Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Rok założenia: 1925

przejdź do spisu treści

Kształcimy studentów krajowych i zagranicznych na praktycznych kierunkach studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Studia cywilne


WYDZIAŁ LOTNICTWA


kierunek: 
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA  

3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne) w specjalności: eksploatacja statków powietrznych

kierunek: 
NAWIGACJA

3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym  (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym 


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI


kierunek: 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

3-letnie (6 semestrów) STUDIA LICENCJACKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe,  bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym (wybór specjalności dokonywany jest po II semestrze studiów)

2-letnie (4 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych  (wybór specjalności dokonywany jest po rozpoczęciu studiów)

kierunek: 
LOGISTYKA 

3,5-letnie STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa

kierunek: 
TRANSPORT 

3,5-letnie STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: transport powietrzny, transport lotniskowy, transport wojskowy (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

Studia wojskowe

są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent studiów promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.


WYDZIAŁ LOTNICTWA


kierunek:
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca),
 • nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego),
 • bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP).

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

 • eksploatacja statków powietrznych.

kierunek:
NAWIGACJA

Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

 • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania),
 • zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego).

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

 • zarządzanie ruchem lotniczym.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI


kierunek:
LOGISTYKA

Studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalności:

 • ogólnologistycznej.

Oferta studiów podyplomowych


WYDZIAŁ LOTNICTWA


 • eksploatacja statków powietrznych,
 • zarządzanie ruchem lotniczym.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI


 • bezpieczeństwo w portach lotniczych,
 • zarządzanie lotniskami użytku publicznego,
 • zarządzanie systemami BHP w organizacjach lotniczych.

przejdź do spisu treści


Rekrutacja na studia wojskowe w LAW


I etap rekrutacji 

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe będą przyjmowane od 15 stycznia wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

W 2019 r. przewidziana ilość miejsc wynosi 108 z podziałem na kierunki:

Nawigacja – 23
Logistyka – 25
Lotnictwo i Kosmonautyka – 60

I. O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173):

1) niekarana sądownie;

2) posiadająca obywatelstwo polskie;

3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

4) w wieku co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby kandydackiej;

5) posiadająca świadectwo dojrzałości.

II. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31.03.2019 r., składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym z systemu IRK. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Lotniczej Akademii Wojskowej do dnia 31.03.2019 r.

III. Do wniosku dołącza się:

1) życiorys;

2) skrócony odpis aktu urodzenia;

3) oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

IV. Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, nie później niż w pierwszym dniu egzaminów wstępnych, kandydat składa:

1) świadectwo dojrzałości;

2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (wyłącznie jeżeli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);

3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);

4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;

5) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł - nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których jest mowa w ust. III-IV, jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

II etap rekrutacji

Badania lekarskie

Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego, których posiadanie dokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, po złożeniu wniosku, zobowiązana jest poddać się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz stawić się na badania po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu badań lekarskich.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia przebiegają w dwóch etapach:

a) etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby;

b) etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.

Uzyskanie wymaganych pozytywnych orzeczeń lekarskich po badaniach, o których mowa w ust. 2, ustalających wymaganą kategorię zdrowia na wybraną specjalność, jest jednym z warunków przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Samolotowe szkolenie sprawdzające

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności pilotażu planowane jest lotnicze szkolenie sprawdzające.

III etap rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności w ramach danego kierunku studiów dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić od jednej do pięciu specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność kandydat jest rozpatrywany na kolejną  określoną specjalność studiów.

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;

2) test znajomości języka angielskiego jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;

3) egzamin sprawności fizycznej:

- kobiety: test siły (uginanie ramion na ławeczce), test szybkości (bieg na 100 m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym;

- mężczyźni: test siły (podciąganie na drążku), test szybkości (bieg na 100m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym.

4) rozmowę kwalifikacyjną.

- Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka 2018.pdf

- Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia wojskowe - kierunek Logistyka 2018.pdf

2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej Uchwały Senatu LAW w przedmiotowej sprawie.

Z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę.  Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Osoba, która rozpoczęła pełnienie służby kandydackiej, staje się studentem Lotniczej Akademii Wojskowej z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Lotniczej Akademii Wojskowej.

Wnioski o powołanie do służby kandydackiej przyjmowane będą do 31.03 2019 r.

Egzaminy do LAW odbędą się w pierwszej połowie lipca.

Zachęcamy kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do LAW ze względu na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w planowanym szkoleniu lotniczym.

Ważne informacje

1. Kandydat, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, składa dodatkowo zaświadczenie o nostryfikacji potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. 

2. Niedostarczenie w terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

3. Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Biuro rekrutacji tel. +48 261 517 733


przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka

Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

Studia trwają 7 semestrów i zaczynają się w październiku.

Rekrutacja rozpoczyna się w drugim kwartale roku kalendarzowego.

Wybór specjalności odbywa się w trakcie czwartego semestru i następuje spośród poniższych specjalności: 


Pilotaż statku powietrznego


Na specjalność pilotaż statku powietrznego mogą być przyjęci studenci, którzy po trzech semestrach studiów, którzy spełniają wymagania:

 • posiadają licencję pilota turystycznego samolotowego PPL(A),
 • mają ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej,
 • bezwarunkowo zaliczyli III semestr studiów,
 • uzyskali minimalną średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z trzech pierwszych semestrów studiów 3.25,
 • wykazują znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Po zakwalifikowaniu, studenci tej specjalności realizują bezpłatne szkolenie lotnicze, teoretyczne i praktyczne w powietrzu zgodnie z przepisami PART FCL, spełniającego warunki ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami EASA. Uzyskują licencję CPL (A) z uprawnieniami IR (A) i MEPL oraz realizują szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A), w przypadku pilota śmigłowcowego jest to szkolenie do licencji CPL (H).


Bezzałogowe statki powietrzne


Podczas studiów na tej specjalności studenci skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem i budową bezzałogowych statków powietrznych, włączając w to zarówno aspekty mechaniki i budowy BSP, jak również systemów sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego. Absolwenci znają zasady eksploatacji statków powietrznych oraz przepisy regulujące ich użytkowanie.


Awionika


Program studiów obejmuje elementy wiedzy niezbędne do poznania podstaw funkcjonowania, budowy i użytkowania zespołów stanowiących wyposażenie współczesnych statków powietrznych. Począwszy od V semestru studenci wzbogacają swoją wiedzę specjalistyczną o budowę, zasady konstruowania i eksploatacji układów wyposażenia statków powietrznych. Szczególną uwagę skierowano na technikę cyfrową, systemy mikroprocesorowe, układy pomiarowe czy też systemy sterowania lotem. Absolwenci specjalności awionika będą mogli otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskanie licencji B2 - technika awionika zgodnie z PART 66.


Inżynieria lotnicza


Studia są ukierunkowane na aspekty związane z zagadnieniami konstruowania i wytwarzania elementów statków powietrznych. W szczególności w zakresie budowy silników lotniczych oraz konstrukcji płatowca. Aspekty wiedzy inżynierskiej z mechaniki i budowy statków powietrznych są uzupełniane o metody diagnozowania i naprawiania systemów statków powietrznych, metody badań konstrukcji oraz metody poprawnej ich eksploatacji.

 Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Studia trwają 3 semestry i zaczynają się od semestru letniego.

Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu.

W ramach kierunku Lotnictwo i kosmonautyka studia II stopnia prowadzone są dla specjalności eksploatacja statków powietrznych.


Eksploatacja statków powietrznych


Studia są oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zagadnienia związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i diagnostyką statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Znajdzie on zatrudnienie min. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne. Posiadają również umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a w szczególności do tych zakładów, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki.

Wiedza ta, w odniesieniu do specjalności "Pilotaż statku powietrznego" oraz "Awionika" obejmuje zarówno nowoczesne technologie oraz środki informacyjne jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (przepisy JAR FCL-1,2, EASA) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu.

Dzięki zapewnieniu tej zgodności absolwenci tych specjalności są przygotowani zarówno do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również mogą się ubiegać o uzyskanie licencji nadawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.
Absolwent studiów specjalności "Inżynieria lotnicza" będzie przygotowany do eksploatacji statków powietrznych w zakresie dotyczącym płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego.
przejdź do spisu treści

Nawigacja

Studia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym. Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Program studiów jest atrakcyjny ze względu na unikatowość w skali szkolnictwa wyższego w skali ogólnokrajowej. 

Wydział Lotnictwa dla kierunku nawigacja prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne

Studia trwają 7 semestrów i zaczynają się w październiku.

Rekrutacja rozpoczyna się w drugim kwartale roku kalendarzowego.

Wybór specjalności odbywa się w trakcie czwartego semestru i następuje spośród poniższych specjalności: 

zarządzanie ruchem lotniczym

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu i kontroli ruchu lotniczego oraz umiejętności z zakresu kierowania ruchem lotniczym z wykorzystaniem systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Absolwent studiów powinien posiąść zasób wiedzy i umiejętności w zakresie między innymi: znajomości metod i procedur kontroli ruchu lotniczego; znajomości organizacji i zasad ruchu lotniczego oraz procedur lotniczych obowiązujących w lotnictwie cywilnym i wojskowym; wykorzystania systemów nawigacji satelitarnych w monitorowaniu ruchu lotniczego; znajomości współczesnych teorii bezpieczeństwa lotniczego i identyfikacji zagrożeń w lotnictwie; znajomości podstawowych zasad międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz roli międzynarodowych organizacji lotniczych w rozwoju transportu lotniczego; jak również znajomości funkcjonowania portów lotniczych, a także kierowania ich działalnością.

eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych

Absolwent studiów I stopnia tej specjalności posiada szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw nawigacji i radionawigacji, budowy i funkcjonowania elementów infrastruktury naziemnej portów lotniczych oraz umiejętności z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów radionawigacyjnych, zwłaszcza tych, które stanowią oprzyrządowanie lotnisk. Absolwent studiów powinien posiąść zasób wiedzy i umiejętności w zakresie: funkcjonowania portów lotniczych i elementów ich infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, budowy nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych, systemów radionawigacyjnych i świetlnych oraz ich wykorzystania w nawigacji trasowej i terminalowej, czy też wykorzystania systemów nawigacji satelitarnych we wspomaganiu innych rodzajów systemów nawigacyjnych; budowy, przeznaczenia, możliwości technicznych i wykorzystania systemów radarowych.

 studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Studia trwają 3 semestry i zaczynają się od semestru letniego.

Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu.

W ramach kierunku Nawigacja studia II stopnia prowadzone są dla poniższych specjalności:

eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych

Studia na tej specjalności pozwalają na nabycie znajomości funkcjonowania portów lotniczych i elementów ich infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej; poznanie budowy nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych, systemów radionawigacyjnych i świetlnych oraz i ich wykorzystania w nawigacji lotniczej. Na studiach wykorzystywane są systemy nawigacji satelitarnych we wspomaganiu innych rodzajów systemów nawigacyjnych. Studenci poznają budowę, przeznaczenie, możliwości technicznych i sposoby wykorzystania systemów radarowych. Mają możliwość nabycia umiejętności eksploatacji urządzeń nawigacyjnych i telekomunikacji, ich charakterystyk i ograniczeń oraz umiejętności ich wykorzystania, jak również uzyskują umiejętności lokalizacji uszkodzeń obsługiwanego sprzętu oraz sposobów postępowania w celu ich usunięcia.

zarządzanie ruchem lotniczym

Absolwent studiów powinien posiąść zasób wiedzy i umiejętności w zakresie między innymi opanowania znajomości organizacji i zasad ruchu lotniczego oraz procedur lotniczych obowiązujących w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Poznaje budowę, przeznaczenie i możliwości techniczne systemów radarowych oraz ich wykorzystania w zarządzaniu ruchem lotniczym. Ponadto absolwent potrafi wykorzystać systemy nawigacji satelitarnej w monitorowaniu ruchu lotniczego. Posiada znajomość urządzeń radiokomunikacji i telekomunikacji, ich charakterystyk i ograniczeń oraz umiejętności ich wykorzystania. Ma opanowane zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa statków powietrznych zgodnie z zasadami międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz roli międzynarodowych organizacji lotniczych w rozwoju transportu lotniczego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów I stopnia posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą, zgodnie z ukończoną specjalnością kształcenia. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, lądową, morską oraz obsługą ruchu lotniczego. Absolwent może podjąć pracę w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym; zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych; jednostkach państwowego nadzoru lotniczego; przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych; wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych; jak również w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.

 

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo narodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przyporządkowany poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk społecznych. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).

 • Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
 • Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.

Praktyki zawodowe odbywają się w wybranych organizacjach lotniczych, jednostkach administracji państwowej, zakładach lotniczych, jednostkach podporządkowanych MON oraz MSW.

Cele kształcenia zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu przeznaczenia, organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego państwa, użycia Sił Zbrojnych RP, w tym Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego, zasad organizacji i działania niemilitarnych struktur systemu bezpieczeństwa i obrony państwa, zakresu obowiązków administracji i obywateli w systemach bezpieczeństwa oraz sposobach działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, kryzysu i wojny.

Uwzględniając specjalności studiów celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w środowisku lotniczym i uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych lotnictwa państwowego lub w cywilnych organizacjach lotniczych.

SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:

 • Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • Ochrona osób i mienia
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

W ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:

 • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

 


Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym


Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o pracę jako stewardzi, stewardessy, a także o zatrudnienie w procesie obsługi pasażerów w portach lotniczych, w różnych komórkach organizacji lotniczych, transportu oraz innych organizacji, dla których ważne jest bezpieczeństwo i profesjonalna obsługa pasażerów. Będą znali wyposażenie pokładowe i procedury w samolocie. Zostaną przygotowani do pracy głównie na pokładzie samolotu, ale również w procesie obsługi pasażerów, zwłaszcza w porcie lotniczym.


Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk


Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają wiedzę umiejętności i kwalifikacje pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej głównie w portach lotniczych, w służbach ochrony lotnisk,w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, głównie w Siłach Powietrznych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych, w podsystemach bezpieczeństwa powietrznego, podsystemach zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej. Poznają procedury i instrumenty kontroli oraz zapewniania bezpieczeństwa i ochrony lotnisk, a także zasady reagowania i usuwania powstających zagrożeń na lotniskach oraz w obszarze narodowej przestrzeni powietrznej.


Ochrona osób i mienia


Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają kwalifikacje do przygotowywania i prowadzenia fizycznej ochrony osób i mienia, organizacji konwoju i ochrony wartości pieniężnych, opracowywania planów ochrony, procedur bezpieczeństwa oraz prowadzenia dokumentacji ochrony. Poznają techniki samoobrony, techniki interwencyjne oraz zasady współpracy z policją, jednostkami straży pożarnej i obrony cywilnej. Potrafią stosować środki przymusu bezpośredniego, stosować techniki samoobrony, potrafią również udzielić niezbędnej pomocy przedlekarskiej. Odbędą także podstawowe szkolenie strzeleckie i będą potrafili posługiwać się bronią palną.


Zarządzanie kryzysowe


Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności poznają współczesne zagrożenia kryzysowe oraz strategie zarządzania kryzysowego. Poznają także podstawy prawne zarządzania kryzysowego i zdobędą umiejętności posługiwania się nimi. Będą potrafili diagnozować i analizować sytuacje kryzysowe, oceniać zagrożenia kryzysowe, podejmować odpowiednie decyzje i prowadzić właściwą politykę informacyjną w obszarze zarządzania kryzysowego. Będą też potrafili określić sposoby przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym. Zostaną przygotowani do planowania kryzysowego, do współdziałania w grupie zadaniowej.


Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych


Absolwenci, którzy ukończą studia w tej specjalności uzyskają kwalifikacje zarządzania bezpieczeństwem lotniczym, w tym planowania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem; stosowania nowoczesnych metod w działaniach profilaktycznych związanych z zapewnieniem pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych; zarządzania ryzykiem operacyjnym (monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zarządzania zmianami) i promowania pożądanych standardów i działań w obszarach bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych. 

Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa powietrznego państwa.

Uwzględniając specjalności studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa powietrznego. Mogą podjąć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w cywilnych instytucjach lotniczych na stanowiskach administracyjnych.

Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:
- wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
- specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa;
- ekspert do spraw bezpieczeństwa, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.
przejdź do spisu treści

Logistyka

Logistyka to kierunek łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego i cywilnego. 

Studia na kierunku Logistyka są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy w różnych obszarach logistyki. 

W swoim założeniu, studia te rozwijają u studenta nie tylko umiejętności inżynierskie, ale także pozwalają nabyć mu wymagane kompetencje społeczne, przydatne do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych, organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych i społecznych. 

Kierunek ten daje możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych systemów logistycznych, ich technice i technologii oraz głównych obszarach ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencjach rozwojowych.

Logistyka to kierunek przyporządkowany, poprzez efekty kształcenia, do obszaru nauk technicznych. W ramach Logistyki prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Logistyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) i magistra (po studiach II stopnia). Ponadto studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone są również dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy po zakończeniu studiów uzyskują dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów.

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry.

SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka - pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i drugiego stopnia z tytułem magistra - będą przygotowani do zatrudnienia przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. Absolwenci uzyskują wykształcenia w ramach specjalności:

 • Logistyka lotnictwa,
 • Zarządzanie obsługą na lotnisku,
 • Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.

Cele kształcenia na stacjonarnych studiach na kierunku Logistyka w specjalnościach Logistyka lotnictwa, Zarządzanie obsługą na lotnisku oraz Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna zakładają wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zagadnień logistyki oraz obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych i przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem i opartą na podstawach nauk technicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu, dotyczących:

Znajomości teoretycznych podstaw funkcjonowania terminali pasażerskich, współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz głównych obszarów ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych.

Zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.

Nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z logistyką, handlingiem, jak też funkcjonowaniem lotnictwa państwowego i prywatnego oraz organizacją rynku usług lotniczych.

Procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych oraz przez organa kierowania logistyką, organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej współpracy biznesowej w zakresie działań lotnictwa.

Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu obsługi pasażerskiej, logistyki i zabezpieczenia działań lotnictwa.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów na kierunku Logistyka daje absolwentowi teoretyczne i praktyczne podstawy do:
- pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść;
- pracy w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz innych strukturach państwowych i prywatnych związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę oraz zdolności i umiejętności analizowania złożonych, dynamicznych sytuacji biznesowych oceny warunków działania logistyki i racjonalnego reagowania na wpływ różnorakich czynników zewnętrznych oraz umiejętność przystosowywania się do nowych warunków środowiska prawno-biznesowego. Dysponują nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu logistyki, w tym dotyczącymi wykorzystania w pracy najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności logistycznej. 

W trakcie kształcenia duża waga przykładana jest do integrowania w praktycznej działalności zagadnień z dziedziny nauk technicznych z wiedzą i umiejętnościami właściwymi dla dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu) w celu uzyskania interdyscyplinarnych kwalifikacji niezbędnych współczesnemu logistykowi.
Absolwenci studiów na kierunku Logistyka są przygotowani do zatrudnienia w logistyce, przede wszystkim w profesjach związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą, a także w sektorze przedsiębiorstw i w instytucjach resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przemyśle obronnym oraz instytucjach, służbach i organach państwa, wykorzystujących technikę lotniczą. 

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są: przedsiębiorstwa branży lotniczej, podmioty zarządzające lotniskami, centra logistyczne, firmy transportowe, Bazy Lotnictwa i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w strukturze resortu Obrony Narodowej, Straż Graniczna, podmioty lotnictwa cywilnego, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, szkolnictwo wyższe, sektory przemysłu lotniczego i obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor transportu międzynarodowego.
przejdź do spisu treści

Transport

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, uruchomił studia techniczne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym  na kierunku transport, który dedykowanym jest specjalnie dla rozwijającego się rynku transportu lotniczego.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

 • transport powietrzny,
 • transport lotniskowy,
 • transport wojskowy.

Kształcenie o profilu praktycznym trwa siedem semestrów.

Innowacyjny praktyczny system studiowania uzupełniany jest szkoleniami, zajęciami praktycznymi, wizytami studyjnymi w miejscach o ograniczonym dostępie

Uczelnia już podpisała umowy i porozumienia o współpracy z przedsiębiorcami z branży, u których studenci będą mogli odbyć praktyki zawodowe oraz staże absolwenckie. Dodatkowo program studiów był konsultowany z przyszłymi pracodawcami.

Zdobyta wiedza, umożliwi absolwentom podjęcie pracy wymagającej wysokich kwalifikacji, zarówno w cywilnych jak i wojskowych zakładach i instytucjach takich jak: biura projektowych środków transportu i infrastruktury lotniskowej, jednostki organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie lotniczym, firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury portów lotniczych oraz u organizacje zarządzające infrastrukturą lotniskową.

Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie  transport powietrznego,  lotniskowego oraz wojskowego jest duże i wynika z potrzeb istniejących portów lotniczych oraz przyszłych, takich jak planowany Centralny Port Lotniczy - który ma konkurować z największymi lotniskami Europy. 

przejdź do spisu treści

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL)

realizuje szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących specjalnościach:

 • pilot samolotu odrzutowego - do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) wraz z uprawnieniem do lotów według wskazań przyrządów IR(A);
 • pilot śmigłowca - do uzyskania licencji pilota śmigłowcowego PPL(H);
 • pilot samolotu transportowego - do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A) wraz z uprawnieniem do lotów według wskazań przyrządów IR(A) oraz lotów na samolotach wielosilnikowych (ME).

W ramach procesu rekrutacji kandydatów na studia wojskowe, od 2017 roku realizowane jest także szkolenie sprawdzające prerdyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.

Ośrodek prowadzi również szkolenie studentów cywilnych do uzyskania licencji zawodowej na śmigłowcach CPL (H) oraz samolotach wraz z uprawnieniem IR(A)/ME.

 W skład struktury organizacyjnej ACSL wchodzą następujące zespoły:

 • Szkolenia Lotniczego (ATO),
 • Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD),
 • Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego,
 • Techniki Lotniczej,
 • Logistyki Lotniczej.

STACJONARNE

Studia I stopnia:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • LOGISTYKA
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • NAWIGACJA
 • TRANSPORT

Studia II stopnia:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • LOGISTYKA
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • NAWIGACJA

NIESTACJONARNE

Studia I stopnia:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • LOGISTYKA
 • TRANSPORT

Studia II stopnia:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • LOGISTYKA

Wydziały na uczelni:

bezpieczeństwa narodowego i logistyki
lotnictwa

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

ODPALAMY REKRUTACJĘ NA STUDIA WOJSKOWE

Wszystko co ważne dla LOTNICTWA zaczyna się w SZKOLE ORLĄT

czytaj dalej

Drzwi Otwarte w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ

Prezentacja oferty edukacyjnej, transmisja online oraz pokazy sprzętu szkoleniowego – to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowaliśmy dla zwiedzających podczas Drzwi Otwartych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zapraszamy już 4 marca 2020 r.

czytaj dalej

26 lutego 2019 r. Drzwi Otwarte Lotniczej Akademii Wojskowej

Prezentacja oferty edukacyjnej, transmisja ONLINE oraz pokazy sprzętu szkoleniowego – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla zainteresowanych Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.

czytaj dalej

Studenci WSOSP zasilą załogi PLL LOT

Szkoła Orląt ma powody do dumy! Polskie Linie Lotnicze LOT – rozpoczęły tu rekrutację studentów i absolwentów marzących o rozpoczęciu zawodowej kariery jako pilot w strukturach LOT-u.

czytaj dalej

Lotnicza Akademia Wojskowa - Szkoła Orląt

Poznaj historię szkoły.

czytaj dalej

Dzień Otwartych Koszar

23 sierpnia br. wszystkich miłośników lotnictwa serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie