Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych


przejdź do spisu treści
Instytut powstał 23 grudnia 1991 roku jako Instytut Nauk o Kulturze w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W grudniu 2012 został przemianowany na Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, co odzwierciedla charakterystykę badań prowadzonych przez pracowników, koncentrujących się na problematyce kulturowej w perspektywie różnych dyscyplin: medioznawstwa, antropologii, komunikologii, estetyki, teatrologii, literaturoznawstwa i filmoznawstwa.

Od początku istnienia Instytut współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizuje interdyscyplinarne badania kulturowe, konferencje naukowe i sympozja, festiwale sztuki, uczestniczy w prestiżowych przedsięwzięciach wydawniczych, przyczynia się do promocji regionu w kraju i za granicą oraz partycypuje w pracach związanych z rozwijaniem edukacji kulturoznawczej.

Historia studiów kulturoznawczych w Uniwersytecie Śląskim sięga połowy lat siedemdziesiątych. Powołanie kierunku kulturoznawstwo wiązało się z podjęciem na szeroką skalę badań nad problematyką kulturową. Krąg zainteresowań badaczy tworzących kulturoznawstwo był podstawą odrębnej propozycji merytorycznej w stosunku do oferty innych kierunków humanistycznych. Przez lata śląskie kulturoznawstwo zyskało swą niepowtarzalną tożsamość, stając się rozpoznawalne jako łączące refleksję antropologiczną z pogłębionymi studiami nad mediami różnych generacji, zwłaszcza audiowizualnymi i cyfrowymi.

Oferta dydaktyczna

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych prowadzi dwa kierunki studiów:

Kierunek Kulturoznawstwo

Perspektywy zawodowe:

 • wydawnictwa, działy promocji książki, redakcje pism,
 • radio i telewizja, teatry, muzea, kina, ośrodki kultury, galerie,
 • instytucje kultury, działy promocji i kultury, agencje PR i reklamy,
 • animacja i organizacja wydarzeń artystycznych.

Studia I stopnia (licencjackie)

Zakończone licencjatem studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują takie dziedziny nauki, jak: teoria kultury, antropologia kultury, historia kultury, historia literatury, krytyka i interpretacja literacka, teoria i antropologia literatury, teoria komunikacji, teoria języka, metody badań lingwistycznych, historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna, teatrologia i sztuki performatywne, filmoznawstwo i media audiowizualne.

Studia II stopnia (magisterskie)

Zakończone magisterium studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują następujące specjalności: estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa, kultura literacka, teatrologia, teoria i antropologia kultury.

Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia zakończone obroną pracy doktorskiej i przyznaniem tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa prowadzone są przez Instytut wraz ze Studium Doktoranckim przy Wydziale Filologicznym.

Kierunek Kultury mediów

Perspektywy zawodowe:

 • agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne,
 • agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami,
 • działania w mediach społecznościowych, instytucje kultury.

Studia I stopnia (licencjackie)

Zakończone licencjatem studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują takie dziedziny nauki, jak: studia nad cyberkulturą, teoria nowych mediów, komunikacja kulturowa, komunikacja sieciowa, ludologia, praktyki audiowizualne i intermedialne, teoria designu, komunikacja wizualna, antropologia mediów, socjologia sieci, teoria sztuki nowych mediów, kultura audiowizualna, sztuki wizualne i performatywne. Studia prezentują specjalistyczną wiedzę medioznawczą, komunikacyjną i nowomedialną w kontekście szerokiej wiedzy kulturowej.

Studia II stopnia (magisterskie)

Zakończone magisterium studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), obejmują następujące specjalności: estetyka wizualności; komunikacja medialna; kultury wizualne: fotografia, film, media; publicystyka nowomedialna; widowiska kulturowe.


przejdź do spisu treści

Kulturoznawstwo


Kulturoznawstwo, studia I stopnia

Specjalność
Przestrzenie kultury.
Uzyskiwany tytuł
Licencjat kulturoznawstwa.
Forma
Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Dodatkowe informacje oraz materiały na temat kierunku można znaleźć na stronie INKSI w zakładce STUDIA w menu oraz na stronie Instytutu w Facebooku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo posiadają wyspecjalizowane umiejętności predysponujące do pracy w: wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations. Mogą pełnić funkcje doradcze i eksperckie w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, są także przygotowani do nadzorowania projektów z zakresu organizowania wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, ochrony dziedzictwa kulturowego i do samodzielnej działalności w zakresie animacji kulturowej.

Opis kierunku

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek łączący różne przestrzenie kultury: teorię i historię kultury, wiedzę o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej i estetyce miasta. Pierwsze dwa lata studiów dają wiedzę ogólnokulturową i ogólnohumanistyczną, z uwzględnieniem zagadnień szczegółowych, zajęć teoretycznych i laboratoryjnych z różnych obszarów kulturoznawstwa. Student uczestniczy w zajęciach zintegrowanych w bloki tematyczne: 1) teoria kultury (antropologia, teorie widowisk i teatru, filmu i mediów audiowizualnych, języka i komunikacji, literatury i estetyki); 2) historia kultury (historia kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności, historia sztuki, historia filozofii, teatru, filmu i kinematografii, mediów); 3) kultura polska (historia Polski i historia obyczaju polskiego, historia i współczesność teatru polskiego, wiedza o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności, folklor polski, estetyka i sztuka polska, historia filmu polskiego i film współczesny, kultura języka polskiego); 4) krytyka artystyczna (przygotowuje do pracy w roli publicysty, krytyka, komentatora zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury artystycznej); 5) współczesne zachowania komunikacyjne (komunikacja audiowizualna i literacka, werbalna i niewerbalna, masowa i sieciowa, międzykulturowa i wizerunkowa).

Opis specjalności

Wiedza ogólnokulturowa jest następnie pogłębiana w ramach sprofilowanych zajęć specjalizacyjnych, skoncentrowanych na różnych dziedzinach kultury, mediach i perspektywach badawczych. W ramach wspólnej specjalności Przestrzenie kultury na trzecim roku student wybiera specjalizację wraz z seminarium licencjackim, w ramach którego przy pomocy promotora prowadzi indywidualny projekt licencjacki, kończący się napisaniem przez studenta pracy dyplomowej, która jest podstawą do przystąpienia do obrony i otrzymania tytułu licencjata kulturoznawstwa. Absolwent jest specjalistą, wyposażonym w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu filmu, teatru, mediów audiowizualnych, języka, reklamy, literatury, estetyki, przestrzeni miejskiej, komunikacji kulturowej i antropologii kultury. Oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej.

Specjalność Przestrzenie kultury ma charakter ogólnokulturoznawczy, integrujący wiedzę dotyczącą różnych obszarów kultury. Student zdobywa podstawy historycznej i teoretycznej wiedzy o kulturze, jest przygotowany do racjonalnej pielęgnacji wartości kultury narodowej i regionalnej oraz do popularyzowania dorobku kultury europejskiej i światowej. Orientuje się w różnych przestrzeniach kultury. Posiada wiedzę z zakresu różnych dziedzin teatru i widowisk ujmowanych jako sztuka, instytucja oraz rodzaj społecznych praktyk performatywnych. Jest zorientowany w kluczowych problemach literatury polskiej XIX i XX wieku, a także literatury współczesnej, posiada wysoką kompetencję w dziedzinie opisu i wartościowania zjawisk literackich. Rozumie zasady kształtowania przestrzeni w zakresie urbanistyki, architektury, estetyki wnętrz i krajobrazu, potrafi je zdiagnozować i opisać. Zna zasady funkcjonowania instytucji wystawienniczych: galerii i muzeów oraz posiada umiejętność realizowania zadań związanych z ekspozycją dzieł sztuki. Specjalność przygotowuje również do rozumienia i upowszechniania kultury audiowizualnej, zarówno w jej formach tradycyjnych (kino, telewizja), jak i cyfrowych (DVD, Sieć) oraz prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie. Student zostaje ponadto wyposażony w wiedzę o kompetencjach komunikacyjnych jednostki, zbiorowości i instytucji. Zna tradycyjne i współczesne strategie komunikacyjne, rozpoznaje i analizuje różnorodne schematy porozumiewania się, uwzględniając rodzaje tworzywa językowego w kontekście przemian kultury.

Zdobyta wiedza daje absolwentowi podstawy do podjęcia pracy w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w sferze instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Jest on również przygotowany do świadomego uczestnictwa we współczesnym życiu teatralnym w roli jego komentatora oraz w roli twórcy projektów producenckich i ofert kulturalnych. Dzięki swym kompetencjom jest specjalistą w zakresie organizowania różnego typu widowisk, spektakli i przeglądów oraz edukacji teatralnej. Potrafi profesjonalnie objaśniać mechanizmy życia literackiego, jest przygotowany do pracy w redakcjach, wydawnictwach i do animacji różnych form życia literackiego. Zdobywa kompetencje do pracy w mediach, w firmach producenckich, instytucjach kultury, posiada umiejętność przygotowania oraz realizacji różnorakich projektów upowszechniających film i nowe media, a także promowania sztuki kina i mediów elektronicznych. Potrafi wykorzystać edukacyjne aspekty sztuki w placówkach upowszechniania kultury. Przygotowany jest szczególnie do moderowania relacji instytucji z mediami, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wizerunkowej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi dostosować swoje zachowania komunikacyjne do określonych kontekstów i sytuacji.

Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia naukowe, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz atmosfery sprzyjającej zindywidualizowanemu rozwojowi.

Informacje dodatkowe

Podczas studiów student odbywa i zalicza stugodzinne praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji kultury, mediach tradycyjnych lub elektronicznych, organizacji rządowej, samorządowej, badawczej, edukacyjnej lub zajmującej się szeroko pojętą animacją kulturową i organizacją imprez masowych.

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej.

Kulturoznawstwo, studia II stopnia

Specjalności

 • Estetyka miasta.
 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach.
 • Komunikacja kulturowa.
 • Kultura literacka.
 • Teatrologia.
 • Teoria i antropologia kultury.
Uzyskiwany tytuł
Magister kulturoznawstwa.
Forma
Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Dodatkowe informacje oraz materiały na temat kierunku można znaleźć na stronie INKSI w zakładce STUDIA w menu oraz na stronie Instytutu w Facebooku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo posiadają wyspecjalizowane umiejętności predysponujące do pracy w: wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations. Mogą pełnić funkcje doradcze i eksperckie w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, są także przygotowani do nadzorowania projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i do samodzielnej działalności w zakresie animacji kulturowej.

Opis kierunku

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek łączący teorię i historię kultury z wiedzą o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej i estetyce miasta. Pierwszy semestr daje wiedzę ogólnokulturową i ogólnohumanistyczną, która pogłębiana jest następnie w ramach sprofilowanych specjalności, skoncentrowanych na różnych dziedzinach kultury, mediów i aspektach badawczych. Student kończący studia II stopnia posiada świadomość złożonej natury tekstów kulturowych. Zdobywa umiejętność krytycznego myślenia i interpretowania otaczającej go rzeczywistości kulturowej. Jest wyposażony w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych, języka, literatury i estetyki oraz przygotowany do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania. Oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej. W ramach seminarium magisterskiego wybranej specjalności student przygotowuje pracę dyplomową, a po jej obronie uzyskuje tytuł magistra kulturoznawstwa.

Opis specjalności

W ramach studiów II stopnia oferujemy 6 specjalności:

 • Estetyka miasta

Specjalność kształci umiejętności i daje wiedzę z zakresu problematyki miejskiej ześrodkowanej na antropologii, estetyce i studiach wizualnych. Program specjalności obejmuje historię urbanistyki, semiotykę miasta, zagadnienia przestrzeni publicznej, dizajn, sztukę miasta, teorię i praktykę cyfryzacji miasta, miejskie praktyki przestrzenne, ekologię krytyczną. Student uczy się metodologii diagnozowania stanu przestrzeni miejskiej pod kątem wymienionych dziedzin, rozpoznaje procesy komunikacyjne oraz artystyczne wykorzystujące nowe technologie, nabywa zdolność do podejmowania innowacyjnych rozwiązań przestrzennych. Specjalność kształci umiejętność analizy przestrzeni miejskiej w kontekście strategii miejskich, tradycyjnych i cybernetycznych.

Sylwetka Absolwenta

Nabyta wiedza pozwala absolwentowi specjalności podjąć pracę w instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych decydujących o charakterze miast w ich wymiarze lokalnym. Absolwent jest przygotowany do tworzenia inicjatyw obywatelskich. Absolwent studiów kulturoznawczych o specjalności Estetyka miasta jest także przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury i instytucjach o pokrewnym charakterze (media, ośrodki kultury, agencje artystyczne itp.), dla których działania miejskie stanowią istotny cel działań.

 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach

Specjalność obejmuje wiedzę metodologiczną, teoretyczną, historyczną i estetyczną z zakresu filmu oraz mediów elektronicznych, wzbogaconą o analizę dzieł filmowych i innych przekazów medialnych. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu kina współczesnego, kina w kulturze cyfrowej, metodologii badań nad filmem i nowymi mediami, teorii filmu i nowych mediów, estetyki filmu i nowych mediów, historii filmu polskiego, analizy filmu i przekazów audiowizualnych, a także w warsztatach nowomedialnych.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach filmowych, mediach audiowizualnych i elektronicznych, do tworzenia projektów i ofert kulturalnych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie krytyki mediów w środkach masowego przekazu, organizowania festiwali i spotkań filmowych oraz edukacji filmowej i medialnej.

 • Komunikacja kulturowa

Specjalność uczy profesjonalnego komunikowania się – daje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają skutecznie informować i przekonywać zarówno w kontaktach interpersonalnych (bezpośrednich), jak i za pośrednictwem mediów. Student uczestniczy w zajęciach teoretycznych i warsztatowych z zakresu strategii, perswazji i argumentacji, komunikacji międzykulturowej i masowej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, analizy przekazów audiowizualnych, antropologii mediów, komunikacji wizerunkowej, public relations, komunikacji audiowizualnej, nowych mediów i multimediów, antropologii słowa, analizy zachowań komunikacyjnych, komunikacji intermedialnej, teorii komunikacji, oraz estetyki i nowych mediów.

Sylwetka Absolwenta

Student kończący tę specjalność posiada dobrą znajomość języka mediów i kodów komunikacyjnych. Ma wiedzę i kompetencje w zakresie autoprezentacji, publicznych wystąpień, negocjacji, zna zasady argumentacji i perswazji, posiada umiejętność analizy języka wizualnego. Potrafi wykorzystać strategie językowe w polityce, propagandzie i reklamie. Jest specjalistą przygotowanym do pracy w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w reklamie, agencjach public relations, w instytucjach kultury zajmujących się organizacją imprez masowych i animacją kultury oraz edukacją medialną. Może pracować jako rzecznik prasowy instytucji czy firmy, specjalista ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. social media, doradca w zakresie prowadzenia kampanii PR i kampanii reklamowych. Z powodzeniem odnajdzie się w mediach i agencjach interaktywnych.

 • Kultura literacka

Specjalność przygotowuje studentów do interpretacji i diagnozowania oraz naukowego opisu zjawisk z zakresu kultury literackiej. Student uczestniczy w zajęciach z teorii literatury, w warsztatach krytyki artystycznej, laboratorium krytyki literackiej, laboratorium reportażu, a także w zajęciach z problemów estetyki współczesnej, filozofii kultury, literatury popularnej, najnowszych zjawisk w literaturze współczesnej, problemów komunikacji kulturowej i literackiej, promocji książki i problemów literatury w kontekście mediów.

Sylwetka Absolwenta

Studenci tej specjalności mają możliwość przygotowania się do pracy w dwóch różnych dziedzinach: marketing i promocja książki oraz krytyka literacka. Absolwent jest przygotowany do pracy w tradycyjnych instytucjach związanych z życiem literackim, w prasie, portalach internetowych, redakcjach mediów elektronicznych, wydawnictwach i agencjach reklamy, a także w instytucjach kultury zajmujących się organizacją edukacji literackiej i promocją książki.

 • Teatrologia

Specjalność daje studentowi wiedzę z zakresu konwencji teatru i dramatu powszechnego oraz polskiego, wprowadza w zagadnienia teorii dzieła teatralnego i teorii dramatu oraz metodologii badań teatrologicznych. Rozwija umiejętności analizy i interpretacji widowiska kulturowego i społecznych praktyk performatywnych, przedstawienia teatralnego, tekstu dramatycznego a także zjawisk współczesnego życia teatralnego. Kształci umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi krytycznych.

Sylwetka Absolwenta

Specjalność umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w mediach, w wydawnictwach, w działach literackich teatrów, w bibliotekach i muzeach teatralnych, w instytucjach zajmujących się promowaniem kultury i teatru oraz organizowaniem ich funkcjonowania. Przygotowuje do uprawiania publicystyki teatralnej oraz animacji teatralnej i prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o teatrze w ramach różnych instytucji edukacyjnych i w placówkach kulturalnych.

 • Teoria i antropologia kultury

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, podporządkowany optyce antropologicznej. Studenci mają możliwość podejmowania badań nad poszczególnymi treściami i formami szeroko rozumianej kultury. Podczas studiów przyswajają sobie różne sposoby i metody badania zjawisk kulturowych. Zapoznają się też z procedurami analitycznymi, których celem jest pogłębione rozumienie pojęć, zachowań i przedmiotów kultury. W toku badań empirycznych poznają wzory kulturowe i mechanizmy ich przekazu, uczą się zasad tworzenia źródła naukowego oraz metodyki pracy na różnych materiałach, tak zastanych, jak i przygotowanych samodzielnie. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin (kulturoznawstwa, etnologii, historii, religioznawstwa, językoznawstwa, filologii, etc.), co pozwala na budowanie szerokiej antropologicznej perspektywy poznawczej, akcentującej miejsce człowieka w kulturze.

Sylwetka Absolwenta

Specjalność umożliwia podjęcie pracy w instytucjach kultury lub ośrodkach oświatowych, w charakterze animatora kultury lub doradcy oraz w działach firm specjalizujących się w badaniach jakościowych klientów, użytkowników lub odbiorców mediów. Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach samorządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Informacje dodatkowe

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej.


przejdź do spisu treści

Kultury mediów


Kierunek kultury mediów, studia I stopnia

Specjalność
Nowe media.
Uzyskiwany tytuł
Ekspert nowych mediów.
Forma
Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Dodatkowe informacje oraz materiały na temat kierunku można znaleźć na stronie INKSI w zakładce STUDIA w menu oraz na stronie Instytutu w Facebooku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Kultury mediów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz wiedzy ogólnokulturowej. Pracodawcami absolwentów mogą być agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne, agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami, agencje PR i marketingu, instytucje kultury, firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych, działy social media w firmach oraz działy kultury administracji publicznej. Absolwenci mogą także podjąć własną aktywność w zakresie doradztwa medialnego i animacji kulturowej.

Opis kierunku

Kultury mediów to interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym.

Opis specjalności

Na studiach I stopnia w ramach specjalności Nowe media student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w kilku blokach programowych: 1) historia (historia społeczna i polityczna, historia nauk humanistycznych i historia różnych sztuk) – zajęcia dają wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi;

2) teoria (teoria kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych, teoria różnych sztuk);

3) multimedialność (wiedza o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych, ich społecznych i profesjonalnych kontekstach wykorzystania oraz powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi);

4) nowe kompetencje komunikacyjne (wiedza o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach komunikacyjnych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa);

5) transformacje technologicznej codzienności (wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu sieci zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość).

W ramach wybranych seminariów, którym towarzyszą zajęcia specjalizacyjne i warsztatowe, studenci przygotowują prace licencjackie, a po zdaniu egzaminów dyplomowych uzyskują tytuł eksperta nowych mediów. Program studiów uwzględnia dostęp do nowych mediów i technologii komunikacyjnych, do najbardziej wartościowych i aktualnych badań naukowych i prac popularnonaukowych poświęconych tej tematyce oraz do warsztatów nowomedialnych. Atrakcyjne zajęcia prowadzone są przez wysokowyspecjalizowanych pracowników nauki, twórców sztuki i zawodowych użytkowników multimediów, w atmosferze, która sprzyja zarówno indywidualizacji procesu dydaktycznego, jak i kształtowaniu postaw społecznych oraz motywacji i umiejętności zawodowych.

Informacje dodatkowe

Podczas trwania studiów student odbywa i zalicza stugodzinne praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji medialnej (media tradycyjne lub elektroniczne), instytucji kultury, czy agencji artystycznej, producenckiej lub firmie zajmującej się szeroko pojętą produkcją kulturową i edukacją medialną, animacją kulturową i organizacją imprez masowych.

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych studenckich programach badawczych i artystycznych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej.

Kierunek kultury mediów, studia II stopnia

Specjalności

 • Komunikacja medialna
 • Kultury wizualne: fotografia, film, media
 • Estetyka wizualności
 • Publicystyka nowomedialna
 • Widowiska kulturowe
Uzyskiwany tytuł
Magister nowych mediów.
Forma
Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Dodatkowe informacje oraz materiały na temat kierunku można znaleźć na stronie INKSI w zakładce STUDIA w menu oraz na stronie Instytutu w Facebooku.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Kultury mediów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz wiedzy ogólnokulturowej. Pracodawcami absolwentów mogą być agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne, agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami, agencje PR i marketingu, instytucje kultury, firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych, działy social media w firmach oraz działy kultury administracji publicznej. Absolwenci mogą także podjąć własną aktywność w zakresie doradztwa medialnego i animacji kulturowej.

Opis kierunku

Kultury mediów to interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur, czemu odpowiada szeroka oferta specjalności. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym.

Opis specjalności

W ramach studiów II stopnia oferujemy 5 specjalności:

 • Komunikacja medialna

W ramach specjalności student poznaje problematykę z zakresu ukierunkowanego kulturowo medioznawstwa oraz teorii informacji i komunikacji, bierze udział w zajęciach warsztatowych dotyczących nowych mediów i różnych aspektów komunikacji. Specjalność dostarcza narzędzi do profesjonalnej analizy języka mediów i kodów komunikacyjnych, buduje świadomość wizualną i nowomedialną. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu interpretacji przekazów audiowizualnych, analizy roli słowa i gestu w procesach wymiany informacji, analizy zachowań komunikacyjnych w mediach, zasad komunikowania, software studies, interfejsów w kulturze, multimediów w sztuce i nauce, literatury w Sieci, sztuki nowych mediów, dyskursów medialnych, public relations i komunikacji wizerunkowej, transgresji medialnych i komunikacji międzykulturowej.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych, agencjach interaktywnych, reklamowych i artystycznych oraz do pracy w działach social media, kontaktów z mediami i PR, do organizowania imprez masowych, edukacji medialnej i promowania działań medialnych.

 • Kultury wizualne: fotografia, film, media

Specjalność integruje wiedzę z zakresu kulturowo zorientowanego medioznawstwa. Student zdobywa historyczne i teoretyczne podstawy wiedzy o dawniejszych i współczesnych kulturach mediów obrazowych, uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu analizy i interpretacji przekazów medialnych, cyberkultury, archiwizacji i udostępniania przekazów audiowizualnych, praktyk medialnych, mediów w kulturze uczestnictwa, wybranych zagadnień imagologii i designu, współczesnej kultury audiowizualnej, konwergencji mediów, estetyki filmu, komiksu, animacji i gier komputerowych, technologii mediów. Student bierze także udział w warsztatach nowomedialnych.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych i przemysłach kreatywnych, do tworzenia projektów i ofert kulturalnych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie organizowania widowisk medialnych oraz edukacji medialnej, a także krytyki mediów w środkach masowego przekazu.

 • Estetyka wizualności

Specjalność obejmuje wiedzę z zakresu sztuki obrazowania, designu, architektury, urbanistyki oraz muzyki w kontekście mediów elektronicznych, a także mediów mieszanych (przenikania się mediów elektronicznych i tradycyjnych). Student uczestniczy w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej estetyki, rozpoznaje różne aspekty designu – od sztuki użytkowej, poprzez modę, grafikę i typografię, po działania designerskie w mediach. Specjalność dostarcza także narzędzi do analizy nowomedialnych praktyk artystycznych i sztuki Internetu oraz działań z zakresu kształtowania architektury i przestrzeni miasta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Student uczestniczy w opracowywaniu planów konkretnych miejsc, jest przygotowany do opracowywania projektów adaptacyjnych w przestrzeni miejskiej, w tym obiektów zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych. Na zajęciach warsztatowych poznaje sposoby wykorzystania nowych technologii w projektowaniu.

Sylwetka Absolwenta

Specjalność daje możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

 • Publicystyka nowomedialna

Celem specjalności jest synchroniczne ujmowanie zjawisk literackich i publicystycznych w ścisłym związku z mediami elektronicznymi, estetyką i komunikacją kulturową. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu literatury współczesnej i najnowszej, nowych gatunków i form literackich, bezpośrednio związanych z Internetem i mediami (fikcja, hiperfikcja, hipertekst). Dzięki ukierunkowanym praktycznie warsztatom i laboratoriom student zdobywa umiejętności praktyczno-warsztatowe z dziedziny publicystyki nowomedialnej, krytyki artystycznej i promocji książki.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w tradycyjnych, jak i w nowomedialnych instytucjach związanych z życiem literackim, portalach internetowych, redakcjach mediów elektronicznych, wydawnictwach i agencjach reklamy, a także w instytucjach kultury zajmujących się organizacją edukacji literackiej i medialnej.

 • Widowiska kulturowe

W ramach specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu tradycyjnych sztuk wykonawczych (teatr dramatyczny, plastyczny, gatunki muzyczne, formy estradowe), współczesnych performansów artystycznych, praktyk performatywnych w życiu publicznym (polityka, sport, ceremonie religijne, imprezy rozrywkowe i inne formy aktywności społecznej), związków widowisk z mediami elektronicznymi (teatr telewizyjny, teatr w Internecie, wideoart, instalacje). Student poznaje instytucjonalne konteksty funkcjonowania praktyk widowiskowych.

Sylwetka Absolwenta

Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze organizatorów imprez masowych, twórców widowisk, animatorów kultury, doradców i konsultantów, do prowadzenia działalności krytycznej i medialnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury i agencjach artystycznych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem widowisk, instytucjach oświatowych prowadzących edukację teatralną, w agencjach promocji i reklamy, w teatrze i mediach tradycyjnych oraz elektronicznych.

Informacje dodatkowe

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych czy publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej.

Kierunki wykładane na uczelni:

kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kultury mediów I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
  Uniwersytet Śląski, plac Sejmu Śląskiego 1 , 40-032 Katowice
 •  
 • Telefon: +48 32 200 93 21
 • Email: inksi@us.edu.pl
 • Strona: http://inksi.us.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane