Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie


przejdź do spisu treści

Początki istnienia naszej uczelni sięgają jeszcze 1580 roku, gdy to została założona przez Jezuitów szkoła dla dzieci. Choć tamta placówka mieściła się w Połocku, dziś nasza uczelnia Collegium Bobolanum wzbogaca warszawski Mokotów. To właśnie tu każdego roku setki studentów biorą udział zarówno w zajęciach stacjonarnych i niestacjonarnych, wybierając takie kierunki, jak teologia czy politologia. Oferujemy także podyplomowe studia duchowości, licencjat kanoniczny oraz studia doktoranckie.

Politologia czy teologia – studia stacjonarne i niestacjonarne

Collegium Bobolanum niezmiennie gości u siebie najbardziej zaszczytnych wykładowców – osoby, które nie tylko posiadają wiedzę, ale również przekazują ją w sposób przepełniony pasją i zaangażowaniem. Dzięki temu niezależnie czy wybiorą Państwo teologiczne studia stacjonarne czy niestacjonarne, otrzymacie nie tylko wykształcenie, ale również poczujecie się zmotywowani oraz zainspirowani. Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na udostępnione dodatkowe specjalizacje, które pozwolą pogłębić Państwa zainteresowania.

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Częścią naszej oferty edukacyjnej jest także Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – to tutaj seniorzy mogą podjąć się zajęć o charakterze teologicznym, i nie tylko, w trybie semestralnym. Przygotowaliśmy szereg interesujących wykładów oraz zajęć fakultatywnych, które wzbogacają duszę, ciało i umysł. Jest to idealna propozycja dla osób, które chcą ciągle się dokształcać, wysłuchując i dialogując z najbardziej wybitnymi specjalistami XXI w. – jezuitami i nie tylko. Informacje przekazywane są w sposób przystępny i komunikatywny.

Podyplomowe Studia Duchowości, lektoraty, wykłady otwarte i więcej

Posiadamy szeroką ofertę edukacyjną przeznaczoną dla każdej osoby zainteresowanej takimi tematami, jak teologia, politologia, duchowość, języki starożytne i więcej. Nasza uczelnia zawsze tętni życiem – w każdej sali ciągle odbywają się zajęcia, wykłady, sympozja, konferencje oraz spotkania. Chętnie dzielimy się wiedzą i cieszymy się, gdy otaczają nas osoby, które chcą jej wysłuchać.

Zapraszamy do nas na:

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • Teologia – studia stacjonarne magisterskie
 • Teologia – studia niestacjonarne magisterskie

Studia podyplomowe

Studia inne

Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od maja do końca września. Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji jest dostarczenie do Sekretariatu Collegium Bobolanum (osobiście lub przesłanie pocztą – listem poleconym) odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i terminów zgłaszania się na wybrane kierunki i formy studiów znajdują się w zakładkach (linkach) poszczególnych form i kierunków. Decyzje o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z regulaminem w połowie lipca, na koniec lipca i na koniec września.

Masz pytania, wątpliwości? Napisz: sekretariat@bobolanum.edu.pl lub zadzwoń: 22/542-8717.

Dlaczego warto u nas studiować?

 • Collegium Bobolanum jest uczelnią, która nadaje stopnie naukowe i uprawnienia zarówno państwowe (gwarantowane ustawowo i regulowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak i kościelne (na prawach papieskich).

 • Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą tylko 100 zł za cały semestr.

 • Dajemy stypendia socjalne i naukowe studentom studiów stacjonarnych i zaocznych.

 • Mamy doskonałą lokalizację z dojazdem metrem (Metro Pole Mokotowskie), autobusem (119, 130, 138, 168, 174, 200) i tramwajem (17, 33, 41). Dojazd z uczelni do Dworca Centralnego PKP w Warszawie zajmuje 15-30 minut. Nawet w weekendy i święta tramwaje kursują częściej niż co 10 min i zatrzymują się przed wejściem do uczelni. Uczelnia mieści się w jednym budynku, przy narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, w pobliżu dużego warszawskiego parku (Pola Mokotowskie) i niedaleko Biblioteki Narodowej. Przy ul. Rakowieckiej znajduje się wiele sklepów, kawiarenki, bary, apteki i inne usługi, które dają studentom możliwość spędzenia wolnego czasu, załatwienia różnych spraw, zjedzenia posiłku i spotkań.

 • Na uczelni panuje atmosfera wspólnoty, w której wszyscy się znają, a każdy studiujący ma bezpośredni dostęp do każdego profesora, władz uczelni i załatwienia wszystkich spraw w przyjaznym studentowi sekretariacie. Z tego względu dla kandydatów na niektóre kierunki nie przeprowadzamy egzaminów, tylko organizujemy rozmowy rekrutacyjne.

 • Mamy bogatą ofertę studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, stopni akademickich, kursów i konferencji, dostosowaną do każdego wieku, stanu i stylu życia. Oferujemy jedyny w Warszawie Uniwersytet Trzeciego Wieku zorientowany również na sprawy duchowe.

 • Oferujemy możliwość studiowania jednocześnie dwóch kierunków i zdobycia w ciągu 5 lat licencjata zawodowego z politologii lub pedagogiki chrześcijańskiej oraz tytułu magistra z teologii. W trakcie studiów można dodatkowo zdobyć Dyplom Trenera, czyli 3w1.

 • Oferujemy możliwość studiowania teologii lub politologii jako drugiego bezpłatnego kierunku studiów.

 • Jako jedyni oferujemy 5-letnie studia niestacjonarne teologii (zaoczne) bez studiowania w niedziele (tylko w soboty).

 • Uczelnia dodatkowo daje możliwość studiowania starożytnych języków biblijnych: biblijny hebrajski, starożytna greka i łacina. Lektoraty osadzone są w kontekście teologicznym i prowadzone przez wysokiej klasy biblistów.

 • Oferujemy studia indywidualnym tokiem, zapewniając jednocześnie wysoki poziom edukacji, oraz sprzyjający klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego.

 • Oferujemy model tutoringu, w którym profesor prowadzący studenta dostosowuje tempo i zakres studiów do możliwości i zdolności studenta. W ten sposób student jest lepiej motywowany i ma możliwość ciągłego korzystania z doświadczenia profesora w rozwijaniu swojego potencjału.
 • W trakcie studiów uczelnia proponuje atrakcyjne praktyki studenckie i staże w kraju i za granicą.

 • Wiele wykładów prowadzą ojcowie jezuici uformowani w zakonie i wykształceni na najlepszych światowych uczelniach.

 • Nasza uczelnia ma wielowiekową tradycję sięgającą 1580 r., kiedy to o. Piotr Skarga SJ założył Kolegium Jezuickie w Połocku. Od tamtego czasu zaczęliśmy gromadzić doświadczenie jak najlepiej przygotować studentów do życia.

 • Jesteśmy jedną z ponad stu uczelni wyższych prowadzonych na całym świecie przez zakon jezuitów, który pod koniec XVI w. ustanowił światowe standardy nowoczesnego szkolnictwa wyższego wypróbowane na przestrzeni wieków i stosowane do dziś, np. w kształceniu jezuitów.

 • Nasza uczelnia osadzona jest w jezuickim modelu edukacji, który troszczy się o całościowy rozwój osoby nie ograniczając się do sfery intelektualnej. Indywidualne podejście, wysoki poziom edukacji, kreatywność, tworzą sprzyjający klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego studentów.

 • Studia u nas stwarzają okazję do wyjazdu na misje i włączenie się w pracę ewangelizacyjną jezuitów w różnych zakątkach świata. Program prowadzony wspólnie z Jezuickim Centrum Społecznym „W Akcji”.

 • Duszpasterstwo Akademickie "Dąb" zapewnia duchową opiekę i daje studentom możliwość włączenia się w życie wspólnoty i brania udziału w atrakcyjnych wyjazdach, spotkaniach i akcjach. Można także włączyć się w różnorodne duszpasterstwa działające przy Parafii i Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

 • Tradycja i nowoczesność, przyjazna atmosfera, solidna wiedza klasyczna połączona z żywo dyskutowanymi współcześnie problemami z zakresu wiary, etyki, kultury, składają się na unikalny charakter Collegium Bobolanum.


przejdź do spisu treści

Politologia

Studia stacjonarne licencjackie o profilu praktycznym. Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą tylko 100 zł za cały semestr.

Trzyletnie studia I stopnia, prowadzące do uzyskania dyplomu licencjata, otwarte są dla wszystkich, którzy posiadają przynajmniej świadectwo maturalne.

Absolwent kierunku POLITOLOGIA posiada szeroki zakres wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu urzędnika administracji państwowej lub samorządowej oraz podejmowania służby w charakterze funkcjonariusza lub pracownika cywilnego w instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  Dysponuje wiedzą ogólną z zakresu nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o bezpieczeństwie i administracji publicznej.

Ma podstawową wiedzę na temat miejsca człowieka w życiu społecznym i politycznym w ujęciu historycznym i współczesnym. Posiada ogólną wiedzę o teoretycznych podstawach nauki o polityce oraz podstawową wiedzę na temat wybranych nurtów myśli politycznej: polskiej i zagranicznej. Potrafi określić miejsce nauki o polityce w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami politycznymi i ekonomicznymi w wymiarze międzynarodowym, europejskim i polskim, jak i o o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje polityczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Posiada umiejętności praktyczne w odniesieniu do prawidłowego intepretowania zjawisk zachodzących w życiu publicznym. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest przeświadczony o zasadności współpracy w zespole oraz potrafi uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, zwłaszcza politycznych i obywatelskich Posługuje się językiem obcym (angielskim) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Niezależnie od realizowanej specjalności absolwent jest przygotowany

do wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych jako czynnika zwiększającego efektywność jego pracy oraz wspierającego jego rozwój zawodowy. Ma ogólną wiedzą na temat zasad ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego Jest gotowy do planowania, organizacji i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla politologii.  Ma świadomość wagi powierzonych mu zadań oraz związanej z tym etycznej odpowiedzialności w duchu Katolickiej Nauki Społecznej.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

Specjalność: bezpieczeństwo publiczne

Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i jego instytucji. W szczególności zaś dysponuje wiedzą z zakresu bezpieczeństwa publicznego obejmującą zagadnienia: prawnych podstaw bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zarzadzania kryzysowego, funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, kształtowania polityki bezpieczeństwa oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Dobrze zna i rozumie terminologię znaczące koncepcje, metody i techniki dotyczące diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego  oraz utrzymywania jego właściwego stanu. Dysponuje wiedzą metodyczną w zakresie analizowania potrzeb z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ich zaspokajania. Zna formy działania  oraz zadania i organizację instytucji działających na rzecz kształtowania pożądanego  stanu bezpieczeństwa  publicznego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawa odnoszącego się do bezpieczeństwa  RP. Zna funkcje i zadania instytucji i organów państwa odnoszące się do sfery bezpieczeństwa publicznego.

Wiedzę o bezpieczeństwie publicznym potrafi wykorzystać w celu rozwiązywania istotnych problemów związanych z: diagnozowaniem i zwalczaniem zagrożeń,  zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, tworzeniem programów prewencyjnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Ma świadomość swoich możliwości, rozumie odpowiedzialność  związaną z działaniami z zakresu ochrony bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Z racji ukończenia kierunku politologia i nabycia kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze urzędnika państwowego lub samorządowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań odnoszących się do szeroko rozumianej sfery bezpieczeństwa publicznego, podejmowania służby w instytucjach bezpieczeństwa publicznego oraz pracy w komercyjnych podmiotach zajmujących się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem publicznym.

Absolwent jest  przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalność: administracja publiczna

Absolwent specjalności administracja  publiczna posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania  demokratycznego państwa prawa i jego instytucji. W szczególności zaś dysponuje wiedzą z zakresu administracji publicznej obejmującą zagadnienia: prawa administracyjnego, ustroju administracyjnego Polski, zadań i organizacji administracji państwowej, samorządowej, specjalnej, kościelnej oraz administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowania administracji finansowej oraz realizowania zamówień publicznych.

Dobrze zna i rozumie terminologię, znaczące koncepcje, metody i techniki  funkcjonowania administracji publicznej w szczególności zaś: zasady określania jej kompetencji merytorycznych, środki sprawowania władzy administracyjnej oraz utrzymywania wysokiej sprawności merytorycznej i organizacyjnej administracyjnych struktur  państwa. Zna również formy działania oraz zadania i organizację instytucji i organów wchodzących w skład  administracji publicznej państwa polskiego oraz administracji Unii Europejskiej. Dysponuje wiedzą metodyczną w zakresie analizowania potrzeb z zakresu objętego działalnością administracji publicznej  i ich zaspokajania. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawa administracyjnego.

Wiedzę o administracji publicznej potrafi wykorzystać w celu rozwiązywania istotnych problemów państwa i społeczeństwa w dziedzinach związanych z przypisanymi jej kompetencjami w duchu poszanowania litery prawa oraz skutecznego zarządzania sprawami publicznymi i indywidualnymi z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej.

Zna ogólne funkcje i zadania administracji publicznej oraz zakres zadań i uprawnień  konkretnych instytucji i urzędów działających w jej ramach.

Ma świadomość swoich możliwości, rozumie odpowiedzialność  związaną z działaniami  z zakresu  stosowania prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego trybu postępowania administracyjnego oraz wydawania i egzekwowania decyzji administracyjnych.

Z racji ukończenia kierunku politologia i nabycia kwalifikacji z zakresu administracji publicznej absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych instytucjach i organach administracji publicznej różnych szczebli oraz w administracji unijnej.

Absolwent jest  przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Główny adres uczelni


Główne wejście do budynku Collegium BOBOLANUM znajduje się od strony ul. Św. Andrzeja Boboli (naprzeciwko przystanku tramwajowego). Aby dojść do Sekretariatu należy wejść schodami do góry na hol główny, a dalej z holu widoczne jest wejście do Sekretariatu.

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane