Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego


Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. 

Misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzenie Szkoły powinno służyć wykształceniu w Polsce administracji neutralnej politycznie, kompetentnej i odpowiedzialnej. 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 74 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r.

W oparciu o współpracę z administracją publiczną, szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi, KSAP zapewnia profesjonalne kształcenie stacjonarne i ustawiczne, realizuje liczne projekty skierowane do administracji publicznej, a w szczególności do służby cywilnej.


Rekrutacja

Każdego roku, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, wyłaniamy do 40 przyszłych słuchaczy.

Wymagania formalne

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat;
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym;
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj: są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345),
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Oczekiwania

Przyszłych słuchaczy poszukujemy przede wszystkim wśród osób, które posiadają określone cechy charakterologiczne, osobowościowe oraz postawy, w szczególności:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe poświęcić się służbie na rzecz państwa,
 • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
 • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
 • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
 • posiadają predyspozycje przywódcze.

Posiadanie takich cech, pozwoli na koniec kształcenia spełnić wymagania składające się na tzw. profil absolwenta, zdefiniowany z uwzględnieniem potrzeb służby publicznej.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w aktywności społecznej.

Pamiętaj!

 • warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się do pracy, przez co najmniej 5 lat od ukończenia KSAP, w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie stawia do dyspozycji Prezes Rady Ministrów (art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1411)).
 • przyszła praca w administracji publicznej i uzyskanie statusu urzędnika mianowanego wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad etyki korpusu służby cywilnej określonych w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Program kształcenia

Nauka w KSAP trwa od 18 do 20 miesięcy, w trakcie których słuchacze zdobywają zarówno odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnej i rzetelnej pracy w służbie cywilnej.

Program kształcenia ma charakter aplikacyjny, interdyscyplinarny i otwarty, co umożliwia modyfikację i uzupełnianie go w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby administracji. Zajęcia prowadzą praktycy z administracji, akademicy, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Program kształcenia podzielony jest na 4 bloki programowe.

Administracja i prawo

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Służba cywilna
 • Polityki publiczne
 • Fundusze UE
 • Podstawy prawa
 • Ekonomia i zarządzanie

Prawa ekonomiczne

 • Finanse
 • Mikro i makroekonomia
 • Zarządzanie
 • Polityka międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa i bilateralna

 • Praktyka funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Promocja Polski za granicą
 • Kształtowanie postaw i kompetencji

Etyka

 • Skuteczna komunikacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Trening umiejętności osobistych urzędnika
 • Projekty społeczne
 • Protokół dyplomatyczny

Kształcenie stacjonarne w KSAP ma charakter:

Aplikacyjny 
Kładziemy akcent na praktyczne przygotowanie do pracy w administracji publicznej. Program dostosowywany jest do bieżących i przyszłych potrzeb administracji i w związku z tym podlega systematycznym modyfikacjom.

Ciągły 
Nie istnieje podział na semestry. W trakcie dziewiętnastomiesięcznego okresu kształcenia słuchacze korzystają z jednej trzytygodniowej przerwy w zajęciach o charakterze urlopowym.

Stacjonarny 
Zajęcia odbywają się przeważnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15 (czasem organizowane są również w weekendy). Przez cały okres kształcenia słuchacz pozostaje do dyspozycji KSAP tj. nie ma możliwości łączenia kształcenia w KSAP z pracą lub nauką w innym miejscu.

Program kształcenia obejmuje:

 • określony w regulaminie kształcenia zestaw przedmiotów i zajęć obowiązkowych dla wszystkich słuchaczy (zestaw podstawowy),
 • zajęcia służące analizie i poszerzeniu znajomości problematyki związanej z działaniem służby cywilnej,
 • staże administracyjne, a dla słuchaczy spełniających warunki określone w regulaminie kształcenia – także zagraniczne staże administracyjne,
 • zajęcia z języków obcych,
 • pozostałe zajęcia – udział w konferencjach, odczytach, spotkaniach z krajowymi i zagranicznymi osobistościami życia publicznego, itp.

Indywidualny Program Rozwoju - służy kształtowaniu postaw i kompetencji osobistych słuchaczy.

Program MENTOR - niepowtarzalna okazja do indywidualnego zapoznania się z zasadami pracy w administracji publicznej oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce pod okiem doświadczonego Mentora, urzędnika służby cywilnej.

Program kształcenia w KSAP konstruowany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby i oczekiwania administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego – specjaliści w swoich dziedzinach, jak i praktycy – wybitni urzędnicy administracji publicznej, często absolwenci KSAP, świetnie znający zarówno potrzeby przyszłych pracodawców jak i specyfikę samej Szkoły. 

Dziewiętnaście miesięcy intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę przekazywaną w formie wykładów, warsztatów, konwersatoriów, wizyt studyjnych, symulacji i gier strategicznych. Całość stanowi doskonałe połączenie teorii i praktyki.

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej kształcimy do służby publicznej dlatego też, oferując duże możliwości, stawiamy wysokie wymagania.

Są to zarówno wymogi formalne (takie jak odpowiedni wiek, wykształcenie czy znajomość języków), jak i określone oczekiwania w zakresie cech charakterologicznych, osobowościowych oraz postaw - szukamy osób, które na koniec kształcenia mają szanse spełnić wymagania składające się na tzw. profil absolwenta, zdefiniowany z uwzględnieniem potrzeb służby publicznej.

Jeżeli nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej, ale przede wszystkim, jeżeli chcesz służyć Polsce – zapraszamy!


Kariera w administracji publicznej

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają solidne podstawy do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

Zatrudnienie absolwentów po Szkole

Absolwenci KSAP kierowani są do pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie stawia do ich dyspozycji Prezes Rady Ministrów. Słuchacze, którzy uzyskali najlepsze wyniki w kształceniu mają prawo pierwszeństwa w wyborze ofert pracy.

Dalsza kariera

Oferowane absolwentom stanowiska pracy to przeważnie stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, rzadziej naczelnika wydziału. Dalsza kariera i szanse awansu zależą od zaangażowania absolwenta.

Szkoła stwarza doskonałe warunki do tego aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w KSAP. Daje doskonałe przygotowanie merytoryczne i językowe oraz pozwala rozwinąć bardzo potrzebne w przyszłej pracy umiejętności interpersonalne, zarządcze i przywódcze.

Absolwenci KSAP mają obowiązek przepracować w administracji publicznej co najmniej pięć lat. W tym okresie każdy z nich ma szansę wykazać się odpowiednią postawą, wiedzą i umiejętnościami. Stosunkowo dużej grupie absolwentów KSAP udaje się to z powodzeniem, co otwiera im drogę do dalszej kariery.

Mianowanie

Dyplom ukończenia KSAP umożliwia uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej - wystarczy podjąć zatrudnienie do końca maja danego roku, aby jeszcze w tym samym roku (najczęściej w grudniu) zostać mianowanym.

Urzędnik służby cywilnej podlega nieco surowszym rygorom niż pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Urzędnika mianowanego obowiązują m.in. większa dyspozycyjność i elastyczność czasu pracy. W zamian za to uzyskuje on pewne szczególne uprawnienia. Należą do nich między innymi:

 • większa stabilność zatrudnienia,
 • zwiększony wymiar urlopu
 • dodatki do wynagrodzenia

Nauka w KSAP trwa od 18 do 20 miesięcy, w trakcie których słuchacze zdobywają zarówno odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnej i rzetelnej pracy w służbie cywilnej.

Program kształcenia ma charakter aplikacyjny, interdyscyplinarny i otwarty, co umożliwia modyfikację i uzupełnianie go w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby administracji. Zajęcia prowadzą praktycy z administracji, akademicy, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Program kształcenia podzielony jest na 4 bloki programowe.

Administracja i prawo

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Służba cywilna
 • Polityki publiczne
 • Fundusze UE
 • Podstawy prawa
 • Ekonomia i zarządzanie

Prawa ekonomiczne

 • Finanse
 • Mikro i makroekonomia
 • Zarządzanie
 • Polityka międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa i bilateralna

 • Praktyka funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Promocja Polski za granicą
 • Kształtowanie postaw i kompetencji

Etyka

 • Skuteczna komunikacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Trening umiejętności osobistych urzędnika
 • Projekty społeczne
 • Protokół dyplomatyczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny
polityka publiczna I stopnia Stacjonarny
prawo I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 •  
 • Telefon: +48 22 60 80 100
 • Fax: +48 22 60 80 273
 • Email: info@ksap.gov.pl
 • Strona: http://ksap.gov.pl

Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
Realizuje program kształcenia słuchaczy KSAP. Organizuje seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, staże administracyjne. Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla słuchaczy. Organizuje lingwistyczne postępowanie sprawdzające.

+48 22 60 80 220                                        
+48 22 60 80 217 

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Przygotowuje szkolenia skierowane do pracowników administracji publicznej. Opracowuje programy szkoleniowe dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych urzędów.
Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej. 

+48 22 60 80 106 
+48 22 60 80 101 

Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej
Realizuje projekty kształceniowe ze środków UE i innych. Organizuje konferencje, seminaria oraz spotkania eksperckie upowszechniające nowe metody pracy w administracji publicznej. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi, organizuje szkolenia i inne przedsięwzięcia służące kształtowaniu administracji publicznej z innych krajów.

+48 22 60 80 119  
+48 22 60 80 108  


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane