Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej


Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej istnieje jako integralna część AWF Warszawa od 1970 roku i nieustannie poszerza infrastrukturę, kadrę naukowo-dydaktyczną i ofertę edukacyjną.


WYCHOWANIE FIZYCZNE


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) II stopień (magisterskie)

Współczesny model przygotowania na studiach wychowania fizycznego liczyć się winien z tym, że absolwent tego kierunku podejmuje pracę nie tylko w szkole, ale również w przedszkolu, studium wychowania fizycznego w różnego typu uczelniach wyższych, centrum rekreacji, klubach sportowych, klubach fitness, prowadzi zajęcia dla niepełnosprawnych oraz rekreację na obozach i koloniach, a nierzadko tworzy prywatną firmę oferującą usługi w zakresie zajęć ruchowych, przeznaczonych dla otyłych lub w bardzo podeszłym wieku, naucza różnorodnych dyscyplin indywidualnych i zespołowych oraz prowadzi wiele zupełnie innych form, do których musi być przygotowywany przez uczelnię. Te wszystkie wspomniane wyżej elementy zostały uwzględnione przez w planie i programie studiów w naszym Wydziale, ponieważ dzisiejszy uczeń/klient staje się coraz bardziej świadomym i wymagającym uczestnikiem zajęć edukacyjno-ruchowych.

Studia na kierunku Wychowanie Fizycznym adresowane są do osób aktywnych, które interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia oraz posiadają bardzo zróżnicowane plany zawodowe. Ten kierunek kierujemy nie tylko do sportowców, ale i do osób, które planują w przyszłości podjąć pracę

pedagogiczną, trenerską, czy jako organizatorzy aktywności fizycznej prowadzący własną działalność lub pragnący zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Kandydat na te studia powinien być przede wszystkim pasjonatem, który chce swoją pasję przekazać dalej. Powinien odznaczać się zdolnościami do analizy, by móc ocenić prognozę rozwoju dla każdego z podopiecznych i ustalić plan postępowania w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, nie przynosząc przy tym szkody.

Kierunek wychowanie fizyczne ma w sobie wiele z nauk społecznych i przyrodniczych. Szczególnie duży nacisk na tego typu studiach kładziemy na edukację w zakresie wychowania fizycznego, a więc na działanie skierowane na kształtowanie postaw prozdrowotnych czy prospołecznych, a do tego potrzebne są umiejętności pedagogiczne oraz właściwe podejście do drugiego człowieka. Proces kształcenia zaproponowany przez naszą Uczelnię zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizowania wszelkich form zajęć ruchowych, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. W trakcie studiów dominują zajęcia praktyczne, wzbogacone treściami teoretycznymi, które skoncentrowane są na zagadnieniach z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biochemii, pedagogiki, psychologii i socjologii, teorii wychowania fizycznego, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki sportów indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, edukacji zdrowotnej i wielu innych. Wszystko po to, by absolwent był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju ruchowego i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji. W trakcie studiów na tym kierunku w naszej Uczelni student może skorzystać dodatkowo z bogatej oferty specjalizacji instruktorskich i trenerskich z: zespołowych gier sportowych, sportów indywidualnych, tańca, sportów zimowych i wodnych, z zakresu korektywy i odnowy biologicznej, przygotowania motorycznego, fitness czy menadżera sportu.

Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Białej Podlaskiej dają także możliwość rozwijania licznych pasji sportowych, które po ukończeniu edukacji można wykorzystać w swojej pracy zawodowej.


WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) II stopień (magisterskie)

Bezpieczeństwo państwa polskiego jest nadrzędnym celem, do którego powinni dążyć wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 40-letnie doświadczenie jakie posiada bialska uczelnia AWF w zakresie kształcenia kadr nauczycielsko-instruktorskich, pokazało, że znaczna część dotychczasowych naszych absolwentów, po ukończeniu studiów rekrutowała się do wielu formacji m.in. do: policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej, Biura Ochrony Rządu i innych, w których do chwili obecnej obejmują stanowiska dowódcze. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi (kandydatów na studia) w 2010 roku Filia Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zainicjowała nową specjalność: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych. Dzięki temu pojawiła się większą możliwość specjalistycznego przygotowania młodych ludzi, ubiegających się w przyszłości o podjęcie służby w formacjach ratowniczych i obronnych.

Specjalność mundurowa stanowi alternatywę dla wielu osób, które nie tylko chcą kontynuować karierę sportową, oddać się swoim zamiłowaniom i pasji związanej z aktywnością ruchową, ale również zamierzają zdobyć zawód nauczyciela

wychowania fizycznego, będący podstawą podjęcia pracy w placówkach oświatowych, również w tych sprofilowanych na działania obronne.

Program specjalności jest niezwykle bogaty i obejmuje liczne zajęcia specjalistyczne: przygotowanie obronne, musztrę wojskową, preorientację w służbach mundurowych, walkę wręcz z bronią i bez broni, bezpieczeństwo skoków spadochronowych, selekcję do jednostek specjalnych, SERE poziom A, IRON-MAN9, samoobronę, zajęcia obronne w wodzie, survival militarny, techniki linowe, ochronę imprez masowych, tory przeszkód formacji mundurowych, obóz zimowy (narciarstwo biegowe, zjazdowe, biatlon), obóz letni (ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, sztuka przetrwania), które mają na celu odpowiednie przygotowanie studentów z zakresu motoryki i działań obronnych. Studia na opisanej specjalności trwają 3 lata na poziomie licencjata oraz 2 lata na poziomie magisterskim, w przypadku zainteresowania kontynuacją edukacji.

Absolwenci po ukończeniu specjalności otrzymują dyplom zawodowy nauczyciela WF oraz wkładkę do dyplomu, potwierdzającą odbyte szkolenie z zakresu specjalności mundurowej. Niezależnie od programowych zajęć dydaktycznych, ukierunkowanych na szkolenia obronne, studenci pobierający naukę mogą również uczestniczyć w innych formach zajęć uzupełniających, po których mogą otrzymać uprawnienia: instruktora survivalu, samoobrony, narciarstwa, strzelectwa, pływania itd. Ponadto Uczelnia umożliwia zdobycie innych uprawnień przydatnych w chwili ubiegania się o przyjęcie do formacji: szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, nurkowania, żeglarstwa, sportów motorowodnych, kajakarstwa.

Dużym atutem opisywanej specjalności jest to, że przez cały okres pobierania nauki na specjalności mundurowej, studentom stwarza się warunki poznania specyfiki funkcjonowania wielu służb mundurowych, zanim podejmą decyzję ubiegania się o przyjęcie do nich. Ponadto atrakcyjność tego kierunku polega również na tym, że jego absolwenci nie mają obowiązku podjęcia pracy czy służby w formacji mundurowej, ale posiadając uprawnienia pedagogiczne nauczyciela WF,

mogą ubiegać się o pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno cywilnych, jak i z klasami mundurowymi. Dodatkowo niezwykle bogaty program i plan studiów pozwala przygotować ich do pracy instruktora w ośrodkach szkoleniowych i szkołach mundurowych, na stanowiskach cywilnych i oficerskich (po odbyciu wymaganych, dodatkowych szkoleń). Realizowany program studiów nie tylko sprzyja zdobyciu uprawnień zawodowych, ale też odpowiednio przygotowuje kondycyjnie do udziału w egzaminach wstępnych do wszystkich formacji mundurowych RP. Ciekawym założeniem niniejszej specjalności jest to, że studenci regulaminowo posiadają umundurowanie wraz z możliwością ubiegania się o stopnie wewnętrzne, nadawane wyróżniającym się studentom.


FIZJOTERAPIA


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: jednolite 5-letnie (magisterskie) II stopień (magisterskie)

Fizjoterapia jest kierunkiem dla aktywnych ludzi z pasją, który pozwala poznać różne strony ludzkiej egzystencji i daje szansę na zdobycie zawodu pełnego satysfakcji o dużym zapotrzebowaniu społecznym i rynkowym. Współczesna Fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, to też profilaktyka i promocja zdrowia.

Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do prowadzenia leczenia usprawniającego chorób narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych we współpracy z personelem medycznym oraz lekarzami specjalności: ortopedia i traumatologia, neurologia, neurochirurgia, kardiologia, pulmonologia, pediatria, chirurgia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna, geriatria, onkologia.


SPORT – PIŁKA NOŻNA


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Sport – piłka nożna to unikatowy w skali europejskiej kierunek studiów, który wsparty doświadczeniem wybitnych trenerów i piłkarzy oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi w sporcie wyczynowym został doceniony przez władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, zyskując patronat Szkoły Trenerów PZPN.

Program studiów obejmuje ponad 1000 godzin zajęć dedykowanych wyłącznie piłce nożnej. Wśród nich znajduje się szereg oryginalnych przedmiotów, m.in. Narodowy Model Gry, Filozofia gry w piłkę nożną, Przywództwo i budowanie drużyny, Biologiczne uwarunkowania wysiłku w piłce nożnej czy Przygotowanie kondycyjne w piłce nożnej.

Propozycja kierowana jest przede wszystkim do zawodników i zawodniczek piłki nożnej, wiążących swoją przyszłość z pracą szkoleniową, nauczycielską lub menadżerską. Studia zwieńczy uzyskanie licencji UEFA B i opcjonalnie nabycie uprawnień pedagogicznych, które gwarantują możliwość podjęcia studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne.


KOSMETOLOGIA


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Specjalność:

 • produkty kosmetyczne
 • kosmetologia stosowana

Kosmetologia w AWF Biała Podlaska to kierunek kształtujący i rozwijający zainteresowania młodych pasjonatów zdrowia i urody.

Studenci kosmetologii w trzyletnim toku studiów licencjackich, zdobywają gruntowną wiedzę podstawową z dziedziny dermatologii, anatomii, fizjologii, chirurgii plastycznej, chemii ogólnej i kosmetycznej, receptury kosmetycznej, biochemii, fizjoterapii i in. Ważny element w edukacji studenta stanowi kierunkowa wiedza zawodowa, w wyniku której studenci poznają najnowsze trendy z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.


TRENER PERSONALNY


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Postęp cywilizacyjny niesie za sobą konieczność zmian w zachowaniu człowieka, w tym w postrzeganiu sportu. W myśl maksymy „ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu” popartej licznymi badaniami naukowymi należy wskazać, że być może najważniejszą obecnie korzyścią płynącą z systematycznego podejmowania aktywności fizycznej jest zapewnienie zdrowia. Z drugiej strony, uważamy, iż istotnym elementem przygotowania trenera personalnego jest jego w wiedza i umiejętności w zakresie sportu wyczynowego. Takie oryginalne połączenie znalazło odzwierciedlenie w przygotowanym przez nas programie kształcenia.

Program obejmuje pięć zasadniczych modułów: przyrodniczy, przygotowania motorycznego, sportu dla wszystkich, komunikacji interpersonalnej oraz specjalizacyjny. Celem pierwszego (przyrodniczego) jest przygotowanie studenta do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w prowadzeniu rozmaitych form aktywności fizycznej, w tym w nauczaniu czynności ruchowych. Zajęcia modułowe ukierunkowano również na opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z racjonalnym żywieniem oraz podstawami prewencji wczesnej i odnowy biologicznej.

Moduł przygotowania motorycznego obejmuje programowanie procesu treningu, z uwzględnieniem specyfiki sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego. Treści zajęć skoncentrowano wokół problematyki kształtowania zdolności motorycznych, periodyzacji i monitoringu obciążeń treningowych. Założono, iż możliwość uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny sportu – w ramach specjalizacji prowadzonych na kierunku wychowanie fizyczne lub w formie kursowej – pozwoli studentom niniejszego kierunku uzyskać kwalifikację trenera przygotowania motorycznego w danej dyscyplinie sportu.

Ukończenie modułu sportu dla wszystkich pozwoli na nabycie specjalistycznych umiejętności ruchowych w ramach nowoczesnych i popularnych form aktywności fizycznej. W module wyeksponowano specyfikę pracy z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi. Ponadto, dostrzegając dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i zarazem deficyt edukacyjny w zakresie pracy z osobami o specjalnych potrzebach w sporcie, przyjęto, iż zajęcia przygotują specjalistów do pracy z osobami z chorobami cywilizacyjnymi, po okresie rehabilitacji, czy w specyficznym stanie fizjologicznym (np. w okresie ciąży).

Zakres powyższych kompetencji, określa świadoma gotowość do efektywnej współpracy i komunikacji ze specjalistami z innych, wspierających obszarów zawodowych (z dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem), którą założono w efektach kształcenia. Należy nadmienić, że zajęcia w tym module będą współprowadzone przez lekarzy i fizjoterapeutów.

Moduł komunikacji interpersonalnej dedykowany jest rozwojowi kompetencji w zakresie nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji społecznych poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii, psychologii pozytywnej, coachingu, pedagogiki humanistycznej, marketingu i zarządzania, a także kształtowaniu własnej świadomości w zakresie potrzeb ustawicznego dokształcania zawodowego i wspierania rozwoju osobistego. Istotną rolę w module będą odgrywały zajęcia o charakterze projektowym.

Piąty moduł, specjalizacyjny obejmuje praktyki zawodowe (250 godz.), które stwarzają możliwość nabywania i potwierdzania założonych specjalistycznych kompetencji w środowisku przyszłej pracy zawodowej. Ponadto, zajęcia skierowano na zdobycie umiejętności organizacji pracy własnej, zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Moduł dopełniają zajęcia prowadzone w formie seminarium dyplomowego, które mają wyposażyć studenta w umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów badawczych istotnych dla kompetencji zawodowych trenera personalnego.

Kierunek studiów trener personalny w całości mieści się obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (180 ECTS). Dodatkowo studenci mają obowiązek uzyskania 2 pkt. ECTS w ramach przedmiotu ogólnouczelnianego lub niezwiązanego z kierunkiem studiów.


TURYSTYKA I REKREACJA


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) II stopień (magisterskie)

Oferowane specjalności:

 • Studia I stopnia - Aktywne formy turystyki i rekreacji - zobacz - Obsługa ruchu turystycznego i hotelarstwo - zobacz
 • Studia II stopnia - Trener osobisty - zobacz - Odnowa biologiczna i rekreacja ruchowa - zobacz - Gerontokineza - zobacz - Turystyka aktywna i przygodowa - zobacz - Menedżer turystyki, rekreacji i hotelarstwa - zobacz

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (w tym instruktorskich) w następujących zakresach:

 • aquafitness
 • fitness ćwiczenia psychofizyczne
 • fitness ćwiczenia siłowe
 • fitness jogging nowoczesne formy gimnastyki
 • fitness
 • golf
 • kajakarstwo turystyczne
 • kinezygerontoprofilaktyka
 • narciarstwo powszechne zjazdowe
 • nordic walking
 • pilates
 • płetwonurkowanie
 • pływanie rekreacyjne
 • samoobrona
 • snowboard rekreacyjny
 • survival
 • żeglarstwo deskowe
 • tenis ziemny

Atrakcyjne studia w kraju i za granicą - to czeka na przyszłych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja. Studiowanie w bialskim AWF to ponadstandardowa oferta dla pasjonatów aktywności ruchowej i turystyki. Konstrukcja programów kierunku Turystyka i Rekreacja w pełni zaspokoi oczekiwania osób, które swoją przyszłość łączą z atrakcyjną pracą, kontaktem z naturalnymi walorami krajobrazu, przygodą, poznawaniem świata, aktywnością fizyczną, zdrowym stylem życia.

Tematyka studiów:

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są w profilu praktycznym. W ofercie programowej zainteresowani znajdą przedmioty podstawowe (m.in. ekonomię, psychologię, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, wybrane języki obce czy socjologię), przedmioty kierunkowe (w tym: krajoznawstwo, podstawy turystyki, teorię i metodykę rekreacji, obsługę ruchu turystycznego czy geografię turystyczną), jak również przedmioty specjalnościowe (związane z wybraną specjalnością lub specjalizacją).

Program obejmuje też obozy letnie i zimowe, obozy wędrowne (żeglarskie, kajakowe, rowerowe, piesze nizinne i górskie) oraz do wyboru ofertę zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych i usprawniających (np. nordic walking, tańce, gry zespołowe, turystyka rowerowa, motorowa, kajakarstwo, jazda konna, gimnastyczne formy rekreacji, itp.). Bogata oferta zajęć pozwala również rozwijać zainteresowania w kierunku odnowy biologicznej (Fitness, Spa, Wellnes), nowych trendów w turystyce (zagadnień związanych z fanoturystyką – połączonych z

wyjazdami na największe imprezy sportowe na świecie), animacji czasu wolnego, kreowania produktu turystycznego (turystyki międzynarodowej, turystyki kulturowej, kulinarnej, enoturystyki itp). Program obejmuje także trzymiesięczne praktyki zawodowe realizowane w kraju i zagranicą, dające studentom możliwości doskonalenia własnych umiejętności oraz poznawania nowych obszarów działania. Współpraca z pracodawcami z branży rekreacyjnej, turystycznej i sportowej pozwala studentom nawiązywać kontakty i zdobywać doświadczenie u boku wykwalifikowanej kadry. Od naszych kandydatów nie wymagamy doskonałej sprawności fizycznej.

Możliwość zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne (m.in. biura podróży, hotele i inne obiekty noclegowe, centra informacji turystycznej, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe, kluby sportowe, kluby fitness, ośrodki spa i odnowy biologicznej, sanatoria, domy kultury ), • podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-rekreacyjnej,
 • administracja rządowa i samorządowa.

TERAPIA ZAJĘCIOWA


Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Terapia zajęciowa to nowoczesny program, zgodny z międzynarodowymi standardami. Kształcenie do zawodu terapeuty zajęciowego, a także prowadzenie terapii zajęciowej i uprawianie zawodu terapeuty zajęciowego, odbywa się w wielu krajach, w tym w krajach Europy, w USA, w Kanadzie, w Australii. W Polsce studia o takim profilu są prowadzone dopiero od kilku lat. Podstawowym celem terapii zajęciowej jest umożliwianie osobom realizowania aktywności właściwych dla życia codziennego i uczestniczenia w życiu społecznym.

Tematyka studiów:

Studia na kierunku Terapia Zajęciowa realizowane są w profilu praktycznym. W ofercie programowej zainteresowani znajdą przedmioty ogólne (m.in. technologię informacyjną, filozofię/Etykę, język obcy czy pierwszą pomoc przedmedyczną), przedmioty podstawowe (w tym: anatomię i fizjologię człowieka, patofizjologię i problemy zdrowotne, kinezjologię, pedagogikę specjalną, psychiatrię i psychoterapię, rehabilitację zawodową i społeczną), jak również przedmioty kierunkowe (m.in. zasady, teorie i modele terapii zajęciowej, proces terapii zajęciowej terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób starszych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się, terapia zajęciowa dzieci i młodzieży ).

Program obejmuje ponadto: terapie rozwijające/gry i zabawy terapeutyczne, choreoterapię, hipoterapię, czy komunikację wspomagającą/język migowy, a także praktyki zawodowe m.in. w opiece środowiskowej oraz opiece zdrowotnej zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Współpraca z pracodawcami podmiotów udzielających świadczeń ochrony zdrowia, jednostek opieki środowiskowej i placówek oświatowych pozwala studentom nawiązywać kontakty i zdobywać doświadczenie u boku wykwalifikowanej kadry.

Możliwości zatrudnienia:

 • Placówki udzielające świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, opieki środowiskowej, ośrodki oświatowe i kształcenia specjalnego, w tym:
 • ośrodki dzienne rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 • dzienne domy opieki medycznej;
 • dzienne ośrodki opieki geriatrycznej,
 • oddziały szpitalne, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedyczne, neurologiczne, geriatryczne, dziecięce, psychiatryczne;
 • psychiatryczne oddziały dzienne;
 • sanatoria;
 • hospicja; ośrodki opieki paliatywnej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
 • warsztaty terapii zajęciowej;
 • zakłady pracy chronionej,
 • zakłady aktywizacji zawodowej,
 • centra integracji zawodowej,
 • zakłady pomocy społecznej;
 • dzienne domy pomocy społecznej;
 • kluby seniora; świetlice terapeutyczne
 • środowiskowe domy pomocy społecznej;
 • świetlice terapeutyczne;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Możliwości kontynuacji kształcenia:

 • studia drugiego stopnia na kierunkach powiązanych z terapią zajęciową,
 • studia podyplomowe o różnych profilach,
 • certyfikowane kursy i szkolenia.


Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Kierunek wychowanie fizyczne
studia I stopnia stacjonarne.
studia II stopnia stacjonarne.
studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim.

Kierunek sport
studia I stopnia stacjonarne.

Kierunek trener personalny
studia I stopnia stacjonarne.


Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Kierunek turystyka i rekreacja
Studia I stopnia stacjonarne.
Studia II stopnia stacjonarne.

Kierunek fizjoterapia
Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.
Studia II stopnia stacjonarne.

Kierunek kosmetologia
Studia I stopnia stacjonarne.
Studia I stopnia niestacjonarne.


 


Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny
trener personalny I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska
 •  
 • Telefon: +48 83 342 87 00
 • Strona: http://www.awf-bp.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane