjalność wojskowa 

Przeciwlotnicze zestawy rakietowa – (C2 - Command, Control)

Absolwent studiów w specjalności wojskowej przeciwlotnicze zestawy rakietowe (C2) ma szeroką i gruntowaną wiedzę w zakresie planowania, organizowania systemów dowodzenia obroną powietrzną w tym obroną przeciwlotniczą oraz przedmiotów specjalistycznych takich jak: metodyka oceny zagrożeń powietrznych, taktyka lotnictwa wojskowego, przepisów z zakresu zarządzania przestrzenia powietrzną, możliwości taktyczno-technicznych systemów rozpoznania przestrzeni powietrznej oraz rakietowych i artyleryjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań i obowiązków na dowódczych i sztabowych stanowiskach dedykowanych dla oficerów wojsk OPL zlokalizowanych na taktycznym poziomie dowodzenia. Absolwent IBP to także osoba znająca taktyczne, techniczne, organizacyjne i psychologiczne aspekty dowodzenia na współczesnym i przyszłym polu walki, przygotowana do działania w ramach struktur narodowych i NATO. Posiadający niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa powietrznego państwa w szczególności systemu obrony powietrznej SZ RP oraz innych militarnych systemów współistniejących i wspierających działania wojsk OPL na poziomie taktycznym sił zbrojnych.

Absolwent to nie tylko wysokiej klasy inżynier-dowódca, ale także sprawny organizator i menadżer, mający ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, znający procesy i mechanizmy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach zhierarchizowanych oraz zasady dowodzenia wojskami, w oparciu o nowoczesne zautomatyzowane systemy dowodzenia oraz niejawne sieci komputerowe i łączności wykorzystywane na stanowiskach dowodzenia obroną powietrzną.

rekrutacja...


przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka - studia cywilne


Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.


Lotnictwo i kosmonautyka - studia cywilne I stopnia


Specjalności

Pilotaż statku powietrznego

Na specjalność pilotaż statku powietrznego mogą być przyjęci studenci, którzy po trzech semestrach studiów, którzy spełniają wymagania:

 • posiadają licencję pilota turystycznego samolotowego PPL(A),
 • mają ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej,
 • bezwarunkowo zaliczyli III semestr studiów,
 • uzyskali minimalną średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z trzech pierwszych semestrów studiów 3.25,
 • wykazują znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Po zakwalifikowaniu, studenci tej specjalności realizują bezpłatne szkolenie lotnicze, teoretyczne i praktyczne w powietrzu zgodnie z przepisami PART FCL, spełniającego warunki ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami EASA. Uzyskują licencję CPL (A) z uprawnieniami IR (A) i MEPL oraz realizują szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A), w przypadku pilota śmigłowcowego jest to szkolenie do licencji CPL (H).

Bezzałogowe statki powietrzne

Podczas studiów na tej specjalności studenci skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i budową bezzałogowych statków powietrznych, włączając w to zarówno aspekty mechaniki i budowy BSP, jak również systemów sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego. Absolwenci znają zasady eksploatacji statków powietrznych oraz przepisy regulujące ich użytkowanie.

Awionika

Program studiów obejmuje elementy wiedzy niezbędne do poznania podstaw funkcjonowania, budowy i użytkowania zespołów stanowiących wyposażenie współczesnych statków powietrznych. Począwszy od V semestru studenci wzbogacają swoją wiedzę specjalistyczną o budowę, zasady konstruowania i eksploatacji układów wyposażenia statków powietrznych. Szczególną uwagę skierowano na technikę cyfrową, systemy mikroprocesorowe, układy pomiarowe czy też systemy sterowania lotem. Absolwenci specjalności awionika będą mogli otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskanie licencji B2 - technika awionika zgodnie z PART 66.

Inżynieria lotnicza

Studia są ukierunkowane na aspekty związane z zagadnieniami konstruowania i wytwarzania elementów statków powietrznych. W szczególności w zakresie budowy silników lotniczych oraz konstrukcji płatowca. Aspekty wiedzy inżynierskiej z mechaniki i budowy statków powietrznych są uzupełniane o metody diagnozowania i naprawiania systemów statków powietrznych, metody badań konstrukcji oraz metody poprawnej ich eksploatacji.Absolwenci specjalności Inżynieria lotnicza będą mogli ubiegać się certyfikat potwierdzający uzyskanie licencji B1 - technika mechanika obsługi zgodnie z PART 66


Lotnictwo i kosmonautyka - studia cywilne II stopnia


Eksploatacja statków powietrznych

Studia są oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zagadnienia związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i diagnostyką statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo narodowe - studia cywilne


Studia pierwszego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

STUDIA I i II STOPNIA

Przygoda z edukacją w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe rozpoczyna się od studiów pierwszego stopnia, które można rozpocząć po zdaniu matury. Studia te trwają trzy lata – sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Cele kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego oferuje dwie nowe atrakcyjne specjalności od roku akademickiego 2021-2022:

 • BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki,
 • Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Są to unikatowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku, nastawione na zdobywanie praktycznej wiedzy i rozwój.

Stawiamy na profesjonalizm i ciekawą pracę w Europie i w Kraju. 

Zapraszamy na atrakcyjny modułowy model studiów. Zapewniamy wysoką jakość kształcenia, specjalistyczne praktyki i prestiżowe certyfikaty. Studia prowadzą wykładowcy z bogatym doświadczeniem lotniczym. Modyfikujemy i unowocześniamy program, tworząc nowe specjalności, ponieważ świat i wymagania rynku dynamicznie zmieniają się. My go bardzo uważnie śledzimy i reagujemy.


Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie). Jesteśmy w Polsce liderem w kształceniu kadr lotniczych.


Ponadto, Wydział Bezpieczeństwa lotniczego w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe realizuje kształcenie również w następujących specjalnościach (modułach):

 • Bezpieczeństwo portów lotniczych;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym;
 • Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym;
 • Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie;
 • Ochrona portu lotniczego.

Ogólne założenia treści programowych oferowanych specjalności (modułów):

BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki 

Treści programowe specjalności rozszerzają obszar kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego i dają możliwość absolwentowi pracy w organizacjach lotniczych oraz instytucjach wykorzystujących bezzałogowe systemy powietrzne. W ramach realizacji programu kształcenia dajemy studentowi wiedzę: w zakresie możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych w obszarze militarnym i pozamilitarnym z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie przepisów prawa, eksploatacji BSP i zasad wykorzystania informacji uzyskiwanych przy ich wykorzystaniu. Dajemy umiejętności realizacji zadań dedykowanych tym systemom i kształtujemy postawy umożliwiające nie tylko wykonywanie obowiązków na danym stanowisku pracy, ale również przygotowanie do prawidłowych zachowań i właściwego reagowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. To z kolei umożliwi absolwentom specjalności BSP podjęcie pracy w sektorach ogólnie pojętego bezpieczeństwa narodowego, tj. w: nowoczesnych zawodach gospodarki, służbach mundurowych, strukturach reagowania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz instytucjach stosujących BSP w systemach ochrony i obrony. Specjalność będzie stanowiła również zaplecze dla sektora militarnego – przygotowanie specjalistów niezbędnych w Wojskach Obrony Terytorialnej jako służby kontraktowej.

Realizacja treści programowych tej specjalności przygotuje absolwentów do zawodu/albo na stanowiska/:

"Specjalista BSP" w: 

a) nowoczesnych zawodach gospodarki; 
b) siłach zbrojnych, w tym w WOT;
c) krajowym systemie reagowania kryzysowego;
d) służbach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i SAR; 
e) służbach ochrony (portów lotniczych i lotnisk, kolei, lasów, obiektów infrastruktury krytycznej).

Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 

Absolwenci będą potrafili poradzić sobie we współczesnych organizacjach efektywnie zarządzając różnymi zespołami zadaniowymi w sytuacjach normalnych oraz kryzysowych, trudnych i niebezpiecznych. Dyplomanci zostaną wielostronnie przygotowani w zakresie niezbędnych im kompetencji do zachowania skuteczności i niezawodności w procesie zarządzania zespołem nie tylko w sytuacjach normalnych, pewnych ale także wtedy gdy wystąpią sytuacje o różnym stopniu niepewności (tzn. stresowe, kryzysowe, trudne i niebezpieczne). Proponowany program zajęć, ma zapewnić przyszłemu absolwentowi profesjonalne przygotowanie do pełnienia roli lidera stąd jest tak skonstruowany by realizujący go student został zapoznany z najnowszymi teoriami i koncepcjami nowoczesnego przywództwa oraz zarządzania zespołami ludzkimi w różnych warunkach (tzn. pewnych i o różnym poziomie niepewności). Dzięki temu, że absolwenci, którzy wybiorą specjalność „lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych” będą mogli zdecydowaną większość zagadnień poznać realizując konkretne scenariusze ćwiczeń oraz zajęcia warsztatowe pozwalające sprawdzić jak radzą oni sobie rozwiązując dany problem. Absolwenci tej specjalności opanują w trakcie studiów takie treści programowe oraz skorzystają z takich  form, metod i środków dydaktycznych ich realizacji, które znajdują swoje dodatkowe uzasadnienie w wieloletnich doświadczeniach, które organizatorzy tej specjalności zdobyli prowadząc w Lotniczej Akademii Wojskowej zajęcia w ramach specjalistycznych kursów doskonalenia zawodowego dla personelu lotniczego. Absolwenci którzy wybiorą specjalność „lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych” będą gotowi by uzyskać pracę w porcie lotniczym w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i przedsiębiorstwach lotniczych oraz instytucjach odpowiedzialnych na szczeblu gminy, powiatu, miasta za zarządzanie kryzysowe. Ukończenie w ramach studiów w LAW tej specjalności daje też jej absolwentom dodatkowe możliwości w skutecznym konkurowaniu jako kandydat do zawodów trudnych i niebezpiecznych, tzn. w ramach: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz innych służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Realizacja treści programowych tej specjalności da absolwentom kompetencje dowodzenia lub kierowania zespołami ludzkimi, w szczególności pożądane na stanowiskach kierowniczych w siłach zbrojnych, oraz organizacjach lotniczych i administracji publicznej. 

Można tu wymienić zawody lub stanowiska:

a) dowódca, komendant, szef - instytucji wojskowej;
b) kierownik, naczelnik - jednostki administracyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe; bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekologiczne etc. 
c) szef służby lub zespołu - ochrony, ratownictwa, służby lotniskowej.

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym poznają metody planowania i wdrażania nowoczesnych technik zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie oraz praktycznego ich wykorzystania. Osoby te uzyskają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej na lotniskach, będą potrafiły dokonać analizy sytuacji kryzysowych. Nabędą umiejętności z zakresu komunikacji w organizacji lotniczej, ekologii oraz medycyny w transporcie lotniczym, jak i psychicznej oraz fizycznej higieny personelu organizacji lotniczej. Kształcenie obejmuje m.in. takie przedmioty jak: czynnik ludzki w transporcie lotniczym; komunikacja społeczna w organizacji lotniczej; system zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej; system zarządzania danymi z rejestratorów w transporcie; ekologia w transporcie lotniczym; procedury zarządzania kryzysowego w lotnictwie; podstawowe techniki samoobrony personelu lotniczego.

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo portów lotniczych zostaną wykształceni w zakresie szeroko rozumianego obszaru safety w lotnictwie, w szczególności w odniesieniu do portów lotniczych. Studenci poznają mechanizmy postępowania w porcie lotniczych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa, zasady współdziałania służb portu lotniczego w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: człowiek jego możliwości i ograniczenia; obsługa naziemna w portach lotniczych; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; psychologia zagrożeń terroryzmem; podstawy kryminologii i kryminalistyki; współpraca instytucji państwowych w sytuacjach szczególnych w porcie lotniczym; szkolenie strzeleckie - strzelnica certyfikowana; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS); bezzałogowe systemy powietrzne; bezpieczeństwo portu lotniczego w sytuacji zagrożeń militarnych.

Ochrona portu lotniczego

Studenci, którzy wybiorą specjalność Ochrona portu lotniczego kształceni będą w celu uzyskania kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk (security), w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia w zakresie zadań pracowników ochrony; wybrane zagadnienia kryminologii i kryminalistyki; prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne procesowe, administracyjne w zakresie wykonywania zadań pracownika ochrony; samoobrona i techniki interwencyjne; udzielanie pomocy przedlekarskiej; wyszkolenie strzeleckie – strzelnica certyfikowana; zapobieganie terroryzmowi – zadania pracowników ochrony.

Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym

Studenci, którzy wybiorą specjalność Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą posługiwali się językiem angielskim średnio zaawansowanym, na poziomie europejskim B2, oraz drugim językiem wybranym przez siebie w stopniu podstawowym. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia zagrożeń i czynnik ludzki w lotnictwie; komunikowanie międzykulturowe i podstawy dyplomacji w transporcie lotniczym; obsługa lotów pasażerskich; wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; zasady savoir vivre i obsługa lotów VIP; podstawy medycyny lotniczej i pomoc przedlekarska.

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie uzyskają kwalifikacje niezbędne do realizacji procesu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, a także stosowania ich w działaniach profilaktycznych. Uzyskana wiedze umożliwi wykonywanie takich czynności jak: monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzanie zmianami i promowanie bezpieczeństwa, pożądanych standardów oraz działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: polityka bezpieczeństwa transportu; zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie; zarządzanie ryzykiem operacyjnym w lotnictwie; bezpieczeństwo lotów - studium przypadków; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS); krajowa władza lotnicza; obsługa portów lotniczych; Organizacje lotnicze. 

Zarządzanie kryzysowe

Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie kryzysowe zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, współdziałania w grupie zadaniowej, opracowania strategii zarządzania kryzysowego. Uzyskają umiejętności pozwalające diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, w tym w organizacjach lotniczych, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: obrona cywilne; sytuacje kryzysowe w lotnictwie; wsparcie prawno-organizacyjne i techniczne zarządzania kryzysowego; diagnozowanie sytuacji kryzysowych; systemy ratownicze w reagowaniu kryzysowym; polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym; planowanie kryzysowe; kierowanie w systemie zarządzania kryzysowego; negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą specjalność Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie uzyskają kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz ochrony danych. Specjalność jest silnie powiązana z aktualnymi potrzebami lotniczego rynku pracy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: prawne aspekty bezpieczeństwa informacji, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w lotnictwie, metody ochrony przed cyberzagrożeniami, system ochrony lotnictwa w aspekcie cyberzagrożeń. Wiedza oraz umiejętności uzyskane podczas kształcenia umożliwiają studentom i absolwentom branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym z monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.

Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
 • ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.

STUDIA II STOPNIA


Studia drugiego stopnia w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze jest kolejnym etapem kształcenia. Studia te trwają dwa lata – cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz dają możliwość dalszego kształcenia w celu uzyskania stopnia naukowego doktora, m.in. w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej lub na studiach podyplomowych oferowanych.

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku studiów Bezpieczeństwo lotnicze realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach (modułach):

 • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych;
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych.

Ogólne założenia treści programowych oferowanych specjalności (modułów): 

Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk 

Studenci, którzy wybiorą specjalność bezpieczeństwo i ochrona lotnisk uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk (security), w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: funkcjonowanie lotniska w sytuacjach; metodyka badania zdarzeń lotniczych; bezzałogowe systemy powietrzne w ochronie obiektów; zapobieganie terroryzmowi lotniczemu; ratownictwo lotnicze i lotniskowe; krajowy system cyberbezpieczeństwa - wyzwania i zagrożenia.

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych 

Studenci, którzy wybiorą specjalność zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: zarządzanie ryzykiem w organizacjach lotniczych; zarządzanie organizacja lotniczą; organizacje lotnicze świadczące usługi zarządzania ruchem lotniczym; system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych; bezpieczeństwo przewozów i prac lotniczych; administracja publiczna w systemie zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych 

Studenci, którzy wybiorą specjalność zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych uzyskają wiedzę, umiejętności z zakresu współczesnych aspektów zarządzania w organizacjach lotniczych w sytuacjach kryzysowych. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych. Kształcenie obejmuje m.in. następujące przedmioty: obrona cywilna w systemie zarządzania; zarządzanie kryzysowe w lotnictwie; organizacja działań w aspekcie potencjalnych sytuacji kryzysowych; mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych; służby i instytucje publiczne w systemie zarządzania kryzysowego; współdziałanie podmiotów ratowniczych w systemie reagowania kryzysowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych, przede wszystkim portach lotniczych. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa lotniczego państwa. Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa lotniczego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, jak i specjalistycznych.

Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
 • ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.

przejdź do spisu treści

Nawigacja- studia cywilne


Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych. Należy podkreślić, że nawigacja stanowi specjalność w dyscyplinie naukowej Inżynierii Lądowej i Transportu, i jest ściśle z nią powiązana. Ma to swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się oraz problematyce działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Instytucie Nawigacji.

Studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie stacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi 7 semestrów. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej. 

W ramach cywilnych studiów stacjonarnych I stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi.

Sylwetka absolwenta kierunku Nawigacja studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą, zgodnie z ukończonym modułem kształcenia. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności systemami GNSS oraz obsługą ruchu lotniczego. Absolwent studiów kierunku nawigacja otrzymuje tytuł inżyniera i  jest przygotowany do samodzielnej pracy zgodnie ze specjalnością, posiada umiejętność pracy zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji oraz formułowania opinii.

Absolwent studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji i radionawigacji, budowy i funkcjonowania elementów systemu GNSS oraz umiejętności z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów radionawigacyjnych, satelitarnych, zwłaszcza tych, które stanowią oprzyrządowanie lotnisk. Zdobyta wiedza, obejmuje zarówno nowoczesne technologie nawigacyjne, jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (ESA, ICAO, EASA, EUROCONTROL) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji personelu lotniczego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia o profilu praktycznych prowadzone są ramach kierunku Nawigacja w trybie stacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi 3 semestry. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. 

W ramach cywilnych studiów stacjonarnych II stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi.

Sylwetka absolwenta kierunku Nawigacja studiów II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Nawigacja, uzyskuje wykształcenie wyższe magisterskie i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą. Posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności obsługą ruchu lotniczego. Absolwent studiów kierunku nawigacja otrzymuje tytuł zawodowy „magister inżynier”. 

Absolwent nabędzie umiejętność współpracy z ludźmi i kierowania zespołami oraz będzie przygotowany do podejmowania badań naukowych. Uczelnia stwarza studentom także dogodne warunki umożliwiające zrozumienie spraw obronności kraju oraz znaczenia sektora transportowego, zwłaszcza transportu lotniczego,  dla rozwoju państwa.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Studia I i II stopnia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów do pracy w:

 • organizacjach zarządzających ruchem lotniczym (PAŻP);
 • jednostkach państwowego nadzoru lotniczego (ULC);
 • portach lotniczych cywilnych i wojskowych;
 • przedsiębiorstwach eksploatujących i serwisujących infrastrukturę nawigacyjną, w szczególności GNSS;
 • wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych;
 • w komórkach technicznych Polskiej Agencji Kosmicznej; 
 • komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.
 • zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem systemów nawigacyjnych; 
 • przedsiębiorstwach projektujących, produkujących, i serwisujących funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej. 

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA INSTYTUT NAWIGACJI 
https://www.wojsko-polskie.pl/law/instytut-nawigacji/


przejdź do spisu treści

Logistyka - studia cywilne


Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW LOGISTYKA

Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistyki przedsiębiorstw z obecnymi wymaganiami i potrzebami w zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego, szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego oraz cywilnego.

Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i technologii oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych. Nowoczesne technologie wykorzystywane w procesie kształcenia przygotowują absolwentów do pracy w środowiskach nasyconych informatyką, automatyką i materiałami nowej generacji. Z drugiej strony absolwenci przygotowani są do radzenia sobie z wyzwaniami zarządzania, organizowania pracy i projektowania systemów przemysłowych.

Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy w różnych obszarach logistyki.

W swoim założeniu, studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych i innych służb mundurowych, przedsiębiorstwach, organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych i społecznych.

Logistyka to kierunek przyporządkowany, poprzez efekty uczenia się, do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. W ramach Logistyki prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” i tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) i magistra (po studiach II stopnia). Ponadto jednolite studia magisterskie prowadzone są (jako stacjonarne) dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy po zakończeniu studiów uzyskują dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

W ramach studiów Uczelnia zapewnia możliwość realizacji zawodowych praktyk studenckich w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. W trakcie studiów realizowane jest łącznie 9 miesięcy praktyk - 6 miesięcy na studiach inżynierskich i 3 miesiące na studiach magisterskich. Uczelnia umożliwia realizację zawodowych aspiracji studentów, dokonują oni samodzielnie wyboru miejsc odbywania praktyk. Uzyskane bogate umiejętności praktyczne doskonale przydają się absolwentom w późniejszej pracy zawodowej.

KSZTAŁCENIE W RAMACH KIERUNKU LOGISTYKA

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka - pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i drugiego stopnia z tytułem magistra - będą przygotowani do zatrudnienia przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw, w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. Wykształcenie zdobyte na studiach właściwe jest do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach sektora transportowo-spedycyjnego oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Interdyscyplinarność zdobytych kwalifikacji pozwala osiągać sukcesy naszym absolwentom na różnych stanowiskach pracy. 

WYBÓR PRZEDMIOTÓW W RAMACH KIERUNKU LOGISTYKA

Absolwenci uzyskują wykształcenie profilowane w ramach kierunku studiów Logistyka poprzez wybór przedmiotów realizowanych w toku studiów. Studenci dokonują wyboru przedmiotów w zakresie niemal jednej trzeciej całego programu studiów (trzydzieści procent programu). 

Wybierając przedmioty do studiowania w ramach poszczególnych modułów studenci różnicują swój profil wykształcenia zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami i uzdolnieniami. W ramach kierunku studiów Logistyka, Uczelnia umożliwia uzyskanie wykształcenia ukierunkowanego na:

 • Logistykę lotnictwa,
 • Zarządzanie obsługą na lotnisku,
 • Logistykę wojskową,
 • Transport lotniczy.

Wybór przedmiotów kształcenia umożliwia studentowi specjalizowanie się w wybranej przez niego dziedzinie już w trakcie studiów. Cele kształcenia na kierunku Logistyka w ramach: Logistyki lotnictwa, Zarządzania obsługą na lotnisku, Logistyki wojskowej, Transportu lotniczego - zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zagadnień logistyki oraz obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych, a także przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem i opartą na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:

 • Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania terminali pasażerskich, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.
 • Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.
 • Nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i cywilnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.
 • Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.
 • Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki i zabezpieczenia działań lotnictwa.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów na kierunku Logistyka daje absolwentowi teoretyczne i praktyczne podstawy do:

 • pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść;
 • pracy w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz innych strukturach państwowych i prywatnych związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz zdolności i umiejętności analizowania złożonych, dynamicznych sytuacji biznesowych oceny warunków działania logistyki i racjonalnego reagowania na wpływ różnorakich czynników zewnętrznych oraz umiejętność przystosowywania się do nowych warunków środowiska prawno-biznesowego. Dysponują nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu logistyki, w tym dotyczącymi wykorzystania w pracy najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności logistycznej.

W trakcie kształcenia duża waga przykładana jest do integrowania w praktycznej działalności zagadnień z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych z wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla dziedziny nauk społecznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu) w celu uzyskania interdyscyplinarnych kwalifikacji niezbędnych współczesnemu logistykowi.

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są: przedsiębiorstwa branży lotniczej, podmioty zarządzające lotniskami, centra logistyczne, firmy transportowe, Bazy Lotnictwa i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w strukturze resortu Obrony Narodowej, Straż Graniczna, podmioty lotnictwa cywilnego, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, szkolnictwo wyższe, sektory przemysłu lotniczego i obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor transportu międzynarodowego.


przejdź do spisu treści

Transport- studia cywilne


Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.

 • transport powietrzny
 • transport lotniskowy
 • transport wojskowy

przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

jeden przedmiot do wyboru: matematyka/informatyka/
fizyka/chemia/WOS/geografia
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pktSTUDIA WOJSKOWE


Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • pilot samolotu bojowego naddźwiękowego
 • pilot samolotu transportowego wielosilnikowego
 • pilot śmigłowca
 • pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • nawigator naprowadzania
 • nawigator statku powietrznego
 • wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa
 • identyfikacja bojowa
 • ruch lotniczy

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

Jednolite studia magisterskie w specjalnościach wojskowych:

 • przeciwlotnicze zestawy rakietowa – (C2 - Command, Control)

Kierunki studiów cywilnych


Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • pilotaż statków powietrznych
 • awionika
 • inżynieria lotnicza
 • bezzałogowe statki powietrzne

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

 • eksploatacja statków powietrznych

Studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalnościach:

 • logistyka lotnictwa
 • logistyka wojskowa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku
 • transport powietrzny
 • sprzęt wojskowy

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • zarządzanie ruchem lotniczym
 • globalne systemy nawigacji satelitarnej GNSS
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

 • zarządzanie ruchem lotniczym

Studia I stopnia (licencjackie) w specjalnościach:

 • ochrona portu lotniczego
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażerów – personel pokładowy (stewardzi i stewardessy)
 • cyberbezpieczeństwo w lotnictwie
 • bezzałogowe statki powietrzne w nowoczesnych zawodach gospodarki
 • lider-przywódca w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • transport powietrzny
 • transport lotniskowy
 • transport wojskowy

przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt

jeden przedmiot do wyboru: matematyka/informatyka/fizyka/chemia/WOS/geografia
matura rozszerzona 1% = 1 pkt
matura podstawowa 1% = 0,5 pkt


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa powietrznego Magister Stacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

bezpieczeństwo lotnicze
zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji
Rekrutacja na studia:
tel. +48 261 517 733
Budynek 4 pok. 105
e-mail: rekrutacja@law.mil.pl

Biuro Obsługi Studentów
tel. +48 261 518 811
+48 261 518 269
Budynek 3 (D) pok. 112 i 120
e-mail: bos@law.mil.pl

Sekretariat Rektora
tel. +48 261 517 100
fax +48 261 517 103
e-mail: rektorat@law.mil.pl
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej przyjmuje interesantów w sprawach podań, skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

Sekretariat Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego
tel. +48 261 518 271
fax +48 261 518 272
e-mail: sekretariat_wbl@law.mil.pl 

Sekretariat Dziekana Wydziału Lotnictwa
tel. +48 261 517 423
fax +48 261 517 417
e-mail: sekretariat_wl@law.mil.pl

 Sekretariat Dyrektora Instytutu Nawigacji
tel. +48 261 517 133
e-mail: i.pazdzior@law.mil.pl

Sekretariat Dyrektora Instytutu Logistyki i Transportu
tel. +48 261 518 297
e-mail: a.kornas@law.mil.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Lotnicza Akademia Wojskowa ZAPRASZA NA STUDIA CYWILNE

I i II STOPNIA

czytaj dalej

Rekrutacja na studia wojskowe w LAW

UCZELNIA WYSOKICH LOTÓW - LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA - ZAPRASZA

czytaj dalej

ODPALAMY REKRUTACJĘ NA STUDIA WOJSKOWE

Wszystko co ważne dla LOTNICTWA zaczyna się w SZKOLE ORLĄT

czytaj dalej

Drzwi Otwarte w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Prezentacja oferty edukacyjnej, transmisja online oraz pokazy sprzętu szkoleniowego – to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowaliśmy dla zwiedzających podczas Drzwi Otwartych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zapraszamy już 4 marca 2020 r.

czytaj dalej

26 lutego 2019 r. Drzwi Otwarte Lotniczej Akademii Wojskowej

Prezentacja oferty edukacyjnej, transmisja ONLINE oraz pokazy sprzętu szkoleniowego – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla zainteresowanych Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.

czytaj dalej

Studenci WSOSP zasilą załogi PLL LOT

Szkoła Orląt ma powody do dumy! Polskie Linie Lotnicze LOT – rozpoczęły tu rekrutację studentów i absolwentów marzących o rozpoczęciu zawodowej kariery jako pilot w strukturach LOT-u.

czytaj dalej

Lotnicza Akademia Wojskowa - Szkoła Orląt

Poznaj historię szkoły.

czytaj dalej

Dzień Otwartych Koszar

23 sierpnia br. wszystkich miłośników lotnictwa serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane