Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz

przejdź do spisu treści

nr 1 w profesjonalnej edukacji językowej


to największa prywatna uczelnia językowa w centralnej Polsce. Uczelnia powstała w 1999 r. Głównym założeniem naszej uczelni jest praktyczna nauka zawodu. Kształcimy przyszłych profesjonalistów językowych na najwyższym poziomie, łącząc wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami. Na przestrzeni 20 lat prowadzona przez uczelnię anglistyka, germanistyka i rusycystyka były pozytywnie oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i tak jest do dziś. Prowadzimy studia licencjackie I stopnia, studia magisterskie II stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie filologii angielskiej, germańskiej i rosyjskiej, zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców. 

Studenci rozpoczynający studia w LSW, po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do nauczania w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych placówkach edukacyjnych w Polsce i za granicą. Uprawnienia do nauczania są ważne w całej Unii Europejskiej.
Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej wykonują tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności i funkcjonują zawodowo na rynku tłumaczeń. Specjalizacja łączona kształci studentów pod kątem nabycia uprawnień do nauczania i tłumaczenia w języku specjalności.

Osobom z dyplomem licencjata LSW oferujemy kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia filologii angielskiej. Od kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie dowolnego kierunku wymagana jest znajomość języka kierunkowego odpowiednio na poziomie C1 lub C2 wg ESOKJ. Dla absolwentów wszystkich kierunków prowadzimy studia podyplomowe. W ofercie mamy trzysemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli języków obcych oraz dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy:

Obecna pozycja LSW to efekt rozwoju naukowego jej pracowników i współpracowników oraz konsekwentnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Wykładowcy aktywnie uczestniczą w projektach badawczych i naukowych. Sama uczelnia jest również organizatorem cyklicznych konferencji „W dialogu języków i kultur” obejmujących szerokie spektrum nauk filologicznych. LSW wydaje punktowany rocznik naukowy, w którym ukazują się recenzowane publikacje pracowników naukowych i wyróżniające się prace studenckie. Dokładamy starań, aby studenci zostali przygotowani do zmieniających się wyzwań dzisiejszego rynku pracy. Organizacja zajęć w niewielkich grupach oraz ich warsztatowo–seminaryjny charakter zapewniają komfort procesu kształcenia i jego wysoką jakość. 

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to obiekt o kameralnej atmosferze, a jego położenie w centrum Warszawy, blisko węzłów komunikacyjnych (autobusowych i tramwajowych) sprawia, że studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic. W gmachu uczelni mają swoją siedzibę wszystkie władze szkoły, znajdują się w nim również pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe oraz zaplecze naukowe i socjalne.


Studia licencjackie I stopnia


Czas trwania: 3 lata - 6 semestrów 

Filologia angielska, germańska, rosyjska

Forma studiów:

 • Stacjonarne studia dzienne
 • Niestacjonarne zaoczne
 • Niestacjonarne wieczorowe

Specjalizacje:

 • tłumaczeniowa
 • nauczycielska
 • nauczycielsko-tłumaczeniowa
 • komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza. Służy temu strategia kształcenia pozwalająca na: Znajomość języka specjalności w obszarze wypowiedzi ustnych i pisemnych, na poziomie C1 wg skali biegłości językowej ESOKJ. Nabycie znajomości drugiego wy - branego języka obcego na poziomie komunikacyjnym. (Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, po - zwalające na rozwijanie kompetencji językowych). 

Nabycie wiedzy z zakresu nauk filologicznych: znajomość podstaw teorii językoznawczych i historii języków. Zapoznanie się z kulturą krajów obszaru języka specjalności, świadomość podobieństw i różnic kulturowych między krajami wybranych języków, a Polską. Nabycie umiejętności lingwistycznych i wymaganych kwalifikacji zawodowych odpowiednio w zawodzie nauczyciela języka lub (i) tłumacza języka specjalności. Kultura myślenia, sztuki argumentacji i podstaw przedsiębiorczości Specjalizacje i kontynuacja kształcenia: Absolwent specjalizacji nauczycielskiej nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest uprawniony do kontynuowania studiów II stopnia na tym samym kierunku, uprawniających do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym im na nowoczesne prowadzenie nauczania kierunkowego. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności, używa różnych stylów i rejestrów językowych. Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza. Potrafi właściwie dobrać i zastosować odpowiednie strategie i techniki wykorzystywane w tłumaczeniach. 

Absolwent specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz posiada umiejętność wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w języku specjalności. Uczelnia w ramach oferowanego kierunku studiów proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania. Realizuje program obu specjalizacji. Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na dowolnych studiach uzupełniających II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Znajomość języków obcych jest gwarantem zdobycia pracy w kraju pochodzenia i zagranicą.


Studia magisterskie II stopnia


Czas trwania: 2 lata - 4 semestry

Filologia angielska, germańska, rosyjska

Forma studiów:

 • Stacjonarne studia dzienne
 • Niestacjonarne zaoczne
 • Niestacjonarne wieczorowe 

/tylko Filologia angielska

Specjalizacja 

 • tłumaczeniowa
 • nauczycielska

W Lingwistycznej Szkole Wyższej uczestnicy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizują ten sam program studiów i mają jednakowy dostęp do zajęć.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra do wolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska, germańska i rosyjska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych.


Studia podyplomowe


PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI, NOWOŚĆ: JĘZYK UKRAIŃSKI

Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości... /więcej/

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI

Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.)... /więcej/

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY LITERACKICH I AUDIOWIZUALNYCH

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI

Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy literackich i audiowizualnych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących... /więcej

JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI DLA PRAWNIKÓW

Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Prawników/ Język Niemiecki dla Prawników przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych kancelariach, firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny prawa i ekonomii, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy... /więcej/

JĘZYK ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH I FINANSISTÓW

Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Księgowych i Finansistów przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym... /więcej/

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Studia adresowane są do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych... /więcej/

przejdź do spisu treści

Anglistyka


Studia o profilu praktycznym na kierunku filologia angielska.

Czas trwania studia
I stopnia - trzy lata studia
II stopnia - dwa lata

Tryb studiów Stacjonarne/Niestacjonarne/Wieczorowe
Dni nauki Pon. – Pt. – stacj. / Pt. – Ndz. – niestacj. Pon., Śr., Pt- Wieczorowe

OPIS KIERUNKU - FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia I i II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia o specjalności: język angielski (anglistyka).

Student ma możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej.

Nasi absolwenci:

 • Uzyskują aktualnie poszukiwane na rynku pracy umiejętności i kompetencje w ramach wybranych specjalizacji.
 • Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
 • Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy rozszerzony moduł praktycznej nauki języka hiszpańskiego lub niemieckiego, którego celem wykształcenie kompetencji językowej na poziomie B2
 • Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
 • Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
 • Uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
 • Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.
Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia angielska.

Absolwent anglistyki - specjalizacja nauczycielskia:

 • Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).
 • Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 • Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 • Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 • Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Absolwent anglistyki - specjalizacja tłumaczeniowa:

 • Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 • Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 • Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 • Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

Absolwent anglistyki - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa:

Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.


Absolwent anglistyki - specjalizacja komunikacja w biznesie i administracji:

 • Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 • Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie.
 • Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
 • Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

przejdź do spisu treści

Rusycystyka


Studia o profilu praktycznym na kierunku filologia rosyjska.

Czas trwania studia
I stopnia - trzy lata studia
II stopnia - dwa lata

Tryb studiów Stacjonarne/Niestacjonarne
Dni nauki Pon. – Pt. – stacj. / Pt. – Ndz. – niestacj.

OPIS KIERUNKU - FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia I i II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia o specjalności: język rosyjski (rusycystyka).

Student ma możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza oraz w międzynarodowych korporacjach, w firmach posiadających kontakty międzynarodowe.

Nasi absolwenci:

 • Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
 • Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
 • Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy rozszerzony moduł praktycznej nauki języka hiszpańskiego lub niemieckiego, którego celem wykształcenie kompetencji językowej na poziomie B2.
 • Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
 • Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
 • Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
 • Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.
Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia.

Absolwent rusycystyki - specjalizacja nauczycielska:

 • Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).
 • Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 • Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 • Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Absolwent rusycystyki - specjalizacja tłumaczeniowa:

 • Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 • Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 • Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 • Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

Absolwent rusycystyki - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa:

Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.


Absolwent rusycystyki - specjalizacja komunikacja w biznesie i administracji:

 • Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 • Biegle posługuje się biznesowym językiem rosyjskim w mowie i w piśmie.
 • Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
 • Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka rosyjskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

przejdź do spisu treści

Germanistyka


Studia o profilu praktycznym na kierunku filologia niemiecka – germanistyka.

Czas trwania studia 
I stopnia - trzy lata studia 
II stopnia - dwa lata

 

Tryb studiów Stacjonarne/Niestacjonarne
Dni nauki Pon. – Pt. – stacj. / Pt. – Ndz. – niestacj. 

Filologia niemiecka - opis kierunku

Studia I i II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia o specjalności: Język niemiecki (germanistyka). Student ma możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji. Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza oraz w międzynarodowych korporacjach, w firmach posiadających kontakty międzynarodowe.

Nasi absolwenci

Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu. Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1. Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy rozszerzony moduł praktycznej nauki języka hiszpańskiego lub niemieckiego, którego celem wykształcenie kompetencji językowej na poziomie B2. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji. Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.

Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii niemieckiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata/magistra na kierunku filologia.

Opis specjalizacji

Nasza uczelnia kształci w specjalizacjach: nauczycielska, tłumaczeniowa, nauczycielsko-tłumaczeniowa, komunikacja w biznesie i administracji


Specjalizacja nauczycielska - absolwent germanistyki:

 • Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I – VI).
 • Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 • Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 • Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Specjalizacja tłumaczeniowa - absolwent germanistyki:

 • Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 • Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 • Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 • Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.
 • Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.

Specjalizacja komunikacja w biznesie i administracji - absolwent germanistyki:

 • Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 • Biegle posługuje się biznesowym językiem niemieckim w mowie i w piśmie.
 • Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
 • Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

Kierunki wykładane na uczelni:

filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

j. angielski dla prawników i j. niemiecki dla prawników
Język angielski dla księgowych i finansistów
Język angielski dla Personelu Medycznego
Podyplomowe Studium Przekładu Literackiego
Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego
Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych
Podyplomowe Studium Tłumaczy Specjalistycznych

Języki na uczelni:

rosyjski, niemiecki, angielski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Fabryka Języka

– szkoła językowa, jakiej jeszcze nie było!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane